НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «одеськА юридичнА академіЯ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «одеськА юридичнА академіЯ»НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «одеськА юридичнА академіЯ»

МиколаївськИЙ КОМПЛЕКС

Кафедра цивільно-правових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

директор __________ П.М. Шапірко

«____»____________ 2011 р.

Робоча навчальна програма

/для студентів вечірнього відділення

прокурорсько-слідчої спеціалізації/

На 2011-2012 н/р.

З навчальної дисципліни

 
 

 


Для спеціальності 6.030401 «Правознавство»

 

 

 

Розробив: викладач Обручков Р.І.

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

протокол №___ від «__»__________ 2011 р.

 

 

 

Миколаїв


 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Форма навчання Курс Семестр Лекції Практичні (семінарські) Всього ауд. год. Курсові роботи Контрольні роботи Самостійна робота Всього годин Екзамен Залік
Денна форма навчання     +
Всього    

 

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Трудове право, як одна з провідних галузей, відмінюється високим динамізмом. Рухомість норм трудового законодавства забезпечується змінами у системі політичних і, насамперед, економічних відносин в країні, використання досвіду міжнародно-правового регулювання трудових правовідносин, процесом внесення змін до діючої Конституції України.

У сучасних умовах в світі працюють п’ять провідних ринків, одним з яких є Ринок Праці. Значно зростає роль трудового права, посилюється його багатогранні зв’язки з іншими правовідносинами, такими як: майнові, адміністративні, управлінські, організаційні, соціальні, пенсійні та інші.

У міжнародних відносинах приорітетнішими стають договірні зв’язки як на загальнодержавному, так і на локальному рівні, що потребує постійного удосконалення норм вітчизняного трудового права, яке згідно із ст. 9 Конституції України та ст. 81 КЗпП України повинні відповідати нормам міжнародного трудового права.

Трудове право, як наука, як провідна галузь права та як навчальна дисципліна передбачає відповідну низку завдань з вивчення багатої теоретичної та наукової бази; з дослідження предмету, методу, принципів, системи та джерел трудових правовідносин. Основним завданням є вивчення та правильне використання правового механізму дослідження та пізнання спеціальних інститутів трудового права: трудовий договір, працевлаштування та зайнятість громадян, робочий час та час відпочинку, оплата праці.

Особливе місце займають такі інститути, як охорона праці, охорона праці молоді та жінок, підготовка та перепідготовка працівників, нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю, трудові спори, міжнародно-правове регулювання трудових відносин.

Вивчення трудового права не може бути обмеженим тільки отриманням науково-теоретичних знань. Ця галузь права всіма своїми спеціальними інститутами виходить на реальну практику. Поєднання теорії та практики – сутність викладання трудового права.

Такий підхід зобов’язує проводити семінарські заняття тільки в активних формах, які сприяють прийняттю студентами на себе значної долі відповідальності за результативність проведення занять та отримання знань.

Поєднання теорії та практики пов’язано також з вирішенням завдань-казусів з окремих інститутів трудового права. Трудове право дає основи теоретичних знань на відповідній, реально діючій законодавчій базі, дає відповідні практичні навики, що дозволяє постійно вивчати не тільки психологію працівника, але і власника або уповноваженого ним органу, тобто роботодавця, а в цілому також ще й організаційно-управлінські відносини.

Виходячи з цього, бажано, студентів господарської спеціалізації направляти на навчальну практику на посади помічників юрисконсультів на підприємства.

 

 

Вимоги до знань та умінь:

 

Студенти повинні знати:

правові механізми та норми виникнення, регулювання та забезпечення трудових та тісно зв’язаних з ним правовідносин;

суб’єкти трудових відносин та їх правовий статус;

сторони трудових відносин та їх правовий статус;

механізм виникнення, зміни та припинення трудових відносин;

засоби регулювання та захисту при порушені діючого трудового законодавства, а також умови колективного договору, трудового договору, контракту;

порядок та правову технологію розгляду трудових спорів, включаючи норми міжнародного правового регулювання.

 

Студенти повинні вміти:

пояснити та застосувати у конкретній ситуації діюче законодавство про працю;

давати правильну юридичну кваліфікацію конкретним трудовим відносинам;

застосовувати діюче трудове законодавство з багатогранної системи у трудових відносинах;

розробляти та виконувати проекти колективних договорів, трудових договорів, контрактів та інших локальних соціально-правових документів.

 

Форми вивчення навчальної дисципліни: лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів за темами.

Форми поточного контролю знань: усне та письмове опитування, розв’язання практичних задач, вирішення тестових завдань.

Форми підсумкового контролю знань: іспит – у шостому семестрі.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

№ п/п Найменування теми Види занять
Лекцій С/з Всього Сам.роб.
1. Трудове право, як самостійна галузь права.    
2. Нормативне те договірне регулювання трудових правовідносин.  
3. Суб’єкти трудового права.    
4. Система правовідносин у галузі трудового права.  
5. Колективний договір та колективні угоди.    
6. Зайнятість населення та працевлаштування.  
7. Трудовий договір (контракт).    
8. Робочий час та час відпочинку.    
9. Нормування та оплата праці. Гарантії та компенсації.    
10. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.    
11. Дисципліна праці та дисциплінарна відповідальність.  
12. Охорона праці.    
13. Підготовка та перепідготовка (підвищення кваліфікації) працівників.  
14. Трудові спори (конфлікти).    
15. Місце та роль трудового колективу в управлінській діяльності підприємств.    
16. Професійні спілки та їх роль у виробничо-трудовій діяльності трудового колективу.  
17. Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю.    
18. Міжнародне регулювання праці.  
Всього    

 

 


4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ

 

ЛЕКЦІЯ №1

ТЕМА № 1

ТЕМА № 2

ЛЕКЦІЯ №2

ТЕМА № 3

СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Поняття та зміст суб’єкту трудового права.

Загальні види суб’єктів трудового права:

· державні органи управління як суб’єкти трудового права;

· підприємства, організації та установи (власник та уповноважений ним орган) як суб’єкти трудового права;

· громадянин (робітник) як суб’єкт трудового права;

· органи державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю як суб’єкти трудового права;

· юрисдикційні органи як суб’єкти трудового права;

· трудовий колектив як суб’єкт трудового права;

· профспілкові або інші, уповноважені трудовим колективом, органи як суб’єкти трудового права;

· роль та значення суб’єктів трудового права у реалізації виробничо-трудових відносин.

 

ТЕМА № 4

ЛЕКЦІЯ №3

ТЕМА № 5

ЛЕКЦІЯ №4

ТЕМА № 6

ЛЕКЦІЇ №№5-6

ТЕМА № 7

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

 

Поняття та сторони трудового договору. Загальні види та функції трудового договору. Форми та строки трудового договору.

Правові підстави та порядок укладання трудового договору. Необхідні документи при прийнятті на роботу та документи, які законодавством заборонено вимагати при прийомі на роботу. Випробувальний строк. Права та обов’язки сторін трудового договору.

Порядок оформлення та ведення трудової книжки.

Види трудових договорів та їх особливості:

– з неповнолітнім;

– з молодим спеціалістом (робітником);

– з тимчасовим працівником;

– з сезонним працівником;

– з суміщенням робіт (професій, посад);

– за сумісництвом;

– з надомним працівником;

– за контрактом.

Контракт, як особлива форма трудового договору. Поняття, сторони та зміст контракту. Типова форма контракту. Порядок та правові особливості укладання та виконання контракту.

Перевід на іншу постійну роботу. Поняття та правові засади переведення на іншу постійну роботу, на інше підприємство та в іншу місцевість.

Загальні види переведення на іншу роботу.

Особливості правового регулювання тимчасового переведення у зв’язку з тимчасовою необхідністю.

Особливості правового регулювання тимчасового переведення у зв’язку з простоєм з вини підприємства.

Перевід працівника на іншу роботу за медичним висновком.

Відповідальність власника чи уповноваженого ним органу або фізичної особи при переведенні кваліфікованих працівників на некваліфіковану роботу.

Правові підстави та порядок припинення трудового договору (контракту).

Правові підстави та порядок розірвання трудового договору (контракту) за ініціативою власника або уповноваженого ним органу чи фізичної особи.

Правові підстави та порядок розірвання трудового договору (контракту) укладеного на невизначений строк за ініціативою працівника.

Правові підстави та порядок розірвання трудового договору (контракту) за вимогою профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу.

Правове регулювання розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою профспілкового органу.

Правове регулювання розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди профспілкового органу.

Додаткові підстави розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників.

Правові підстави для відсторонення від роботи.

Порядок оформлення звільнення працівника. Безперервний стаж роботи. Вихідна допомога. Трудова книжка.

Правовий захист працівників при незаконній відмові у прийомі на роботу, при незаконному переведенні, при незаконному звільненні з роботи.

Відповідальність власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи за порушення законодавства про працю при прийомі, переведенні та звільненні працівників.

Порядок та правові підстави розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи третіх осіб.

 

 

ЛЕКЦІЯ №7

ТЕМА № 8

ЛЕКЦІЯ №8

ТЕМА № 9

НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

 

Нормування праці – необхідна умова та міра організації та оплати праці.

Поняття та основні види норм праці:

– норми часу;

– норми виробітку;

– норми обслуговування;

– нормативи чисельності працівників;

– нормативи виробничого завдання.

Поняття заробітної плати та основні принципи її регулювання. Структура заробітної плати.

Індексація оплати працівників. Державне та договірне регулювання оплати праці. Правове регулювання мінімальної заробітної плати.

Тарифна система оплати праці. Диференціація оплати праці працівників, які виконують роботу різної кваліфікації та у різних умовах.

Основні системи та форми оплати праці.

Правове регулювання оплати праці за сумісництвом.

Правові гарантії працівників на оплату праці.

Відповідальність власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи за порушення законодавства про оплату праці.

Поняття та зміст гарантійних виплат та доплат.

Загальні види гарантійних виплат та доплат і правові особливості їх регулювання:

– для працівників, які займають виборні посади;

– для працівників, які призвані на строкову або альтернативну службу;

– для працівників, які були направленні для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва;

– для працівників, які знаходяться у встановленій законодавством відпустці;

– для працівників, які були направленні на медичне обстеження.

Поняття та зміст компенсаційних виплат. Загальні види компенсаційних виплат та особливості їх правового регулювання:

– при переведенні працівника на інше підприємство та в іншу місцевість з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;

– при переїзді працівника з його власної ініціативи;

– при направленні працівника у службове відрядження;

– при використанні працівником власного спеціального одягу, спеціального інструменту, спеціальної їжі.

Обмеження утримань з заробітної плати.

Правове регулювання компенсаційних доплат.

Правовий захист працівників при порушенні законодавства, умов колективного та трудового договору з регулювання гарантій та компенсацій.

 

 

ЛЕКЦІЯ №9

ТЕМА № 10

ЛЕКЦІЯ №10

ТЕМА № 11

ЛЕКЦІЯ №11

ТЕМА № 12

ОХОРОНА ПРАЦІ

 

Поняття та зміст охорони праці.

Організація охорони праці та забезпечення здорових та безпечних умов праці.

Охорона праці як один з інститутів трудового права, яке регулює:

– правила з організації роботи, направленої на забезпечення охорони праці та техніки безпеки;

– норми з виробничої санітарії та системи стандартів безпеки праці;

– правила та норми, які встановлюють забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

– норми, які забезпечують компенсацію за вплив на працівників шкідливих та небезпечних виробничих факторів та інші.

Обов’язок власника або уповноваженого ним органу розробляти та застосовувати засоби з оздоровлення та покращення умов праці працівників.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань, аварій на підприємстві, в установі, організації.

Порядок відшкодування власником або уповноваженим ним органом шкоди здоров’ю працівників.

Контроль за дотриманням законодавства з охорони та техніки безпеки.

Правовий захист при завдані працівникам моральної та матеріальної шкоди підприємством, установою, організацією.

Особливості охорони праці жінок, вагітних жінок та жінок, які мають дітей.

Особливості охорони праці молоді та неповнолітніх.

 

ТЕМА № 13

ЛЕКЦІЯ №12

ТЕМА № 14

ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ)

 

Поняття та причини виникнення індивідуальних трудових спорів.

Основні види індивідуальних трудових спорів та їх правове регулювання.

Органи, які розглядають індивідуальні трудові спори.

Юрисдикція індивідуальних трудових спорів.

Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів.

Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у місцевих судах по першій та другій інстанціям.

Поняття та зміст колективного трудового спору (конфлікту).

Порядок формування органів, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти).

Правове регулювання розгляду колективних трудових спорів (конфліктів):

–у примирній комісії;

–у трудовому арбітражі;

–у Національній службі посередництва та примирення.

Правові особливості регулювання об’явлення та проведення страйку.

Правове регулювання заборони на проведення страйку, а також визнання страйку незаконним.

Відповідальність за порушення Закону України «Про порядок розгляду та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

 

ТЕМА № 15

ТЕМА № 16

ТЕМА № 17

ТЕМА № 18

ПЛАНИ сЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема № 1

ТЕМА №2

ТЕМА № 3

СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Поняття та зміст суб’єкту трудового права.

Взаємодія сторін трудового правовідношення та суб’єктів трудового права.

Загальні види суб’єктів трудового права:

· державні органи управління як суб’єкти трудового права;

· підприємства, організації та установи (власник та уповноважений ним орган) як суб’єкти трудового права;

· громадянин (робітник) як суб’єкт трудового права;

· органи державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю як суб’єкти трудового права;

· юрисдикційні органи як суб’єкти трудового права;

· профспілкові або інші, уповноважені трудовим колективом, органи як суб’єкти трудового права;

· роль та значення суб’єктів трудового права у реалізації виробничо-трудових відносин.

 

Література:

1. Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141

2. Кодекс законів про працю України // Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71, ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375

3. Карпенко Д.О. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656 с.

4. Кодекс законов о труде Украины (Научно-практический комментарий). /Под ред. И.И. Пахомова – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 864 с.

5. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За редакцією В.М. Вакуленка, О.П. Товстенка. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.

6. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / Прокопенко В.І. та ін. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.

7. Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України: Навчальний посібник. Видання друге, стереотипне. – Х.: Консум, 2000. – 192 с.

8. Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х.: Консум, 2002 р.

9. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2003 р.

10. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.

11. Трудовое право Украины. / Под. ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Х.: «Одиссей», 2002. – 512 с.

12. Трудове право України: Практикум / Г.І. Чанишева, Н.Б. Болотіна, Т.М. Додіна, О.Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.

13. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Трудове право: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємництва» Житомирського інженерно-технологічного інституту. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 243 с.

 

ТЕМА № 4

ТЕМА № 5

ТЕМА № 6

ТЕМА № 7

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

 

Поняття, сторони та зміст трудового договору.

Загальні види ті форми трудового договору (контракту).

Правова характеристика окремих видів трудових договорів.

Контракт – особлива форма трудового договору.

Порядок укладання трудового договору (контракту).

Порядок оформлення та ведення трудової книжки.

Випробувальний строк.

Порядок зміни умов трудового договору:

Атестація та відсторонення від роботи: порядок їх застосування.

Правові підстави для припинення трудового договору (контракту).

Особливості правового регулювання припинення трудового договору за загальними підставами.

Правові підстави та порядок розірвання трудового договору за ініціативою працівника.

Правові підстави розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу.

Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового комітету.

Порядок оформлення звільнення. Вихідна допомога.

Правовий захист працівників при незаконній відмові у прийомі на роботу, при незаконному переведенні, при незаконному звільненні з роботи.

Відповідальність власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи за порушення законодавства про працю при прийомі, переведенні та звільненні працівників.

Порядок та правові підстави розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи третіх осіб.

 

Література:

1. Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141

2. Кодекс законів про працю України // Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71, ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375

3. Про міліцію: Закон України // ВВР, 1991, № 4, ст. 20

4. Про підприємства в Україні: Закон України // ВВР, 1991, № 24, ст.272

5. Про прокуратуру: Закон України // ВВР, 1991, № 53, ст.793

6. Про Службу безпеки України: Закон України // ВВР, 1992, № 27, ст.382

7. Про державну службу: Закон України // ВВР, 1993, № 52, ст.490

8. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності // Постанова Кабміну України від 19 березня 1993 р. № 203

9. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій // Постанова Кабміну України № 245 від 03.04.1993 р.

10. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників // Затверджено постановою Кабміну України від 19 березня 1994 р. № 170

11. Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності // Постанова Кабміну України від 2 серпня 1995 р. № 597

12. Положення про порядок організації сезонних робіт // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578

13. Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців // Постанова Кабміну України від 28 грудня 2000 р. № 1922

14. Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій // Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України № 43 від 28.06.1993 р.

15. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників // Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58

16. Про затвердження Типової форми контракту з працівником // Наказ Міністерства праці України від 15.04.1994 р. № 23

17. Про практику розгляду судами трудових спорів // Постанова Пленуму ВС України № 9 від 06.11.1992 р.

18. Законодавство України про працю: Зб. нормат. Актів: У 3 кн. / Упоряд. І наук. Ред. В. Вакуленко. – К.: Істина, 1999. – Кн. 1: Загальні положення. Зайнятість та працевлаштування громадян. Трудовий договір. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників: Станом на 25 трав. 1999 р. – 704 с.

19. Карпенко Д.О. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656 с.

20. Кодекс законов о труде Украины (Научно-практический комментарий). /Под ред. И.И. Пахомова – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 864 с.

21. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За редакцією В.М. Вакуленка, О.П. Товстенка. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.

22. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / Прокопенко В.І. та ін. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.

23. Правовое регулирование контрактной формы трудового договора / Авт.-сост. А.С. Луценко. – Д.: Сталкер, 1999. – 288 с.

24. Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України: Навчальний посібник. Видання друге, стереотипне. – Х.: Консум, 2000. – 192 с.

25. Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х.: Консум, 2002 р.

26. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2003 р.

27. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.

28. Трудовое право Украины. / Под. ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Х.: «Одиссей», 2002. – 512 с.

29. Трудове право України: Практикум / Г.І. Чанишева, Н.Б. Болотіна, Т.М. Додіна, О.Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.

30. Хусточкин А. Контракт в трудовом праве Украины. //Право Украины. – 1995. - №№ 5,6.

31. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Трудове право: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємництва» Житомирського інженерно-технологічного інституту. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 243 с.

32. Юровский Б. Документальное оформление трудовых и гражданско-правовых отношений с работниками // Энциклопедия бухгалтера и экономиста, № 6 (60), март 2003.

 

 

ТЕМА № 8

ТЕМА № 9

НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

Нормування праці, поняття та види норм.

Поняття та структура заробітної плати.

Державно-правове та договірне регулювання оплати праці.

Тарифна система: поняття та структурні елементи.

Загальні форми та системи оплати праці.

Поняття та призначення преміальної системи оплати праці.

Поняття та правові підстави гарантійних виплат і доплат.

Правове регулювання основних видів гарантійних виплат та доплат:

– для працівників, які займають виборні посади;

– для працівників, які призвані на строкову або альтернативну службу;

– для працівників, які були направленні для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва;

– для працівників, які знаходяться у встановленій законодавством відпустці;

– для працівників, які були направленні на медичне обстеження.

Поняття та правові підстави для компенсаційних виплат і доплат.

Правове регулювання компенсаційних виплат та доплат:

– при переведенні працівника на інше підприємство та в іншу місцевість з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;

– при переїзді працівника з його власної ініціативи;

– при направленні працівника у службове відрядження;

– при використанні працівником власного спеціального одягу, спеціального інструменту, спеціальної їжі.

Обмеження утримань з заробітної плати.

 

Література:

1. Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141

2. Кодекс законів про працю України // Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71, ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375

3. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України // ВВР, 1995, № 1, ст. 1

4. Про оплату праці: Закон України // ВВР, 1995, № 17, ст.121

5. Про прожитковий мінімум: Закон України // ВВР, 1999, № 38, ст.348

6. Про затвердження прожиткового мінімуму на 2002 рік: Закон України // ВВР, 2002, №6, ст.42

7. Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік: Закон України // ВВР, 2003, № 6, ст.54

8. Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій // Затверджено постановою Кабміну України від 28 червня 1997 р. № 700

9. Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість // Постанова Кабміну України від 2 березня 1998 р. № 255

10. Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів // Постанова Кабміну України від 30 червня 1998 р. № 982

11. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон // Постанова Кабміну України від 23 квітня 1999 р. № 663

12. Жигалкин И.П., Мирошниченко Л.А. Основополагающие аспекты учета труда и заработной платы. – Харьков: Консум, 2002. – 260 с.

13. Законодавство України про працю: Зб. нормат. Актів: У 3 кн. / Упоряд. І наук. Ред. В. Вакуленко. – К.: Істина, 1999. – Кн. 2: Робочий час. Час відпочинку. Оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати: Станом на 25 трав. 1999 р. – 704 с.

14. Карпенко Д.О. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656 с.

15. Кодекс законов о труде Украины (Научно-практический комментарий). /Под ред. И.И. Пахомова – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 864 с.

16. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За редакцією В.М. Вакуленка, О.П. Товстенка. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.

17. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / Прокопенко В.І. та ін. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.

18. Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України: Навчальний посібник. Видання друге, стереотипне. – Х.: Консум, 2000. – 192 с.

19. Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х.: Консум, 2002 р.

20. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2003 р.

21. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.

22. Трудовое право Украины. / Под. ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Х.: «Одиссей», 2002. – 512 с.

23. Трудове право України: Практикум / Г.І. Чанишева, Н.Б. Болотіна, Т.М. Додіна, О.Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.

24. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Трудове право: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємництва» Житомирського інженерно-технологічного інституту. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 243 с.

 

 

ТЕМА № 10

ТЕМА № 11

ТЕМА № 12

ОХОРОНА ПРАЦІ

Поняття та зміст охорони праці.

Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці.

Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань.

Правове регулювання охорони праці жінок.

Правові гарантії з реалізації жінками конституційного права на нешкідливу та безпечну працю:

а) при прийомі на роботу вагітних жінок, жінок, які мають малолітніх дітей, дітей-інвалідів;

б) при переведеннях та звільненні вище вказаних категорій жінок;

в) при наданні щорічних основних, додаткових та соціальних відпусток.

Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства з охорони праці жінок.

Правове регулювання охорони праці молоді:

а) при прийнятті на роботу:

б) при переведенні та звільненні з роботи:

в) при наданні встановлених законодавством відпусток.

Правові гарантії з реалізації молодими працівниками, включаючи неповнолітніх, конституційного права на безпечну та нешкідливу працю.

Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства з охорони праці молоді, включаючи неповнолітніх.

 

Література:

1. Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141

2. Кодекс законів про працю України // Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71, ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375

3. Про підприємства в Україні: Закон України // ВВР, 1991, № 24, ст.272

4. Про охорону праці: Закон України // ВВР, 1992, № 49, ст.668

5. Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці // Затверджено Указом Президента України від 16 січня 2003 року № 29/2003

6. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві // Постанова Кабміну України від 21 серпня 2001 р. № 1094

7. Положение о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время // Утверждено постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС № 111/8-51 от 29.04.1980 г.

8. Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок // Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 256 від 29.12.1993 р.

9. Законодавство України про працю: Зб. нормат. Актів: У 3 кн. / Упоряд. І наук. Ред. В. Вакуленко. – К.: Істина, 1999. – Кн. 3: Охорона праці. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю: Станом на 25 трав. 1999 р. – 704 с.

10. Иванов В.Н., Дейнега В.И., Коржик Б.М., Дмитриев С.Л. Охрана труда на предприятии с позиции действующего законодательства. – Харьков: Центр Консульт, 2003. – 248 с.

11. Карпенко Д.О. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656 с.

12. Кодекс законов о труде Украины (Научно-практический комментарий). /Под ред. И.И. Пахомова – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 864 с.

13. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За редакцією В.М. Вакуленка, О.П. Товстенка. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.

14. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / Прокопенко В.І. та ін. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.

15. Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України: Навчальний посібник. Видання друге, стереотипне. – Х.: Консум, 2000. – 192 с.

16. Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х.: Консум, 2002 р.

17. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2003 р.

18. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.

19. Трудовое право Украины. / Под. ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Х.: «Одиссей», 2002. – 512 с.

20. Трудове право України: Практикум / Г.І. Чанишева, Н.Б. Болотіна, Т.М. Додіна, О.Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.

21. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Трудове право: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємництва» Житомирського інженерно-технологічного інституту. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 243 с.

 

ТЕМА № 13

ТЕМА № 14

ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ)

Поняття та причини виникнення трудових спорів.

Основні види трудових спорів та особливості їх правового регулювання.

Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів (КТС).

Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у місцевих судах загальної юрисдикції.

Порядок та особливості вирішення колективних трудових спорів.

 

Література:

1. Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141

2. Кодекс законів про працю України // Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71, ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375

3. Про колективні договори і угоди: Закон України // ВВР, 1993, № 36, ст.361

4. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // ВВР, 1998, № 34, ст.227

5. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди // Постанова Пленуму ВС України № 6 від 27.03.1992 р.

6. Про практику розгляду судами трудових спорів // Постанова Пленуму ВС України № 9 від 06.11.1992 р.

7. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками // Постанова Пленуму ВС України від 29.12.1992 р. №14

8. Про судову практикуПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.013 с.)