ТОП 10:

Облік фінансування через органи Державного казначействаБюджетні установи, що утримуються за рахунок Державного бюджету, фінансуються за другою формою — через органи Державного казначейства, яким в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, відкриваються єдині казначейські рахунки відповідно до наказу ГУДКУ від 21.03.97 № 28. У перспективі органи Державного казначейства виконуватимуть функції бюджетного банку.

Єдиний казначейський рахунок — це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства в установах банків, на які зараховуються податки, збори та інші обов’язкові платежі державного бюджету і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності, які виконали або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів, та оплачуються інші видатки бюджетних установ як у безготівковому порядку, так і готівкою.

При фінансуванні розпорядників бюджетних коштів через територіальні органи Державного казначейства всі поточні рахунки бюджетних установ в уповноважених банках закриваються і в свою чергу їм в органах Державного казначейства відкриваються реєстраційні рахунки, кількість яких у конкретного розпорядника коштів залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації. Так, науково-дослідному інституту системи Академії медичних наук України відкриваються окремі рахунки за кодами функціональної класифікації: за кодом 80202 «Клініка», кодом 40201 — «Фундаментальна наука», кодом 40101 — «Прикладна наука».

Для відкриття реєстраційних рахунків розпорядники коштів подають до відповідних органів Державного казначейства такі документи:

· заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника установи і головного бухгалтера (рис. 5);

· копії установчих документів (статуту, положення), завірені нотаріально або вищою організацією;

· довідку про внесення установи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України із зазначенням ідентифікаційного коду;

· доведений до розпорядника коштів поквартальний обсяг асигнувань з розподілом по підрозділах бюджетної класифікації;

· затверджений кошторис доходів і видатків;

· картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства надано право розпоряджатися рахунком і підпису платіжних та інших розрахункових документів. У карт­ку включається також зразок відбитка печатки, присвоєної установі;

· звіт про виконання кошторису видатків установи на дату закриття поточного рахунка в уповноваженому банку.

 

Заява

на відкриття рахунка з «___» _________ 200_ р.

повна назва розпорядника коштів

Просимо відкрити у відділенні Держказначейства Залізничного району

 

реєстраційні рахунки відповідно до функціональної класифікації видатків бюджету на 2000 р.

 

Керівник _______________

підпис прізвище, ім’я, по батькові

Керівник _______________

підпис прізвище, ім’я, по батькові

відмітка органу Держказначейства

Документи на відкриття рахунків перевірив
Відкриття рахунків дозволяю

Начальник (заступник)

органу Держказначейства __________ __________________

підпис прізвище, ім’я, по батькові

 

Код за функціональною класифікацією Код за економічною класифікацією № реєстраційного рахунка Головний бухгалтер ____________ підпис
       

Рис. 5. Документи на відкриття рахунків

Порядок відкриття і ведення реєстраційного рахунка наведено на рис. 6.

 

Рис. 6. Порядок відкриття і ведення реєстраційного рахунка

З органом Державного казначейства розпорядник коштів укладає договір на відкриття та обслуговування реєстраційних рахунків, які за багатьма ознаками відрізняються від поточних рахунків (табл. 2). Бюджетні установи періодично отримують виписки з реєстраційних рахунків, які бувають різними (табл. 3, 4), і до яких додаються відповідні первинні документи (меморіальні ордери, платіжні доручення тощо). Суми у виписках органу Державного казначейства наводяться в тому значенні, яке вони мають для відкритого в уповноваженому банку єдиного казначейського рахунка.

Таблиця 2

 

Порівняльна характеристика поточних і реєстраційних рахунків

Ознака Поточний рахунок Реєстраційний рахунок
1. Сфера застосування В установах, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів В установах, що утримуються за рахунок дер­жавного бюджету
2. Регламентація порядку відкриття Інструкція НБУ № 121 від 27.05.96 Інструкція ГУДКУ № 32 від 09.04.97
3. Місце відкриття Установа уповноваженого банку Орган Державного казначейства
4. Термін дії Постійно Бюджетний рік
5. Функціональне призначення Розрахунково-касове обслу­говування Розрахунково-касове обслуговування, контроль за касовими видат­ками установи

 

Таблиця 3 - ВИПИСКА за 7.07.09

Реєстраційний
рахунок № 18010163800010 Залишок 81 756,75

  № документа Дебет Кредит
  44,00  
  63,00  
  100,00  
  189,60  
  230,16  
  235,20  
  376,00  
  495,00  
  4 005,00  
  5 000,00  
  15 000,00  
  15 000,00  
чек 2 940 912 20,00  
за путівку   285,60
Всього по обороту   40 757,96 285,60
Залишок     41 284,39

Таблиця 4 -Відділення Державного казначейства в Ізмаїльському районі

ВИПИСКА
«13» жовтня 2009 р.

Реєстраційний рахунок № 200075026 Залишок —

Номер операції Дата МФО Рахунок, що кореспондує Номер документа Код операції Обороти
Дебет Кредит
13.10    
               
               
               
               
               
               
      Обороти       2387,00
      Залишок       2387,00

 

Для обліку наявності та руху коштів, виділених розпоряднику коштів на утримання установи за загальним фондом, призначений активний субрахунок № 321 «Реєстраційні рахунки». Оскільки виділення коштів розпорядникам коштів усіх ступенів здійснюється безпосередньо органами Державного казначейства, внут­рішні розрахунки з цих операцій між розпорядниками коштів не виникають, субрахунок № 681 не застосовується. Бухгалтерські записи щодо надходження коштів і доходів за загальним фондом наведено в табл. 5.

Таблиця 5 - Бухгалтерські записи з обліку надходження коштів і доходів загального фонду

Зміст операцій ГРК У РК ІІ ступеня У РК ІІІ ступеня
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1. Зараховані кошти на реєстраційні рахунки розпорядників коштів
2. Відкликані кошти з реєстраційних рахунків розпорядників коштів

 

Зазначені бухгалтерські записи відображаються в накопичувальних відомостях ф. № 381 (меморіальних ордерах № 2), які скла­даються за кожним реєстраційним рахунком. Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами функціональної класифікації.

Аналітичний облік доходів загального фонду за субрахунком № 701 ведеться в установах, які утримуються за рахунок асигнувань з місцевих бюджетів.

Облік видатківПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.223.123 (0.005 с.)