ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування і обліку в нихМетодичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва”

для студентів напряму підготовки 6509 “Облік і аудит”

спеціалізація «Облік і аудит в АПК»

 

Укладачі: к.е.н., доцент С.І. Ковач,

ст.викладач І.В. Ткач

 

Декан факультету

_____________М.М.Коцупатрий

“____”________________2012 р.

Завідувач кафедри

_____________М.М.Коцупатрий

“____”____________2012 р.

 

КИЇВ КНЕУ 2012
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва”

Тема 1. Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування і обліку в них

1. Суб’єкт малого підприємництва, його визначення та сутність.

2. Системи обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва.

3. Облікова політика підприємства.

4. Форми організації бухгалтерського обліку.

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва та порядок його застосування.

6. Документи та документооборот на суб’єкті малого підприємництва.

7. Призначення та склад регістрів синтетичного та аналітичного обліку для обліку активів, зобов’язань і власного капіталу, доходів і витрат.

8. Системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

 

Тема 2. Організація обліку активів

1. Облік грошових коштів.

2. Облік розрахунків з дебіторами.

3. Облік основних засобів.

4. Методи нарахування і облік амортизації основних засобів.

5. Облік ремонту основних засобів.

6. Облік оренди основних засобів.

7. Облік нематеріальних активів.

8. Облік фінансових інвестицій.

9. Облік виробничих запасів.

10. Облік виробництва.

11. Облік витрат майбутніх періодів.

12. Облік готової продукції.

13. Облік товарів.

 

Тема 3. Організація обліку власного капіталу та зобов’язань

1. Облік власного капіталу.

2. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

3. Облік довгострокових зобов’язань.

4. Облік розрахунків за податками.

5. Облік розрахунків з оплати праці.

6. Облік розрахунків за страхуванням.

7. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.

8. Облік розрахунків з учасниками.

9. Облік розрахунків за іншими операціями.

10. Облік доходів майбутніх періодів.

 

Тема 4. Особливості обліку доходів, витрат та фінансових результатів

1. Визнання та оцінка доходів, витрат діяльності та фінансових результатівсуб’єкта малого підприємництва – юридичної особи.

2. Особливості побудови обліку доходів, витрат діяльності на суб’єктах малого підприємництва.

3. Особливості побудови обліку фінансових результатів на суб’єктах малого підприємництва.

4. Синтетичний і аналітичний облік доходів і витрат діяльності на суб’єктах малого підприємництва.

5. Синтетичний і аналітичний облік фінансових результатів.

Тема 5. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва

1. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, її сутність призначення та склад.

2. Методика складання бухгалтерського Балансу ф.1-м.

3. Методика складання Звіту про фінансові результати ф.2-м.

4. Методика складання бухгалтерського Балансу ф.1-мс.

5. Методика складання Звіту про фінансові результати ф.2-мс.

6. Порядок затвердження і подання фінансової звітності суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою.

 

Тема 6. Організація податкової звітності за єдиним податком

1. Порядок обчислення та облік розрахунків за єдиним податком юридичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності.

2. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

3. Методика складання і порядок подання звітності з єдиного податку юридичною особою- платником єдиного податку.

Тема 7. Звітність за податком на додану вартість

1. Сутність податку на додану вартість.

2. Платники податку на додану вартість.

3. Об'єкт оподаткування податком на додану вартість.

4. База оподаткування податком на додану вартість.

5. Ставки податку на додану вартість.

6. Первинний облік податкового кредиту та податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

7. Податкова накладна: її призначення та порядок заповнення.

8. Реєстр отриманих і виданих податкових накладних: призначення, склад та порядок заповнення.

9. Порядок відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість в системі рахунків бухгалтерського обліку.

10. Порядок відображення податкового кредиту з податку на додану вартість в системі рахунків бухгалтерського обліку.

11. Податкові періоди та особливості їх застосування.

12. Податкова декларація з податку на додану вартість: її структура, форми, порядок складання та терміни подання.

13. Терміни сплати податку на додану вартість до бюджету.

Тема 8. Звітність за єдиним соціальним внеском та податком з доходів фізичних осіб

1. Нормативно-правове регулювання обліку та звітності за ЄСВ.

2. Платники ЄСВ.

3. Порядок обчислення ЄСВ.

4. Порядок сплати ЄСВ.

5. Строки та форма подання звіту з ЄСВ

6. Порядок утримання податку з доходів фізичних осіб з доходів у вигляді заробітної плати.

7. Податкова соціальна пільга: її види та порядок застосування.

8. Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати.

9. Порядок звітності суб’єктів підприємницької діяльності про суми утриманого податку з доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати.

10. Податковий кредит та порядок його застосування.

Тема 9. Статистична звітність суб’єкта малого підприємництва

1. Склад статистичної звітності суб’єктів малого підприємництва.

2. Призначення та методика складання державних статистичних спостережень з праці.

3. Призначення та методика складання Звіту про основні показники діяльності малого підприємства Форма №1-підприємництво (малі).

4. Призначення та методика складання Звіту про наявність парку обчислювальної техніки Форма № 2-інф (річна)

Тема 10. Особливості обліку і звітності діяльності суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи

1. Організація обліку витрат і доходів фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності – платника єдиного податку.

2. Особливості ведення Книги обліку доходів і витрат фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності – платником єдиного податку.

3. Розміри єдиного податку та порядок його сплати.

4. Порядок складання і подання звітності з єдиного податку фізичною особою.

5. Облік доходів і витрат фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування.

6. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат.

7. Порядок складання і подання декларації про доходи фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування.

8. Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування.

 

Вимоги до оформлення вибіркових видів СРС (крім підготовки виступу на науковій конференції)

Завдання виконується на аркушах паперу формату А4, які скріплюються та підписуються студентом за загальновстановленою формою (назва навчального закладу та кафедри, тема роботи, ПІБ викладача, ПІБ студента, напрям підготовки та курс, на якому навчається студент, рік виконання роботи).

Обсяг виконаного завдання становить 12-15 аркушів машинописного тексту, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір кегля - 14.

При написанні виконаного завдання повинно бути використано не менше 5 літературних джерел, з обов’язковим посиланням за змістом на список використаної літератури. Виконане завдання має бути побудоване за такою структурою:

§ титульна сторінка;

§ зміст з вступом, переліком питань, що досліджуються, та висновками;

§ вступ (1сторінка);

§ основна частина, де розкривається зміст відповідно до обраної тематики (9-10 сторінок);

§ висновки щодо проведених досліджень (1 сторінка);

§ список використаної літератури;

§ додатки (а саме складені податкові декларації, розрахунки тощо відповідно до обраної тематики).

 

Таблиця 3.1.

Карта самостійної роботи студентів з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6509 “Облік і аудит”

Студент ___________________________________________________________________

ПІБ Факультет, група

Види самостійної роботи Орієнтовні затрати часу, акад.год. Планові терміни виконання (тижні навчання) Форми контролю і звітності Максимальна кількість балів
І. Обов’язкові
1.1. Підготовка до практичних занять Протягом семестру Систематичність та активність на практичних заняттях: а) експрес контроль б) опитування  
1.2. Підготовка до модульної контрольної роботи 14-ий навчальний тиждень Модульна контрольна робота
1.3. Виконання індивідуальних практичних завдань в Робочому зошиті для виконання практичних завдань Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем Перевірка правильності виконання індивідуальних практичних завдань
Захист виконаних індивідуальних практичних завдань
Усього балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
2.1. Аналітичний (критичний ) огляд (есе) змін в обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за останні 12 місяців Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР
2.2. Аналітичний (критичний) огляд проблемних питань обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва в періодичних виданнях за останні 12 місяців Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР
2.3. Підготовка виступу на науковій конференції Протягом семестру Виступ на науковій конференції
Усього балів за вибіркові види СРС
Усього - -
           

 

__________________________________

ПІБ студента підпис


Таблиця 3.2.

Карта самостійної роботи студентів з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 6509 “Облік і аудит”

Студент ___________________________________________________________________

ПІБ Факультет, група

Види самостійної роботи Орієнтовні затрати часу, акад.год. Планові терміни виконання (тижні навчання) Форми контролю і звітності Максимальна кількість балів
І. Обов’язкові
1.1. Підготовка до модульної контрольної роботи Відповідно до розкладу лабораторно-екзаменаційних сесій Модульна контрольна робота
1.2. Виконання індивідуальних практичних завдань в Робочому зошиті для виконання практичних завдань За два тижні до початку сесії Перевірка правильності виконання індивідуальних практичних завдань
Захист виконаних індивідуальних практичних завдань
Усього балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
2.1. Аналітичний (критичний ) огляд (есе) змін в обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за останні 12 місяців Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР
2.2. Аналітичний (критичний) огляд проблемних питань обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва в періодичних виданнях за останні 12 місяців Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР
2.3. Підготовка виступу на науковій конференції Протягом семестру Виступ на науковій конференції
Усього балів за вибіркові види СРС
Усього - -
           

 

__________________________________

ПІБ студента підпис
4. Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” здійснюється у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання та захисту навчальних завдань, перевірки засвоєння матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.

На індивідуальних заняттях студенти захищають виконані практичні завдання та відпрацьовують незадовільні оцінки.

На консультаціях студенти отримують відповіді на питання, які викликали труднощі під час вивчення: пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного застосування.

Під час перевірки виконання завдань СРС здійснюється обговорення проведеної СРС, а саме написаних рефератів, аналітичних (критичних) оглядів (есе) змін в податковому законодавстві за останні 12 місяців, аналітичних (критичних) оглядів проблемних питань податкового обліку і звітності за останні 12 місяців.

Індивідуально-консультативна робота зі студентами проводиться згідно графіка, затвердженого кафедрою, з яким студенти ознайомлюються на початку вивчення дисципліни (табл.4.1; табл. 4.2).

Таблиця 4.1.

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

4.1 Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва”

 1. Суб’єкт малого підприємництва, його визначення та сутність.
 2. Системи обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва.
 3. Облікова політика підприємства.
 4. Форми організації бухгалтерського обліку.
 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва та порядок його застосування.
 6. Документи та документооборот на суб’єкті малого підприємництва.
 7. Призначення та склад регістрів синтетичного та аналітичного обліку для обліку активів, зобов’язань і власного капіталу, доходів і витрат.
 8. Системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва.
 9. Облік грошових коштів.
 10. Облік розрахунків з дебіторами.
 11. Облік основних засобів.
 12. Методи нарахування і облік амортизації основних засобів.
 13. Облік ремонту основних засобів.
 14. Облік оренди основних засобів.
 15. Облік нематеріальних активів.
 16. Облік фінансових інвестицій.
 17. Облік виробничих запасів.
 18. Облік виробництва.
 19. Облік витрат майбутніх періодів.
 20. Облік готової продукції.
 21. Облік товарів.
 22. Облік власного капіталу.
 23. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.
 24. Облік довгострокових зобов’язань.
 25. Облік розрахунків за податками.
 26. Облік розрахунків з оплати праці.
 27. Облік розрахунків за страхуванням.
 28. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.
 29. Облік розрахунків з учасниками.
 30. Облік розрахунків за іншими операціями.
 31. Облік доходів майбутніх періодів.
 32. Визнання та оцінка доходів, витрат діяльності та фінансових результатівсуб’єкта малого підприємництва – юридичної особи.
 33. Особливості побудови обліку доходів, витрат діяльності на суб’єктах малого підприємництва.
 34. Особливості побудови обліку фінансових результатів на суб’єктах малого підприємництва.
 35. Синтетичний і аналітичний облік доходів і витрат діяльності на суб’єктах малого підприємництва.
 36. Синтетичний і аналітичний облік фінансових результатів.
 37. Нормативно-правове регулювання обліку та звітності за ЄСВ.
 38. Платники ЄСВ.
 39. Порядок обчислення ЄСВ.
 40. Порядок сплати ЄСВ.

41. Строки та форма подання звіту з ЄСВ

 1. Порядок утримання податку з доходів фізичних осіб з доходів у вигляді заробітної плати.
 2. Податкова соціальна пільга: її види та порядок застосування.
 3. Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати.
 4. Порядок звітності суб’єктів підприємницької діяльності про суми утриманого податку з доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати.
 5. Податковий кредит та порядок його застосування.
 6. Порядок обчислення та облік розрахунків за єдиним податком юридичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності.
 7. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.
 8. Методика складання і порядок подання звітності з єдиного податку юридичною особою- платником єдиного податку.
 9. Сутність податку на додану вартість.
 10. Платники податку на додану вартість.
 11. Об'єкт оподаткування податком на додану вартість.
 12. База оподаткування податком на додану вартість.
 13. Ставки податку на додану вартість.
 14. Первинний облік податкового кредиту та податкових зобов’язань з податку на додану вартість.
 15. Податкова накладна: її призначення та порядок заповнення.
 16. Реєстр отриманих і виданих податкових накладних: призначення, склад та порядок заповнення.
 17. Порядок відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість в системі рахунків бухгалтерського обліку.
 18. Порядок відображення податкового кредиту з податку на додану вартість в системі рахунків бухгалтерського обліку.
 19. Податкові періоди та особливості їх застосування.
 20. Податкова декларація з податку на додану вартість: її структура, форми, порядок складання та терміни подання.
 21. Терміни сплати податку на додану вартість до бюджету.
 22. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, її сутність призначення та склад.
 23. Методика складання бухгалтерського Балансу ф.1-м.
 24. Методика складання Звіту про фінансові результати ф.2-м.
 25. Методика складання бухгалтерського Балансу ф.1-мс.
 26. Методика складання Звіту про фінансові результати ф.2-мс.
 27. Порядок затвердження і подання фінансової звітності суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою.
 28. Склад статистичної звітності суб’єктів малого підприємництва.
 29. Призначення та методика складання державних статистичних спостережень з праці.
 30. Призначення та методика складання Звіту про основні показники діяльності малого підприємства Форма №1-підприємництво (малі).
 31. Призначення та методика складання Звіту про наявність парку обчислювальної техніки Форма № 2-інф (річна)
 32. Організація обліку витрат і доходів фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності – платника єдиного податку.
 33. Особливості ведення Книги обліку доходів і витрат фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності – платником єдиного податку.
 34. Розміри єдиного податку та порядок його сплати.
 35. Порядок складання і подання звітності з єдиного податку фізичною особою.
 36. Облік доходів і витрат фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування.
 37. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат (Форма 10).
 38. Порядок складання і подання декларації про доходи фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування.
 39. Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування.
 40. Розміри фіксованого податку і порядок його сплати.
 41. Звітність фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності – платника фіксованого податку.

5. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва”

Загальні вимоги

Дисципліна “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки, що вивчається студентами напряму підготовки 6509 “Облік і аудит”.

Важливим елементом навчального процесу при вивченні дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” є поточний контроль рівня знань студентів, що свідчить про засвоєння вивченого матеріалу, рівень підготовки студентів при виконанні передбачених робочою програмою завдань.

Оцінювання поточного контролю дозволяє враховувати таку оцінку в загальній підсумковій оцінці рівня засвоєння знань студентами з відповідної дисципліни. Він є також одним з важливих елементів методики викладання дисципліни, що дозволяє стимулювати студентів за систематичне вивчення матеріалу, виконання практичних завдань та їх захисту протягом семестру.

З вибіркових навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю, завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

 

5.1.2 Порядок поточного оцінювання знань студентів

Денної форми навчання

Об’єкти оцінювання поточного контролю знань студентів денної форми навчання з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1.

 

Об’єкти оцінювання поточного контролю знань студентів денної форми навчання з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва”

№ з/п. Тема Навчальний тиждень Систематич-ність та активність на практичних заняттях Виконання індивідуальних практичних завдань Захист індивідуальних практичних завдань Виконання вибіркового завдання Модульна контрольна робота
Експрес контроль Опитування
Тема 1. Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування і обліку в них      
Тема 2. Організація обліку активів. 4-6  
Тема 3. Організація обліку власного капіталу та зобов’язань 7-8  
Тема 4. Особливості обліку доходів, витрат та фінансових результатів  
Тема 5 Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва  
Тема 6. Організація податкової звітності за єдиним податком  
Модульна контрольна робота          
Тема 7. Звітність за податком на додану вартість 13-14    
Тема 8. Звітність за єдиним соціальним внеском та податком з доходів фізичних осіб    
Тема 9. Статистична звітність суб’єкта малого підприємництва    
Тема 10. Особливості обліку і звітності діяльності суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи        
Виконання вибіркового завдання            
Разом  

Об’єктами оцінювання поточного контролю знаньстудента є:

а) систематичність та активність роботи протягом семестру на практичних заняттях (30 балів);

б) виконання індивідуальних практичних завдань (40 балів);

в) виконання модульних (контрольних) завдань (20 балів);

г) виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання (10 балів).

Вказані 30 балівза систематичність та за активність роботи на практичних заняттях студент може отримати протягом семестру:

За експрес контроль 15 балів (5 занять по 3 бала) за таких умов:

Оцінка “3” бала за кожне заняття ставиться у тому разі, коли студент:

а) системно, ґрунтовно і всебічно висвітлив сутність економічних явищ і процесів; чітко сформулював поняття і терміни;

б) виявив знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) логічно, послідовно і правильно розв’язав задачу, зробив необхідні визначення і висновки, що випливають з одержаного результату (розв’язку).

Оцінка “2,4” бала ставиться у тому разі, коли студент:

а) вірно розкрив сутність економічних явищ і процесів; сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками;

б) виявив недостатні знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) при розв’язанні задач правильно визначав хід розв’язання, але допустив незначні помилки.

Оцінка “1,8” бала ставиться у тому разі, коли студент:

а) вірно, але поверхнево розкрив сутність економічних явищ і процесів; сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками; правильно описав методику розв’язання передбачених завданням питань, але не розкрив їх сутність і взаємозв’язок;

б) не виявив знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) при розв’язанні задач правильно визначав хід розв’язання, але допустив значні помилки.

Оцінка “0” балів ставиться у тому разі, коли студент:

а) не розкрив сутності економічних явищ і процесів; зовсім не дав визначення понять і термінів; в основному невірно обґрунтував методологічні принципи до розв’язання передбаченого завданням питання;

б) не знайомий із нормативно-правовими документами;

в) не розв’язав задачі; не зробив основних розрахунків та необхідних висновків.

 

За опитування 15 балів (5 занять по 3 бали) за таких умов:

Оцінка “3” бали за кожне заняття ставиться у тому разі, коли студент:

а) системно, ґрунтовно і всебічно висвітлив сутність економічних явищ і процесів; чітко сформулював поняття і терміни;

б) виявив знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

Оцінка “2,4” бала ставиться у тому разі, коли студент:

а) вірно розкрив сутність економічних явищ і процесів; сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками;

б) виявив недостатні знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

Оцінка “1,8” бала ставиться у тому разі, коли студент:

а) вірно, але поверхнево розкрив сутність економічних явищ і процесів; сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками;

б) не виявив знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

Оцінка “0” балів ставиться у тому разі, коли студент:

а) не розкрив сутності економічних явищ і процесів; зовсім не дав визначення понять і термінів;

б) не знайомий із нормативно-правовими документами;

При цьому незадовільні оцінки, за їх наявності, можуть бути відпрацьовані студентом на індивідуальних заняттях, що проводяться викладачем згідно встановленого кафедрою графіку, але не пізніше наступного практичного заняття.

З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва”, а також для надання студентам можливості набути практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов’язкове виконання модульної контрольної роботи, за результатами якого студент може отримати 20 балів із 100.

Модульна контрольна робота виконується з метою узагальнення підсумків набутих студентами знань теоретичного та практичного матеріалу, що розглядається з 1 по 7 тему включно згідно робочої програми дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва”, і охоплюється з 1 по 68 питання згідно з вище наведеного переліку.

Модульна контрольна робота містить одне теоретичне питання та три практичних завдання. Зразок модульного контрольного завдання подано нижче. Виконане модульне завдання оцінює викладач, який веде практичні заняття. Результати оголошуються на наступному практичному занятті.

Кожне питання модульної контрольної роботи оцінюється на “5”, “4”, “3”, “0” балів.

Оцінка “5” балів за кожне викладене питання модульної контрольної роботи ставиться у тому разі, коли студент:

а) системно, ґрунтовно і всебічно висвітлив сутність економічних явищ і процесів; чітко сформулював поняття і терміни; обґрунтував методичні принципи і підходи до розв’язання передбаченого завданням питання;

б) виявив знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) логічно, послідовно і правильно розв’язав задачу, зробив необхідні визначення і висновки, що випливають з одержаного результату (розв’язку).

Оцінка “4” бали ставиться у тому разі, коли студент:

а) вірно розкрив сутність економічних явищ і процесів; сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками; правильно описав методику розв’язання передбачених завданням питань, але поверхово розкрив їх сутність і взаємозв’язок;

б) виявив недостатні знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) при розв’язанні задач правильно визначав хід розв’язання, але допустив незначні помилки.

Оцінка “3” бали ставиться у тому разі, коли студент:

а) вірно, але поверхнево розкрив сутність економічних явищ і процесів; сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками; правильно описав методику розв’язання передбачених завданням питань, але не розкрив їх сутність і взаємозв’язок;

б) не виявив знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) при розв’язанні задач правильно визначав хід розв’язання, але допустив значні помилки.

Оцінка “0” балів ставиться у тому разі, коли студент:

а) не розкрив сутності економічних явищ і процесів; зовсім не дав визначення понять і термінів; в основному невірно обґрунтував методологічні принципи до розв’язання передбаченого завданням питання;

б) не знайомий із нормативно-правовими документами;

в) не розв’язав задачі; не зробив основних розрахунків та необхідних висновків.

Отже, оцінювання виконаних студентами модульних контрольних робіт здійснюється за 20-тибальною шкалою, кожне питання модульного завдання оцінюється на “0”, “3”, “4”, “5” балів.

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають обов’язкові та вибіркові види СРС.

При контролю виконання завдань для самостійного опрацювання серед обов’язкових видів СРС оцінці підлягають виконання практичних завдань на практичних заняттях та в позааудиторний час здійснюється студентами відповідно до Навчальних завдань та методичних вказівок до їх виконання з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік і аудит”. / Укл. С.І.Ковач. – К.: КНЕУ, 2012, що розроблені кафедрою, в Робочому зошиті для виконання практичних завдань з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік і аудит”. /Укл. С.І.Ковач, І.В. Ткач. – К.: КНЕУ, 2012 та їх захист.

За виконання та захист практичних завдань у Робочому зошиті студент отримує 50 балів (5 завдань по 10 балів) з яких:

а) за виконання практичних завдань:

5 балів - за своєчасне виконання практичного завдання, за умови, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо його змісту та оформлення;

4 бали - якщо у викладача були несуттєві зауваження щодо оформлення завдання;

3 бали - якщо у викладача були несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення завдання;

0 балів - якщо у викладача були суттєві зауваження щодо змісту та оформлення завдання або завдання не виконувалось взагалі;

б) захист практичних завдань:

5 балів – якщо студент дав відповідь на 80 - 100% питань, поставлених йому викладачем під час (обговорення) захисту завдання на практичному занятті чи ІКР;

4 бали - якщо студент дав відповідь на 70-79% питань, поставлених йому викладачем під час (обговорення) захисту завдання на практичному занятті чи ІКР;

3 бали - якщо студент дав відповідь на 60-69% питань, поставлених йому викладачем під час (обговорення) захисту завдання на практичному занятті чи ІКР;

0 балів - якщо студент дав відповідь на менше 60% питань, поставлених йому викладачем під час (обговорення) захисту завдання на практичному занятті чи ІКР або не захищав завдання взагалі.

За несвоєчасність виконання та захисту виконаних практичних завдань оцінка знижується на 1 бал.

При контролю виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають такі вибіркові види СРС:

1. або аналітичний (критичний ) огляд (есе) змін в обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва в за останні 12 місяців;

2. або аналітичний (критичний) огляд проблемних питань в обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за останні 12 місяців;

3. або підготовка і виступ на науковій конференції.

Обраний студентом вид вибіркової складової СРС максимально оцінюється на 10 балів.

За виконання та захист завдання за поданою тематикою (крім підготовки і виступу на науковій конференції) студент отримує 10 балів (включно), з них:

а) 5 балів - якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо змісту та оформлення завдання;

4 бали - якщо у викладача були несуттєві зауваження щодо оформлення завдання;

3 бали - якщо у викладача були несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення завдання;

0 балів - якщо у викладача були суттєві зауваження щодо змісту та оформлення завдання або завдання не виконувалось взагалі;

б) 5 балів – якщо студент дав відповідь на 80 - 100% питань, поставлених йому викладачем під час (обговорення) захисту завдання на практичному занятті чи ІКР;

4 бали - якщо студент дав відповідь на 70-79% питань, поставлених йому викладачем під час (обговорення) захисту завдання на практичному занятті чи ІКР;

3 бали - якщо студент дав відповідь на 60-69% питань, поставлених йому викладачем під час (обговорення) захисту завдання на практичному занятті чи ІКР;

0 балів - якщо студент дав відповідь на менше 60% питань, поставлених йому викладачем під час (обговорення) захисту завдання на практичному занятті чи ІКР або не захищав завдання взагалі.

Підготовка тез і виступ на науковій конференції оцінюється в цілому на 10 балів.

Студенти, які беруть активну участь в роботі наукових гуртків, подають наукові роботи на конкурси і олімпіади, і за результатами поточного контролю знань не набрали 100 балів, за рішенням керівника курсу, додатково можуть отримати 10 балів за участь в гуртках, конкурсах, олімпіадах.

В разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.038 с.)