ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

Дніпропетровськ - 2007


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

 

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів денної форм навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво"

з напряму підготовки 6.030508, "Фінанси та кредит",

6.030505 "Управління персоналом та економіка праці",

6.030504 "Економіка підприємства"

 

Дніпропетровськ - 2007


Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний посібник для студентів денної форм навчання. -Дніпропетровськ, - ДДФА, 2007,- 67с.

 

Навчально-методичний посібник для студентів денної форм навчання з дисципліни "Історія економіки та економічної думки" розроблений згідно з програмою навчальної дисципліни і навчальним планом.

Посібник містить в собі методичні рекомендації до семінарських занять, питання для обговорення і самоконтролю. З метою закріплення теоретичного матеріалу студентам запропоновані проблемні питання, а також надається список рекомендованої літератури. Для більш глибокого вивчення дисципліни передбачена самостійна робота.

Навчально-методичний посібник призначений допомогти студентам у засвоєнні програмного матеріалу дисципліни.

 

Автор-укладач: С.А. Корнієнко - к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії  
Рецензенти: О.Ф. Івашина - к.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньо - економічної діяльності Академії митної служби України В.А.Табінський – к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії  
Відповідальний за випуск: В.А. Табінський – завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії  

 

 

Розглянуто та схвалено Вченою радою

економічного факультету

Протокол № 2 від 26.11.2007р.

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри економічної теорії

Протокол № 3 від 08.10.2007р.


ВСТУП

 

Дисципліна «Історія економіки та економічної думки» є базовою навчальною дисципліною економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економіки і підприємництва.

Головною метою вивчення дисципліни є формування системи знань, формування у студентів наукового світогляду, сучасного економічного мислення.

Завдання дисципліни полягає у вивченні історії економіки та економічної думки, розкритті закономірностей становлення цивілізацій, визначенні принципових рис основних соціально-економічних систем та напрямів їх еволюції до стану сучасної цивілізації.

На основі вивчення цієї нормативної дисципліни студент повинен знати;

- еволюцію господарства первісного суспільства на етапі ранніх цивілізацій;

- економічну думку періоду формування світових цивілізацій;

ринкове господарство країн Європейської цивілізації;

формування засад ринкового господарства в Україні.

Крім того, студент повинен вміти:

- на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільств сформувати сучасне економічне мислення та свій світогляд;

- аналізувати історичний розвиток господарств та економічної думки;

- аналізувати економічний розвиток України в умовах ринкової економіки.

Навчально-методичний посібник містить зміст навчальної програми, рекомендації до семінарських занять, вказівки по організації самостійної роботи студентів, критерії оцінки знань, рекомендовану літературу. Навчально-методичний посібник містить короткі методичні вказівки для модульного контролю, питання для підготовки до екзамену.


Структура залікового кредиту курсу

  Тема   Лекції Семінарські заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
МОДУЛЬ І
Змістовий модуль 1. Еволюція господарства на етапі ранніх цивілізацій і європейської цивілізації середньовіччя
1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки
2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.).
4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя.
Всього за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2. Ринкове господарство європейської цивілізації
5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.).
6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – перша половина XIX ст.).
7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX – початок XX ст.).
8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).
Всього за змістовим модулем 2
Змістовий модуль 3. Європейська цивілізація ХХ – початку ХХІ ст.
9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.).
10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.).
11.Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).
12.. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.
13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.).
Всього за змістовим модулем 3
МОДУЛЬ ІІ Виконання індивідуальної роботи
ЕКЗАМЕН
УСЬОГО ГОДИН

Програма дисципліни

Опис предмета навчальної дисципліни

 

Предмет: розвиток господарств країн Європейської цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці.

 

Курс: 2-й Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів ЕСТS: 5 Модулів: 2   Змістових модулів: 3   Загальна кількість годин: 180   0305- «Економіка та підприємництво»   6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»   бакалавр Нормативна Рік підготовки: 2 II семестр Лекції: (теоретична підготовка) 34год Семінарські заняття: 17 год. Самостійна робота: 98 год Індивідуальна робота: Науково-пошукові роботи 28 год Вид контролю: іспит 3 год.

 

МЕТА:формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ЕВОЛЮЦІЯ ГОСПОДАРСТВА НА ЕТАПІ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ І ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

Предмет історії економіки та економічної думки - процес виникнення, розвитку і зміни господарств цивілізацій. Періодизація курсу. Формування уявлень про закономірності і тенденції розвитку економічної думки. Аналіз наукового внеску окремих шкіл і напрямків в економічну теорію. Розгорнута характеристика сучасних економічних концепцій.

Значення історії економіки та економічної думки для оволодіння культурою економічного мислення, розуміння його альтернативності для творчого сприйняття економічної науки в цілому. Еволюція господарства на етапах ранніх цивілізацій, Європейської цивілізації.

Суспільні функції історії економіки та економічної думки. Характеристика джерел та літератури. Критерії періодизації історії економіки (періодизація Ф.Ліста, К.Маркса, Г.Гільдебранда, В.Левитського, П.Мечнікова, Е. Мейєра, А.Тойнбі, У.Ростоу).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.008 с.)