Структура витрат підприємства за період з 2009 до 2011 рр., тис. грн.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура витрат підприємства за період з 2009 до 2011 рр., тис. грн.Найменування показника Рік Відхилення (+,-) за рік
2009, тис. % 2010, тис. % 2011, тис. %
Матеріальні затрати 8921,0 71,3 10642,0 72,4 11611,0 71,5 1721,0 969,0
Витрати на оплату праці 2193,0 17,5 2660,0 18,09 3134,0 19,3 467,0 474,0
Відрахування на соціальні заходи 810,0 6,5 926,0 6,3 1130,0 6,9 116,0 204,0
Амортизація 302,0 2,4 299,0 2,03 273,0 1,7 -3,0 -26,0
Інші операційні витрати 290,0 2,3 173,0 1,18 97,0 0,6 -117,0 -76,0
Разом 12516,0 100,0 14700,0 100,0 16245,0 100,0 2184,0 1545,0

Як показують дані таблиці 2.3, існують резерви зниження собівартості продукції за рахунок зменшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. Перелічені показники затрат на 1 грн. товарної продукції збільшились порівняно з попереднім періодом, і являють собою негативні відхилення від досягнутих у попередньому періоді, які можна розглядати як потенційно можливі.

Можливе зниження витрат на гривню товарної продукції дорівнює:

0,009 + 0,005 = 0,014 грн.

Витрати на гривню товарної продукції в 2009 році склали 0,822 грн., зниження цієї суми на 0,014 грн. дозволить збільшити суму прибутку.

Розрахунок показників фінансової стійкості підприємства подані в таблиці 2.4.

Отже, на основі розрахованих показників в таблиці 2.4 бачимо позитивну динаміку по автономності та фінансовій стійкості підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості з кожним періодом на ближається до 0,5, а це означає, що з кожним роком на підприємстві сума власних коштів переважає над сумою залучених.

Проте, можемо спостерігати негативну динаміку у сумі власних оборотних коштів, через що знижуються і не задовольняють умови показники маневреності власного капіталу, забезпеченості поточних зобов’язань власними оборотними коштами та забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом. Тобто, бачимо, що підприємство стало використовувати менше залучених коштів, але забезпечити поточні зобов’язання та оборотні активи власними оборотними коштами та капіталом відповідно ще не може.

На організацію обліку витрат впливають різноманітні фактори, основними з яких є: види діяльності, характер виробництва, і продукції, яка виробляється, структура управління і розміри підприємства, особливості технології та організації виробництва.

Таблиця 2.3

Витрати на 1 гривню товарної продукції за період з 2009 до 2011 рр.

Найменування показника Рік Відхилення (+,-) за рік
Матеріальні затрати 0,603 0,599 0,587 -0,004 -0,011
Витрати на оплату праці 0,148 0,150 0,159 0,001 0,009
Відрахування на соціальні заходи 0,055 0,052 0,057 -0,003 0,005
Амортизація 0,020 0,017 0,014 -0,004 -0,003
Інші операційні витрати 0,020 0,010 0,005 -0,010 -0,005
Разом 0,846 0,827 0,822 -0,019 -0,005

 

Таблиця 2.4

Показники фінансової стійкості ДП ВАТ «Хлібокомбінат № 6 за 2009–2011 рр.

№ з/п Показники Методика розрахунку Економічно доцільне значення показника 2009 рік 2010 рік 2011 рік
Коефіцієнт автономії (незалежності) Ф.1. р. 380 / ф.1 р. 640 >0,5 збільшення 0,456 0,534 0,573
Коефіцієнт фінансової стійкості (співвідношення власних і залучених коштів) ф.1 (р. 430 + р. 480 + р. 620 + р. 630) / ф.1 р. 380 0,5 – 1.0 зменшення 1,195 0,873 0,747
Коефіцієнт маневреності власного капіталу ф.1(р. 260 - р. 620) / ф.1 р. 380 >0 збільшення 0,375 -0,096 -0,296
Чистий оборотний капітал (сума власних оборотних коштів), тис. грн.. ф.1(р. 260 - р. 620) >0 збільшення 505,0 -142 -443
Коефіцієнт забезпеченості поточних зобов’язань власними оборотними коштами Ф.1(р.260-р.620)/ф.1 р.620 >0,1 збільшення 1,194 -0,213 -0,406
Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом Ф.1(р. 260 - р. 620) + р. 430 + р. 630 / ф.1 р. 260 0,4 – 0,6 зібльшення 1,695 -0,270 -0,683

Можна виділити наступні загальні принципи організації обліку витрат:

· показники обліку витрат і калькулювання собівартості продукції повинні бути погоджені з плановими і нормативними показниками;

· документування витрат в момент їх здійснення, різне відображення витрат за нормами і відхиленнями від норм витрат ресурсів і оплати праці;

· всі витрати, які відносяться до виробництва продукції даного періоду, повинні бути включені до її собівартості;

· всі витрати через систему рахунків бухгалтерського обліку повинні бути згруповані за об’єктами обліку витрат, статями витрат;

· собівартість продукції калькулюється на основі даних бухгалтерського обліку витрат, що потребує ідентифікації об’єктів обліку втрат з об’єктами калькулювання [13, c. 273].

Для ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінат №6 характерна централізована структура бухгалтерії, при якій у виробничих підрозділах реалізуються функції збору бухгалтерських даних, а формування звітних даних за ними і розробку звітності здійснює центральна бухгалтерія підприємства.

Рис. 2.1 Структура бухгалтерії ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №6

Обліковий апарат господарства зосереджений в головній бухгалтерії, в ній здійснюється ведення аналітичного і синтетичного обліку на основі первинних та зведених документів, що надходять з підрозділів підприємства. В самих підрозділах здійснюють лише первинна реєстрація господарських операцій.

У бухгалтерії хлібокомбінату №6, є декілька підрозділів, які відповідають за різні етапи обробки бухгалтерської інформації:

· матеріальна група, працівники якої ведуть облік придбання виробничих запасів, розрахунків з постачальниками, надходжень та витрат виробничих запасів в розрізі місць їх зберігання та використання, обліку руху необоротних активів та нарахування амортизації.

· розрахункова група, працівники якої на підставі первинної облікової праці робітників виконують всі розрахунки оплати праці та утримань з неї, здійснюють контроль за використанням фонду оплати праці, ведуть облік розрахунків по відрахуваннях на соціальне страхування та до Пенсійного фонду;

· виробничо – калькуляційна група, працівники якої ведуть облік витрат на всі види виробництв, калькулюють фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), яку випускають, складають звітність, визначають склад витрат на незавершене виробництво;

· загальна частина, де до кола робіт входить реєстрація всіх інших операцій підприємства, зведення даних поточного обліку, складання Головної книги балансів та звітності.

Посадові обов'язки головного бухгалтера здійснюються, згідно Положення про головних бухгалтерів, організацію бухгалтерського обліку господарсько – фінансової діяльності підприємства та контроль за ефективним споживанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, цілісністю соціалістичної власності.

На хлібокомбінаті бухгалтерський облік ведеться згідно Наказу про облікову політику. Оскільки на підприємстві ведеться цехове виробництво, то, відповідно, загальновиробничі витрати накопичуються за цехами (витрати на електро-, теплоенергію, оплата праці працівників тощо).

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.01 с.)