ТОП 10:

ДЛЯ ВИЗНАЧВННЯ ПОЧЛТКОВОГО РIВНЯ ЗНАНЬ СТУДВНТIВ« З КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ГЛОТКИ,ГОРТАНІ,ТРАХЕЇ ТА СТРАВОХОДУ»

1. На якi вiддiли подiлясться глотка ?

2. Наякому piвнi глотка переходить в стравохiд ?

З. З чим сполучається носоглотка ?

4. Чим обмежений зiв ?

5. Якi мигдаликивходятьдоскладу лiмфаденоїдного глоткового кiлъця ?

6. Що таке гугнявiстъ ? Якi її рiзновиди iснують ?

7. Якi м'язи лежатъ в ocновi передньої i задньої пiднебiнних дужок ?

8. Чому патологiчнi процеси в глотцi та гортанi нерiдко супроводжуються болем,

який iррадiює в вухо ?

9. Назвiть фiзiологiчнi звуження стравоходу.

10.Перерахуйте вiддiли стравоходу.

11.Чим загрожує хворому перфорацiя стравоходу ?

12.Чому в людей похилого вікy cтoронi тiла стравоходу зустрiчаються частiше ?

13.Перерахуйте захиснi механiзми гортанi

14.Що використовувалиоториноларингологизпрактикицирковогомистецтва ? З

якою метою ?

 

15.Що таке валекули ? Яке їх практичне значення для оториноларинголога ?

16.Що таке грушоподiбнi заглибини ? У що вони переходять ?

17.Що таке валикПассавана? Яка його функцiя ?

18.Якi шляхи перетинаються у глотцi ?

19.Де розташований заглотковий простiр ?

20.Як рухасться пiд час ковтання м'яке пiднебiння ?

21 .Перерахуйте хрящi гортанi.

22.Наякi вiддiли дiлиться гортань ?

2З.Яку функцiю виконують зовнiшнi м'язи гортанi ?

24.Якi функцii виконують внутрiшнi м'язи гортанi ?

25.Перерахуйте функцiї гортанi.

26.Чому пiд час операції на щитоподiбнiй залозi можливий розвиток паралiчу

гортанi ?

27.Який вiддiл гортанi пошкоджується при гострому ларинготрахеїтi у дiтей ?

28.Як рятували хворих вiд ядухи при дифтерiї земськi лікарi ?

29.Яка функцiя надгортанника ?

 

Роздiл III. ГОРТАНЪ, ТРАХЕЯ I БРОНХИ

Виберimь найбiльш повну i правuльну вiдповiдь

 

З.1 .На якому piвнi у дорослого розташована гортань?

а) на piвнi VII шийного хребця;

б) на piвнi IV шийного хребця;

в) на piвнi IY-УI шийних хребцiв;

г) на piвнi У-УII шийних хребцiв,

З2. Що розташовуєтьсявищегортанi?

а) носоглотка;

б) ротоглотка;

в) гортаноглотка;

г) трахея.

3.3. У що переходить гортань знизу?

а) у носоглотку;

б) у гортаноглотку;

в) у стравохiд;

г) у трахею,

З.4. Яка функцiя надгортанника?

а) вiдгоролжуе носоглотку вiд ротоглотки;

б) пiднiмае та опуска€гортань;

в) закривас вхiд у гортань при ковтаннi;

г) розширює гортань.

З.5. Який хрящ е парним?

а) надгортанник:

б) черпакуватий хряш;

в) перснеподiбний хрящ;

г) щитоподiбний хрящ.

З.6. Дайте визначення стенозу гортанi?

а) стеноз гортанi - це захворювання гортанi, що призводить до порушення її захисної функцii;

б) стеноз гортанi - це звуження просвiту гортанi, що призводить до утрудненого дихання крiзь неї;

в) стеноз гортанi - це захворювання гортанi, що призводить до порушення голосоутворення.

З.7. Назвiть yci стадii клiнiчного перебiгу стенозу гортанi:

а) компенсована, субкомпенсована, декомпенсована, асфiксiї;

б) компенсована, продромальна, клiнiчних проявiв, зворотного розвитку;

в) компенсована, декомпенсована.

3.8. Назвiть покази до конікотомії?

а) бронхiальна астма;

б) компенсована стадiя стенозу гортанi;

в) декомпенсована стадiя стенозу гортанi;

г) асфiксiя.

3.9. Яким збудником викликасться дифтерiя гортанi?

а)стафiлококом;

б) стрептококом;

в) паличкою Лефлера;

г) паличкою Коха.

 

З.10. Що таке конiкотомiя?

а) розсiчення кiлець трахеї:

б) розсiчення перснеподiбного хряща;

в) розсiчення щитоподiбного хряща;

г) розкриття просвіту гортані між щитоподiбним i перснеподiбним хрящами.

З.11. Яку кiлькiсть медикаментозного розчину слiд одноразово вливати в гортань?

а) 0,5-1 мл;

б) 2-З мл;

в) З-5 мл
ТЕСТИ

ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ТЕМА: «ХВОРОБИ ГОРТАНІ»

 

1. Куди вiдкриваеться гортань:

l. у трахею

2. у стравохiд

З. у ротову частину глотки

4. у гортану частину глотки

5. у хоану

2. Яким отвором гортань сполучаеться з глоткою:

1. хоаною

2. зiвом

3. входом в гортань

4. носовою щiлиною

5. пристiнковою щiлиною

З. Як називаєтьсячастинапорожнини гортані, що сполучається з глоткою:

1.голосник

2. пристiнок

3 гортанний шлуночок

4. голосова щiлина

5. пiдголосникова порожнина

4. Як називаеться частина гортані,що сполучасться з трахеєю:

1. голосник

2. присiнок

З гортанний шлуночок

4. голосова щiлина

5. пiдголосна порожнина

5.Вкажiть парнi хрящі гортані:

1. черпалоподiбний

2. надгортанник

3. рiжкуватi

4. клиноподiбнi

5. щитовидний

6. персневидний

б. Якi еластичні хрящі має гортань:

1. щитовидний

2. персневидний

3. клиноподiбний

4. надгортанний

5. рiжкуватi

7. Якi гiалiновi хрящi має гортанъ:

1. щитовидний

2. персневидний

3. клиноподiбний

4. надгортанний

5. рiжкуватi

8.Виберіть м’язи – конструктори голосової щілини і порожнини гортані:

1. перснещитовидний

2. заднiй перснечерпануватий

3. бiчний перснечерпануватий

4. щиточерпануватий

5. поперечний черпануватий

9. Виберiтъ м'язи розширювачi голосової щiлини i порожнини гортанi:

1. заднiй перснечерпануватий

2. щитонадгортанний

З. перснещитовидний

4. щиточерпануватий

5. косий черпануватий

10.Яку cтінкy має трахея:

1. перетинчасту

2. присередню

3. бiчну

4. передю

5. задню

11. На pівні яких грудних хребцiв лежитъ бiфурнацiя тpaxeї:

1.7-5

2.4

з.6

4.7

5. синус5i 6

12. Якi бронхи входять в ворота легенi:

1. часточковi

2. частковi

3. головнi

4. сегментарні


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

1. Анатомiчна топографiя гортанi:

- хрящi гортанi;

- зв'язки i суглоби;

- м'язи гортанi.

2. Клiнiчна будова порожнини гортанi ( вiддiли ):

- вестрiбулярна;

- зв'язкова;

- пiдзв'язкова.

З. Методи лослiдження ( ларингоскопiя ):

- пряма

- непряма ( дзеркальна ).

4. Стеноз гортанi ( гострий i хронiчний ) за стадiями:

- компенсований;

- сyбкомпенсований;

- некомпенсований.

5. Причини, клiнiка, тактика при стенозах,

6. Iнтубацiя i трахеостомiя.

7. Гострий ларингiт.

8. Гортанна ангiна.

9. Дифтерiя гортанi.

10. Хронiчний ларингiт.

11.Пухлини гортанi:

-доброякiснi:

. папiломатоз;

.передраковi захворювання;

. принципи ранньої дiагностики,

12. Злоякiсні пухлини гортанi.

13. Cклеромa дихальних шляхів,

1 4.Туберкульоз гортанi.

15.Cтopoннi тiла в :

. гортанi;

. трахеї;

. бронхах.
КОНТРОЛЬНI ПИТАННЯ

ПО TЕMI: «ХВОРОБИ ГОРТАНI, TPAXEЇ, СТРАВОХОДА».

 

1. Якими елементами утворюеться зовнішнє кiльце гортанi ?

2. Якi тканини утворюють гортань ?

З. Якi хрящі входятъ до складу скелета гортані?

4. Де межа гортанi i трахєї ?

5. На якому piвнi починастъся шийний вiддiл стравохода ?

6. Які ocновнi функції гортанi ?

7. Чим утворена голосова щiлина ?

8. Якi методи дослiдження гортанi, трахеї i стравоходу ?

9. Якi сучаснi методи прямого огляду гортанi, трахеї і стравоходу ви знаете ?

10.Що таке мiкроларингоскопiя ?

11.Яке обезболююче застосовують при iнструментальнiй

ларинготрахеоезофагоскопiї: мiсцеве, наркоз ?

12.Якi форми крупа ви знаєте ?

1З.Якi iнструменти повиннi бути обов'язково в вiддiленнi, де лiкуються xвopi

псевдо крупом ?

14.Ha якi групи дiляться стенози гортанi ?

15.Як лiкуються хронiчнi стенози: консервативно, хiрургiчно ?

16.На якi групи подiляються пухлини гортанi ?

17.На ocновi якого дослiдження ставиться кiнцевий дiагноз пухлин горла: огляду,

рентгенографiї, гістологічного дослiдження, бiоптата ?

18.Як подiляються стенози по степенi дихальної недостатностi ?

19.Що таке трахеотомiя ?


РОЗДiЛ III.

ГОРТАНЬ. ТРАХВЯ I БРОНХИ

 

Дайmе повну вiдповiдь на запumання

За. Ви побачили на вулицi чоловiка, якого невiдомий вдарив по шиї ребром

долонi. Травмований втратив свiдомiсть, у нього рiзко утруднене дихання, iз

затрудненим вдихом, сiро-синя шкiра обличчя та рук. Яке тepміновe втручання

показане даному пацiенту?

Зб. У дiвчинки 2 poків серед повного здоров'я пiд час гри дрiбними

предметами раптово виник напад кашлю, вона посинiла та втратила голос. Про

яку патологiю слiд подумати у цієї дiвчинки?

Зв. У хлопчика 5 poків серед ночi виник напад гавкаючого кашлю. Хворий

важко дихає, у нього посинiли нiгтi рук та кiнчик носа, голос збережений. Три

днi тому в дитини почалося гостре респiраторне захворювання. Про яку

патологiю слiд подумати у цього хлопчика?

Зг. У ЛОР-вiддiл доставили тавмованого з колотою раною шиї. У нього

iнспiраторна ядуха, змiнений голос та кашель, пiд час якого з рани видiлясться

пiниста кров. Про ураження якого органа слiд думати у цього хворого?


Роздiл IY. ВУХО

Виберimь найбiльш правильну mа повну відповідь

4.1. Зi скiлькох вiддiлiв складаються вухо людини?

а) 1;

6) 2;

в) 3;

г) 4.

4.2. Скiльки слухових кiсточок є у дорослоi людини?

а) 1;

б)2:

в) З;

г) 4.

4.3. Зi скiлькох частин складається середне вухо людини?

а) 1:

6) 2;

в) 3;

г) 4.

4.4. Зi скiлькох частин складасться кiстковий лабiринт людини?

а) 1;

6) 2;

в) 3;

г)4

4.5. Чим заповнене середнс вухо людини в нормi?

а) повiтрям;

б) ендолiмфою;

в) перилiмфою;

г) кров'ю.

4.6.Чим заповнений кiстковий лабiринт людини в нормi?

а) повiтрям:

б) перилiмфою;

в) ендолiмфою;

г) кров'ю.

4.7.Чим заповнений перетинчастий лабiринт людини в нормі?

а) повiтрям;

б) перилiмфою;

в) ендолiмфою:

г) кров'ю.

4.8. Яку воду слiд використовувати для промивання зовнiшнього слухового проходу?

а) кип'ячену, кімнатної температури;

б)стерильну, кімнатної температури;

в)стерильну, температури тiла;

г) будь-яку.

4.9. Дляякого захворювання дорослих характерний бiль при натискуваннi на козлик?

а) середнiй гнiйний отит;

б) середнiй катаральний отит;

к) фурункул зовнiшнього слухового проходу;

г) лабіринтит.

4.10. Турунди якої довжини повинна пiдготувати медсестра для введення в зовнiшнiй

слуховий прохiд?

а) 0,5-1см;

6)2-4 см,

в) 7-8 см;

г) 10-5см.

4.11- Яке захворювання супроводжується флюктуацiєю вушної раковини?

а) перихондрит вушної раковини;

б) дифузний зовнiшнiй отит;

в) середнiй гнiйний отит;

г) лабiринтит.

4.12, Якi iнструменти повинна пiдготувати медсестра для проведення отоскопи?

а) балон Полiтцера;

б) шприц Жане;

в) нocoвi дзеркала;

г) вушнi лiйки рiзного дiаметра.

4.13. Якi краплi можна закапувати у вухо?

а) будь-якi;

б) стерильнi, кімнатної температури;

в) призначенi лiкарем, пiдiгрiтi до температури тiла:

г) стерильнi, пiдiгрiтi до температури тiла.

4.14. На який час накладають зiгрiва,тьний компрес на ву<о?

а) 1 год;

б) З год;

ь) б год;

г) 24 год.

4.15. Яку кiлькiсть рiдини повинна пiдготувати медсестра для видалення сiрчаноi пробки

із зовнlшнього слухового проходу?

а) 100мл,,

б) 200 мл;

в) 500 мл

г) 1000 мл.

4.16. Яке положення повинен займати хворий при проведеннi звичайної отоскопiї?

а) силiти piвнo i прямо;

б) лежати на боку з припiднятою головою;

в) сидiти iз закинутою назад головою;

г) сидiти, схиливши голову до протилежного плеча.

4.17. Куди вiдтягують вушну раковину при проведеннi отоскопiї у дiтей?

а) назад, вниз i назовнi;

б) назад, вгору i назовнi;

в) вперед, вгору i назовнi;

г) вперед, вниз i назовнi.

4.18.Куди вiдтягують вушну раковину при проведеннi отоскопii у дорослих?

а) назад, вниз i назовнi;

б) назад, вгору i назовнi;

в) вперед, вгору i назовнi;

г) вперед, вниз i назовнi.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

1. Клiнiчна анатомiя вуха:

- зовнiшнього;

- середнього;

- внутрішнього.

2. Барабанна порожнина ( стiнки ):

- зовнiшня( барабанна перетинка );

- внутрiшня ( мiж середнiм i внутрiшнiм вухами );

- передня ( переходитъ у слухову трубу, яка з'єднує середнє вухо iз носовою

частиною глотка );

- зедня ( вхiд у печеру та соскоподібний вiдросток ;;

- верхня ( межує iз середньою мозковою ямкою );

- нижня ( межує iз западиною цибулини внутрішньої яремної вени.

З.VIII пара черепномозкових нервів.

4. Топографiя лицевого нерва.

5. Слухова функцiя.

6. Вестибулярна функцiя.

7.Звукопровiдна система.

8. Звукосприймальна система.

9. Дослiдження звукової функцiї:

- шепiтноrо мовою;

- камертональнi проби;

- аудiометрiя.

10. Захворювання зовнiшнього вуха:

- гематома, перихондрит, бешиха вушної раковини;

- зовнiшнiй отит;

- сiрчанi пробки;

- отомiкоз, екзетиа;

- пухлини ( доброякiснi та злоякiснi ).

11.Середній отит ( гострий i хронiчниli ):

- особливостi перебiгу у дiтей;

- особливостi перебiгу при інфекцiйних хворобах ( грип, кір, скарлатина,

туберкульз).

12. Ускладнення середнiх отитiв:

- мастоїди;

- лабiринтит,

1З.Отогеннi внутрiшньочерепнi ускладнення:

- синусотромбоз i отогенний сепсис;

- абсцес пiвкуль великого мозку;

- абсцес мозочка;

- менiнгiт.

14.Хвороба Меньєра.

15.Отосклероз.

16. Сенсоневральна приглуховатi сть.

17. Слухопротезув ання
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

По TEМI: ' ХВОРОБИ ВУХА'.

 

1. На що треба звернути увагу пiд час огляду дiлянки зовнiшнього вуха ?

2. Яким пальцем пальпують соскоподiбний вiдросток ?

3. Обстежуючи правий завушний простiр, якими пальцями якої руки вiдводять

вушну раковину вперед ?

4. Обстежуючи зовнiшнiй слуховий хiд правого вуха, якими пальцями якої руки

вiдводять вушну раковину назад ?

5. У чому рiзниця мiж проведенням огляду зовнiшнього слухового ходу у дорослої

людини та дитини ?

6. До чого вiдтягуеться вушна раковина у пацiєнта ?

7. На яку глибину вводять вушну лiйку у pазі отоскопiї ?

8. Для чого беруть мозок iз зовнiшнього слухового ходу вуха ?

9. З якою метою проводrrгь туалет зовнiшнього слухового ходу ?

10.Як видалити iззовнiшньогослуховогоходузастарiлу cipкy сухимметодом ?

11.Як проводять туалет зовнiшнього слухового ходу у малої дитини?

12.Якi встановленi вимоги до примiщення для проведення обстеження пацiєнта

Шепітною та голосною мовою ?

1З.З якої вiдстанi проводять обстеження шепiтною та голосною мовою ?

14.Для чого використовують трiскачку Баранi ?

15.Чому перед уведенням крапель та мазей у зовнiшнiй слуховий хiд необхiдно

з'ясувати алергiчний анамнез ?

16.Чому у разi хвороб обох вух уведення лiкiв ( крапель, мазей ) повинно

проводитися послiдовно з перервою у часi ?

17.До якої стiнки зовнiшнього слухового ходу спрямовують краплi пiд час

закапування вуха ?

18.У яких випадках використовуютъ одношарову марлеву смужку для уведення ліків

у зовнiшнiй слуховий хiд ?

19.Яка особливiсть приготування шарiв компресу для накладання на ділянку вуха

20.Якаї температури повинен бути розчин фурацилiну для вимивання сiрчаної

пробки за допомогою шприца Жане ?

21.Якрозм'якшують застарiлi сiрчанi пробки ?

22.Як фiксують шприц Жане пiд час вимивання сiрчаноi пробки ( сторонніх тiл ) із

зовнiшнього слухового ходу ?

2З.Як зменшують у розмiрах розмолоченi плоди квасолi та гороху перед тим як

видалити iз зовнiшнього слухового ходу ?

24.Коли не дозволяеться проводити промивання зовнiшнього слухового ходу

шприцем Жане ?

25.Що треба робити, якщо до вуха потрапила вода або жива комаха ?

26.Для чого лiкар виконус продування слухових труб за Полiтцером ?

Роздiл IV. ВУХО

 

Дайmе повну вiдповiдь на запumання

4а. Хворий звернувся до лiкаря зi скаргами на свербiння в правому вyci, яке

з’явилосьтиждень тому пiсля потрапляння води у вуха. Медична сестра при

зовнiшньому оглядi та пальпацiї лiвого вуха, з якого почала огляд, особливостей

не виявила, пацiєнт поводив себе спокiйно. При введеннi лiйки в лiвий зовнiшнiй

слуховий прохiд хворий напружився та поскаржився на бiль у вyci, хоча вушна

лiйка була невелика i зовсiм вiльно заводилась у прохiд. Назвiть причину

виникнення болю при отоскопiї лiвого вуха.

4б. При отоскопiї медична сестра бачить, як їй здається, дно зовнiшнього

слухового проходу, але пiзнавальнi пункти барабанної перетинки не

виявляються. У чому помилка медичної сестри?

4в. Пiсля того як медсестра закапала призначенi краплi у вухо хворого на

гострий гнiйний середнiй отит, пацiєнт вiдчув запаморочення, нудоту, на його

обличчі з'явився холодний пiт. Пояснiть помилку медсестри.

4г. З яких шарiв складаєтьсязiгрiвальнийкомпреснадiлянкувуха?

4д. .Дитинi 5 poків з гострим середнiм отитом медсестра наклала

зiгрiвальний компрес на праве вухо, який складався з марлевої серветки з

розрiзом в центрi, зволоженої у теплому напiвспиртовому розчинi; шару

компресного паперу з розрiзом в центрi (у розрiзи медсестра провела вушну

раковину); шару вати товщиною 2-3 см, та бинтової пов'язки. Але через 20хв

дитина поскаржилась на те, що вона вiдчувае холод у правому вyci. У чому

помилка медичної сестри?

4е. Хворий 26 poків звернувся зi скаргами на зниження слуху. шум у вyci,

що виникли 2 доби тому. Медсестра провела отоскопiю та виявила, що

зовнiшнiй слуховий прохiд заповнений жовтуватими масами, якi повнiстю

обтурували прохiд. Вона набрала в шприц Жане теплу водогону воду та

промила вухо, з нього видалилась великих розмiрiв сiрчана пробка. Та вiдразу ж

після промивання хворий вiдчув рiзкий бiль у вyci та шум. У чому була помилка

медсестри?

4е. У ЛОР-вiддiл вночi доставили хвору, у праве вухо якої 2 год тому залiз

тарган. Вашi дiї в цiй ситуацiї?

4ж. Чоловiка 36 poків, який вже давно xвopiє нирковою недостатнiстю,

госпiталiзували у ЛОР-вiддiл з дiагнозом: гострий гнiйний середнiй отит, гостра

нейросенсорна приглухуватiсть, з вушних видiлень був висiяний золотистий

стафiлокок, чутливий до одного з антибiотикiв групи змiно глiкозидiв

гентамiцину. Чи можна вводити цей препарат хворому?

4з. Вам доставили хворого без свiдомостi з температурою тiла 39,5 С,

пульсом 120 уд за/ хв та гноєтечою з лiвого вуха. Bін лежитъ на боку iз

закинутою назад головою та пiдведеними до живота колiнами i руками. Вашi дii

в цiй ситуацiї?

МЕТОДИКА ТА ТЕХНІКАПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.224.127.143 (0.038 с.)