VII. Розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VII. Розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності1. У примітках до фінансової звітності інформація про основні засоби наводиться окремо за кожною групою:

1.1. Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченого зносу на початок та кінець звітного року.

(підпункт 1.1 пункту 1 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

1.2. Сума надходження основних засобів за звітний період.

1.3. Діапазон строків корисного використання (мінімальні та максимальні).

(пункт 1 розділу VІІ доповнено новим підпунктом 1.3 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим підпункти 1.3 - 1.8 вважати відповідно підпунктами 1.4 - 1.9)

1.4. Сума збільшення або зменшення первісної (переоціненої) вартості за звітний рік у результаті переоцінок та зменшення/відновлення корисності.

1.5. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які вибули за звітний рік.

(підпункт 1.5 пункту 1 розділу VІІ у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

1.6. Сума нарахованої амортизації за звітний рік.

1.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та суми зносу основних засобів за звітний рік.

1.8. Сума капітальних інвестицій в основні засоби за звітний рік.

(підпункт 1.8 пункту 1 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

1.9. Сума зобов'язань згідно з договорами, пов'язаними з придбанням у майбутньому основних засобів.

2. У примітках до фінансової звітності наводиться також інформація про:

(абзац перший пункту 2 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

2.1. Суму основних засобів, отриманих безоплатно.

(підпункт 2.1 пункту 2 розділу VІІ у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

2.2. Первісну (переоцінену) вартість і суму зносу основних засобів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.

(підпункт 2.2 пункту 2 розділу VІІ у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

2.3. Вартість об'єкта основних засобів, що тимчасово не використовується.

(пункт 2 розділу VІІ доповнено підпунктом 2.3 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

2.4. Вартість повністю амортизованого об'єкта основних засобів, який ще використовується.

(пункт 2 розділу VІІ доповнено підпунктом 2.4 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

2.5. Вартість об'єкта основних засобів, який вибув з активного використання та утримується для продажу, передачі без оплати.

(пункт 2 розділу VІІ доповнено підпунктом 2.5 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

3. Пункт 3 розділу VІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

4. Пункт 4 розділу VІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко


© «ЛІГА:ЗАКОН», 1991 - 2015

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

23 січня 2015 року № 11

 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору

 

І. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації застосовуються суб’єктами державного сектору для відображення у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи (далі – основні засоби) та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визнані відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (із змінами) (далі – стандарт 121 «Основні засоби»).

Ці Методичні рекомендації не поширюються на основні засоби, що утримуються з метою продажу, інвестиційну нерухомість, довгострокові біологічні активи, невідтворювані природні ресурси та корисні копалини, особливості обліку яких визначаються іншими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, крім стандарту 121 «Основні засоби».

2. В цих Методичних рекомендаціях вживаються терміни, визначені в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів, а саме:

закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;

конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно;

інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється суб'єктом державного сектору.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

4. Об'єкт основних засобів визнається активом, коли:

існує ймовірність отримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, та/або він має потенціал корисності для суспільства;

вартість об'єкта основних засобів може бути визначена.

5. Господарські операції з надходження, руху та вибуття основних засобів оформлюються суб'єктом державного сектору первинними документами, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку.

Якщо для оформлення господарської операції типові форми первинних документів відсутні, то суб’єкт державного сектору складає такі первинні документи, які б містили обов’язкові реквізити, передбачені законодавством та іншими нормативно-правовими актами.

6. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з надходження, руху та вибуття основних засобів здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, затвердженої в установленому законодавством порядку.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 211; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.009 с.)