ІІ. Проаналізуйте і прокоментуйте нижченаведені вислови лауреатів Нобелівської премії з економіки



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Проаналізуйте і прокоментуйте нижченаведені вислови лауреатів Нобелівської премії з економіки



1. «Першою спонукою до вивчення економічної теорії є те, що вона має справу з такими проблемами, які стосуються всіх нас без винятку» (П. Семюелсон).

2. «Будь-яке втручання держави у сферу вільної конкуренції майже точно буде мати шкідливі наслідки» (П. Семюелсон).

3. «Економіка не може розвиватися без норм і правил. що встановлюються суспільством і приймаються усіма» (Д.Норт).

4. «Економічна свобода - невіддільна від ринкової системи. Але вона не обмежується рамками чисто економічних явищ, а являє собою якусь основоположну і водночас гнучку систему, що розвивається і пронизує всі сфери суспільних відносин» (М. Фрідмен).

5. «Моральні цінності у всіх людей різні, і пройде ще дуже багато часу, перш ніж вони стануть однаковими, якщо таке взагалі можливе. Особисту ж економічну вигоду людина прагне мати з будь-якою мораллю та інтелектуальним рівнем» (Г. Беккер).

6. «Чим краще проінформований виробник чи споживач. тим вищий його добробут» (К. Ерроу).

7. «Не буває поганого руху капіталу є тільки погані обмінні курси» (Р. Манделл).


КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1. Особливості господарського розвитку періоду формування світових цивілізацій.

2. Особливості розвитку економічної думки періоду формування світових цивілізацій.

3. Особливості господарського розвитку цивілізацій античного світу.

4. Особливості розвитку економічної думки цивілізацій античного світу.

5. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я до V ст. н.е.

6. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V-XV ст.).

7. Торгівля, кредит, Фінанси в добу середньовіччя

8. Економічна політика меркантилізму Європейської цивілізації і сучасність.

9. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму Європейської цивілізації.

10. Теорія торговельного балансу пізнього (мануфактурного) меркантилізму Європейської цивілізації.

11. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI- перша половина XVII ст.).

12. Господарство країн Європейської цивілізації у період генези індустріального суспільства (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.).

13. Основні аспекти розвитку господарства країн Європейської цивілізації (ХУІ - перша половина ХVІІ ст.).

14. Зародження індустріального суспільства Європейської цивілізації у країнах Західної Європи (ХVІ ст.).

15. Процес формування і розвитку внутрішніх національних ринків в добу Європейської цивілізації (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.).

16. Особливість господарського розвитку Європейської цивілізації країн Центральної та східної Європи (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.).

17. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – перша половина XIX ст.).

18. Розвиток товарно-грошових відносин і зародження капіталістичного виробництва Європейської цивілізації (друга половина XVII – перша половина XIX ст.).

19. Англія – батьківщина промислової революції. Промисловий переворот у Франції, Німеччині інших країнах Європейської цивілізації (друга половина XVII – перша половина XIX ст.).

20. Меркантилізм, фізіократія, капіталізм, інституціоналізм, маржиналізм, неокласика як напрями розвитку економічної думки періоду Європейської цивілізації (друга половина XVII – перша половина XIX ст.), (друга половина XIX – початок XX ст.).

21. Концентрація і монополізація (друга половина XIX – початок XX ст.).

22. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).

23. Криза феодально-кріпосницької системи та розвиток капіталістичних відносин в XIX ст. в Україні.

24. Господарський розвиток України наприкінці XIX – початку XX ст.

25. Промисловий переворот в Україні в складі Російської імперії.

26. Індустріалізація в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).

27. Промисловий розвиток західноукраїнських земель (друга половина XIX – початок XX ст.).

28. Сільське господарство України в дореформений період (друга половина XIX – початок XX ст.).

29. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства України в 1860-х роках XIX ст. – на початку XX ст.

30. Зародження і розвиток кооперативного руху в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).

31. Внутрішня і зовнішня торгівля України (друга половина XIX – початок XX ст.).

32. Фінанси і кредит України (друга половина XIX – початок XX ст.).

33. Господарство в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XX ст.).

34. Перехід від вільної конкуренції до панування монополій (перша половина XX ст.).

35. Причини і напрямки монополізації; монополія і зміни форм конкурентної боротьби (перша половина XX ст.).

36. Фінансова олігархія – особливий вид панування монополій (перша половина XX ст.).

37. Економічні наслідки вивезення капіталів (перша половина XX ст.).

38. Причини війн як засобу реалізації економічних інтересів (перша половина XX ст.).

39. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст.).

40. Господарство провідних країн світу після другої світової війни (друга половина XX ст.).

41. Основні тенденції повоєнного економічного розвитку під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст.).

42. Другий етап науково-технічної революції та структурні зрушення в світовій економіці (друга половина XX ст.).

43. Теорії глобальної промислової революції та індустріального суспільства (друга половина XX ст.).

44. Нове суспільство: анатомія індустріального ладу (друга половина XX ст.).

45. Виникнення нового, антимонопольного типу корпорацій (друга половина XX ст.).

46. Теорія “суспільного достатку” (друга половина XX ст.).

47. Значення “змішаної економіки” (друга половина XX ст.).

48. Теорія “кібернетичної революції” Р. Тібольда (друга половина XX ст.).

49. Теорія сфери послуг як нова третя стадія розвитку виробництва (друга половина XX ст.).

50. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX – початок XXI ст.).

51. Основні положення теорії “кібернетичної революції” (кінець XX – початок XXI ст.).

52. Теорія суспільства знань (кінець XX – початок XXI ст.).

53. Нова економіка як “економіка знань”, як галузь, яка виробляє і розповсюджує інформацію, як “індустрія знань” (кінець XX – початок XXI ст.).

54. Нове суспільство – “суспільство знань” (кінець XX – початок XXI ст.).

55. “Нова індустріальна держава” Дж. Гелбрейта (кінець XX – початок XXI ст.).

56. Теорія “розриву з минулим” А. Тоффлера (кінець XX – початок XXI ст.).

57. Теорія індустріально-технократичного суспільства Д.Белла (кінець XX – початок XXI ст.).

58. Теорія “суспільства найманих власників” П.Друк ера (кінець XX – початок XXI ст.).

59. Теорія інновацій економіки і підприємницького суспільства П. Друк ера (кінець XX – початок XXI ст.).

60. Теорія “третьої хвилі” і “зрушення влади” А.Тоффлера (кінець XX – початок XXI ст.).

61. Теорія мегатенденцій Дж Несбіта і П. Абурден (кінець XX – початок XXI ст.).

62. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

63. Економічні ідеї В.І.Леніна.

64. Формування “політичної економії соціалізму” (1920-50-ті рр.).

65. Альтернативні теорії О.В.Чаянова і М.Д. Кондратьєва.

66. Дискусії та устремління реформ (1960-80-ті рр.).

67. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.).

68. Перехід до нового етапу економічної системи – змішаної економічної системи.

69. Проблеми роздержавлення економіки України.

70. Створення ринкового сектора економіки України.

71. Проблеми складових нової України - малої, середньої, великої приватизації; простої оренди, оренди з викупом; акціонування; корпоратизації; паювання, створення КСП (колективних сільськогосподарських підприємств); одноосібних, сімейних, колективних, змішаних фермерських господарств; прикордонних, прирельсових, придорожнiх приаеродромних, приберегових, тощо зон; зон вільної торгівлі.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

1. Особливості господарського розвитку періоду формування світових цивілізацій (переписи населення, земельні кадастри, облік ресурсів, царсько-храмове господарство тощо).

2. Особливості розвитку економічної думки періоду формування світових цивілізацій (“Повчання гераклеопольського царя своєму синові Мері кара”, “Проречення Іпусера”, “Пророцтво Неферті”, “Закони Заммурапі”, “Артхашастра”, “Лунь Юй”, Гуань-Цзи” тощо).

3. Особливості господарського розвитку цивілізацій античного світу (Гомер “Іліада”, “Одіссея”, Гесіод “Роботи і дні” тощо).

4. Особливості розвитку економічної думки цивілізацій античного світу (Перикл, Демокріт, Сократ, Ксенофонт, Платон, Аристотель, Катон старший, Брати Гракхи, Варрон, тощо).

5. Особливості господарського розвитку цивілізації Стародавньої Греції (Гомер “Іліада”, “Одіссея”, Гесіод “Роботи і дні” тощо).

6. Особливості господарського розвитку цивілізації Стародавнього Риму (Катон старший, Брати Гракхи, Варрон, тощо).

7. Особливості розвитку економічної думки цивілізації Стародавньої Греції (Перикл, Демокріт, Сократ, Ксенофонт, Платон, Аристотель).

8. Особливості розвитку економічної думки цивілізації Стародавнього Риму (Катон старший, Брати Гракхи, Варрон, тощо).

9. Економічні причини розквіту і занепаду Античного Риму (Катон старший, Брати Гракхи, Варрон, тощо).

10. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я до V ст. н.е. (Птолемей, Геродот, Страбон, Діодор інші).

11. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V-XV ст.) – феодальна система господарства, “Салічна правда”, “Капітулярій про вілли”, “Руська правда”; Фома Аквінський, Нікола Орем, Нестор, Володимир Мономах, Іван Вишенський.

12. Господарство суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V-XV ст.) - феодальна система господарства, “Салічна правда”, “Капітулярій про вілли”, “Руська правда”.

13. Землеволодіння і сеньйоріально-селянські відносини в добу середньовіччя - феодальна система господарства, “Салічна правда”, “Капітулярій про вілли”, “Руська правда”.

14. Агрокультура і сільськогосподарська техніка в добу середньовіччя - феодальна система господарства, “Салічна правда”, “Капітулярій про вілли”, “Руська правда” .

15. Середньовічне місто, розвиток ремесла в добу середньовіччя - феодальна система господарства, “Салічна правда”, “Капітулярій про вілли”, “Руська правда”.

16. Економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V-XV ст.) - Фома Аквінський, Нікола Орем, Нестор, Володимир Мономах, Іван Вишенський.

17. Торгівля, кредит, фінанси в добу середньовіччя - феодальна система господарства, “Салічна правда”, “Капітулярій про вілли”, “Руська правда”.

18. Економічна політика меркантилізму Європейської цивілізації і сучасність – Стаффорд, Скаруффі, Мен, Стюард, Кольбер, Ваттевіль, Монкретьєн, Ордін-Нащокін, Посошков, Петр I.

19. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму Європейської цивілізації - Стаффорд, Скаруффі, Мен, Стюард, Кольбер.

20. Теорія торговельного балансу пізнього (мануфактурного) меркантилізму Європейської цивілізації - Ваттевіль, Монкретьєн, Ордін-Нащокін, Посошков, Петр I.

21. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI- перша половина XVII ст.) – Форми феодального землеволодіння, Виникнення середньовічних міст та цеховий лад міського ремесла; Уільям Петті.

22. Господарство країн Європейської цивілізації у період генези індустріального суспільства (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) - Форми феодального землеволодіння, Виникнення середньовічних міст та цеховий лад міського ремесла; Уільям Петті.

23. Основні аспекти розвитку господарства країн Європейської цивілізації (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) - Форми феодального землеволодіння, Виникнення середньовічних міст та цеховий лад міського ремесла; Уільям Петті.

24. Особливості економічного розвитку Європейської цивілізації – країн Центральної, Південно-східної та Східної Європи (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) - Форми феодального землеволодіння, Виникнення середньовічних міст та цеховий лад міського ремесла.

25. Економічні причини і наслідки географічних відкриттів для Європейської цивілізації (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) - Форми феодального землеволодіння, Виникнення середньовічних міст та цеховий лад міського ремесла; Уільям Петті.

26. Зародження індустріального суспільства Європейської цивілізації у країнах Західної Європи (ХVІ ст.) – мануфактурний період світової економіки, промисловий переворот в Англії, Франції, Німеччині, виникнення класичної політичної економії; Уіллям Петті, П.Буагільбер, Ф.Кене, Ж.Тюрго, А.Сміт, Д.Рікардо, Д.Мілль, Р.Мальтус, В.Сеніор, С.Міль, Б.Сей, Ф.Бастіа, Ч.Кері.

27. Мануфактурний період в розвитку промисловості Європейської цивілізації у країнах Західної Європи (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) – руйнування натурального феодального господарства, виникнення перших великих капіталів; Уіллям Петті, П.Буагільбер, Ф.Кене, Ж.Тюрго, А.Сміт, Д.Рікардо, Д.Мілль, Р.Мальтус, В.Сеніор, С.Міль, Б.Сей, Ф.Бастіа, Ч.Кері.

28. Буржуазні революції у добу становлення індустріального суспільства європейської цивілізації (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) - руйнування натурального феодального господарства, виникнення перших великих капіталів.

29. Аграрний переворот в Англії і його наслідки прогресивного розвитку сільського господарства Європейської цивілізації у країнах Західної Європи (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) - руйнування натурального феодального господарства, виникнення перших великих капіталів.

30. Процес формування і розвитку внутрішніх національних ринків в добу Європейської цивілізації (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) - руйнування натурального феодального господарства, виникнення перших великих капіталів.

31. Процес формування і розвитку світового ринку в добу Європейської цивілізації (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) - руйнування натурального феодального господарства, виникнення перших великих капіталів.

32. Політика протекціонізму та меркантилізму в добу Європейської цивілізації (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) - руйнування натурального феодального господарства, виникнення перших великих капіталів.

33. Особливість господарського розвитку Європейської цивілізації країн Центральної та східної Європи (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) - руйнування натурального феодального господарства, виникнення перших великих капіталів.

34. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – перша половина XIX ст.) - руйнування натурального феодального господарства, виникнення перших великих капіталів.

35. Розвиток товарно-грошових відносин і зародження капіталістичного виробництва Європейської цивілізації (друга половина XVII – перша половина XIX ст.) – первісне нагромадження капіталу, буржуазні революції в Європі, виникнення великих капіталів.

36. Розвиток торгівлі, форми об’єднання купців, утворення грошового ринку Європейської цивілізації (друга половина XVII – перша половина XIX ст.) - первісне нагромадження капіталу, буржуазні революції в Європі, виникнення великих капіталів.

37. Англія як батьківщина промислової революції. Промисловий переворот у Франції, Німеччині інших країнах Європейської цивілізації (друга половина XVII – перша половина XIX ст.) - первісне нагромадження капіталу, буржуазні революції в Європі, виникнення великих капіталів.

38. Меркантилізм, фізіократія, капіталізм, інституціоналізм, маржиналізм, неокласика як напрями розвитку економічної думки періоду Європейської цивілізації (друга половина XVII – перша половина XIX ст.), (друга половина XIX – початок XX ст.) – Стаффорд, Скаруффі, Мен, Монкретьєн, Сєрра, Кольбер. Ваттевіль, Даванцаті, Дженовезі, Ордін-Нащокін, Посошков, Петр I.

39. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX - почато XX ст.) – прогрес науки і техніки, швидкий економічний розвиток; К.Маркс, В.Ленін.

40. Друга технологічна революція і розвиток світових продуктивних сил (друга половина XIX – початок XX ст.) – прогрес науки і техніки; К.Маркс, В.Ленін.

41. Особливості становлення монополістичного капіталізму (друга половина XIX – початок XX ст.) – прогрес науки і техніки; К.Маркс, В.Ленін.

42. Зміст теорії монополістичної конкуренції (друга половина XIX – початок XX ст.) – прогрес науки і техніки; К.Маркс, В.Ленін.

43. Зміст теорії недосконалої конкуренції (друга половина XIX – початок XX ст.) - прогрес науки і техніки; К.Маркс, В.Ленін.

44. Концентрація і монополізація (друга половина XIX – початок XX ст.) - прогрес науки і техніки; К.Маркс, В.Ленін.

45. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.) – “Кирило-Мефодіївське товариство”, Каразін, Скальковський, Журавський, Струков, Драгоманов, Брешко-Брешковський, Дебагорія-Мокрієвич. Волховський, Подолинський, Навроцький, Терлецький, Павлик, Франко, Червінський, Шлікевич, Варвар, Русов, Левитський,Осадчий, Степанов, Вернадський, ВольськийБунге, Косовський, Зібер, Піхно, Орженицький, Туган-Барановський, Столяров, Слуцький.

46. Криза феодально-кріпосницької системи та розвиток капіталістичних відносин в XIX ст. в Україні. “Кирило-Мефодіївське товариство”, Каразін, Скальковський, Журавський, Струков, Драгоманов, Брешко-Брешковський, Дебагорія-Мокрієвич. Волховський, Подолинський, Навроцький, Терлецький, Павлик, Франко, Червінський, Шлікевич, Варвар, Русов, Левитський,Осадчий, Степанов, Вернадський, ВольськийБунге, Косовський, Зібер, Піхно, Орженицький, Туган-Барановський, Столяров, Слуцький.

47. Господарський розвиток України наприкінці XIX – початку XX ст. – розвиток ринкового господарства, стабілізація фінансово-кредитної системи, столипінська аграрна реформа, розвиток промисловості.

48. Промисловий переворот в Україні в складі Російської імперії - розвиток ринкового господарства, стабілізація фінансово-кредитної системи, столипінська аграрна реформа, розвиток промисловості.

49. Індустріалізація в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.) - розвиток ринкового господарства, стабілізація фінансово-кредитної системи, столипінська аграрна реформа, розвиток промисловості.

50. Промисловий розвиток західноукраїнських земель (друга половина XIX – початок XX ст.) - розвиток ринкового господарства, стабілізація фінансово-кредитної системи, столипінська аграрна реформа, розвиток промисловості.

51. Сільське господарство України в дореформений період (друга половина XIX – початок XX ст.) - розвиток ринкового господарства, стабілізація фінансово-кредитної системи, столипінська аграрна реформа, розвиток промисловості.

52. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства України в 1860-х роках XIX ст. – на початку XX ст. - розвиток ринкового господарства, стабілізація фінансово-кредитної системи, столипінська аграрна реформа, розвиток промисловості.

53. Зародження і розвиток кооперативного руху в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.) - розвиток ринкового господарства, стабілізація фінансово-кредитної системи, столипінська аграрна реформа, розвиток промисловості.

54. Внутрішня і зовнішня торгівля України (друга половина XIX – початок XX ст.) - розвиток ринкового господарства, стабілізація фінансово-кредитної системи, столипінська аграрна реформа, розвиток промисловості.

55. Фінанси і кредит України (друга половина XIX – початок XX ст.) - розвиток ринкового господарства, стабілізація фінансово-кредитної системи, столипінська аграрна реформа, розвиток промисловості.

56. Господарство в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XX ст.) – прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

57. Економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XX ст.) - прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

58. Основні тенденції капіталістичної економіки в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XX ст.) - прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

59. Економічні особливості капіталістичної економіки в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XX ст.) - прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

60. Створення внутрішнього ринку для капіталізму (перша половина XX ст.) - прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

61. Закон про визначальну роль виробництва засобів виробництва щодо виробництва предметів споживання (перша половина XX ст.) - прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

62. Монополістична стадія капіталізму (перша половина XX ст.) - прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

63. Перехід від вільної конкуренції до панування монополій (перша половина XX ст.) - прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

64. Причини і напрямки монополізації; монополія і зміни форм конкурентної боротьби (перша половина XX ст.) - прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

65. Фінансова олігархія – особливий вид панування монополій (перша половина XX ст.) - прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

66. Економічні наслідки вивезення капіталів (перша половина XX ст.) - прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

67. Причини війн як засобу реалізації економічних інтересів (перша половина XX ст.) - прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

68. Одержавлення економіки як основа державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XX ст.) - прогрес світової науки і техніки, основні тенденції розвитку світової економіки, економічні причини першої світової війни; В.Ленін, Госсен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс, Менгер, Візер, Бем-Баверк, Маршалл, Пігу, Хоутрі, Кларк, Віксель, Кассель, Сева, Бернуллі, Вальрас, Парето.

69. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст.) – кейнсіанства, неокласичні ідеї, неолібералізм, інституціоналізм; Кейнс, Хансен, Харріс, Ліндаль, Мюрдаль, Вігфорс, Перру, Робінсон, Калдор, Сраффа,Чемберлен, Маршалл, Еджуорт, Шумпетер, Хайєк, Солоу, Свен, Тінберген, Ойкен, Репке, Ростоу, Ерхард, Алле, Саймонс, Фішер, Найт, Фрідмен, Рейган, Фенд, Селен, Мута, Лукас, Сарджент, Уоллес, Лаффер, Фелдстайн, Боскін, Хікс, Модільяні, Самуельсон, Мітчелл, Гелбрейт, Коуз, Берлі, Надлер, Чейз, Кларк, Сальвадорі, Бернхем, Дракер, Лернер, Ніколс, Кузнецьк, Боулдінг, Мінза, Берлі, Арон, Гауглер, Еллюль, Белл, Бжезинський, Тоффлер, Фурастьє, Габор.

70. Господарство провідних країн світу після другої світової війни (друга половина XX ст.) - Кейнс, Хансен, Харріс, Ліндаль, Мюрдаль, Вігфорс, Перру, Робінсон, Калдор, Сраффа,Чемберлен, Маршалл, Еджуорт, Шумпетер, Хайєк, Солоу, Свен, Тінберген, Ойкен, Репке, Ростоу, Ерхард, Алле, Саймонс, Фішер, Найт, Фрідмен, Рейган, Фенд, Селен, Мута, Лукас, Сарджент, Уоллес, Лаффер, Фелдстайн, Боскін, Хікс, Модільяні, Самуельсон, Мітчелл, Гелбрейт, Коуз, Берлі, Надлер, Чейз, Кларк, Сальвадорі, Бернхем, Дракер, Лернер, Ніколс, Кузнецьк, Боулдінг, Мінза, Берлі, Арон, Гауглер, Еллюль, Белл, Бжезинський, Тоффлер, Фурастьє, Габор.

71. Основні тенденції повоєнного економічного розвитку під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст.) - Кейнс, Хансен, Харріс, Ліндаль, Мюрдаль, Вігфорс, Перру, Робінсон, Калдор, Сраффа,Чемберлен, Маршалл, Еджуорт, Шумпетер, Хайєк, Солоу, Свен, Тінберген, Ойкен, Репке, Ростоу, Ерхард, Алле, Саймонс, Фішер, Найт, Фрідмен, Рейган, Фенд, Селен, Мута, Лукас, Сарджент, Уоллес, Лаффер, Фелдстайн, Боскін, Хікс, Модільяні, Самуельсон, Мітчелл, Гелбрейт, Коуз, Берлі, Надлер, Чейз, Кларк, Сальвадорі, Бернхем, Дракер, Лернер, Ніколс, Кузнецьк, Боулдінг, Мінза, Берлі, Арон, Гауглер, Еллюль, Белл, Бжезинський, Тоффлер, Фурастьє, Габор.

72. Другий етап науково-технічної революції та структурні зрушення в світовій економіці (друга половина XX ст.) - Кейнс, Хансен, Харріс, Ліндаль, Мюрдаль, Вігфорс, Перру, Робінсон, Калдор, Сраффа,Чемберлен, Маршалл, Еджуорт, Шумпетер, Хайєк, Солоу, Свен, Тінберген, Ойкен, Репке, Ростоу, Ерхард, Алле, Саймонс, Фішер, Найт, Фрідмен, Рейган, Фенд, Селен, Мута, Лукас, Сарджент, Уоллес, Лаффер, Фелдстайн, Боскін, Хікс, Модільяні, Самуельсон, Мітчелл, Гелбрейт, Коуз, Берлі, Надлер, Чейз, Кларк, Сальвадорі, Бернхем, Дракер, Лернер, Ніколс, Кузнецьк, Боулдінг, Мінза, Берлі, Арон, Гауглер, Еллюль, Белл, Бжезинський, Тоффлер, Фурастьє, Габор.

73. Теорії глобальної промислової революції та індустріального суспільства (друга половина XX ст.) - Кейнс, Хансен, Харріс, Ліндаль, Мюрдаль, Вігфорс, Перру, Робінсон, Калдор, Сраффа,Чемберлен, Маршалл, Еджуорт, Шумпетер, Хайєк, Солоу, Свен, Тінберген, Ойкен, Репке, Ростоу, Ерхард, Алле, Саймонс, Фішер, Найт, Фрідмен, Рейган, Фенд, Селен, Мута, Лукас, Сарджент, Уоллес, Лаффер, Фелдстайн, Боскін, Хікс, Модільяні, Самуельсон, Мітчелл, Гелбрейт, Коуз, Берлі, Надлер, Чейз, Кларк, Сальвадорі, Бернхем, Дракер, Лернер, Ніколс, Кузнецьк, Боулдінг, Мінза, Берлі, Арон, Гауглер, Еллюль, Белл, Бжезинський, Тоффлер, Фурастьє, Габор.

74. Нове суспільство: анатомія індустріального ладу (друга половина XX ст.) - Кейнс, Хансен, Харріс, Ліндаль, Мюрдаль, Вігфорс, Перру, Робінсон, Калдор, Сраффа,Чемберлен, Маршалл, Еджуорт, Шумпетер, Хайєк, Солоу, Свен, Тінберген, Ойкен, Репке, Ростоу, Ерхард, Алле, Саймонс, Фішер, Найт, Фрідмен, Рейган, Фенд, Селен, Мута, Лукас, Сарджент, Уоллес, Лаффер, Фелдстайн, Боскін, Хікс, Модільяні, Самуельсон, Мітчелл, Гелбрейт, Коуз, Берлі, Надлер, Чейз, Кларк, Сальвадорі, Бернхем, Дракер, Лернер, Ніколс, Кузнецьк, Боулдінг, Мінза, Берлі, Арон, Гауглер, Еллюль, Белл, Бжезинський, Тоффлер, Фурастьє, Габор.

75. Виникнення нового, антимонопольного типу корпорацій (друга половина XX ст.) - Кейнс, Хансен, Харріс, Ліндаль, Мюрдаль, Вігфорс, Перру, Робінсон, Калдор, Сраффа,Чемберлен, Маршалл, Еджуорт, Шумпетер, Хайєк, Солоу, Свен, Тінберген, Ойкен, Репке, Ростоу, Ерхард, Алле, Саймонс, Фішер, Найт, Фрідмен, Рейган, Фенд, Селен, Мута, Лукас, Сарджент, Уоллес, Лаффер, Фелдстайн, Боскін, Хікс, Модільяні, Самуельсон, Мітчелл, Гелбрейт, Коуз, Берлі, Надлер, Чейз, Кларк, Сальвадорі, Бернхем, Дракер, Лернер, Ніколс, Кузнецьк, Боулдінг, Мінза, Берлі, Арон, Гауглер, Еллюль, Белл, Бжезинський, Тоффлер, Фурастьє, Габор.

76. Теорія “суспільного достатку” Дж. Гелбрейта (друга половина XX ст.).

77. Значення “змішаної економіки” (друга половина XX ст.) - Кейнс, Хансен, Харріс, Ліндаль, Мюрдаль, Вігфорс, Перру, Робінсон, Калдор, Сраффа,Чемберлен, Маршалл, Еджуорт, Шумпетер, Хайєк, Солоу, Свен, Тінберген, Ойкен, Репке, Ростоу, Ерхард, Алле, Саймонс, Фішер, Найт, Фрідмен, Рейган, Фенд, Селен, Мута, Лукас, Сарджент, Уоллес, Лаффер, Фелдстайн, Боскін, Хікс, Модільяні, Самуельсон, Мітчелл, Гелбрейт, Коуз, Берлі, Надлер, Чейз, Кларк, Сальвадорі, Бернхем, Дракер, Лернер, Ніколс, Кузнецьк, Боулдінг, Мінза, Берлі, Арон, Гауглер, Еллюль, Белл, Бжезинський, Тоффлер, Фурастьє, Габор.

78. Теорія “кібернетичної революції” Р. Тібольда (друга половина XX ст.).

79. Теорія сфери послуг як нова третя стадія розвитку виробництва Д. Тоффлера (друга половина XX ст.).

80. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX – початок XXI ст.) - Кейнс, Хансен, Харріс, Ліндаль, Мюрдаль, Вігфорс, Перру, Робінсон, Калдор, Сраффа,Чемберлен, Маршалл, Еджуорт, Шумпетер, Хайєк, Солоу, Свен, Тінберген, Ойкен, Репке, Ростоу, Ерхард, Алле, Саймонс, Фішер, Найт, Фрідмен, Рейган, Фенд, Селен, Мута, Лукас, Сарджент, Уоллес, Лаффер, Фелдстайн, Боскін, Хікс, Модільяні, Самуельсон, Мітчелл, Гелбрейт, Коуз, Берлі, Надлер, Чейз, Кларк, Сальвадорі, Бернхем, Дракер, Лернер, Ніколс, Кузнецьк, Боулдінг, Мінза, Берлі, Арон, Гауглер, Еллюль, Белл, Бжезинський, Тоффлер, Фурастьє, Габор.

81. Основні положення теорії “кібернетичної революції” Д.Тоффлера (кінець XX – початок XXI ст.).

82. Теорія суспільства знань Д.Белла (кінець XX – початок XXI ст.).

83. Нова економіка як “економіка знань”, як галузь, яка виробляє і розповсюджує інформацію, як “індустрія знань” (кінець XX – початок XXI ст.) - Кейнс, Хансен, Харріс, Ліндаль, Мюрдаль, Вігфорс, Перру, Робінсон, Калдор, Сраффа,Чемберлен, Маршалл, Еджуорт, Шумпетер, Хайєк, Солоу, Свен, Тінберген, Ойкен, Репке, Ростоу, Ерхард, Алле, Саймонс, Фішер, Найт, Фрідмен, Рейган, Фенд, Селен, Мута, Лукас, Сарджент, Уоллес, Лаффер, Фелдстайн, Боскін, Хікс, Модільяні, Самуельсон, Мітчелл, Гелбрейт, Коуз, Берлі, Надлер, Чейз, Кларк, Сальвадорі, Бернхем, Дракер, Лернер, Ніколс, Кузнецьк, Боулдінг, Мінза, Берлі, Арон, Гауглер, Еллюль, Белл, Бжезинський, Тоффлер, Фурастьє, Габор.

84. Нове суспільство – “суспільство знань” Д.Белла (кінець XX – початок XXI ст.).

85. “Нова індустріальна держава” Дж. Гелбрейта (кінець XX – початок XXI ст.).

86. Теорія “розриву з минулим” А. Тоффлера (кінець XX – початок XXI ст.).

87. Теорія індустріально-технократичного суспільства Д.Белла (кінець XX – початок XXI ст.).

88. Теорія “суспільства найманих власників” П.Друкера (кінець XX – початок XXI ст.).

89. Теорія інновацій економіки і підприємницького суспільства П. Друкера (кінець XX – початок XXI ст.).

90. Теорія “третьої хвилі” і “зрушення влади” А.Тоффлера (кінець XX – початок XXI ст.).

91. Теорія мегатенденцій Дж Несбіта і П. Абурден (кінець XX – початок XXI ст.).

92. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці – Кондратьєв, Чаянов, Челінцев, Левитський, Слуцький, Леонтьєв, Струмилін, Сталін, Преображенський, Дзержинський, Куйбишев, Калінніков, Базаров, Громан, Бухарін, Леонтьєв, Вавилов. Дояренко, Рибников, Літощенко, Першин, Челінцев, Вознесенський, Корнієнко, Пахомова, Лукінов, Ястремський, Чухно.

93. Економічні ідеї В.І.Леніна і сучасність.

94. Формування “політичної економії соціалізму” (1920-50-ті рр.).

95. Альтернативні теорії О.В.Чанова і М.Д. Кондратьєва.

96. Дискусії та устремління реформ (1960-80-ті рр.).

97. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.).

98. Перехід до нового етапу економічної системи – змішаної економічної системи.

99. Проблеми складових роздержавлення економіки України: малої, середньої, великої приватизації; простої оренди, оренди з викупом; акціонування; корпоратизації; паювання землі, майна; створення КСП (колективних сільськогосподарських підприємств); створення одноосібних, сімейних, колективних, змішаних фермерських господарств; створення прикордонних, прирельсових, придорожніх, приаеродромних, прибережних, зон; створення зон вільної торгівлі; ін.

100. Проблеми створення цивілізації XXI століття.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

Загальні положення

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Історія економіки та економічної думки” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (іспиту).

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблених навичок орієнтування в історичних і логічних схемах розвитку економіки, умінь обґрунтовано вирішувати завдання самостійної роботи.

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, а саме:

завдання поточного контролю оцінюються: в діапазоні від 0 до 80 балів (включно);

а завдання, що виносяться на іспитвід 0 до 20 балів (включно).

Розподіл балів, які присвоюються студентам:

 

 

Модуль 1 Модуль 2   Сума
Індивідуальна робота 1 Індивідуальна робота 2 Індивідуальна робота 3 Іспит
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль Мк 1          
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13
                                               

Шкала оцінювання:

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.029 с.)