Критерії оцінювання захисту результатівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання захисту результатівМаксимальна сума балів, що може бути отримана студентом за навчальну практику, складає 100 балів. Критерії оцінювання знань студентів розроблені з огляду на затверджене вченою радою «Положення про систему контролю знань студентів» та «Рекомендації до розробки методичного забезпечення контролю знань студентів», а також із урахуванням рівня складності та ємності запропонованих завдань.

Формою проведення контролю та підбиття підсумків практики є диференційований залік.

Під час оцінювання, крім повноти розкриття основних завдань, окреслених програмою практики, враховується логіка викладення та спроможності структурувати матеріал, робити правильні висновки та узагальнення, культура мови та стиль викладення результатів дослідження.

 

Шкала оцінювання

Сума балів Оцінка за традиційною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 «відмінно» «А»
82-89 «дуже добре» «В»
75-81 «добре» «С»
69-74 «задовільно» «D»
60-68 «достатньо» «Е»
35-59 «незадовільно» «FX»
0-34     «F»

Рівень підготовки студента відповідає оцінці «А» (90-100 балів), якщо він:

- у повному обсязі виконав завдання навчальної комплексної практики;

- глибоко і всебічно розкриває зміст питань, що виносяться на обговорення протягом роботи над підсумковими розділами;

- вміє чітко та ґрунтовно висловлювати власну думку, а також аргументовано і логічно формулювати висновки та узагальнювати опрацьований матеріал;

- брав активну участь у дискусії за результатами практики;

- використовував при підготовці до заліку додаткову літературу та інші достовірні джерела інформації.

Рівень підготовки студента відповідає оцінці «В» (82-89 балів), якщо він:

- у повному обсязі виконав завдання навчальної комплексної практики;

- глибоко розкриває зміст питань, що виносяться на обговорення протягом підсумкових занять;

- вміє чітко висловлювати власну думку, а також логічно формулювати висновки та узагальнювати опрацьований матеріал;

- постійно відвідує заняття, творчо виконав індивідуальні завдання;

- брав активну участь у дискусії за результатами практики.

Рівень підготовки студента відповідає оцінці «С» (75-82 бали), якщо він:

- у повному обсязі виконав завдання навчальної комплексної практики;

- спроможний розкрити зміст питань, що виносяться на обговорення протягом підсумкових занять;

- вміє висловлювати власну думку, а також узагальнювати опрацьований матеріал;

- постійно відвідував заняття, виконав індивідуальні завдання;

- брав участь у дискусії за результатами практики.

Рівень підготовки студента відповідає оцінці «D» (69-74 бали), якщо він:

- частково виконав завдання навчальної комплексної практики;

- спроможний розкрити зміст питань, що виносяться на обговорення протягом підсумкових занять;

- вміє висловлювати власну думку, а також узагальнювати опрацьований матеріал;

- постійно відвідував заняття, виконав індивідуальні завдання.

Рівень підготовки студента відповідає оцінці «Б» (60-68 балів), якщо він:

- частково виконав завдання навчальної комплексної практики;

- спроможний розкрити зміст питань, що виносяться на обговорення протягом підсумкових занять;

- вміє узагальнювати опрацьований матеріал;

- постійно відвідував заняття, виконав індивідуальні завдання.

Рівень підготовки студента відповідає оцінці «F» (35-60 балів), якщо він:

- допускає суттєві помилки при розкритті змісту окремих питань, що виносяться на обговорення;

- не спроможний узагальнити матеріал та зробити відповідні висновки;

- відвідував заняття, проте не виконав завдання навчальної практики.

Рівень підготовки студента відповідає оцінці «FX» (0-34 бали), якщо він:

- допускає суттєві помилки при розкритті змісту окремих питань, що виносяться на обговорення;

- не спроможний узагальнити матеріал та зробити відповідні висновки;

- не відвідував заняття та не виконав завдання навчальної практики.

За умови недостатньої кількості набраних балів (менше 60 балів), студент повинен самостійно виконати завдання навчальної комплексної практики та оформити звіт за результатами індивідуальної роботи.

 

Список рекомендованих джерел

Основні джерела

1. Арзуманова Т. И. Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания : Учеб. пособие / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. – М : Дашков и Ко, 2007. – 272с.

2. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посібник / О. Я. Базілінська. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.

3. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посібник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, Р. В. Тульчинська та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 206 с.

4. Волгин В. В. Склад: логистика, управление, анализ / В. В. Волгин. – 10-е изд., перераб. и допол. – М. : Дашков и К, 2009. – 736 с.

5. Гетьман О. О. Економіка підприємства : Навч. посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с.

6. Гончаров А. И. Финансовое оздоровление предприятий: Теория и практика / А. И. Гончаров, С. В. Барулин, М. В. Терентьева. – М. : Ось-89, 2009. – 544 с.

7. Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 1 березня 2008 року : (відповідає офіційному текстові). – К. : Паливода А.В., 2008. – 192с. – (Кодекси України).

8. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч.посібник / Б. Є. Грабовецький. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

9. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посібник / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

10. Давидович І. Є. Управління витратами : навч. посібник / І. Є. Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320с.

11. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства : Навч. посібник / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К : Центр навчальної літератури, 2010. – 384с.

12. Донець Л. І. Основи підприємництва : Навч. посібник / Л. І. Донець, Н. Г. Романенко. – К : Центр навчальної літератури, 2011. – 320с.

13. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : навч. посібник / І. І. Цигилик, Я. Р. Бибик, М. Я. Ємбрик, В. Ф. Паращич. – 2-ге вид., допов., перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 212с.

14. Економіка підприємства : Підручник / І. О. Чаюн, Г. М. Богословець, Н. С. Довгаль та ін. ; За ред. Н.М. Ушакової. – К : КНТЕУ, 2011. – 569с.

15. Економіка та організація виробництва : підручник / за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта ХХІ століття).

16. Економіка та підприємництво : Практикум. Навч. посібник / С. Я. Салига, В. О. Желябін, О. В. Бойко та ін. – К : Професіонал, 2007. – 752с.

17. Заболоцький Б.Ф. Національна економіка: підручник / Б.Ф. Заболоцький. – Львів: «Новий світ – 2010», 2009. – 582 с.

18. Зоріна В. Н. Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства : Навч. посібник / В. Н. Зоріна, Г. В. Сеніна. – К : Центр навчальної літератури, 2009. – 240с.

19. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

20. Іванова В. В. Планування діяльності підприємства : Навч. посібник / В. В. Іванова. – К : Центр навчальної літератури, 2010,. – 472с.

21. Ковальчук І. В. Економіка підприємства : навч. посібник / І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679с. – (Вища освіта ХХІ століття).

22. Колот А. М. Мотивація персоналу : Підручник / А. М. Колот. – 2-ге вид., без змін. – К : КНЕУ, 2008. – 340с.

23. Кравчук О. М. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посібник / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 504 с.

24. Круш П.В., Кожемяченко О.О. Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 320 с.

25. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства : Підручник / А. А. Мазаракі, Н. М. Ушакова ; За ред. Ушакової Н.М. – К : Хрещатик, 2009. – 800с.

26. Манів З. О., Луцький І. М., Манів С. З. Регіональна економіка: Навчальний посібник. — Львів: «Магнолія 2006», 2007. — 262 с.

27. Мацибора В. І. Економіка підприємства : навч. посібник / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с.

28. Мельникова В. І., Мельникова О. П., Сідлярук Т. В., Тур І. Ю., Шведова Г. М. Національна економіка. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 248 с.

29. Менеджмент : підручник / В. Г. Федоренко, Є. В. Бондаренко, О. Ф. Іткін та ін. ; за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 652 с.

30. Норка Д. И. Управление отделом продаж предприятия, стратегии и тактики успеха / Д. И. Норка. – М. : ГроссМедиа:РОСБУХ, 2009. – 320 с.

31. Огаренко В. М. Соціологія праці : Навч. посібник / В. М. Огаренко, Ж. Д. Малахова. – К : Центр навчальної літератури, 2010. – 304с.

32. Організація і планування на підприємстві : Навч. посібник / Г. А. Семенов, В. К. Станчевський, М. О. Панкова та ін. – К : Центр навчальної літератури, 2008. – 528с.

33. Планирование на предприятии : практ. пособие / Ю. Н. Лапыгин, А. Ю. Андрианов, Е. В. Бобкова и др. ; под ред. Ю.Н. Лапыгина. – М. : Омега-Л, 2009. – 304 с. : ил., табл. – (Организация и планирование бизнеса).

34. Планування діяльності підприємства : Навч. посібник / О. В. Шимко, В. С. Рижиков, С. М. Грибкова та ін. – К : Центр навчальної літератури, 2009. – 296с.

35. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / О. К. Добикіна, В. С. Рижиков, С. В. Касьянюк та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 208с.

36. Примак Т. О. Економіка підприємства : Навч. посібник / Т. О. Примак. – 4-те вид., стер. – К : Вікар, 2011. – 219с. – (Вища освіта 21-го століття).

37. Сідун В. А. Економіка підприємства : Навч. посібник / В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К : Центр навчальної літератури, 2009. – 356с.

38. Слиньков В. Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятий : чеб. пособие / В. Н. Слиньков ; под. ред. А.П. Луций. – 2-е изд. стер. – К. : Алерта, 2009. – 456 с.

39. Федорова В. А. Економіка підприємств та міжнародних компаній : навч. посібник / В. А. Федорова, О. А. Соловйова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 232 с.

40. Чорна Л. О. Економіка підприємства : навч.посібник / Л. О. Чорна, Н. В. Корж, І. В. Левицька. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 372 с.

41. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством : Навч. посібник / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К : Знання, 2009. – 335с.


Додаткові джерела

1. Андрійчук Р. В. Економічна додана вартість в оцінці ефективності діяльності підприємства / Р. В. Андрійчук // Економіка АПК. – 2010. – №3. – С.65-72.

2. Ареф’єва, О. В. Економічні засади формування потенціалу підприємства / О. В. Ареф’єва, Т. В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 71-76.

3. Бардадим О. І. Концепція стимулювання креативності персоналу підприємства на основі аналізу його компетенцій / О. І. Бардадим // Економіка & держава. – 2010. – №6. – С.70-73.

4. Бужин О. А. Оперативне визначення динаміки рентабельності та собівартості продукції тваринництва, складових конкурентоспроможності в умовах ринку / О. А. Бужин // Економіка АПК. – 2007. – №4. – С.71-75.

5. Воронін О. Вклад найманих працівників у результати діяльності підприємства / О. Воронін, О. Пастух // Україна: аспекти праці. – 2009. – №2. – С.43-49.

6. Воронкова, А. Е. Потенціал підприємства як основа його довгострокового розвитку / А. Е. Воронкова, Ю. С. Погорєлов // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №4. – С.77-84.

7. Головкова, Л. С. Методологічні проблеми вимірювання потенціалу підприємства / Л. С. Головкова // Економіка & держава. – 2009. – №4. – С.37-39.

8. Гордієнко Л. Система доплат і надбавок у матеріальному стимулюванні праці / Л. Гордієнко // Головбух. – 2010. – №37. – С.42-46.

9. Гребінчук О. Стимулювання праці на підприємстві та засоби моделювання / О. Гребінчук // Економіст. – 2009. – №4. – С.52-55.

10. Гречан А. П. Особливості формування витрат на управління оборотними активами підприємств промисловості та торгівлі / А. П. Гречан // Економіка & держава. – 2011. – №2. – С.27-29.

11. Гринів Л.С. Дослідження збалансованого розвитку економіки: нові наукові технології // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Щорічник наукових праць). -Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2010. -Вип. XVII.-С. 106-115.

12. Добрик Л. О. Роль фінансового планування у складі організаційно-економічного механізму управління реалізаційною діяльністю промислових підприємств. / Л. О. Добрик // Фондовый рынок. – 2011. – №12. – С.20-24.

13. Донскова Л. И. Комплексный подход к управлению персоналом и его стимулированию в сервисной деятельности / Л. И. Донскова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – №3. – С. 119-123.

14. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. - К.: Ін-т екон. прогноз., Фенікс, 2009. — С.221-264.

15. Заблоцький Б. Ф., Кокошко М. Ф., Смовженко Т. С. Економіка України. - Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1997. - С. 8-16,47-49, 83-125.

16. Засадний Б. Витрати для ефективного управління діяльністю підприємства / Б. Засадний // Справочник экономиста. – 2009. – №3. – С.57-62.

17. Козуб В.С. Структуризація потенціалу підприємства / Козуб // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №5. – С.96-103.

18. Лігоненко Л. О. Дискусійні питання щодо трактування сутності та співвідношення понять «ефективність» і «результативність» управління підприємством / Л. О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №10. – С. 207-216.

19. Марцин В. С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість - основні складові оцінки фінансового стану підприємства / В. С. Марцин // Економіка, фінанси, право. – 2008. – №7. – С.26-29.

20. Марцин В. С. Планування як основна складова процесу фінансової діяльності / В. С. Марцин // Фінанси України. – 2008. – №4. – С.23-31.

21. Москвин В.П. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия / В. Москвин // Менеджмент и менеджер. – 2008. – №7-8. – С.23-27.

22. Петрова Т. Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців / Т. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2010. – №2. – С.26-34.

23. Ракоча Є. Планування - помічник успішної діяльності підприємства / Є. Ракоча // Головбух. – 2010. – №14. – С.69-73.

24. Ревенко А. Заробітна плата в операційних витратах підприємств / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. – 2008. – №7. – С.7-14.

25. Сабадирьова, А. Теоретичні основи організації потенціалу підприємства / А. Сабадирьова // Економіст. – 2010. – №1. – С.34-35.

26. Сай І. А. Особливості формування трудових ресурсів в економіці / І. А. Сай // Економіка & держава. – 2008. – №2. – С.103-104.

27. Сардак С. Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств / С. Сардак // Україна: аспекти праці. – 2008. – №6. – С.45-51.

28. Соболєва В. О. Теоретико-логічні інновації у підходах до класифікації витрат підприємства / В. О. Соболєва // Проблеми науки. – 2009. – №4. – С.40-45.

29. Статистичний щорічник України за 2009 рік. - К.: Консультант, 2010.

30. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки).«Шляхом європейської інтеграції» / За ред. А.С. Гальчинського і В.М. Гейця. К.: Міністерство з економіки та з питань європейської інтеграції України, К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 416с.

31. Тарасенко І. О. Оцінювання економічного потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку / І. О. Тарасенко // Легка промисловість. – 2009. – №4. – С.40-43.

32. Турило А. М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. – 2008. – №8. – С.35-44.

33. Черевко Д. Г. Конкурентоспроможність підприємства як характеристика його економічного стану / Д. Г. Черевко // Економіка АПК. – 2009. – №6. – С.114-121.

34. Ковтун Е. О. Маркетинг персоналу як невід'ємна складова ринку праці / Е. О. Ковтун, О. О. Саліхов // Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції 21 квітня 2011 року. – Вінниця : Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – ч. 2. – С.315-318.

35. Чорна Л. О. Менеджмент-маркетинг як пріоритет розвитку підприємства в умовах глобалізації економіки / Л. О. Чорна, В. Т. Сусіденко // Євроатлантична інтеграція України: можливості та перспективи : Збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції 4 березня 2008 року. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2008. – С.274-279.

 

Інтернет джерела

1. www.rada.gov.ua

2. www.pidpriem-gue.kr.ua

3. www.library.if.ua

4. www.maysternya.com.ua

5. http://www.me.gov.ua

6. www.meta.ua

7. www.google.com.ua

8. www.ukrstat.gov.ua

9. http://portal.rada.gov.ua

10. http://www.kmu.gov.ua

11. www.ua-retail.com

12. http://www.management.com.ua

ДОДАТКИ

Додаток 1

Таблиця 1

Орієнтовна схема балансу підприємства щодо

зовнішньоекономічної діяльності

 

Актив Код рядка Сума Пасив Код рядка Сума
Розділ І «Експорт»
1. Експортні товари що відвантажені (451)     1.Позичковий роз-рахунок щодо експортних операцій (901)    
2. Розрахунки з іно-земним покупцем по інкасо (6211)   2. Розрахунки з іно-земним покупцем по авансах (641)  
3.Розрахунки з іно-земними покупця-ми по даному комерційному кредиту (6215)   3. Проценти по наданому комер-ційному кредиту (832)  
4. Векселя (тратти) отримані в іно-земній валюті (6231)   4. Прибутки по екс-портних операціях (801)  
5. Валютний раху-нок по поточних надходженнях від експорту (52)   5. Статутний фонд у частині фінан-сування експорт-них операцій (85)  
6. Субрахунковий рахунок по сумах до розподілу по експортних операціях        
Всього     Всього    
           
               

 

Продовження табл. 1
Актив Код рядка Сума Пасив Код рядка Сума
Розділ ІІ «Імпорт»
1. Імпортні товари (413)   1. Позиковий рахунок в інозем-ній валюті на відправлення акредитивів за кордон по імпорт-них операціях (903)  
2. Валютний раху-нок у частині, що передбачає опла-ту імпорту (52)   2. Позиковий раху-нок в іноземній валюті по імпорт-них операціях (904)  
3. Акредитиви за кордоном (553)   3. Розрахунки з іноземними пос-тачальниками за акцептним розрахунком (6021)  
5. Субрахунковий рахунок з блоко-вих сум з імпорт-них операцій (556)   5. Векселя (тратти), видані в інозем-ній валюті (6026)  
6. Розрахунки з іно-земними поста-чальниками за видами авансу (617)   6. Розрахунки з іно-земними поста-чальниками з гарантійних сум (6023)  
7. Проценти по отриманому комерційному кредиту (312)   7. Статутний фонд у частині фінан-сування імпорт-них операцій (85)  
Всього     Всього    
                 

 

Продовження табл. 1
Актив Код рядка Сума Пасив Код рядка Сума
Розділ ІІІ. «Інші активи і пасиви»
1. Імпортне облад-нання для уста-новки (072)     1. Орендні обов’яз-ки по імпортному обладнанню (972)    
2. Засоби, які довго-строково оренду-ються в іноземних орендодавців (031)       2. Резерви з сум-нівних боргів іноземних фірм (821)      
3. Розрахунки по претензіях з організаціями України по зовні-шньоекономічній діяльності (631)   3. Статутний фонд в частині фінансу-вання орендова-них основних засо бів та імпортного обладнання (85)  
4. Розрахунки по претензіях з іно-земними організа-ціями (632)        
5. Розрахунки з іно-земними дебіто-рами за сумнів-ними заборгова-ностями (764)            
               

 

Примітки:

1. Код рядка збігається з кодом рядка балансу по основній діяльності.

2. Сальдо статті активів та пасивів складає частину сальдо статей балансу з основної діяльності, а інколи і повністю збігається (наприклад, по розрахунку №52).

3. У балансі можуть бути й інші статті, якщо в розрахунках поточного обліку є сальдо на дату балансу.

4. Величина статутного фонду в кожному розділі визначається як різниця між підсумком розділу і сумою всіх інших статей пасиву даного розділу.

 


Додаток 2

Таблиця 2

Характеристика конкурентоспроможності фірм

Чинники конкурентоспроможності фірм
  Економічні
    Зовнішні Чинники, які характеризують ефективність виробничо-збу-тової діяльності фірм Чинники, які характеризують ефективність виробничої сфери Чинники, які характеризують фінансову діяльність фірми
Потенціал ринку, його місткість Відношення обся-гу чистого прибу-тку до обсягу про-дажів Відношення обся-гу продажів до вартості матеріа- льних активів Відношення обо-ротного капіталу до поточного бор-гу (який погашає-ться впродовж 1 року)
Доступність ринку Відношення обся-гу чистого прибу-тку до вартості матеріальних активів Відношення обся-гу продажів до обсягу оборотного капіталу Період оплати поточних рахунків
Вид товару Відношення обся-гу чистого прибу-тку до обсягу чистого оборот-ного капіталу Відношення обся-гу продажів до вартості матеріаль но-виробничих запасів Відношення по-точного боргу до вартості мате-ріальних активів
Однорідність ринку   Відношення ос-новного капіталу до вартості мате-ріальних активів Відношення загаль-ного боргу до вар-тості матеріальних активів
Державне регулювання   Відношення мате-ріально-виробни-чих запасів до чистого оборот-ного капіталу Відношення по-точного боргу до вартості матеріаль-но-виробничих запасів
Структура галузі     Відношення довго-строкових зобо-в’язань до чистого оборотного капіталу  

 

Продовження табл. 2
Чинники конкурентоспроможності фірм
  Економічні
    Зовнішні Чинники, які характеризують ефективність виробничо-збу-тової діяльності фірм Чинники, які характеризують ефективність виробничої сфери Чинники, які характеризують фінансову діяльність фірми
Ступінь залучення фірм до даної галузі      
Можливість залучення та використання нових техно-логій і под.      
Диверсифіка-ція фірм      

 

 


Додаток 3

Таблиця 3

Чинники успіху діяльності фірми

№ пор.     Чинники і показники, що їх визначають Фактична оцінка (за конкрет- ний період) діяльно-сті фірми Фактична оцінка діяльно- сті основ-них фірм конкурентів Фактичні дані фірми у порівнянні з даними конкурентів
від-стають відпові- дають перева жають
1. Виробничі          
1.1. Обсяг вироб-ничої продукції (послуг)          
1.2. Виробнича по-тужність під-приємства          
1.3. Загальні витрати на виробництво          
1.4. Ступінь забез-печення сиро-виною основних виробничих процесів          
1.5. Патенти і ліцензії          
1.6. Ноу-хау і техно-логії          
2. Фінансові          
2.1. Обсяг і струк-тура основного і оборотного капі-талу          
2.2. Інтенсивність інвестицій          
2.3. Фінансовий потенціал          
2.4. Оборотність капіталу          
2.5. Структура витрат            

 

Продовження табл.3
    Чинники і Фактична оцінка (за конкрет- Фактична оцінка діяльно- Фактичні дані фірми у порівнянні з даними конкурентів
№ пор. показники, що їх визначають ний період) діяльно-сті фірми сті основ-них фірм конкурентів від-стають відпові- дають перева- жають
3. Трудові          
3.1. Загальна чисе-льність робіт-ників, у тому числі статево-віковий склад, професійний рівень          
3.2. Заробітна плата, у тому числі со-ціальні виплати          
3.3. Збіг особистих, професійних і гру-пових інтересів          
4. Маркетингові          
4.1. Асортиментна політика, в тому числі кількість асортиментних позицій всього і за видами товарів          
4.2. Якість, у тому числі якість ви-робничих проце-сів, якість про-дукції, якість упаковки          
4.3. Цінова політика, в т.ч. рівень цін і групи спожива-чів по доходах, знижки і надбав-ки, умови пла-тежів          
          Продовження табл.3
      Чинники і Фактична оцінка (за конкрет- Фактична оцінка діяльно- Фактичні дані фірми у порівнянні з даними конкурентів
№ пор. показники, що їх визначають ний період) діяльно-сті фірми сті основ-них фірм конкурентів від-стають відпові- дають перева- жають
4.4 Комунікаційна політика          
4.5. Рекламна діяль-ність, в т.ч. кон-цепція реклами, бюджет, виділе-ний на рекламу, засоби реклами          
4.6. Організація про-дажу і процесу обслуговування, в т.ч. кількість і перелік послуг, які надаються покупцям (окре-мо в гарантійний і післягарантій-ний період), ви-користання для реалізації товарів діючою торгове-льною мережою або створення нової, власної, використовувана система руху товару, форми і методи продажу, торговельна марка товару          
5. Управління          
5.1. Оперативне управління            

 

        Продовження табл.3
      Чинники і Фактична оцінка (за конкрет- Фактична оцінка діяльно- Фактичні дані фірми у порівнянні з даними конкурентів
№ пор. показники, що їх визначають ний період) діяльно-сті фірми сті основ-них фірм конкурентів від-стають відпові- дають перева- жають
5.2. Контроль за ви-користанням прийнятих рішень          
5.3. Організаційна структура фірми та її раціональність          
5.4. Лаконічність інформаційних каналів і техно-логій управління          

 

 


Додаток 4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту та адміністрування

 

ЗВІТ

 

про проходження комплексної практики

за матеріалами………….

 

Студентки _ курсу групи МЗД-___ спеціальності __ „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” денної форми навчання     Іванов Іван Іванович

 

Керівник практики від кафедри  

 

 

від підприємства  

 

 

печатка

 

Вінниця 2012Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.011 с.)