ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні положення про інструкції до лабораторної роботиКожна лабораторна робота повинна мати чітко складене завдання, де вказані ціль, призначення роботи, перелік питань для самостійної роботи, рекомендована література та контрольні запитання для самоперевірки, мати закінчений вигляд та бути розрахована на виконання на протязі одного заняття.

7.1. Метою робіт є вивчення:

- загальної конструкції автомобілів або його складових частин;

- послідовність розбирання – складання складових частин автомобіля;

- взаємодія цих елементів (як внутрішня, так і зовнішня);

- конструктивні особливості деталей, обумовлені робочими процесами;

- з’єднань (посадок) найбільш відповідальних деталей.

7.2. Інструкція до кожної лабораторної роботи повинна бути складена відповідно до робочої програми в об’ємі 6-12 сторінок тексту і має включати такі розділи:

- завдання на дану роботу під час її виконання;

- питання техніки безпеки, пов’язані з виконанням конкретної роботи;

- порядок приймання та здачі робочого місця;

- перелік обладнання робочого місця та необхідного інструменту;

- короткі відомості про призначення, будову та роботу вузла або агрегату;

- короткі відомості про режим роботи вузла та окремих його елементів, які здійснюють вплив на конструктивні особливості найважливіших деталей;

- межі та порядок розборки, з вказівками відносно можливості втрати дрібних деталей або складності їх монтажу-демонтажу, а також з описом методики застосування необхідних приспосіб;

- перелік елементів, які необхідно виміряти;

- перелік питань для самостійної роботи;

- перелік питань, схем і креслень, які мають бути відображені у звіті, із вказуванням форм звітних таблиць та орієнтованого об’єму звіту, який в залежності від складності складової частини автомобілів не повинен перевищувати 4-6 сторінок формату А4.

Список рекомендованої літератури.

1. Вишняков Н.Н., Вахламов В.К., Норбут А.Н., Шлиппе И.С.,Островцев А.Н. Автомобиль (Основы конструкции). М.; Машиностроение, 1986

2. Боровських Ю.І., Буральов Ю.В., Морозов К.А. Будова автомобілів. К.; Вища школа, 1991

3. Михайловский Е.В., Серебряков К.Б., Тур Е.Я. Устройство автомобиля.–М.; Машиностроение, 1985

4. Двигатели внутренего сгорания. Системы поршневых и комбинированых двигателей, /Под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. – М.: Машиностроение, 1985

6. Анохин В. И.Отечественные автомобили. М.;Машиностроение,1977

7. Гуревич Л.В., Меламуд Р.А. Тормозное управление автомобиля. М.; Машиностроение, 1978

8. Литвинов А.С., Ротенберг Р.В., Фрумкин А.К., Шасси автомобиля. М.: Машиностроение, 1988

9. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять та самостійної роботи студентів./ А.М. Кізман. – Львів: ЛПІ, 1981

10. Основи конструкції автомобілів. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.090.200, 7.090.228. “Автомобілі та автомобільне господарство” усіх форм навчання. Частина I. Сітовський О.П. – Луцьк: ЛДТУ, 2004

11. Основи конструкції автомобілів. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.090.200, 7.090.228. “Автомобілі та автомобільне господарство” усіх форм навчання. Частина ІI. Сітовський О.П., Павлюк В.І. – Луцьк: ЛДТУ, 2005

12. Литвинов А.С. и др. Шасси автомобиля. – М.: Машгиз, 1983

13. Бухарин И. А. и др. Автомобили. – Л.: Машиностроение,1973

14. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: Учебник для студентов высших учебных заведений – М.: Издательский центр "Академия", 2005. – 240 с.

 

Додаток А

 

 

Вимоги до заповнення титульного аркуша текстових документів

(за ГОСТ 2.104 – 68)

 

 

Титульний лист заповнюється чорним чорнилом по формі, яка наведена в додатку Б.

Зміст титульного листа в формі:

1. Назва міністерства.

2. Повна назва університету.

3. Назва кафедри.

4. Умовна назва і № групи, скорочена назва факультету.

5. Вид документу і назва дисципліни, з якої він виконується.

6. Студент (підпис).

7. Керівник.

8. Місто та рік виконання документа.

 

 

Додаток Б

Міністерство освіти і науки України Луцький державний технічний університет Кафедра автомобілів     Інструкційна карта лабораторна робота № 1 на тему: «Визначення основних параметрів кривошипно-шатунного механізму» з дисципліни “Основи конструкції автомобіля”     Луцьк - 2008

 

Додаток В

 

 

Основний надпис для текстових конструкторських документів та специфікацій (перший лист) ГОСТ 2.104-68

 

 

Основний надпис для текстових конструкторських документів та специфікацій (наступні листи) ГОСТ 2.104-68

 

 

Міністерство освіти і науки України

 

Луцький державний технічний університет

 

Кафедра автомобілів

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

до лабораторної роботи № 1

 

Визначення основних параметрів

КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО механізму

 

з дисципліни

«Основи конструкції автомобілів»

для студентів спеціальності

«Автомобілі та автомобільне господарство»

 

ЛУЦЬК-2008

 

 

ВСТУП

Після закінчення вищого навчального закладу спеціалісти повинні не тільки уміти користуватися новітніми досягненнями науки і техніки в практичній діяльності, але брати активну участь у дослідних роботах. Підготовка таких спеціалістів вимагає неперервного підвищення рівня всіх видів навчальних занять та вдосконалення методів і форм навчання. Це повною мірою стосується і лабораторних занять.

Лабораторні заняття:

- активізують та систематизують роботу студентів з курсів дисциплін;

- знайомлять студентів з сучасними методами та засобами експериментального визначення характеристик об’єктів та процесів, які вивчаються;

- сприяють розвитку у студентів інтересу до дослідницької роботи та виробляють у них навички самостійної роботи.

Завдяки лабораторним та практичним заняттям студенти краще засвоюють програмний матеріал, так як під час лабораторних та практичних занять чисельні формули та визначення стають більш конкретними та зрозумілими.

У лабораторії з основ конструкції автомобіля кафедри автомобілів ЛДТУ встановлені сучасні стенди та установки для дослідження характеристик та робочих процесів складових частин автомобілів. Перелік робіт, які виконуються в лабораторії, наведений в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Перелік лабораторних робіт

  № п/п   Тема роботи Кількість год.
      Визначення основних параметрів кривошипно- шатунного механізму. Визначення основних параметрів газорозподільного механізму. Визначення основних параметрів систем охолодження ДВЗ. Визначення основних параметрів систем мащення ДВЗ. Дослідження роботи фрикційного зчеплення. Визначення основних параметрів коробки передач. Дослідження роботи карданної передачі. Визначення основних параметрів головної передачі та диференціала. Визначення основних параметрів гідромеханічної передачі. Дослідження роботи рульового управління. Визначення основних параметрів барабанного гальмівного механізму.      

 

Загальні вказівки до виконання лабораторних робіт.

 

Лабораторні роботи можуть успішно бути виконані у відведений час лише за умови старанної підготовки до кожної з них. Підготовка до лабораторних робіт включає:

- з’ясування мети лабораторної роботи та повторення теоретичного матеріалу, який відноситься до теми лабораторної роботи (за конспектом лекцій, підручником, навчальними посібниками та іншою літературою);

- ознайомлення з планом та методикою виконання лабораторної роботи.

 

Перед початком проведення лабораторних робіт в лабораторії з основ конструкції автомобіля всі студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і підписуються у відповідному журналі.

Під час проведення лабораторних робіт студент зобов’язаний виконувати вимоги методичних вказівок та строго виконувати інструкцію з техніки безпеки.

Перед початком кожної лабораторної роботи викладач проводить співбесіду з метою оцінки підготовленості студентів до її виконання. Студенти, які не виявили необхідних знань, до виконання лабораторних робіт не допускаються. Кожен студент повинен самостійно виконати необхідні розрахунки, обробити дослідні дані та оформити звіт про виконану роботу. Зміст та об’єм звіту визначені в кінці кожної лабораторної роботи. Якщо визначається залежність однієї величини від іншої (підйом клапана від кута повороту колінчастого валу; гальмівний момент від зусилля на гальмівній педалі), то результати роботи представляються у вигляді графіка, який наглядно представляє протікання процесу, залежність величин.

Графік дозволяє також судити про відповідність експериментальних даних тим чи іншим теоретичним залежностям. Графік будується на міліметровому папері зі спеціальними координатними сітками.

 

Метою роботи є вивчення конструкції та визначення основних параметрів кривошипно-шатунного механізму двигуна внутрішнього згоряння .

 

Попередні відомості.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.011 с.)