ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО КОМПЛЕКСНОЮ ПРАКТИКОЮ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО КОМПЛЕКСНОЮ ПРАКТИКОЮНавчально-методичне забезпечення і керівництво практикою здійснюється викладачами кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою менеджменту та адміністрування з урахуванням замовлень на підготовку фахівців, їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання. Закріплення студентів за базами практики та призначення керівників від кафедри оформлюється наказом директора інституту.

Керівник практики від кафедри менеджменту та адміністрування:

- оцінює стан та відповідність бази практики основним вимогам та готовності для приймання студентів;

- проводить разом з деканатом факультету економіки та менеджменту інструктивні збори студентів, які направ­ляються на практику;

- надає студентам-практикантам необхідні документи/ направлення на базу практики, програму, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання;

- повідомляє студента про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі, а саме: порядок подання письмового звіту, стандарти оформлення завдання;

- перевірка звітів з практики і допуск їх до захисту;

- участь у роботі комісій із захисту звітів з практики, які створюються в даний період на кафедрі менеджменту та адміністрування;

- підготовка і подання завідувачу кафедри письмового звіту про проведення практики студентів із зауваженнями та пропозиціями для розгляду на засідання кафедри.

Основними обов’язками керівників практики від підприємства об’єкту практики є:

- організація робочого місця і створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження практики;

- забезпечення студентів необхідною економічною, статистичною, бухгалтерською та іншою інформацією, документами, нормативними та іншими матеріалами з питань аналізу і планування господарської діяльності підприємства, здійснення комерційної та організаційно-технологічної діяльності тощо;

- залучення студентів-практикантів до активної участі в поточній роботі структурного підрозділу – місця практики (комерційного та інших відділів);

- здійснення контролю за виконання як окремих завдань, так і програми практики в цілому;

- наприкінці проведення практики її керівник повинен перевірити письмовий звіт студента, підготувати відгук щодо підсумків проходження практики студентом.

Обов’язки студентів при проходженні практики:

- до початку практики одержати у керівника практики всі необхідні документи і консультативну інформацію щодо їхнього оформлення;

- своєчасно прибути на об’єкт практики і забезпечити роботу на місці відповідно до отриманих завдань;

- регулярно відвідувати консультації на кафедрі;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- вчасно скласти звіт з практики;

- захистити звіт з практики у встановлений термін;

- при порушенні студентами-практикантами трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та інших норм на них за наказом керівника підприємства може бути накладено стягнення, про що повідомляється декану факультету та на кафедру.

Комплексна практика студентів проводиться в два етапи: навчальний у Центрі інформаційних технологій та навчально-тренінгових фірм Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ та виробничий тренінг – на підприємствах незалежно від форм власності, типів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років. На підприємствах, обраних об’єктами тренінгу, повинні застосовуватися передові форми та методи управління й організації планово-економічної роботи, маркетингової діяльності, а також впроваджуватися прогресивні технології виробництва, організації праці та управління; працювати висококваліфіковані фахівці, які здатні створити відповідні умови студентам у здобутті професійних навичок.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ з підприємствами-базами практики завчасно укладає довгострокові договори на її проведення за відповідною формою.

Студенти можуть самостійно (з дозволу завідувача кафедри менеджменту та адміністрування) підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання тільки при наявності належним чином оформленого паспорта підприємства).

 

ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРАКТИКИ

Робочою програмою практики передбачено виконання комплексу типових завдань з організаційної, планово-економічної, маркетингової та управлінської діяльності підприємства, які повинен вміти виконувати бакалавр професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Зміст програми навчального тренінгу

Програма визначає зміст і порядок проходження навчального тренінгу з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 6.03060101 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Програму розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про проходження практики студентів вищих навчальних закладів України» наказу Міністерства освіти і науки України.

Одним із засобів посилення практичної спрямованості підготовки менеджерів, активізації їх творчої діяльності є навчальний тренінг, який введено в навчальні програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.03060101 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Метою навчального тренінгу є допомога студентам оволодіти підприємницьким мисленням і діями, сформувати навички розробки бізнес-плану, навчитися приймати управлінські рішення; набути вмінь роботи в команді; поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, опанування сучасних прийомів та методів прийняття управлінського рішення, розробки пропозицій щодо впровадження найновіших технологій управління підприємством та колективом; систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань у практичній діяльності.

Після здійснення комплексного кваліфікаційного тренінгу бакалаври повинні вміти:

- вибирати та обґрунтовувати бізнес-ідею;

- обґрунтовувати концепцію організації діяльності фірми;

- розробляти бізнес-план для початку діяльності фірми на ринку;

- планувати розвиток організації;

- складати схеми організаційної структури управління фірмою;

- складати схеми комунікативних зв'язків між підрозділами фірми;

- розраховувати достатність капіталу для поточної діяльності фірми;

- оцінювати підприємницькі ризики;

- аналізувати ефективність експортно-імпортних операцій.

Навчальний тренінг базується на знаннях, здобутих студентами при вивченні профілюючих дисциплін економічного циклу, менеджменту, маркетингу, фінансів, а також на набутих навичках. Найтісніші зв’язки навчальний тренінг має з дисциплінами: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Організація підприємницької діяльності», «Управління бізнесом», «Основи бізнес-планування», «Прийняття управлінських рішень», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків».

Зміст виробничої практики з менеджменту визначається навчальним планом підготовки студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 6.03060101 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності галузевої компоненти та варіативної частини системи стандартів КНТЕУ.

 

Організація та керівництво

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.01 с.)