Зміст завдань щодо комплексного обстеження підприємства
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст завдань щодо комплексного обстеження підприємстваЗавдання 1. Охарактеризувати загальну організаційну характеристику підприємства, де студент безпосередньо проходить практику

Для цього необхідно:

- ознайомитись з організаційною структурою зовнішньоекономічної діяльності;

- визначити зміст зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

- розробити пропозиції по підвищенню ефективності роботи відділу ЗЕД підприємства.

 

Завдання 2. Провести аналіз основних техніко-економічних показників підприємства

Для цього необхідно:

- проаналізувати основні техніко-економічних показники підприємства.

- проаналізувати стан управління доходами підприємства від зовнішньоекономічної діяльності, визначити види та джерела доходів та механізм їх планування;

- дослідити механізм управління витратами обігу підприємства при здійсненні ЗЕД, проаналізувати склад витрат обігу та фактори що вплинули на їх формування, а також процес їх планування на підпри­ємстві;

- визначити обсяг реалізації товарів, що забезпечують беззбитко­вість зовнішньоекономічної діяльності та зону безпеки підприємства;

- розглянути механізм управління прибутком від ЗЕД підприємства, визначити склад та динаміку балансового прибутку, його розподіл та використання;

- проаналізувати рентабельність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, визначити рентабельність від виробничої діяльності та продажу, охарактеризувати фактори, що призвели до її зміни;

 

Завдання 3. Розробити загальну цінову політику підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Для цього необхідно:

- розробити загальну політику ціноутворення;

- визначити порядок ціноутворення з розробкою цінової стратегії;

- розробити методи реалізації цінової стратегії;

- провести кон'юнктурно-цінову роботу підприємства на зовнішньому ринку.

 

Завдання 4. Розробити стратегію маркетингу на підприємстві при зовнішньоекономічній діяльності

- проаналізувати досвід організації маркетингових досліджень на підприємстві;

- розробити маркетингові дослідження на підприємстві, для чого:

- проаналізувати ринок, на якому діє підприємство;

- розробити прогноз кон'юнктури торгівлі на майбутній період;

- розробити можливості виходу підприємства на зовнішній ринок;

- здійснити оцінку конкурентоспроможності товарів.

Завдання 5. Проаналізувати ЗЕД підприємства та визначити її стратегію

- проаналізувати аналіз ефективності ЗЕД підприємства і розробити пропозиції по підвищенню її ефективності;

- здійснити аналіз методів адміністративного регулювання ЗЕД в Україні;

- проаналізувати системи регулювання ЗЕД в Україні (не тарифної, тарифної, валютної);

- розробити стратегічні цілі функціонування підприємства при здійсненні ЗЕД з метою вибору оптимальної стратегії ЗЕД, враховуючи фактори рівня ризиків.

Завдання 6. Розробка інвестиційної програми підприємства:

- проаналізувати ефективність функціонування підприємства з іноземним капіталом та визначити шляхи підвищення ефективності роботи підприємства;

- розробити програму формування інвестиційного портфелю підприємства;

- проаналізувати показники діяльності СП.

Завдання 7. Розробити пропозиції щодо ефективності міжнародних перевезень основними видами транспорту

- проаналізувати ефективність перевезень автомобільним, водним, трубопровідним транспортом;

- провести оцінку функціонування логістичної системи підприємства.

Розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності підприємства

Залежно від отриманих теоретичних знань, наукових інтересів та особистих побажань студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, управління персоналом, маркетингова-комерційна, фінансово-облікова, оперативна та організаційна діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація, пере спеціалізація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і подібне).

Розробка пропозицій повинна ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства, наявних резервах її вдосконалення, вивченні вітчизняного та закордонного досвіду кращих підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.

У звіті про виробничий тренінг результати проведеної роботи викладаються за такою структурою:

- загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що пропонується здійснити).

- обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного ефекту (за можливості).

- стан готовності підприємства до введення пропозиції (нововведення).

- план організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження даної пропозиції.

 

Вимоги до звіту

Після закінчення терміну комплексної виробничої практики студенти звітують на кафедрі про виконання програми практики. Загальна форма такої звітності – подання письмового звіту з відміткою керівника від підприємства. Зразок титульного аркуша звіту з практики наведено в додатку. Крім того, подасться щоденник практиканта з відгуком керівника від підприємства-бази практики про виконання студентом програми практики.

Письмовий звіт з практики разом зі щоденником подається у встановлений термін (не пізніше як за три дні до закінчення практики) керівникові практики від вищого навчального закладу для перевірки, рецензування та допуску до захисту. Письмова рецензія керівника практики від ВТЕІ КНТЕУ заноситься до щоденника практиканта.

Звіт з практики має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики, враховуючи навчальний тренінг та виробничий тренінг та індивідуального завдання, що пов’язане з науково-дослідною роботою студента, якщо воно мало місце. Обов’язковим є наявність висновків та пропозицій, яких вимагає зміст завдань.

Рекомендований зміст по написанню звіту з практики:

Вступ

1. Характеристика загальної системи менеджменту підприємства

2. Операційна діяльність підприємства

3. Кадрова діяльність підприємства

4. Фінансова діяльність підприємства

5. Інвестиційна діяльність підприємства

6. Інноваційна діяльність підприємства

7. Маркетингова діяльність підприємства

8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Робота оформлюється згідно з державним стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Мова звіту з комплексної з фаху та переддипломної практики – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних та синтаксичних помилок, послідовність – логічна.

Обсяг звіту повинен складати до 30-50 сторінок друкованого тексту. Розділи, окремі питання звіту мають бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовними і оформлені відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

Звіт друкується на ПК на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через півтора міжрядкових інтервали шрифтом Times New Roman 14 розміру. За необхідності окремі таблиці та рисунки можна подавати на аркушах формату A3.

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє і нижнє – не менше 20 мм.

Текст звіту поділяють на розділи, підрозділи і пункти відповідно до структури програми практики. Нумерація сторінок здійснюють арабськими цифрами за винятком титульної сторінки. Номер сторінок проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номера пунктів звіту проставляють арабськими цифрами з крапкою.

Сторінки, розділи, підрозділи, пункти, рисунки, таблиці, формули нумеруються арабськими цифрами без знака №. Таблиці та ілюстративний матеріал, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми тощо) позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно у межах розділу. Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «Рис. 2.1».

Кожна таблиця мусить мати назву, яка наводиться над таблицею симетрично до тексту. Слово «Таблиця» та безпосередньо її назва по­чинаються з великої літери. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне ціле.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, не повторюючи назви, зі словами «Продовження табл.».

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, при цьому слово «Таблиця» пишуть скорочено, наприклад, «табл. 2.3». У повторних посиланнях за текстом на таблиці треба зазначити «див. табл. 2.3»,

Оформлений за всіма зазначеними вимогами і прорецензований звіт з практики приймається викладачем-керівником практики від ВТЕІ КНТЕУ, в інституті протягом тижня після її закінчення. За результатами захисту звіту виставляється диференційований залік, або залік. Оцінка з практики вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і до залікової книжки студента.

Під час визначення рівня академічної успішності для отримання диплома разом з іншими оцінками студента враховується й оцінка з практики.

Студент, який без поважних причин не виконав програму практики, відраховується з університету. Результати проходження студентами комплексної практики з фаху обговорюються на засіданнях кафедри менеджменту та адміністрування, а загальні підсумки підводяться на засіданні ради факультету економіки та менеджменту.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.008 с.)