Зміст завдань щодо маркетингової діяльності підприємства
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст завдань щодо маркетингової діяльності підприємстваСтудент-практикант повинен оцінити рівень організації марке­тингової діяльності на підприємстві, визначити її основні напрями та
достатність для розробки загальної стратегії діяльності підприємства
у взаємозв'язку з іншими напрямами фінансово-господарської діяльності.

Студенту-практиканту необхідно:

Оцінити ефективність товарної політики підприємства:

визначити зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на форму­вання товарної політики підприємства, здійснити їх аналіз. Вихо­дячи з цього аналізу, встановити пріоритетні напрями товарної політики підприємства;

- класифікувати продукцію (товари, роботи, послуги) на підприємс­тві відповідно до відомих класифікаційних ознак (матеріальності, призначення, характеру та терміну використання, виду попиту, ринку тощо);

- згрупувати продукцію (товари, роботи, послуги) для їх спільного продажу за такими ознаками: товарно-галузева, споживче призна­чення, частота попиту, складність асортименту тощо;

- проаналізувати асортимент продукції (товарів) за показниками ши­роти (дійсної та базової, коефіцієнта широти), глибини, насиченості, стійкості, гармонійності;

- визначити частку марочної продукції (товарів) у номенклатурі підприємства, з'ясувати вплив відомих марок, що пропонуються споживачам (якщо такі є), на загальний імідж підприємства та оці­нити "марочну" політику підприємства;

- оцінити упаковку продукції (товарів) з точки зору її презентабе­льності для продажу продукції (товарів);

- визначити коефіцієнт новизни (оновлення) асортименту продукції (товарів), за допомогою якого охарактеризувати інноваційну полі­тику підприємства (використати поняття життєвого циклу товару);

- оцінити особливості маркетингових заходів підприємства стосовно окремої продукції (товарів, робіт, послуг) залежно від етапу їх життєвого циклу;

- встановити атрибути конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;

- дати загальну оцінку товарної політики підприємства та розробити
схему її удосконалення, підвищення конкурентоспроможності про­дукції (товарів, робіт, послуг), використати поняття "трьох рівнів товару" та "петлі якості".

Оцінити ефективність цінової політики підприємства:

- визначити основні групи факторів пріоритетного впливу на формування стратегічних цілей підприємства та його завдань у сфері ціноутворення;

- порівняти ціни на продукцію (товари, роботи, послуги), що пропо­нує споживачам підприємство, на аналогічну продукцію (товари, роботи, послуги) підприємств-конкурентів (якщо такі є) і визна­чити переважаючий вид ціноутворення (активний чи пасивний);

- оцінити пріоритетні фактори, що визначають чутливість спожива­чів до рівня цін;

- проаналізувати методи ціноутворення на підприємстві та причини зміни рівня цін на ньому;

- визначити обсяг та структуру витрат реалізації певних видів продукції (товарів, робіт, послуг) для прийняття цінових рішень;

- розрахувати еластичність попиту споживачів на окремі види продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства залежно від зміни цін у досліджуваному періоді;

- розрахувати динаміку витратоємності виробництва (реалізації) окремих груп продукції (товарів, робіт, послуг) для оцінки підходу ціноутворення підприємства (затратний чи ціннісний);

- оцінити умови беззбиткової діяльності підприємства при змінах цін на продукцію (товари, роботи, послуги);

- визначити тип конкурентного ринку, в умовах якого функціонує підприємство (за допомогою індексу Харфіндела-Хіршмана);

- розробити пропозиції щодо стратегії ціноутворення підприємства,
скоординувати її з асортиментною політикою, організацією та
стимулюванням продажу, враховуючи чутливість споживачів до
цін та конкурентної ситуації на ринку.

Оцінити ефективність політики розповсюдження продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства:

- визначити конфігурацію каналів розповсюдження продукції під­
приємства (прямі, непрямі, комбіновані), проаналізувати їх особливості та динаміку структури;

- провести аудит стосунків учасників каналу: типи посередників, взаємовідносини між дистриб'юторами;

- проаналізувати типи конкуренції в каналах розповсюдження (горизонтальна, між типова, вертикальна);

- оцінити критерії, що вплинули на вибір каналів розповсюдження: особливості ринку, товарів, підприємства, рівень конкуренції;

- оцінити тип маркетингової системи розповсюдження підприємства (традиційна, горизонтальна, багатоканальна, вертикальна), її переваги та недоліки, доцільність застосування;

- визначити стратегію охоплення ринку, яку застосовує підприєм­ство (інтенсивне, вибіркове, ексклюзивне розповсюдження);

- охарактеризувати територіальний та цільовий: сегменти, встанови­ти горизонт покупця та горизонт ринку (для оптових підприємств), зробити висновки щодо доцільності застосування комунікаційної стратегії (штовхаючої, втягування чи комбінованої);

- проаналізувати зв'язок та відповідність стратегії позиціювання підприємства та його політики розповсюдження, описати тип та особливості позиціювання досліджуваного підприємства;

- охарактеризувати фактори, які визначають привабливість регіональ­ного, ринкового та торгового розташування підприємства, тип його локалізації;

- визначити шляхи підвищення ефективності політики розповсюд­ження підприємства, застосовуючи один із відомих методів оцінки каналів, розповсюдження.

Оцінити ефективність комунікаційної політики підприємства:

- вивчити практику організації діяльності комунікаційної служби під­приємства, її тип та структуру (за умови її наявності на підприєм­стві);

- проаналізувати динаміку структури комплексу маркетингових комунікацій на підприємстві;

- описати використання реклами на підприємстві за такими напряма­ми: класифікація видів реклами; характеристики каналів розповсюд­ження рекламних анонсів (тираж, аудиторія, вартість рекламного простору, формат, періодичність виходу та редакційний, зміст видання або програми); особливості використання різних носіїв реклами;

- оцінити напрями діяльності служби зв'язків з громадськістю, у т.ч. в ході реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства та для створення, підтримки його іміджу;

- охарактеризувати форми та методи стимулювання продажу продукції (товарів, робіт, послуг) на підприємстві, спрямовані на спо­живачів, посередників та продавців;

- оцінити заходи, спрямовані на удосконалення персонального продажу під час реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) під­
приємства;

- визначити комерційну та психологічну ефективність реалізації окремих елементів комунікаційної політики підприємства (при достатності інформації);

- описати метод розрахунку бюджету на комунікаційні потреби, оцінити його доцільність на підприємстві;

- визначити кількісні та якісні характеристики основних адресатів комплексу маркетингових комунікацій підприємства (враховуючи особливості продукції (товарів, робіт, послуг), що реалізуються);

- розробити програму комунікаційних заходів з урахуванням попе­редньо проведеного аналізу та комунікаційної привабливості засо­бів масової інформації, розробити власне рекламне звернення.

Оцінити ефективність логістичних систем підприємства:

- охарактеризувати службу управління логістикою підприємства, її
завдання та функції на підприємстві;

- визначити фактори, які впливають на розвиток різних видів
логістики;

- проаналізувати інформаційну логістичну систему підприємства: інформаційну інфраструктуру, інформаційні потоки;

- описати механізм функціонування закупівельної логістики: її завдання, функції, планування закупок, вибір постачальників, правові основи закупок;

- охарактеризувати організацію матеріальних потоків у просторі підприємства та у часі, значення обладнання для удосконалення виробничо-технологічних процесів;

- проаналізувати логістику розповсюдження продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;

- проаналізувати транспортні аспекти у логістичиій системі підприємства: управління системою доставки та розповсюдження продукції, маршрути автотранспорту, плани перевезень тощо);

- оцінити дієвість контролінгу в логістичній системі підприємства;

- оцінити функціонування логістичної системи підприємства та розробити комплекс заходів для її удосконалення;

- сформувати пропозиції щодо комп'ютеризації операцій закупівлі
сировини, продукції, товарів, обліку попиту, обліку продажу,
перевезення продукції (товарів) та ін.

Оцінити ефект маркетингових досліджень підприємства:

- оцінити практику організації маркетингових досліджень на під­приємстві (методи, інструментарій, об'єкти дослідження, завдання, які були вирішені за допомогою досліджень);

- проаналізувати систему маркетингової інформації, яка використо­вується керівництвом підприємства при ухваленні рішень (джерела внутрішньої та зовнішньої інформації, наявність банків даних);

- визначити об'єкт та сформулювати завдання маркетингових, дос­ліджень для розв'язання проблем, які є на підприємстві;

- обґрунтувати вибір методу маркетингових досліджень, найдоціль­нішого у поставлених для реалізації завдань;

- здійснити сегментацію ринку, базуючись на основних ознаках спо­живачів, які найважливіші для підприємства;

- визначити розмір, структуру та метод відбору вибіркової сукуп­ності для забезпечення репрезентативності даних;

- скласти графік дослідження із зазначенням місця та часу його проведення;

- підготувати інструментарій, необхідний для здійснення заплано - ваних досліджень (розробити анкети для обраного, виду опитуван­ня, написати сценарій для проведення фокус-групи тощо);

- проаналізувати отримані дані з використанням програм типу ОСА;

- оцінити фактичне сприйняття споживачами підприємства (чи його

продукції, товарів, робіт, послуг);

- розробити комплекс заходів, спрямованих на розв'язання вище­
зазначених проблем і на підвищення конкурентоспроможності
підприємства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.006 с.)