ТОП 10:

ТЕМА: «ХВОРОБИ НОСА I ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ» 

1 Що налпежить до вepxнix дихалъних шляхiв:

А. ротова порожнина

Б. носова порожнина

В. носоглотка

Г. ротоглотка

Д. гортань

2.Якi частини має€зовнiшнiй нic:

А. корінь, дно, спинку, крила

Б. дно, кiнчик, крила, шийку

В. кiнчик, крила, корiнъ, горбок

Г. шийку, кiнчик, корінь

Д. крила, кiнчик, спинку, корінь

3. Якi хрящi складають зовнiшнiй нic:

А. малi i великi криловi, щитовидний

Б. персневидний, великий, криловидний

В. бiчний, великi i малi криловi

Г. черпакуватий, малий i великий криловий

Д. щитовидний, персневи дний, бiчний

4. Якi є приносовi пазухи:

А. верхньощелепна

Б. печериста

В. клиновидна

Г. лобова

Д. потилична

5. Куди вiдкриваеться лобова пазуха:

А. у верхнiй носовий хiд

Б. у верхнiй носовий хiд

В. у нижнiй носовий хiд

Г. у пристiнок носа

Д. у носогорловий хiд

6. Куди відкриваєтьсяверхньощелепнапазуха:

А. у середнiй носовий хiд

Б. у верхнiй носовий хiд

В. у нижнiй носовий хiд

Г. у пристiнок носа

Д. у носогорловий хiд

7. Назвiть пазухи якi вiдкриваються у верхнiй носовий хiд:

А. лобна

Б. верхньощелепна

В. решiтчаста ( заднi клiтини )

Г. решiтчаста ( середнi i rrереднi клiтини )

Д. основна

 

8. Якi пазухивiдкриваютъся в середнiй носовий хiд:

А. лобна

Б. верхньощелепна

в. решiтчаста ( переднi i серелнi клiтини )

Г. решiтчаста ( заднi клiтини )

Д. основна

9.Що вiдкриваеться в нижнiй носовий хiд:

А. лобна пазуха

Б. верхня щелепна пазуха

В, решiтчаста пазуха

Г. основна пазуха

Д. слiзноносовий канал

 

ЗАДАЧА

У медичний пункт звернулася хвора з скаргами на болi у передвір’ї носа. Шкіра крила носа гiперемована, у передвір’ї носа видно конусоутворений інфільтрат. З'явилась висока температура, головний біль.

1.Яке захворювання у жінки?

2. Яке лікування цього захворювання?


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

1. Клiнiчна булова носа:

- зовнiшнього;

- порожнини носа;

2. Кровопостачання носа.

З. Iннервацiя носа.

4. Нюховий аналiзатор.

5. Дослiдження нюху.

6. Носове дихання ( його значення )

7 . Дослідження носа.

В. Клiнiчна анатопцiя приносових пазух:

- верхньошелепної;

- лобової;

- решiтчастої;

- клиноподібної.

9. Методи дослiдження пазух,

10.Хвороби зовнiшнього носа:

- бешиха;

- екзема;

- сикоз;

- фурункул.

11.Ринiти:

- гострi,

- хронічнi: катаральний, гiпертрофiчний, атрофiчний ( озена );

- вазомоторнi ринiти: алергiйна форма, нейровегетативна форма.

12.Сторонні тiла носа.

13.Травми носа:

- носова кровотеча;

- деформації;

- абсцесс i гематома,

- синехii та атрезiї.

14.Тампонада носа:

- передня;

- задня.

15.Синусити ( гострі i хронiчнi ):

- гайморит;

- фронтит;

- етмоїдит;

- ефеноїдит.

16.Полiноз носа i приносових пазух.

17.Риногеннi ускладнення.

1 8.Новоутворення:

- доброякiснi;

- злоякiснi.

 

Роздiл II. ГЛОТКА

 

Вuберimь найбiльш повну i правчльну вiдповiдь

2.1. Скiльки oтвopiв вiдкривасться у глотку?

а) 1;

б) З;

в) 5;

г) 1.

2.2. Скiльки oтвopiв вiдкривасться в носоглотку?

а) 1;

6) 2;

в) 3;

г) 4.

2 3. Скiльки oтворів вiдкривасться у ротоглотку?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4,

2.4. Скiльки oтворів вiдкривасться у гортаноглотку?

а) 1;

6) 2;

в) 3;

г) 4,

2.5. Скiльки мигдаликiв входить в лiмфаденоiдне глоткове кiльце Вальдеєра-Пирогова ?

а) 1;

6) 2;

в) 4;

г) 6.

2.6.У що переходить гортаноглотка знизу?

а) у носоглотку;

б) у ротоглотку;

в) у стравохiл;

г) у трахею,

2.7. Де повинна розмiщуватись електрична лампа при проведеннi орофарингоскопii?

а) злiва вiд хворого,

б) справа вiд хворого,

в) спереду вiд хворого;

г) немає значення.

2.8. Де повинен знаходитись дослiдник при проведеннi пальцевого дослiдження

носоглотки?

а) спереду вiд хворого;

б) справа вiд хворого;

в) злiва вiд хворого;

г) позаду хворого.

2.9. Якi iнструменти повинна пiдготувати медсестра для проведення гiпофарингоскопiї

(непрямоi ларингоскопii)?

а) шпатель, носове дзеркало, спиртiвку зi спиртом;

б) шпатель, носоглоткове дзеркало, спиртiвку зi спиртом;

в) марлеву серветку, гортанне дзеркало, спиртiвку зi спитом.

г) марлеву серветку, носоглоткове дзеркало, спиртiвку зi спиртом.

2.10. Виберiть найбiльш повну вiдповiдь, де вказано ocновнi функцii глотки.

а) дихальна, нюхова, захисна;

б) дихальна, захисна, рефлекторна, мовна;

в) дихальна,травна,захисна, мовна;

г) дихальна, нюхова, рефлекторна, резорбтивна, провiдна.

2.11. Який збулник визначають при взяттi мазкiв на дифтерiю?

а) бацилу Лефлера;

б) паличку Коха;

в) блiду спiрохету;

г) паличку Фрiша-Волковича.

2.12. Звiдки беруть мазки у хворих з пiлозрою на дифтерiю зiва?

а)зносаiзiва;

б)зносаiгортанi;

в) iз зiва i гортанi;

г)згортанiйтрахеi.

2.1З. В який термін мазки, взятi у хворих на ангiну, повиннi бути доставленi у

бактерiологiчну лабораторiю?

а) 1год;

б) 2 год;

в) бгод;

r) 12год.

2.14. Який зонд слiд використати для змащування зiву розчином Люголя?

а) зонд Кохера;

б) гортанний зонд з нарiзкою, на робочий кiнець якого щiльно накручено вату;

в) гортанний зонд з нарiзкою, на робочий кiнець якого легко накручено вату;

б) вушний зонд з нарiзкою, на робочий кiнець якого щiльно накручено вату.

 

 

ТЕСТИ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

TЕМА: «ГЛОТКА ЯК ОРГАН»

1. До складу м’якого піднебення належить 1. слизової оболонки

все, крім: 2. фіброзні пластини

3. м'язїв

4. слиних залоз

5. мигдаликів

2. Яким епітелієм вкрита слизова обо- 1. мигатливим

лонка м’якого піднебіння: 2. багатошаровим плоским

3. плоским одношаровим

4. циліндричним

5. перехідним

3. Глотка має частини, крім: 1. нocoвої

2. ротової

3.гортанної

4. піднебiнної

5. грудної

4. 0твори, які відкриваються в глотку: 1. хоани

2. горлові oтвори

слухових труб

3. вхід в гортань

4. вхід в трохею

 

5, Лiмфоїдні утворення пластив 1 зіва: 1.горловий мигдалик

2.трубні мигдалики

3. піднебінні мигдалики

4. ямковий мигдалик

5. не мають

лIмфоїдних утворень

б. Стравохід має частини, крім: 1. шейної

2. грулної

3. черевної

4. головної

5. діафрагмальної

7. Анатомічні звуження стравоходу: 1. фарінгеальний

2. бронхіальне

З. діафрагмальне

4. аортальне

5. кардiальне


8.ВиберIть м’язи - конструктори го I. перснещитовидний

лосової щелини 1 порожнини гортанI:

2. заднIй перснечерпануватий

3 . бічний перснечерпануватий

4. щиточерпануватий

5. поперечний черпакуватий

9. ВиберIть м’язи розширювачI голосо- I. заднIй перснечерпануватий

вoI щилили 1 порожнини гортанI: 2. щито надгортаний

4. щиточерпануватий

3.перснящитовидний

5. косий черпануватий

I0. Яку cтінкy має трохея: I. перетинчасту

2. присередню

3. бIчну

4. передню

5. задню

 

11. На pівні яких грудних хребцIв 1. 7 - 5

лекитъ бIфурнацIя тpexeї: 2. 4

3. 6

4. 7

5.синус5 і 6

 

12. Які бронхи входять в ворота ле- 1. часточковI

генI: 2. часткові

3. головні

4. сегментарнI
ТЕСТИ

ТЕМА: '' ПРОФIЛАКТИКА ДИФТЕРІЇ,,

 

1. Визначiтъ заходи, якi проводятъ у разi дифтерii зi стенозом дихалъних шляхiв:

А. тепловi процедури

Б. зрошення ротової порожнини антисептичним розчином

В. вiдновлення прохiднъстi дихальних шляхів

2. Які заходи включають до комплексної терапii дифтерiї у разi стенозу I, II ступеня:

А. гарячi ножнi ванни ( температура води 39 С )

Б. зiгрiвальний компрес на грудну клiтку

В.обробку poтової порожнини антисептичними препаратами

Г. кисневi iнгаляцii з 2%розчином натрiю бiкарбонату

Д. iнгаляції аерозолiв з протеолітичними ферментами i спазмолiтиками

Е. запобiгання зовнішнім подразникам, що спричиняють напад кашлю

3.Визначiтъ препарат для вакцинацii проти дифтерiї i кашлюку:

А. вакциною АКДП

Б. коровою вакциною

В. анатоксином АДП

Г. паротитною вакциною

Д. вакциною БЦЖ

 

4. Визначіть препарат для проведення ревакцинацii проти дифтерiї 2,3,4:

А.вакциною АКДП

Б. вакциною БЦЖ

В. туберкулiном

Г. анатоксином АДП

 

5.Якою вакциною (А) проводять першу ревакцинацiю проти кашлюку I, дифтерiї

І в якому віці(Б):

А. через piк пiсля вакцинацiї

Б. через 1,5-2роки пiсля вакцинацii

В.у 6 років


Роздiл II. ГЛОТКА

 

Дайmе повну відповідь на запumання

 

2а. Мама хлопчика 3 poків скаржиться на утруднене носове дихання у

нього, слизовi видiлення з обох половин носа, погiршення слуху на обидва вуха,

нiчне хропiння, нiчне нетримання сечi, блювання ранками. Назвiть захворювання

цъого хлопчика?

2б. У дiвчинки 5 poків через 4 год пiсля аденотомii,виникла кровотеча через

нic та спльовування кровi ротом. Яка тактика медсестри з приводу цього?

2в. Хворий З4 poківскаржиться на високу температуру тіла (до З8,7 С),

сильний бiль в гopлi, що посилюється при ковтанні, головний бiль, озноби.

Об'єктивно: розлиrе почервонiння м'якого пiднебiння, пiднебiнних мигдаликiв та

дужок. У лафнах мигдалйкiв жовтi нальоти. Вкажiть, якi аналiзи слiд обов'язково

зробити хворому для встановлення дiагнозу. (1,2)

2г. Хворiй 26 poків призначена операцiя з приводу хронiчного

декомпенсованого тонзилiту. Яку операцiю слiд провести цiй пацiентцi?

2д. Хвороiй 45 poків лiкар встановив дiагноз: правобiчний

паратонзилярний абсцес. Які інструменти повинна пiдготувати медсестра для

розкриття абсцесу ?

2е. Пiсля накладення зiгрiвального компреса на шию у хворот виникли бiль

та палiння в дiлянцi компреси. Яку помилку зробила медсестра при накладаннi

компреса?

2с. Якi iнструменти повинна пiдготувати медсестра для проведення

операцii зденотомii?


ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ.

1. Клiнiчна будова:

- cтiнок глотки;

- лiмфаденоїдного глоткового кiлъця;

2. Фiзiологiя глотки i лiмфаленоїдного кiльця,

З. Дослідження.

4. Захворювання:

- глотки:

. гострi фарингiти;

. хронiчнi фарингiти;

- лiмфаденоїдного кiлъця:

. катарапьна ангiна;

. фолiкулярна ангiна;

. лакунарна ангiна;

- виразково-плlвчаста ангlна;

- хронiчнi тонзилiти ( класифiкацiя );

. компенсована форма;

. некомпенсована форма;

- ускладнення:

. мiсцевi ( паратонзлtлiт, заглотковий абсцесс та ін.);

. загальнi ( на серчево-судинну систему, опорно-руховий аппарат, нирки,

сечову систему ).

5. Методи лiкування:

- консервативнi;

- хiрургiчнi.

6. Пухлини глотки:

- доброякiснi ( юнацъка ангiфiброма носової частини глотки );

- злоякiснi.

1. Фiзiологiчнi звуrкення стравоходу, їхня роль:

- cтopoннi тiла стравоходу;

- опiки стравоходу;

- ускладнення

8. Анатомiчна топографiя гортанi :

- хрящi гортанi;

- зв’язки і суглоби;

- м'язи гортані.

9.Клiнiчна будова порожнини гортанi ( вiддiли ):

- вестибулярна;

- зв'язкова;

- пiдзв'язкова.

10.Методи дослiдження ( ларингоскопiя ):

- пряма;

- непряма( дзеркальна ).

11.Стеноз гортанi ( гострий i хронiчний ) за стадiями:

- компенсований;

 

- субкомпенсований;

- некомпенсований.

12.Причини, клiнiка, тактика при стенозах.

 

13.Iнтубацiя i трахеостомlя.

14.Гострий ларингiт.

15.Гортанна ангiна.

16.Дифтерiя гортанi.

1 7.Хронiчний ларингiт.

18.Пухлини гортанi:

- доброякiснi:

. папiломатоз;

. передраковi захворювання;

. принципи ранньої дiагностики.

19.Злоякiснi пухлини гортанi.

20.Склерома дихальних шляхiв.

21.Туберкульоз гортанi.

22.Cтopoннi тiла в :

. гортанi;

. трахеї;

. бронхах.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

« З КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ГЛОТКИ,ГОРТАНІ,ТРАХЕЇ ТА СТРАВОХОДУ»

1.На якi вiддiли подiляється глотка ?

2.На якому piвнi глотка переходитъ у стравохiд ?

З. З чим сполучасться носоглотка ?

4. Чим обмежений зiв ?

5. Якi мигдалики входять до складу лiмфаденоїдного глоткового кiльця ?

6.Що таке гyгнявiсть. Якi її рiзновиди iснують?

7. Якi м'язи лежать в oснові передньої i задньої пiднебiнних дужок ?

8.Чому патологiчнi процеси в глотцi та гортанi нерiдко супроводжуються болем,

який iррадiює у вухо ?

9. Назвiть фiзiологiчнi звуження стравоходу.

10 Перерахуйте вiддiли стравоходу.

11 Чим загрожує€хворомуперфорацiястравоходу ?

12.Чому в людей похилого віку сторонні тiла стравоходу зустрiчаються частiше ?

1З.Перерахуйте захиснi механізми гортані.

14.Що використовували оториноларингологи з практики циркового мистецтва ? З

якою метою ?

15.Що таке валекули? Яке їx практичне значення для оториноларинголога ?

16.Щo таке грушоподiбнi заглибини? У що вони переходять ?

17.Що таке валик Пассавана ? Яка його функцiя ?

18.Якi шляхи перетинаютъся у глотцi ?

19.Де розташований заглотковий простiр ?

20.Як рухаеться пiд час ковтання м'яке пiднебiння ?


КОНТРОЛЬНI ЗАПИТАННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.026 с.)