ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

II. Визнання та оцінка зобов'язання1. Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід або потенціалу корисності у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

2. З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:

довгострокові;

поточні;

абзац четвертий пункту 2 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий
вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим)

непередбачені зобов'язання;

доходи майбутніх періодів.

3. Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний строк погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує договір про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

4. Довгострокове зобов'язання за кредитним договором (якщо договір передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якого порушені, вважається довгостроковим, якщо:

позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення;

не очікується виникнення подальших порушень кредитного договору протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

5. Зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення з урахуванням особливостей, визначених бюджетним законодавством.

(пункт 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

6. Зобов'язання, яке не відповідає критеріям визнання, є непередбачуваним зобов'язанням і суб'єктом державного сектору не визнається, а відображається на позабалансових рахунках у сумі очікуваного погашення.

7. Пункт 7 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

8. Пункт 8 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

9. Пункт 9 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

10. Пункт 10 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

11. Пункт 11 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

12. Пункт 12 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

13. Пункт 13 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

14. Пункт 14 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

15. Пункт 15 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим пункт 16 вважати пунктом 7)

7. Непередбачені активи суб'єктом державного сектору не визнаються та відображаються на позабалансових рахунках. Після набуття контролю актив перестає класифікуватись як непередбачуваний та зараховується до активів з визнанням на цю суму доходу.

III. Розкриття інформації про зобов'язання у примітках до фінансової звітності

(назва розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

1. Склад та сума зобов'язань, строки і причини їх утворення зазначаються на початок та кінець звітного періоду.

2. Пункт 2 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

3. Пункт 3 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 2)

2. Склад і сума непередбачених активів та зобов'язань зазначаються на початок та кінець звітного періоду.

(пункт 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку О. О. Канцуров
© «ЛІГА:ЗАКОН», 1991 - 2015
     

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2011 м. Київ N 1022


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 вересня 2011 р. за N 1040/19778

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів"

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1343,
від 25 листопада 2014 року N 1163

На виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 N 34, та відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року, крім розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого пунктом 1 цього наказу, що набирає чинності з 01 січня 2016 року.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. N 1343,
від 25.11.2014 р. N 1163)

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.Міністр Ф. ЯРОШЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 11.08.2011 N 1022 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.09.2011 N 1040/19778


Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах та відображення показників статей фінансової звітності закордонних суб'єктів державного сектору в грошовій одиниці України.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).

3. Це Національне положення (стандарт) не поширюється на:

операції хеджування статей з іноземної валюти;

відображення (перерахунок) показників статей фінансової звітності, наведених у валюті звітності, в іноземній валюті.

4. Терміни, що використовуються у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

валюта звітності - грошова одиниця України;

дата балансу - дата, на яку складений баланс суб'єкта державного сектору. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду;

монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів;

немонетарні статті - інші, ніж монетарні, статті балансу;

операція в іноземній валюті - господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.009 с.)