ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Організація обліку активів1. Облік грошових коштів.

2. Облік розрахунків з дебіторами.

3. Облік основних засобів.

4. Методи нарахування і облік амортизації основних засобів.

5. Облік ремонту основних засобів.

6. Облік оренди основних засобів.

7. Облік нематеріальних активів.

8. Облік фінансових інвестицій.

9. Облік виробничих запасів.

10. Облік виробництва.

11. Облік витрат майбутніх періодів.

12. Облік готової продукції.

13. Облік товарів.

 

Тема 3. Організація обліку власного капіталу та зобов’язань

1. Облік власного капіталу.

2. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

3. Облік довгострокових зобов’язань.

4. Облік розрахунків за податками.

5. Облік розрахунків з оплати праці.

6. Облік розрахунків за страхуванням.

7. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.

8. Облік розрахунків з учасниками.

9. Облік розрахунків за іншими операціями.

10. Облік доходів майбутніх періодів.

 

Тема 4. Особливості обліку доходів, витрат та фінансових результатів

1. Визнання та оцінка доходів, витрат діяльності та фінансових результатівсуб’єкта малого підприємництва – юридичної особи.

2. Особливості побудови обліку доходів, витрат діяльності на суб’єктах малого підприємництва.

3. Особливості побудови обліку фінансових результатів на суб’єктах малого підприємництва.

4. Синтетичний і аналітичний облік доходів і витрат діяльності на суб’єктах малого підприємництва.

5. Синтетичний і аналітичний облік фінансових результатів.

Тема 5. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва

1. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, її сутність призначення та склад.

2. Методика складання бухгалтерського Балансу ф.1-м.

3. Методика складання Звіту про фінансові результати ф.2-м.

4. Методика складання бухгалтерського Балансу ф.1-мс.

5. Методика складання Звіту про фінансові результати ф.2-мс.

6. Порядок затвердження і подання фінансової звітності суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою.

 

Тема 6. Організація податкової звітності за єдиним податком

1. Порядок обчислення та облік розрахунків за єдиним податком юридичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності.

2. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

3. Методика складання і порядок подання звітності з єдиного податку юридичною особою- платником єдиного податку.

Тема 7. Звітність за податком на додану вартість

1. Сутність податку на додану вартість.

2. Платники податку на додану вартість.

3. Об'єкт оподаткування податком на додану вартість.

4. База оподаткування податком на додану вартість.

5. Ставки податку на додану вартість.

6. Первинний облік податкового кредиту та податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

7. Податкова накладна: її призначення та порядок заповнення.

8. Реєстр отриманих і виданих податкових накладних: призначення, склад та порядок заповнення.

9. Порядок відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість в системі рахунків бухгалтерського обліку.

10. Порядок відображення податкового кредиту з податку на додану вартість в системі рахунків бухгалтерського обліку.

11. Податкові періоди та особливості їх застосування.

12. Податкова декларація з податку на додану вартість: її структура, форми, порядок складання та терміни подання.

13. Терміни сплати податку на додану вартість до бюджету.

Тема 8. Звітність за єдиним соціальним внеском та податком з доходів фізичних осіб

1. Нормативно-правове регулювання обліку та звітності за ЄСВ.

2. Платники ЄСВ.

3. Порядок обчислення ЄСВ.

4. Порядок сплати ЄСВ.

5. Строки та форма подання звіту з ЄСВ

6. Порядок утримання податку з доходів фізичних осіб з доходів у вигляді заробітної плати.

7. Податкова соціальна пільга: її види та порядок застосування.

8. Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати.

9. Порядок звітності суб’єктів підприємницької діяльності про суми утриманого податку з доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати.

10. Податковий кредит та порядок його застосування.

Тема 9. Статистична звітність суб’єкта малого підприємництва

1. Склад статистичної звітності суб’єктів малого підприємництва.

2. Призначення та методика складання державних статистичних спостережень з праці.

3. Призначення та методика складання Звіту про основні показники діяльності малого підприємства Форма №1-підприємництво (малі).

4. Призначення та методика складання Звіту про наявність парку обчислювальної техніки Форма № 2-інф (річна)

Тема 10. Особливості обліку і звітності діяльності суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи

1. Організація обліку витрат і доходів фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності – платника єдиного податку.

2. Особливості ведення Книги обліку доходів і витрат фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності – платником єдиного податку.

3. Розміри єдиного податку та порядок його сплати.

4. Порядок складання і подання звітності з єдиного податку фізичною особою.

5. Облік доходів і витрат фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування.

6. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат.

7. Порядок складання і подання декларації про доходи фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування.

8. Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування.

 

Приклади типових модульних завдань

І тип завдань. Визначити за вказаними господарськими операціями кореспонденцію рахунків та вказати первинні документи щодо їх оформлення.

ІІ тип завдань. Визначити об’єкт оподаткування податком, збором (обов’язковим платежем) за поданими даними. Визначати суму податку, яка підлягає сплаті до бюджету (відшкодуванню з бюджету), виходячи з даних, які необхідні для такого розрахунку. Для податків зі складною шкалою ставок – податок на землю тощо, така шкала наводиться у самому завданні. Для податків, які мають одну чи декілька ставок оподаткування, ставки не наводяться. Вказати, якими нормативними документами регулюється порядок обчислення податку.

ІІІ тип завдань. Заповнити фрагмент фінансової звітності, спеціальної звітності чи податкової декларації (розрахунка) за поданими в завданні даними.

Зразки модульних завдань наведено в п. 5.3 – для денної форми навчання і в п. 5.4 для заочної форми навчання.

3. Самостійна робота студентів

Перелік завдань для СРС, форми її організації та звітності, терміни виконання і кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначені кафедрою під час розробки Робочої навчальної програми дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” і включені до Карти самостійної роботи студентів з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік і аудит” (табл.3.1 (для денної форми навчання), табл.3.2 (для заочної форми навчання)).

Більш детальний порядок оцінювання знань студента з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” подано в п. 5 Система поточного і підсумкового контролю.

Кожний студент роздруковує для себе та для викладача Карту самостійної роботи студента з «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщені на сайті університету. В Карті самостійної роботи студента кожний студент вказує обов’язкові завдання, а також вказує обрану вибіркову складову самостійної роботи з обов’язковим визначенням тематики такого вибіркового завдання. Протягом семестру кожний студент виконує обов’язкові і вибіркові завдання, вказані ним в Карті самостійної роботи студентів, і відповідно до встановлених термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.006 с.)