Бібліографічний список до тем 9, 10Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бібліографічний список до тем 9, 101.1.[Частина 4]; 1.2.[Частина 3]; 1.3.[Частина 3]; 1.4.[Розділи 4-12]; 1.5.[Теми 1-4].


Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX – початок XXI ст.).

Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.).

Кількість годин 24.

Кількість балів: 3 (студент отримує за конспектування питань плану)

Мета роботи:закріпити, поглибити, розширити та систематизувати знання студентів з питань світового господарства (кінець XX – початок XXI ст.), економічного розвитку України в умовах радянської економічної системи та формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.).

План вивчення тем

1. Світове господарство (кінець XX – початок XXI ст.).

2. Господарство України в умовах радянської економічної системи.

3. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи

4. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.).

 

Методичні рекомендації

Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX – початок XXI ст.) Другий етап науково-технічної революції – створення та запровадження елктронно-обчислювальних машин четвертого покоління (1970-ті роки). Мікропроцесорна революція, впровадження волоконно-оптичних способів передачі інформації. Електронізація всіх сфер життя людей – компютерізація, роботизація, безлюдне виробництво, електронний зв’язок. Мікроелектроніка і дрібносерійне виробництво.

Інформатика – провідна галузь, найважливіший елемент сучасних продуктивних сил. Наука – індустрія знань, безпосередня виробнича сила. Значення науково-технічної інтелігенції, “нового середнього класу”. Зміна структури зайнятості – найбільше число трудящих у сфері інформатики та послуг.

Зміна суспільного життя в цілому – галузевої структури економіки, технології та форм організації виробництва, відносин власності, соціальної структури суспільства. Змішана економіка, теорія інновацій економіки і підприємницького суспільства, відкрита економіка, інтернаціоналізація економіки.

“Постіндустріальне суспільство” Д. Белла. Суперіндустріальне суспільство” А. Тоффлера, “технотронна ера” З. Бжезинського, суспільство “нової цивілізації”, суспільство “цілісної гуманної цивілізації”, футурологія, глобальне моделювання.

Неолібералізм, монетаризм, неокласична теорія, неоінституціоналізм, теорія раціональних очікувань, теорія пропозиції.

Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці. Утворення УСРР та її соціально-економічні заходи. Політика воєнного комунізму та специфіка її здійснення в Україні. Занепад господарства. Нова економічна політика і відбудова народного господарства України у 1920-х роках. Зростання НЕПу. Формування сталінської командно-адміністративної системи управління. Директивний характер народногосподарського планування.

Західноукраїнські землі в 1920-30-х роках. Сталінська індустріалізація та її реальні результати. Характеристика промислового розвитку і будівництва в Україна в роки довоєнних п’ятирічок (1928-1941рр.).

Економіка України в роки другої світової війни та повоєнної відбудови (1939-1950 рр.) Господарський розвиток України в 1950-80 рр.

Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.) Прийняття “Декларації про державний суверенітет України” 16 липня 1990 року та Акту про державну незалежність України 24 серпня 1991 року.

Розбудова національної економіки, її ринкова трансформація. Мала, середня та велика приватизація, оренда з викупом та проста оренда, акціонування, корпоратизація, фермерство, паювання землі і майна, створення колективних сільськогосподарських підприємств.

Інтеграція у світовий економічний простір. Роль держави у становленні цивілізованих ринкових відносин. Спроби створення системи законодавчого регулювання економічної діяльності.

Соціально-економічна криза та пошук напрямів її подолання. Структурна та інвестиційна політика. Закордонна допомога.

Фінанси і кредит. Податкова політика. Грошовий обіг. Грошова реформа 1996–го року. Внутрішня та зовнішня торгівля.

Роль і місце господарства України у світовому економічному розвитку.

Питання для самоконтролю

1. Як ви розумієте терміни “інноваційна економіка”, “підприємницька економіка”, підприємницьке суспільство”?

2. У чому змінилися погляди А.Тоффлера відносно розвитку НТР?

3. Згідно з теорією А.Тоффлера економіка майбутнього – це “постсервісна економіка”, експериментальне виробництво, а її основна галузь – виробництво електронної техніки, космічні програми, використання глибин океану, біоіндустрія. Як ви це розумієте?

4. Відомо, що аналіз економічної сфери (“техносфери”) тісно зв’язаний з висновками А.Тоффлера про кардинальні зміни у “соціосфері”, у “владній структурі” і в “інфосфері”. Розкрийте їх.

5.Які з основних тенденцій розвитку інформаційного суспільства у 1990 – 2000 рр., на вашу думку, можуть проявитися у найближчий період. Обґрунтуйте.

6. Який тип господарювання, на вашу думку, можна впровадити в Україні?

7. Якщо Україна прагне мати стабільні ціни (тобто невисоку інфляцію), чому б просто не видати закон про заборону зміни цін?

8. Що необхідно здійснити для підтримки соціального забезпечення в Україні?

9. Як забезпечити в Україні в ринкових умовах створення продовольчого ринку?

10. Основне завдання в умовах переходу до змішаної економічної системи – добитися поєднання мікроефективності з макростабільністю. Як ви це розумієте?

11. Чи необхідно знову впроваджувати в економіку України систему плановості? Обґрунтуйте відповідь.

Бібліографічний список до тем 11, 12, 13.

1.1.[Частина 4]; 1.2.[Частина 3]; 1.3.[Книга 2]; 1.4.[Розділи 12, - 16]; 1.5.[Теми 7 - 15].


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДЦЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Змістовий модуль 1.

 

Еволюція господарства на етапі ранніх цивілізацій і європейської цивілізації середньовіччя

Ситуаційні завдання

1. У Древній Греції економіка мала переважно натуральний характер:

а) так, б) ні.

 

2. Основними потребами людини Платон вважав їжу, одяг

і житло:

а) так; б) ні.

 

3. Для збільшення доходів держави Ксенофонт вважав за необхідне інтенсивніше здійснювати видобуток золота і срібла:

а) так; б) ні.

 

4. Природна хремастика - це первинний обмін предме­тами для задоволення природних потреб людини:

а) так; б) ні.

 

5. Аристотель є автором теорії «ідеальної держави»:

а) так; б) ні.

 

6. За Платоном держава виникає з потреб людини:

а) так; б) ні.

 

7. Поняття хрематистика ввів Платон:

а) так; б) ні.

 

8. Демокріт є автором твору «Домострой»:

а) так; б) ні.

 

9. За Арістотелем власність є частиною дому і сім'ї:

а) так; б) ні.

 

10. За Платоном приватна власність є джерелом незгод і збурень:

а) так; б) ні.

 

11. Хто із мислителів доби середньовіччя провів майже 40 років на горі Афоні у Греції?

а) Т. Аквінський; в) Ф. Кене;

б) С. Оріховський; г) І. Вишенський.

 

12. За вченням Томи Аквінського платою за працю по управ­лінню сільським господарством є:

а) землевласницька рента;

б) орендна плата;

в) відробіткова рента;

г) різниця між промисловим та торговельним прибутком.

 

13. У якому документі доби середньовіччя знайшли відо­браження проблеми общини салічних франків?

а) «Руська Правда»; в) «Салічний звичай»;

б) «Салічна правда»; г) «Руський закон».

 

14. Основним твором Томи Аквінського є:

а) «Сума проти язичників»;

б) «Трактат про походження, природу, юридичну підста­ву та зміну грошей»;

в) «Навігаційний акт»;

г) «Закони суспільного господарства».

 

15. За наказом якого державного діяча була написана «Са­лічна правда»?

а) Людовіка Благочестивого;

б) Карла Великого;

в) Хлодвіга;

г) Папи Римського.

 

16. Хто є автором твору «Сума теологій»?

а) І. Вишенський; в) Арістотель;

б) Аквінат; г) В. Мономах.

 

17. Термін «справедлива ціна» вперше було введено вченими:

а) античних часів;

б) раннього середньовіччя;

в) пізнього середньовіччя;

г) класичного середньовіччя.

 

18. Який із перелічених підходів до розв'язку економічних проблем застосовували вчені середньовіччя?

а) математичний;

б) індуктивно-дедуктивний;

в) описово-порівняльний;

г) релігійно-етичний.


Змістовий модуль 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.01 с.)