ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка забруднення атмосферного повітря населених місць. Загальні положення.8.1. Основою оцінки забруднення атмосферногоповітря населених місць є гігієнічні нормативи допустимого вмісту в ньому хімічних, біологічних речовин (чи агентів) та допустимого впливу фізичних факторів.

8.2. Ці правила (згідно п.1.6) стосуються оцінки забруднення атмосферного повітря лише хімічними та і біологічними речовинами (або агентами).

8.3. Для оцінки забруднення атмосферного повітря використовуються значення концентрацій забруднюючих речовин, одержаних при розрахунках очікуваного забруднення атмосферного повітря за діючою методикою, або значення концентрацій фактичного забруднення атмосферного повітря, одержані при лабораторних дослідженнях у відповідності з вимогами державного стандарту 17.2.3.01-86 "Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов" та "Руководство по контролю загрязнения атмосферы" (РД 52.04.186-89) на стаціонарних, маршрутних або підфакельних постах.

8.4. При оцінці забруднення атмосферного повітря населених місць допустимим та безпечним для здоров'я людей приймається рівень, при якому концентрації окремих забруднюючих речовин а також сумарні показники забруднення не перевищують встановлені гігієнічні нормативи допустимого вмісту (ГДК, ОБРД, ГДЗ).

8.5. Оцінка фактичних і прогнозних рівнів забруднення атмосферного повітря повинна проводитися у всіх видах передпроектної та проектної документації (в тому числі у локальних і зведених томах ГДВ) з метою обгрунтування заходів, які будуть забезпечувати додержання гігієнічних нормативів.

Гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць.

8.6. До гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (далі забруднюючих речовин) відносяться:

- граничне допустимі концентрації (ГДК),

- орієнтовні безпечні рівні діяння (ОБРД),

- гранично допустима концентрація (ГДК),

- коефіцієнти комбінованої дії (Ккд) сумісно присутніх речовин та встановлені на їх основі. показники гранично допустимого забруднення (ГДЗ).

8.7. Гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини в атмосферному повітрі населених місць – це максимальна концентрація, при дії якої протягом усього життя людини не виникає прямого або опосередкованого несприятливого впливу на теперішнє і майбутнє покоління, не знижується працездатність людини, не погіршується її самопочуття та санітарно-побутові умови життя.

ГДК встановлюється на основі тривалих досліджень за спеціальною методикою у підрозділах гігієнічного профілю, акредитованих Комітетом з питань гігієнічної регламентації МОЗ України, та затверджується головним державним санітарним лікарем України.

8.8. Орієнтовний безпечний рівень діяння (ОБРД) - це максимальна концентрація забруднюючої речовини, яка визнається орієнтовно безпечною при діянні на людину та приймається як тимчасовий гігієнічний норматив допустимого вмісту речовини в атмосферному повітрі населених місць. ОБРД встановлюється на основі короткочасних досліджень за відповідною методикою та вводиться в дію після затвердження Головним державним санітарним лікарем України на обмежений термін.

8.9. Коефіцієнт комбінованої дії (Ккд) - відображає характер сумісної біологічної дії одночасно присутніх в атмосферному повітрі забруднюючих речовин (сумація, посилення, послаблення або незалежна дія). Його цифрове значення встановлюється експериментальним (або розрахунковим) шляхом та виражається в долях від індивідуальних ГДК забруднюючих речовин.

8.10. Показник гранично допустимого забруднення (ГДЗ)атмосферного повітря - відносний інтегральний критерій оцінкизабруднення атмосферного повітря населених місць, якийхарактеризує інтенсивність та характер сумісного діяння всієї сукупності присутніх у ньому шкідливих домішок. ГДЗ розраховується для кожного випадку на основі визначених експериментальних та затверджених у встановленому порядку коефіцієнтів комбінованої дії (Ккд) (їх значення приводяться в додатку №1 за формулою (1):

ГДЗ = Ккд х 100 %

У випадках, коли значення Ккд відсутні, їх визначення проводиться за формулою (2):

Ккд = √ n

де: n - число речовин присутніх у повітряному середовищі, для яких офіційно не встановлено характер комбінованої дії.

У випадках, коли присутні в атмосферному повітрі забруднюючі речовини являють собою складну суміш з встановленими та не встановленими коефіцієнтами комбінованої дії, для розрахунку ГДЗ значення Ккд цієї суміші визначається за формулою (3):

Ккд сс = V(Ккд1 + Ккд2 + ... + Ккд n3) + n,

Ккд сс - коефіцієнт комбінованої дії складної суміші;

∑ - знак суми;

Ккд- коефіцієнти комбінованої дії сумісно присутніх речовин,1, 2, 3, . n (приведені в додатку №1);

n -число речовин в суміші, значення Ккд яких відсутні в офіційних списках;

 

Примітка: в разі присутності у повітрі однієї домішки показник ГДЗ = 100 %.

 

Правила оцінки забруднення атмосферного повітря.

8.11. Оцінка фактичного або прогнозного (розрахункового) рівня забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом співставлення показника забруднення (ПЗ) однією речовиною або сумарного показника забруднення (∑ ПЗ) сумішшю речовин з показником гранично допустимого забруднення (ГДЗ). Допустимим визнається рівень, що не перевищує ГДЗ.

8.12. Показник фактичного забруднення атмосферного повітря однією речовиною розраховується за формулою (4):

C

ПЗ = ----------------х 100 % де,

ГДК

ПЗ - показник забруднення,

C - фактична концентрація конкретної речовини в мг/ м3,

ГДК- значення гранично допустимої концентрації цієї речовини (в мг/м3).

Сумарний показник забруднення (∑ ПЗ) сумішшю речовин розраховується за формулою (5):

C1 C2 C3 Cn

ПЗ = ∑ ------- + ------- + ------- + ... ------- х 100 % де,

ГДК1хК1 ГДК2хК2 ГДК3хК3 ГДКn х Кn

 

∑ ПЗ - сумарний показник забруднення (у %),

∑ - знак суми,

C1, C2, C3 .. C n - значення фактичних концентрацій речовин, що входять до складу суміші (у мг/м3),

ГДК 1, ГДК 2, ГДК 3, ГДК n - значення гранично допустимих концентрацій відповідних забруднюючих речовин, що входять доскладу суміші (у мг/м3),

К1, К2, К3 .. К n - значення коефіцієнтів, які враховують клас небезпечності відповідної речовини: для речовин 1-го класу - 0,8; 2-го класу - 0,9; 3-го класу - 1,0; 4-го класу - 1,1.

Примітки:

а) у випадку відсутності значень ГДК при прогнозуванні приземних концентрацій приймаються значення ОБРД без врахування значень коефіцієнтів К;

8.13. Для встановлення показника забруднення (ПЗ) атмосферного повітря використовуються значення фактичних концентрацій (C), виражені у мг/м3 і одержані при їх статистичній обробці у відповідності з вимогами «Руководства по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89. При цьому для розрахунку ПЗ або ∑ ПЗ значення C приймаються:

-для характеристики забруднення атмосферного повітря в районі окремих стаціонарних постів - середньоарифметичне значення з числа разових або середньодобових концентрацій, виміряних протягом року(що відповідає РД 52.04.186-89);

-для характеристики забруднення атмосферного повітря в зоні впливу окремого об'єкта чи групи об'єктів - максимальне значення концентрації, визначене як статистично достовірна максимальна величина з числа разових концентрацій, виявлених в окремих точках населеного пункту (на стаціонарних, маршрутних чи підфакельних постах або в точках при експедиційних (епізодичних) обстеженнях ( за РД 52.04.186-39).

8.14. Для характеристики забруднення атмосферного повітря на основі розрахункових даних використовуються максимальні разові концентрації, одержані для конкретної території населеного пункту при розрахунках розсіювання викидів.

8.15. У населених пунктах, де відсутні спостереження за рівнями вмісту шкідливих домішок, для орієнтовної оцінки забруднення атмосферного повітря можливо використовувати дані розрахунків на ЕОМ, виконаних у відповідності із затвердженими Мінекобезпеки України методикою і програмою.

8.16. Оцінка забруднення атмосферного повітря проводиться з урахуванням кратності перевищення показників забруднення (ПЗ) їх нормативного значення (ГДЗ) і включає визначення рівня забруднення (допустимий, недопустимий) та ступеню його небезпечності (безпечний, слабко небезпечний, помірно небезпечний, небезпечний, дуже небезпечний) згідно з таблицею:

 

Рівень забруднення Ступінь небезпечності Кратність перевищення ГДЗ Процент* випадків перевищення ГДЗ
Допустимий Безпечний < 1
Недопустимий Слабо небезпечний > 1-2 > 0-4
Недопустимий Помірно небезпечний > 2-4.4 > 4-10
Недопустимий Небезпечний > 4.4-8 > 10-25
Недопустимий Дуже небезпечний > 8 > 25

 

Додаток 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.021 с.)