СИСТЕМА ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ТРУДОВОГО ПРАВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИСТЕМА ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ТРУДОВОГО ПРАВАПоняття та види правовідносин у трудовому праві.

Суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин у галузі трудового права.

Поняття, суб’єкт, об’єкт та зміст трудового право відношення.

Трудова правосуб’єктність суб’єктів трудового право відношення.

Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.

Правовідношення, які тісно пов’язані з трудовими:

– правовідношення з працевлаштування та забезпечення зайнятості;

– правовідношення з організаційно-управлінської діяльності;

– правовідношення з охорони праці;

– правовідношення з нагляду та контролю за додержанням законодавства пр працю;

– правовідношення з розгляду та вирішенню трудових спорів (конфліктів) та інші.

Діалектичний зв’язок та взаємодія трудових та інших правовідносин в управлінської та виробничо-трудовій діяльності.

 

 

ЛЕКЦІЯ №3

ТЕМА № 5

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ТА КОЛЕКТИВНІ УГОДИ

Поняття, сторони та зміст колективного договору.

Правові підстави та порядок укладення колективного договору.

Сфери дії колективного договору.

Порядок вирішення розбіжностей з умов колективного договору.

Форма та строки дії колективного договору.

Порядок реєстрації та час набрання чинності колективним договором.

Контроль за виконанням колективного договору.

Відповідальність сторін за порушення або невиконання умов колективного договору.

Поняття, сторони та зміст колективної угоди.

Основні види (рівні) колективних угод.

Співвідношення колективного договору та колективної угоди.

 

 

ЛЕКЦІЯ №4

ТЕМА № 6

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

Поняття зайнятості громадян.

Соціально-правові особливості зайнятості населення.

Поняття працевлаштування та його загальні форми.

Поняття, правові підстави та порядок вивільнення працівників.

Пільги та компенсації при вивільненні працівників.

Переважне право залишення на роботі при вивільненні.

Правовий статус безробітного.

Поняття безробітного та яка категорія населення не вважається безробітною.

Правові підстави та порядок надання допомоги по безробіттю.

Відповідальність власника або уповноваженого ним органу при вивільненні працівників та порушенні конституційного права на працю.

 

 

ЛЕКЦІЇ №№5-6

ТЕМА № 7

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

 

Поняття та сторони трудового договору. Загальні види та функції трудового договору. Форми та строки трудового договору.

Правові підстави та порядок укладання трудового договору. Необхідні документи при прийнятті на роботу та документи, які законодавством заборонено вимагати при прийомі на роботу. Випробувальний строк. Права та обов’язки сторін трудового договору.

Порядок оформлення та ведення трудової книжки.

Види трудових договорів та їх особливості:

– з неповнолітнім;

– з молодим спеціалістом (робітником);

– з тимчасовим працівником;

– з сезонним працівником;

– з суміщенням робіт (професій, посад);

– за сумісництвом;

– з надомним працівником;

– за контрактом.

Контракт, як особлива форма трудового договору. Поняття, сторони та зміст контракту. Типова форма контракту. Порядок та правові особливості укладання та виконання контракту.

Перевід на іншу постійну роботу. Поняття та правові засади переведення на іншу постійну роботу, на інше підприємство та в іншу місцевість.

Загальні види переведення на іншу роботу.

Особливості правового регулювання тимчасового переведення у зв’язку з тимчасовою необхідністю.

Особливості правового регулювання тимчасового переведення у зв’язку з простоєм з вини підприємства.

Перевід працівника на іншу роботу за медичним висновком.

Відповідальність власника чи уповноваженого ним органу або фізичної особи при переведенні кваліфікованих працівників на некваліфіковану роботу.

Правові підстави та порядок припинення трудового договору (контракту).

Правові підстави та порядок розірвання трудового договору (контракту) за ініціативою власника або уповноваженого ним органу чи фізичної особи.

Правові підстави та порядок розірвання трудового договору (контракту) укладеного на невизначений строк за ініціативою працівника.

Правові підстави та порядок розірвання трудового договору (контракту) за вимогою профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу.

Правове регулювання розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою профспілкового органу.

Правове регулювання розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди профспілкового органу.

Додаткові підстави розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників.

Правові підстави для відсторонення від роботи.

Порядок оформлення звільнення працівника. Безперервний стаж роботи. Вихідна допомога. Трудова книжка.

Правовий захист працівників при незаконній відмові у прийомі на роботу, при незаконному переведенні, при незаконному звільненні з роботи.

Відповідальність власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи за порушення законодавства про працю при прийомі, переведенні та звільненні працівників.

Порядок та правові підстави розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи третіх осіб.

 

 

ЛЕКЦІЯ №7

ТЕМА № 8

РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

Поняття, зміст та основні види робочого часу.

Поняття нормального робочого часу.

Особливості правового регулювання скороченого робочого часу.

Особливості правового регулювання неповного робочого часу.

Особливості правового регулювання надурочного робочого часу.

Особливості правового регулювання нічного робочого часу.

Поняття та особливості правового регулювання при відхиленнях від норми робочого часу:

· робота у вихідні дні;

· робота у неробочі та святкові дні;

· надурочна робота.

Правове регулювання роботи при багатозмінному режимі, при здійсненні чергувань та при поділенні робочого дня на частини.

Порядок обліку та контролю робочого часу.

Поняття, зміст та види часу відпочинку.

Перерви, їх різновиди та особливості правового регулювання:

· перерва для відпочинку та прийому їжі;

· між змінні перерви;

· перерви для обігріву та відпочинку;

· перерва для годування дитини.

Правове регулювання надання та використання неробочих та святкових днів.

Поняття та основні види відпусток. Порядок надання щорічної основної відпустки та його тривалість для окремих категорій працівників.

Порядок нарахування стажу, який дає право на щорічну основну відпустку.

Правове регулювання надання щорічної додаткової відпустки за роботу у шкідливих та важких умовах праці.

Правове регулювання надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці.

Правове регулювання переносу та розділення на частини щорічної відпустки.

Порядок відзиву з відпустки.

Порядок надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням працівників.

Правове регулювання та порядок надання творчої відпустки.

Особливості правового регулювання та надання соціальної відпустки:

· у зв’язку з вагітністю та пологами;

· для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

· для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку;

· для догляду за хворим членом сім’ї;

· та інші.

Правове регулювання надання відпустки працівнику без збереження заробітної плати.

Порядок оплати відпусток. Кошти на оплату відпусток.

Особливості правового регулювання з виплати грошових компенсацій за невикористану щорічну відпустку.

Відповідальність власника або уповноваженого ним органу чи фізичної особи за порушення законодавства про працю, умов колективного та трудового договору, які регулюють режим робочого часу та часу відпочинку.

 

 

ЛЕКЦІЯ №8

ТЕМА № 9

НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

 

Нормування праці – необхідна умова та міра організації та оплати праці.

Поняття та основні види норм праці:

– норми часу;

– норми виробітку;

– норми обслуговування;

– нормативи чисельності працівників;

– нормативи виробничого завдання.

Поняття заробітної плати та основні принципи її регулювання. Структура заробітної плати.

Індексація оплати працівників. Державне та договірне регулювання оплати праці. Правове регулювання мінімальної заробітної плати.

Тарифна система оплати праці. Диференціація оплати праці працівників, які виконують роботу різної кваліфікації та у різних умовах.

Основні системи та форми оплати праці.

Правове регулювання оплати праці за сумісництвом.

Правові гарантії працівників на оплату праці.

Відповідальність власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи за порушення законодавства про оплату праці.

Поняття та зміст гарантійних виплат та доплат.

Загальні види гарантійних виплат та доплат і правові особливості їх регулювання:

– для працівників, які займають виборні посади;

– для працівників, які призвані на строкову або альтернативну службу;

– для працівників, які були направленні для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва;

– для працівників, які знаходяться у встановленій законодавством відпустці;

– для працівників, які були направленні на медичне обстеження.

Поняття та зміст компенсаційних виплат. Загальні види компенсаційних виплат та особливості їх правового регулювання:

– при переведенні працівника на інше підприємство та в іншу місцевість з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;

– при переїзді працівника з його власної ініціативи;

– при направленні працівника у службове відрядження;

– при використанні працівником власного спеціального одягу, спеціального інструменту, спеціальної їжі.

Обмеження утримань з заробітної плати.

Правове регулювання компенсаційних доплат.

Правовий захист працівників при порушенні законодавства, умов колективного та трудового договору з регулювання гарантій та компенсацій.

 

 

ЛЕКЦІЯ №9

ТЕМА № 10Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.02 с.)