Оціночні показники роботи СУОП. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оціночні показники роботи СУОП.Оцінка роботи підприємства з питань охорони праці проводиться по загальному коефіцієнту безпеки праці.

За основу прийняті чотири основні показники, які у виді коефіцієнтів характеризують стан захворюваності на виробництві, виконання запланова­них заходів, безпеку обладнання і безпеку технологічних процесів:

Кб.п. - загальний коефіцієнт стану безпеки праці по СУОП;

Кз - коефіцієнт захворюваності;

Км - коефіцієнт виконання запланованих заходів з охорони праці;

Ко - коефіцієнт безпеки обладнання;

Кт.п. - коефіцієнт безпеки технологічних процесів.

Дз - кількість днів непрацездатності працюючих через травми і захво­рювання;

Др - загальний фонд робочого часу працівників виробничого підрозді­лу.

Мв - кількість планових заходів, виконаних за звітний період;

Мп - кількість заходів, запланованих до виконання в звітному періоді комплексним планом.

Ос - кількість одиниць обладнання будівель і споруд, які відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці;

Оо - загальна кількість одиниць обладнання машин і механізмів (буді­вель і споруд).

Тс - кількість технологічних процесів, які відповідають вимогам нор­мативних актів з охорони праці:

То - загальна кількість технологічних процесів на виробничій ділянці.

Якщо загальний коефіцієнт охорони праці складає менше 0,75,то робо­та вважається незадовільною.

0,75-0,80- задовільною,

0,81-0,95- доброю,

0,96-1,00- відмінною.

Коефіцієнти, якої характеризують дані травматизму.

1). Показник частоти травм (Кч) характеризує кількість травм, що припадає на 1000 працюючих за певний період.

2). Показник витрати (Квт) характеризує кількість днів непрацездатності, що припадає на 1000 працюючих за звітний період:

3). Показник важкості травматизму (Кваж).

Характеризує загальну важкість травм, що виникли протягом звітного періоду. Він показує скільки днів втрати працездатності в середньому припадає на одну травму:

де Т – загальна кількість травм, що виникли в господарстві за звітний період;

Р – середня кількість працюючих в господарстві за той же період;

Д – сумарна кількість днів тимчасової непрацездатності за весь час хвороби (в робочих днях) у всіх потерпілих (крім померлих), тим часова непрацездатність яких закінчилась у звітному періоді.


6. Виконавчі органи СУОП.

 

У виконавчі органи включаються: координаційна група, служба охорони праці, комісія з питань охорони праці, комісія по перевірці знань з охоро­ни праці, комісія уповноважених трудового колективу з питань охорони пра­ці, відповідальні спеціалісти по галузях підприємства.

Їхнє завдання: забезпечити суб'єкта управління законодавчими норма­тивними актами, які поступають від Міністерства аграрної політики України, від місцевої державної влади, а також нормативні акти які діють на підпри­ємстві.

Виконавчі органи виконують такіфункції управління;

1). Робота з кадрами,

2). Виконання організаційних і планових заходів,

3). Робота по матеріальному забезпеченню охорони праці,

4). Фінансове забезпечення,

5). Контроль і перевірка стану охорони праці і за функціонуванням СУОП,

6). Стимулювання роботи з охорони праці,

7). Надання рішень про пільги і компенсації для працюючих.

 

Завдання управління виконавчих органів: контроль за виконанням практичної роботи на робочих місцях у виробничих підрозділах.

1. Приведення стану робочих місць у відповідності до вимог нормативних актів.

2. Режим роботи і його оптимальний стан, тобто умова робочого дня.

3. Ліквідація шкідливих факторів на робочих місцях.

4. Створення умов праці для неповнолітніх, жінок, інвалідів і осіб зниженої працездатності.

5. Організація лікувально-профілактичного обслуговування.

6. Запобігання нещасних випадків, аварій, професійних захво­рювань на робочих місцях.

7. Навчання і інструктаж з охорони праці.

8. Забезпечення технічного стану машин, обладнання, знарядь, будівель відповідно до нормативів.

9. Забезпечення працюючих засобами колективного і індивідуа­льного захисту.

7. Особливості формування умов праці в сільськогосподар­ському виробництві.

Умови праці- сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров я і працездатність людини в процесі и професійної діяльності. Умови праці в сільському господарстві мають свої особли­вості, які ускладнюють роботу з охорони праці.

Від інших галузей народного господарства сільське господарство відрізняється:

1. Сезонністю і терміновістю проведення робіт;

2. Частою зміною технологічних операцій;

3. Робота виконується на відкритому повітрі;

4. Велика виробнича площа і зміна рельєфу;

5. Застосування великої кількості хімічних речовин у технологій;

6. Більшість працюючих не мас постійного робочого місця;

7. Механізатор дуже часто сам знаходиться у полі і нема кому прийти йому на допомогу при нещасному випадку;

8. Не завжди керівник може проконтролювати дотримання правил охорони праці всіма працівниками;

9. Працівники галузі тваринництва постійно контактують з тваринами, що є біологічними небезпечними факторами;

10. Використання нових технологій і машин.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.008 с.)