Вимоги до оформлення вибіркових видів СРС (крім підготовки виступу на науковій конференції)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до оформлення вибіркових видів СРС (крім підготовки виступу на науковій конференції)Завдання виконується на аркушах паперу формату А4, які скріплюються та підписуються студентом за загальновстановленою формою (назва навчального закладу та кафедри, тема роботи, ПІБ викладача, ПІБ студента, напрям підготовки та курс, на якому навчається студент, рік виконання роботи).

Обсяг виконаного завдання становить 12-15 аркушів машинописного тексту, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір кегля - 14.

При написанні виконаного завдання повинно бути використано не менше 5 літературних джерел, з обов’язковим посиланням за змістом на список використаної літератури. Виконане завдання має бути побудоване за такою структурою:

§ титульна сторінка;

§ зміст з вступом, переліком питань, що досліджуються, та висновками;

§ вступ (1сторінка);

§ основна частина, де розкривається зміст відповідно до обраної тематики (9-10 сторінок);

§ висновки щодо проведених досліджень (1 сторінка);

§ список використаної літератури;

§ додатки (а саме складені податкові декларації, розрахунки тощо відповідно до обраної тематики).

 

Тематика для виконання вибіркових видів СРС (крім підготовки виступу на науковій конференції)

1. Облікова політика суб’єкта малого підприємництва.

2. Облік грошових коштів.

3. Облік розрахунків з дебіторами.

4. Облік основних засобів.

5. Облік ремонту основних засобів.

6. Облік оренди основних засобів.

7. Облік нематеріальних активів.

8. Облік фінансових інвестицій.

9. Облік виробничих запасів.

10. Облік виробництва.

11. Облік витрат майбутніх періодів.

12. Облік готової продукції.

13. Облік товарів.

14. Облік власного капіталу.

15. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

16. Облік довгострокових зобов’язань.

17. Облік розрахунків з оплати праці.

18. Організація обліку доходів, витрат діяльності та фінансових результатів на суб’єкті малого підприємництва.

19. Особливості складання бухгалтерського Балансу ф. 1-м. суб’єктом малого підприємництва.

20. Особливості складання Звіту про фінансові результати ф. 2-м. суб’єктом малого підприємництва.

21. Особливості складання бухгалтерського Балансу ф. 1-мс. суб’єктом малого підприємництва.

22. Особливості складання Звіту про фінансові результати ф. 2-мс. суб’єктом малого підприємництва.

23. Облік і звітність розрахунків за єдиним соціальним внеском.

24. Облік і звітність розрахунків за податком з доходів фізичних осіб з доходів у вигляді заробітної плати.

25. Облік і звітність розрахунків з податку з доходів фізичних осіб за окремими видами доходів.

26. Особливості обліку і звітності розрахунків з податку на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію України.

27. Облік і звітність розрахунків за місцевими податками.

28. Облік і звітність розрахунків за місцевими зборами.

29. Призначення та методика складання державних статистичних спостережень з праці.

30. Призначення та методика складання державних статистичних спостережень зі статистики основних засобів.

31. Призначення та методика складання Звіту про основні показники діяльності малого підприємства (Форма №1-підприємництво (малі)).

32. Облік і звітність фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що сплачують фіксований податок.

33. Облік і звітність розрахунків з єдиного податку фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності.

34. Облік і звітність розрахунків з єдиного податку юридичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності..

35. Облік та звітність фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що перебувають на загальній системі оподаткування.


Зразок титульного листа реферату (есе, критичного огляду)

 

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АПК

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК

 

Петренко Петро Петрович

 

РЕФЕРЕТ

з дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва»

 

на тему:

«Облік і звітність фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що сплачують фіксований податок»

 

Науковий керівник:

ст. викл. Ткач І.В.

 

КИЇВ КНЕУ - 2012

Таблиця 3.1.

Карта самостійної роботи студентів з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6509 “Облік і аудит”

Студент ___________________________________________________________________

ПІБ Факультет, група

Види самостійної роботи Орієнтовні затрати часу, акад.год. Планові терміни виконання (тижні навчання) Форми контролю і звітності Максимальна кількість балів
І. Обов’язкові
1.1. Підготовка до практичних занять Протягом семестру Систематичність та активність на практичних заняттях: а) експрес контроль б) опитування  
1.2. Підготовка до модульної контрольної роботи 14-ий навчальний тиждень Модульна контрольна робота
1.3. Виконання індивідуальних практичних завдань в Робочому зошиті для виконання практичних завдань Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем Перевірка правильності виконання індивідуальних практичних завдань
Захист виконаних індивідуальних практичних завдань
Усього балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
2.1. Аналітичний (критичний ) огляд (есе) змін в обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за останні 12 місяців Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР
2.2. Аналітичний (критичний) огляд проблемних питань обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва в періодичних виданнях за останні 12 місяців Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР
2.3. Підготовка виступу на науковій конференції Протягом семестру Виступ на науковій конференції
Усього балів за вибіркові види СРС
Усього - -
           

 

__________________________________

ПІБ студента підпис


Таблиця 3.2.

Карта самостійної роботи студентів з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 6509 “Облік і аудит”

Студент ___________________________________________________________________

ПІБ Факультет, група

Види самостійної роботи Орієнтовні затрати часу, акад.год. Планові терміни виконання (тижні навчання) Форми контролю і звітності Максимальна кількість балів
І. Обов’язкові
1.1. Підготовка до модульної контрольної роботи Відповідно до розкладу лабораторно-екзаменаційних сесій Модульна контрольна робота
1.2. Виконання індивідуальних практичних завдань в Робочому зошиті для виконання практичних завдань За два тижні до початку сесії Перевірка правильності виконання індивідуальних практичних завдань
Захист виконаних індивідуальних практичних завдань
Усього балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
2.1. Аналітичний (критичний ) огляд (есе) змін в обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за останні 12 місяців Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР
2.2. Аналітичний (критичний) огляд проблемних питань обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва в періодичних виданнях за останні 12 місяців Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР
2.3. Підготовка виступу на науковій конференції Протягом семестру Виступ на науковій конференції
Усього балів за вибіркові види СРС
Усього - -
           

 

__________________________________

ПІБ студента підпис
4. Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” здійснюється у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання та захисту навчальних завдань, перевірки засвоєння матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.

На індивідуальних заняттях студенти захищають виконані практичні завдання та відпрацьовують незадовільні оцінки.

На консультаціях студенти отримують відповіді на питання, які викликали труднощі під час вивчення: пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного застосування.

Під час перевірки виконання завдань СРС здійснюється обговорення проведеної СРС, а саме написаних рефератів, аналітичних (критичних) оглядів (есе) змін в податковому законодавстві за останні 12 місяців, аналітичних (критичних) оглядів проблемних питань податкового обліку і звітності за останні 12 місяців.

Індивідуально-консультативна робота зі студентами проводиться згідно графіка, затвердженого кафедрою, з яким студенти ознайомлюються на початку вивчення дисципліни (табл.4.1; табл. 4.2).

Таблиця 4.1.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.014 с.)