ТОП 10:

РОЗДiЛ I. HIC ТА НАВКОЛОНОСОВI ПАЗУХИ.СИТУАЦІЙНІ ТЕСТИ

З навчальної дисципліни

 

___________ Медсестринство в оториноларингології_______________

 

 

Для студентів

_______Сестринська справа________________

 

Обговорено та ухвалено на засіданні ЦМК___

_Вузьких дисциплін____________

“03” __вересня_ 2012_ року,

протокол № ____.

 

Кривий Ріг
2013

СИТУАЦIЙНІ ТЕСТИ

РОЗДiЛ I. HIC ТА НАВКОЛОНОСОВI ПАЗУХИ.

Виберimь найбiльш правuльну mа повну відповідь

1.1. Яким оком дивляться через oтвір у лобному рефлекторi?

а)правим;

б)лiвим:

в)двома.

1.2. Який інструмент повинна пiдготувати медсестра для проведення передньоi

риноскопiї?

а) шпатель;

б) носове дзеркало;

в) вушну лiйку;

г) носоглоткове дзеркало.

1.3. Якi iнструменти повинна пiдготувати медсестра для проведення задньоi риноскопii

(епiфарингоскопiї)?

а) шпатель, носове дзеркало, спиртiвку зi спиртом;

б) шпатель, носоглоткове дзеркало, спиртiвку зi спиртом;

в) шпатель та вушну лiйку;

г) марлеву серветку, носоглоткове дзеркало, спиртiвку зi спиртом.

1.4. Виберiть найбiльш повну вiдповiдь, де вказано oсновні функцii носа.

а) дихальна, нюхова, захисна;

б) дихальна, нюхова, захисна, рефлекторна, резонаторна, мiмiчна;

в) дихальна, нюхова, рефлекторна, резонаторна, голосоутворююча;

г) дихальна, нюхова, рефлекторна, резорбтивна, провiдна.

1.5. Що вiдкривасться в нижнiй носовий хiд?

а) лобна пазуха;

б) клиноподiбна пазуха;

в) верхньощелепна пазуха;

г) носослiзний канал.

1.6. Через який носовий хiд роблять пункцiю верхньощелепної пазухи?

а) нижнiй;

б) середнiй;

в) верхнiй;

г) загальний.

1.7 Якi додатковi пазухи носа вiдкриваються в середнiй носовий хiд?

а) лобна;

б) лобна, верхньощелепна та переднi й середнi комiрки решiтчастоi кiстки;

в) заднi комірки решiтчастої кiстки й основна;

г) Bci клiтини решiтчастоi кiстки i верхньощелепна.

1.8. За допомогою якого методу можна оглянути верхню носову раковину?

а) задньої риноскопiї:

б) передньої риноскопiї;

в) середньої риноскопiї;

г) орофарингоскопiї.

 

1.9. Якi риноскопiчнi симптоми спостерiгаються при гострому ринiтi?

а) гнiй у середньому носовому ходi;

б) гiперемiя та набряк слизової оболонки порожнини носа, слизисто-гнiйнi видiлення;

в) гiперемiя слизовоi оболонки носа, поодинокi полiпи, утруднене дихання.

1 .1 0. Якi симптоми xapaктepнi для гострого гнiйного верхньощелепного синуситу?

а) широкiнocoвi ходи;

б) смужка гною в середньому носовому ходi;

в) рiзка атрофiя слизовоi оболонки носа;

г) гiпертрофiя слизовоi оболонки носа, гнiйнi видiлення, носова кровотеча.

1.1 1. Яка навколоносова пазуха запалюсться найменш часто?

а) лобна;

б) верхньощелепна;

в) клиноподiбна;

г) решiтчаста.

1.12. Якi форми хронiчних синуситiв обов'язково потребують хiрургiчного лiкування?

а) катаральна, гнiйна, полiпозна;

б) полiпозна, змiшана;

в) катаральна, гнiйна;

г) катаральна, полiпозна
РОЗДІЛ І. НІС ТА НАВКОЛО НОСОВІ ПАЗУХИ

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

 

Дайте повну відповідь на запитання

 

1а. Жінка 27 років звернулася увечері в ЛОР – відділ зі скаргами на виражений біль в правому крилі носа, його набряк, що розповсюджується на праву щоку і нижню повіку справа, підвищення температури тіла до 38,1ºС. При огляді шкіра зовнішнього носа почервоніла, напружена, різко болюча при пальпації. Яка тактика медсестри з приводу цієї пацієнтки?

 

1б. Чоловік 60 років скаржиться на гнійні видалення з лівої половини носа, головний біль, важкість в ділянці лівої щоки, підвищення температури тіла до 37ºС. Хворіє протягом тижня, захворювання пов’язує з переохолодженням. Об’єктивно: болючість при пальпації лівої щоки, набряк та гіперемія слизової оболонки лівого середнього носового ходу. Які допоміжні методи обстеження слід провести хромову для встановлення правильного діагнозу?

 

1в. Під час будівельних робіт чоловіку впав на обличчя шматок скла та відрізав кінчик зовнішнього носа. Ваші дії як медсестри щодо відрізаного фрагмента носа. Ваші дії Ян медсестри щодо відрізаного фрагмента носа?

 

1г. Мати привела до вас хлопчика 3 років, в якого спостерігаються правобічний нежить та смердючі видалення з правої половинки носа, що виникли 2 дні тому на фоні повного здоров’я. Назвіть патологію, яка виникла в цієї дитини?
ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ

ПО TЕМІ: " ХВОРОБИ НОСА ТА ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ".

 

1. У яких випадках та з якою метою користуютъся лобовим рефлектором ?

2. Як правильно розташувати настiльну лампу по вiдношенню до хворого ?

З. Яка фокусна вiдстанъ лобового рефлектора ?

4, Назвiтъ показання до проведення туалету носовоi порожнини.

5. Як правильно накрутити вату на носовий зонд ?

6. Як зняти брудну вату з носового зонда ?

7. Назвiть показання до взяття мазка зi слизовоi оболонкиноса.

8. Чому не можна торкатися тампоном ( пiсля взяття мазка ) зовнiшньоi поверхнi

пробiрки ?

9. Як гiровести дезiнфекцiю пiпеток ?

10.Чому не можна торкатися кiнчиком пiпетки внутрiшнiх cтінoк носовоi порожнини?

11.Якi методи уведення мазей до носовот порожнини ви знаете ?

12.З якою метою роблять масуючi рухи крила носа пiд час уведення лiкiв ?

13.Для чого пiсля уведення лiкiв до порожнини носа її закривають ватними кульками?

14.Як приготувати пращоподiбну пов'язку ?

15.У яких випадках накладають пращоподiбну пов'язку ?

1б.Який механiзм дii зiгрiвалъного та гарячого компресiв ?

17.Назвiть особпивостi накладання компресівз рiзними розчинами спирту ( 30-40%,

50% ).

18.Яких розмiрiв по вiдношенню до попереднього має бути кожний наступний шар

матерiалу ( багатошарова марля, компресний папiр, гiгроскопiчна вата ) у разі

накладання компресу ?

19.У яких випадках проводиться передня тампонада носа ?

20.Чому тампонаду носа виконуютъ у гумових медичних рукавичках ?

21.Як приготувати марлеву турунду для проведення передньої тампонади ?

22.Якготують тампон для проведення задньої тампонади ?

2З.Якi засоби припинення незначноi кровотечi ви знасте ?

24.Якпiдготувати передню марлеву турунду для уведення у порожнину носа ?

25.Наскiльки дiб уводять переднiй носовий тампон ?

26.Яким чином доглядають за переднiм носовим тампоном ?

27.Чому пiд час видалення округлого стороннього тiла з порожнини носа

користуються анатомiчним пiнцетом ?

28.Через скiльки дiб пiсля ушкодження носа не можна проводити репозицiю кісток

бiмануалъним способом ?
ТЕСТИ

ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТIВ

ТЕМА: «ХВОРОБИ НОСА I ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ»

 

1 Що налпежить до вepxнix дихалъних шляхiв:

А. ротова порожнина

Б. носова порожнина

В. носоглотка

Г. ротоглотка

Д. гортань

2.Якi частини має€зовнiшнiй нic:

А. корінь, дно, спинку, крила

Б. дно, кiнчик, крила, шийку

В. кiнчик, крила, корiнъ, горбок

Г. шийку, кiнчик, корінь

Д. крила, кiнчик, спинку, корінь

3. Якi хрящi складають зовнiшнiй нic:

А. малi i великi криловi, щитовидний

Б. персневидний, великий, криловидний

В. бiчний, великi i малi криловi

Г. черпакуватий, малий i великий криловий

Д. щитовидний, персневи дний, бiчний

4. Якi є приносовi пазухи:

А. верхньощелепна

Б. печериста

В. клиновидна

Г. лобова

Д. потилична

5. Куди вiдкриваеться лобова пазуха:

А. у верхнiй носовий хiд

Б. у верхнiй носовий хiд

В. у нижнiй носовий хiд

Г. у пристiнок носа

Д. у носогорловий хiд

6. Куди відкриваєтьсяверхньощелепнапазуха:

А. у середнiй носовий хiд

Б. у верхнiй носовий хiд

В. у нижнiй носовий хiд

Г. у пристiнок носа

Д. у носогорловий хiд

7. Назвiть пазухи якi вiдкриваються у верхнiй носовий хiд:

А. лобна

Б. верхньощелепна

В. решiтчаста ( заднi клiтини )

Г. решiтчаста ( середнi i rrереднi клiтини )

Д. основна

 

8. Якi пазухивiдкриваютъся в середнiй носовий хiд:

А. лобна

Б. верхньощелепна

в. решiтчаста ( переднi i серелнi клiтини )

Г. решiтчаста ( заднi клiтини )

Д. основна

9.Що вiдкриваеться в нижнiй носовий хiд:

А. лобна пазуха

Б. верхня щелепна пазуха

В, решiтчаста пазуха

Г. основна пазуха

Д. слiзноносовий канал

 

ЗАДАЧА

У медичний пункт звернулася хвора з скаргами на болi у передвір’ї носа. Шкіра крила носа гiперемована, у передвір’ї носа видно конусоутворений інфільтрат. З'явилась висока температура, головний біль.

1.Яке захворювання у жінки?

2. Яке лікування цього захворювання?


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

1. Клiнiчна булова носа:

- зовнiшнього;

- порожнини носа;

2. Кровопостачання носа.

З. Iннервацiя носа.

4. Нюховий аналiзатор.

5. Дослiдження нюху.

6. Носове дихання ( його значення )

7 . Дослідження носа.

В. Клiнiчна анатопцiя приносових пазух:

- верхньошелепної;

- лобової;

- решiтчастої;

- клиноподібної.

9. Методи дослiдження пазух,

10.Хвороби зовнiшнього носа:

- бешиха;

- екзема;

- сикоз;

- фурункул.

11.Ринiти:

- гострi,

- хронічнi: катаральний, гiпертрофiчний, атрофiчний ( озена );

- вазомоторнi ринiти: алергiйна форма, нейровегетативна форма.

12.Сторонні тiла носа.

13.Травми носа:

- носова кровотеча;

- деформації;

- абсцесс i гематома,

- синехii та атрезiї.

14.Тампонада носа:

- передня;

- задня.

15.Синусити ( гострі i хронiчнi ):

- гайморит;

- фронтит;

- етмоїдит;

- ефеноїдит.

16.Полiноз носа i приносових пазух.

17.Риногеннi ускладнення.

1 8.Новоутворення:

- доброякiснi;

- злоякiснi.

 

Роздiл II. ГЛОТКА

 

Вuберimь найбiльш повну i правчльну вiдповiдь

2.1. Скiльки oтвopiв вiдкривасться у глотку?

а) 1;

б) З;

в) 5;

г) 1.

2.2. Скiльки oтвopiв вiдкривасться в носоглотку?

а) 1;

6) 2;

в) 3;

г) 4.

2 3. Скiльки oтворів вiдкривасться у ротоглотку?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4,

2.4. Скiльки oтворів вiдкривасться у гортаноглотку?

а) 1;

6) 2;

в) 3;

г) 4,

2.5. Скiльки мигдаликiв входить в лiмфаденоiдне глоткове кiльце Вальдеєра-Пирогова ?

а) 1;

6) 2;

в) 4;

г) 6.

2.6.У що переходить гортаноглотка знизу?

а) у носоглотку;

б) у ротоглотку;

в) у стравохiл;

г) у трахею,

2.7. Де повинна розмiщуватись електрична лампа при проведеннi орофарингоскопii?

а) злiва вiд хворого,

б) справа вiд хворого,

в) спереду вiд хворого;

г) немає значення.

2.8. Де повинен знаходитись дослiдник при проведеннi пальцевого дослiдження

носоглотки?

а) спереду вiд хворого;

б) справа вiд хворого;

в) злiва вiд хворого;

г) позаду хворого.

2.9. Якi iнструменти повинна пiдготувати медсестра для проведення гiпофарингоскопiї

(непрямоi ларингоскопii)?

а) шпатель, носове дзеркало, спиртiвку зi спиртом;

б) шпатель, носоглоткове дзеркало, спиртiвку зi спиртом;

в) марлеву серветку, гортанне дзеркало, спиртiвку зi спитом.

г) марлеву серветку, носоглоткове дзеркало, спиртiвку зi спиртом.

2.10. Виберiть найбiльш повну вiдповiдь, де вказано ocновнi функцii глотки.

а) дихальна, нюхова, захисна;

б) дихальна, захисна, рефлекторна, мовна;

в) дихальна,травна,захисна, мовна;

г) дихальна, нюхова, рефлекторна, резорбтивна, провiдна.

2.11. Який збулник визначають при взяттi мазкiв на дифтерiю?

а) бацилу Лефлера;

б) паличку Коха;

в) блiду спiрохету;

г) паличку Фрiша-Волковича.

2.12. Звiдки беруть мазки у хворих з пiлозрою на дифтерiю зiва?

а)зносаiзiва;

б)зносаiгортанi;

в) iз зiва i гортанi;

г)згортанiйтрахеi.

2.1З. В який термін мазки, взятi у хворих на ангiну, повиннi бути доставленi у

бактерiологiчну лабораторiю?

а) 1год;

б) 2 год;

в) бгод;

r) 12год.

2.14. Який зонд слiд використати для змащування зiву розчином Люголя?

а) зонд Кохера;

б) гортанний зонд з нарiзкою, на робочий кiнець якого щiльно накручено вату;

в) гортанний зонд з нарiзкою, на робочий кiнець якого легко накручено вату;

б) вушний зонд з нарiзкою, на робочий кiнець якого щiльно накручено вату.

 

 

ТЕСТИ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

TЕМА: «ГЛОТКА ЯК ОРГАН»

1. До складу м’якого піднебення належить 1. слизової оболонки

все, крім: 2. фіброзні пластини

3. м'язїв

4. слиних залоз

5. мигдаликів

2. Яким епітелієм вкрита слизова обо- 1. мигатливим

лонка м’якого піднебіння: 2. багатошаровим плоским

3. плоским одношаровим

4. циліндричним

5. перехідним

3. Глотка має частини, крім: 1. нocoвої

2. ротової

3.гортанної

4. піднебiнної

5. грудної

4. 0твори, які відкриваються в глотку: 1. хоани

2. горлові oтвори

слухових труб

3. вхід в гортань

4. вхід в трохею

 

5, Лiмфоїдні утворення пластив 1 зіва: 1.горловий мигдалик

2.трубні мигдалики

3. піднебінні мигдалики

4. ямковий мигдалик

5. не мають

лIмфоїдних утворень

б. Стравохід має частини, крім: 1. шейної

2. грулної

3. черевної

4. головної

5. діафрагмальної

7. Анатомічні звуження стравоходу: 1. фарінгеальний

2. бронхіальне

З. діафрагмальне

4. аортальне

5. кардiальне


8.ВиберIть м’язи - конструктори го I. перснещитовидний

лосової щелини 1 порожнини гортанI:

2. заднIй перснечерпануватий

3 . бічний перснечерпануватий

4. щиточерпануватий

5. поперечний черпакуватий

9. ВиберIть м’язи розширювачI голосо- I. заднIй перснечерпануватий

вoI щилили 1 порожнини гортанI: 2. щито надгортаний

4. щиточерпануватий

3.перснящитовидний

5. косий черпануватий

I0. Яку cтінкy має трохея: I. перетинчасту

2. присередню

3. бIчну

4. передню

5. задню

 

11. На pівні яких грудних хребцIв 1. 7 - 5

лекитъ бIфурнацIя тpexeї: 2. 4

3. 6

4. 7

5.синус5 і 6

 

12. Які бронхи входять в ворота ле- 1. часточковI

генI: 2. часткові

3. головні

4. сегментарнI
ТЕСТИ

Роздiл II. ГЛОТКА

 

Дайmе повну відповідь на запumання

 

2а. Мама хлопчика 3 poків скаржиться на утруднене носове дихання у

нього, слизовi видiлення з обох половин носа, погiршення слуху на обидва вуха,

нiчне хропiння, нiчне нетримання сечi, блювання ранками. Назвiть захворювання

цъого хлопчика?

2б. У дiвчинки 5 poків через 4 год пiсля аденотомii,виникла кровотеча через

нic та спльовування кровi ротом. Яка тактика медсестри з приводу цього?

2в. Хворий З4 poківскаржиться на високу температуру тіла (до З8,7 С),

сильний бiль в гopлi, що посилюється при ковтанні, головний бiль, озноби.

Об'єктивно: розлиrе почервонiння м'якого пiднебiння, пiднебiнних мигдаликiв та

дужок. У лафнах мигдалйкiв жовтi нальоти. Вкажiть, якi аналiзи слiд обов'язково

зробити хворому для встановлення дiагнозу. (1,2)

2г. Хворiй 26 poків призначена операцiя з приводу хронiчного

декомпенсованого тонзилiту. Яку операцiю слiд провести цiй пацiентцi?

2д. Хвороiй 45 poків лiкар встановив дiагноз: правобiчний

паратонзилярний абсцес. Які інструменти повинна пiдготувати медсестра для

розкриття абсцесу ?

2е. Пiсля накладення зiгрiвального компреса на шию у хворот виникли бiль

та палiння в дiлянцi компреси. Яку помилку зробила медсестра при накладаннi

компреса?

2с. Якi iнструменти повинна пiдготувати медсестра для проведення

операцii зденотомii?


ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ.

1. Клiнiчна будова:

- cтiнок глотки;

- лiмфаденоїдного глоткового кiлъця;

2. Фiзiологiя глотки i лiмфаленоїдного кiльця,

З. Дослідження.

4. Захворювання:

- глотки:

. гострi фарингiти;

. хронiчнi фарингiти;

- лiмфаденоїдного кiлъця:

. катарапьна ангiна;

. фолiкулярна ангiна;

. лакунарна ангiна;

- виразково-плlвчаста ангlна;

- хронiчнi тонзилiти ( класифiкацiя );

. компенсована форма;

. некомпенсована форма;

- ускладнення:

. мiсцевi ( паратонзлtлiт, заглотковий абсцесс та ін.);

. загальнi ( на серчево-судинну систему, опорно-руховий аппарат, нирки,

сечову систему ).

5. Методи лiкування:

- консервативнi;

- хiрургiчнi.

6. Пухлини глотки:

- доброякiснi ( юнацъка ангiфiброма носової частини глотки );

- злоякiснi.

1. Фiзiологiчнi звуrкення стравоходу, їхня роль:

- cтopoннi тiла стравоходу;

- опiки стравоходу;

- ускладнення

8. Анатомiчна топографiя гортанi :

- хрящi гортанi;

- зв’язки і суглоби;

- м'язи гортані.

9.Клiнiчна будова порожнини гортанi ( вiддiли ):

- вестибулярна;

- зв'язкова;

- пiдзв'язкова.

10.Методи дослiдження ( ларингоскопiя ):

- пряма;

- непряма( дзеркальна ).

11.Стеноз гортанi ( гострий i хронiчний ) за стадiями:

- компенсований;

 

- субкомпенсований;

- некомпенсований.

12.Причини, клiнiка, тактика при стенозах.

 

13.Iнтубацiя i трахеостомlя.

14.Гострий ларингiт.

15.Гортанна ангiна.

16.Дифтерiя гортанi.

1 7.Хронiчний ларингiт.

18.Пухлини гортанi:

- доброякiснi:

. папiломатоз;

. передраковi захворювання;

. принципи ранньої дiагностики.

19.Злоякiснi пухлини гортанi.

20.Склерома дихальних шляхiв.

21.Туберкульоз гортанi.

22.Cтopoннi тiла в :

. гортанi;

. трахеї;

. бронхах.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

« З КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ГЛОТКИ,ГОРТАНІ,ТРАХЕЇ ТА СТРАВОХОДУ»

1.На якi вiддiли подiляється глотка ?

2.На якому piвнi глотка переходитъ у стравохiд ?

З. З чим сполучасться носоглотка ?

4. Чим обмежений зiв ?

5. Якi мигдалики входять до складу лiмфаденоїдного глоткового кiльця ?

6.Що таке гyгнявiсть. Якi її рiзновиди iснують?

7. Якi м'язи лежать в oснові передньої i задньої пiднебiнних дужок ?

8.Чому патологiчнi процеси в глотцi та гортанi нерiдко супроводжуються болем,

який iррадiює у вухо ?

9. Назвiть фiзiологiчнi звуження стравоходу.

10 Перерахуйте вiддiли стравоходу.

11 Чим загрожує€хворомуперфорацiястравоходу ?

12.Чому в людей похилого віку сторонні тiла стравоходу зустрiчаються частiше ?

1З.Перерахуйте захиснi механізми гортані.

14.Що використовували оториноларингологи з практики циркового мистецтва ? З

якою метою ?

15.Що таке валекули? Яке їx практичне значення для оториноларинголога ?

16.Щo таке грушоподiбнi заглибини? У що вони переходять ?

17.Що таке валик Пассавана ? Яка його функцiя ?

18.Якi шляхи перетинаютъся у глотцi ?

19.Де розташований заглотковий простiр ?

20.Як рухаеться пiд час ковтання м'яке пiднебiння ?


КОНТРОЛЬНI ЗАПИТАННЯ

ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ТЕМА: «ХВОРОБИ ГОРТАНІ»

 

1. Куди вiдкриваеться гортань:

l. у трахею

2. у стравохiд

З. у ротову частину глотки

4. у гортану частину глотки

5. у хоану

2. Яким отвором гортань сполучаеться з глоткою:

1. хоаною

2. зiвом

3. входом в гортань

4. носовою щiлиною

5. пристiнковою щiлиною

З. Як називаєтьсячастинапорожнини гортані, що сполучається з глоткою:

1.голосник

2. пристiнок

3 гортанний шлуночок

4. голосова щiлина

5. пiдголосникова порожнина

4. Як називаеться частина гортані,що сполучасться з трахеєю:

1. голосник

2. присiнок

З гортанний шлуночок

4. голосова щiлина

5. пiдголосна порожнина

5.Вкажiть парнi хрящі гортані:

1. черпалоподiбний

2. надгортанник

3. рiжкуватi

4. клиноподiбнi

5. щитовидний

6. персневидний

б. Якi еластичні хрящі має гортань:

1. щитовидний

2. персневидний

3. клиноподiбний

4. надгортанний

5. рiжкуватi

7. Якi гiалiновi хрящi має гортанъ:

1. щитовидний

2. персневидний

3. клиноподiбний

4. надгортанний

5. рiжкуватi

8.Виберіть м’язи – конструктори голосової щілини і порожнини гортані:

1. перснещитовидний

2. заднiй перснечерпануватий

3. бiчний перснечерпануватий

4. щиточерпануватий

5. поперечний черпануватий

9. Виберiтъ м'язи розширювачi голосової щiлини i порожнини гортанi:

1. заднiй перснечерпануватий

2. щитонадгортанний

З. перснещитовидний

4. щиточерпануватий

5. косий черпануватий

10.Яку cтінкy має трахея:

1. перетинчасту

2. присередню

3. бiчну

4. передю

5. задню

11. На pівні яких грудних хребцiв лежитъ бiфурнацiя тpaxeї:

1.7-5

2.4

з.6

4.7

5. синус5i 6

12. Якi бронхи входять в ворота легенi:

1. часточковi

2. частковi

3. головнi

4. сегментарні


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

1. Анатомiчна топографiя гортанi:

- хрящi гортанi;

- зв'язки i суглоби;

- м'язи гортанi.

2. Клiнiчна будова порожнини гортанi ( вiддiли ):

- вестрiбулярна;

- зв'язкова;

- пiдзв'язкова.

З. Методи лослiдження ( ларингоскопiя ):

- пряма

- непряма ( дзеркальна ).

4. Стеноз гортанi ( гострий i хронiчний ) за стадiями:

- компенсований;

- сyбкомпенсований;

- некомпенсований.

5. Причини, клiнiка, тактика при стенозах,

6. Iнтубацiя i трахеостомiя.

7. Гострий ларингiт.

8. Гортанна ангiна.

9. Дифтерiя гортанi.

10. Хронiчний ларингiт.

11.Пухлини гортанi:

-доброякiснi:

. папiломатоз;

.передраковi захворювання;

. принципи ранньої дiагностики,

12. Злоякiсні пухлини гортанi.

13. Cклеромa дихальних шляхів,

1 4.Туберкульоз гортанi.

15.Cтopoннi тiла в :

. гортанi;

. трахеї;

. бронхах.
КОНТРОЛЬНI ПИТАННЯ

РОЗДiЛ III.

ГОРТАНЬ. ТРАХВЯ I БРОНХИ

 

Дайmе повну вiдповiдь на запumання

За. Ви побачили на вулицi чоловiка, якого невiдомий вдарив по шиї ребром

долонi. Травмований втратив свiдомiсть, у нього рiзко утруднене дихання, iз

затрудненим вдихом, сiро-синя шкiра обличчя та рук. Яке тepміновe втручання

показане даному пацiенту?

Зб. У дiвчинки 2 poків серед повного здоров'я пiд час гри дрiбними

предметами раптово виник напад кашлю, вона посинiла та втратила голос. Про

яку патологiю слiд подумати у цієї дiвчинки?

Зв. У хлопчика 5 poків серед ночi виник напад гавкаючого кашлю. Хворий

важко дихає, у нього посинiли нiгтi рук та кiнчик носа, голос збережений. Три

днi тому в дитини почалося гостре респiраторне захворювання. Про яку

патологiю слiд подумати у цього хлопчика?

Зг. У ЛОР-вiддiл доставили тавмованого з колотою раною шиї. У нього

iнспiраторна ядуха, змiнений голос та кашель, пiд час якого з рани видiлясться

пiниста кров. Про ураження якого органа слiд думати у цього хворого?


Роздiл IY. ВУХО

Виберimь найбiльш правильну mа повну відповідь

4.1. Зi скiлькох вiддiлiв складаються вухо людини?

а) 1;

6) 2;

в) 3;

г) 4.

4.2. Скiльки слухових кiсточок є у дорослоi людини?

а) 1;

б)2:

в) З;

г) 4.

4.3. Зi скiлькох частин складається середне вухо людини?

а) 1:

6) 2;

в) 3;

г) 4.

4.4. Зi скiлькох частин складасться кiстковий лабiринт людини?

а) 1;

6) 2;

в) 3;

г)4

4.5. Чим заповнене середнс вухо людини в нормi?

а) повiтрям;

б) ендолiмфою;

в) перилiмфою;

г) кров'ю.

4.6.Чим заповнений кiстковий лабiринт людини в нормi?

а) повiтрям:

б) перилiмфою;

в) ендолiмфою;

г) кров'ю.

4.7.Чим заповнений перетинчастий лабiринт людини в нормі?

а) повiтрям;

б) перилiмфою;

в) ендолiмфою:

г) кров'ю.

4.8. Яку воду слiд використовувати для промивання зовнiшнього слухового проходу?

а) кип'ячену, кімнатної температури;

б)стерильну, кімнатної температури;

в)стерильну, температури тiла;

г) будь-яку.

4.9. Дляякого захворювання дорослих характерний бiль при натискуваннi на козлик?

а) середнiй гнiйний отит;

б) середнiй катаральний отит;

к) фурункул зовнiшнього слухового проходу;

г) лабіринтит.

4.10. Турунди якої довжини повинна пiдготувати медсестра для введення в зовнiшнiй

слуховий прохiд?

а) 0,5-1см;

6)2-4 см,

в) 7-8 см;

г) 10-5см.

4.11- Яке захворювання супроводжується флюктуацiєю вушної раковини?

а) перихондрит вушної раковини;

б) дифузний зовнiшнiй отит;

в) середнiй гнiйний отит;

г) лабiринтит.

4.12, Якi iнструменти повинна пiдготувати медсестра для проведення отоскопи?

а) балон Полiтцера;

б) шприц Жане;

в) нocoвi дзеркала;

г) вушнi лiйки рiзного дiаметра.

4.13. Якi краплi можна закапувати у вухо?

а) будь-якi;

б) стерильнi, кімнатної температури;

в) призначенi лiкарем, пiдiгрiтi до температури тiла:

г) стерильнi, пiдiгрiтi до температури тiла.

4.14. На який час накладають зiгрiва,тьний компрес на ву<о?

а) 1 год;

б) З год;

ь) б год;

г) 24 год.

4.15. Яку кiлькiсть рiдини повинна пiдготувати медсестра для видалення сiрчаноi пробки

із зовнlшнього слухового проходу?

а) 100мл,,

б) 200 мл;

в) 500 мл

г) 1000 мл.

4.16. Яке положення повинен займати хворий при проведеннi звичайної отоскопiї?

а) силiти piвнo i прямо;

б) лежати на боку з припiднятою головою;

в) сидiти iз закинутою назад головою;

г) сидiти, схиливши голову до протилежного плеча.

4.17. Куди вiдтягують вушну раковину при проведеннi отоскопiї у дiтей?

а) назад, вниз i назовнi;

б) назад, вгору i назовнi;

в) вперед, вгору i назовнi;

г) вперед, вниз i назовнi.

4.18.Куди вiдтягують вушну раковину при проведеннi отоскопii у дорослих?

а) назад, вниз i назовнi;

б) назад, вгору i назовнi;

в) вперед, вгору i назовнi;

г) вперед, вниз i назовнi.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

1. Клiнiчна анатомiя вуха:

- зовнiшнього;

- середнього;

- внутрішнього.

2. Барабанна порожнина ( стiнки ):

- зовнiшня( барабанна перетинка );

- внутрiшня ( мiж середнiм i внутрiшнiм вухами );

- передня ( переходитъ у слухову трубу, яка з'єднує середнє вухо iз носовою

частиною глотка );

- зедня ( вхiд у печеру та соскоподібний вiдросток ;;

- верхня ( межує iз середньою мозковою ямкою );

- нижня ( межує iз западиною цибулини внутрішньої яремної вени.

З.VIII пара черепномозкових нервів.

4. Топографiя лицевого нерва.

5. Слухова функцiя.

6. Вестибулярна функцiя.

7.Звукопровiдна система.

8. Звукосприймальна система.

9. Дослiдження звукової функцiї:

- шепiтноrо мовою;

- камертональнi проби;

- аудiометрiя.

10. Захворювання зовнiшнього вуха:

- гематома, перихондрит, бешиха вушної раковини;

- зовнiшнiй отит;

- сiрчанi пробки;

- отомiкоз, екзетиа;

- пухлини ( доброякiснi та злоякiснi ).

11.Середній отит ( гострий i хронiчниli ):

- особливостi перебiгу у дiтей;

- особливостi перебiгу при інфекцiйних хворобах ( грип, кір, скарлатина,

туберкульз).

12. Ускладнення середнiх отитiв:

- мастоїди;

- лабiринтит,

1З.Отогеннi внутрiшньочерепнi ускладнення:

- синусотромбоз i отогенний сепсис;

- абсцес пiвкуль великого мозку;

- абсцес мозочка;

- менiнгiт.

14.Хвороба Меньєра.

15.Отосклероз.

16. Сенсоневральна приглуховатi сть.

17. Слухопротезув ання
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

По TEМI: ' ХВОРОБИ ВУХА'.

 

1. На що треба звернути увагу пiд час огляду дiлянки зовнiшнього вуха ?

2. Яким пальцем пальпують соскоподiбний вiдросток ?

3. Обстежуючи правий завушний простiр, якими пальцями якої руки вiдводять

вушну раковину вперед ?

4. Обстежуючи зовнiшнiй слуховий хiд правого вуха, якими пальцями якої руки

вiдводять вушну раковину назад ?

5. У чому рiзниця мiж проведенням огляду зовнiшнього слухового ходу у дорослої

людини та дитини ?

6. До чого вiдтягуеться вушна раковина у пацiєнта ?

7. На яку глибину вводять вушну лiйку у pазі отоскопiї ?

8. Для чого беруть мозок iз зовнiшнього слухового ходу вуха ?

9. З якою метою проводrrгь туалет зовнiшнього слухового ходу ?

10.Як видалити iззовнiшньогослуховогоходузастарiлу cipкy сухимметодом ?

11.Як проводять туалет зовнiшнього слухового ходу у малої дитини?

12.Якi встановленi вимоги до примiщення для проведення обстеження пацiєнта

Шепітною та голосною мовою ?

1З.З якої вiдстанi проводять обстеження шепiтною та голосною мовою ?

14.Для чого використовують трiскачку Баранi ?

15.Чому перед уведенням крапель та мазей у зовнiшнiй слуховий хiд необхiдно

з'ясувати алергiчний анамнез ?

16.Чому у разi хвороб обох вух уведення лiкiв ( крапель, мазей ) повинно

проводитися послiдовно з перервою у часi ?

17.До якої стiнки зовнiшнього слухового ходу спрямовують краплi пiд час

закапування вуха ?

18.У яких випадках використовуютъ одношарову марлеву смужку для уведення ліків

у зовнiшнiй слуховий хiд ?

19.Яка особливiсть приготування шарiв компресу для накладання на ділянку вуха

20.Якаї температури повинен бути розчин фурацилiну для вимивання сiрчаної

пробки за допомогою шприца Жане ?

21.Якрозм'якшують застарiлi сiрчанi пробки ?

22.Як фiксують шприц Жане пiд час вимивання сiрчаноi пробки ( сторонніх тiл ) із

зовнiшнього слухового ходу ?

2З.Як зменшують у розмiрах розмолоченi плоди квасолi та гороху перед тим як

видалити iз зовнiшнього слухового ходу ?

24.Коли не дозволяеться проводити промивання зовнiшнього слухового ходу

шприцем Жане ?

25.Що треба робити, якщо до вуха потрапила вода або жива комаха ?

26.Для чого лiкар виконус продування слухових труб за Полiтцером ?

Роздiл IV. ВУХО

 

Дайmе повну вiдповiдь на запumання

4а. Хворий звернувся до лiкаря зi скаргами на свербiння в правому вyci, яке

з’явилосьтиждень тому пiсля потрапляння води у вуха. Медична сестра при

зовнiшньому оглядi та пальпацiї лiвого вуха, з якого почала огляд, особливостей

не виявила, пацiєнт поводив себе спокiйно. При введеннi лiйки в лiвий зовнiшнiй

слуховий прохiд хворий напружився та поскаржився на бiль у вyci, хоча вушна

лiйка була невелика i зовсiм вiльно заводилась у прохiд. Назвiть причину

виникнення болю при отоскопiї лiвого вуха.

4б. При отоскопiї медична сестра бачить, як їй здається, дно зовнiшнього

слухового проходу, але пiзнавальнi пункти барабанної перетинки не

виявляються. У чому помилка медичної сестри?

4в. Пiсля того як медсестра закапала призначенi краплi у вухо хворого на

гострий гнiйний середнiй отит, пацiєнт вiдчув запаморочення, нудоту, на його

обличчі з'явився холодний пiт. Пояснiть помилку медсестри.

4г. З яких шарiв складаєтьсязiгрiвальнийкомпреснадiлянкувуха?

4д. .Дитинi 5 poків з гострим середнiм отитом медсестра наклала

зiгрiвальний компрес на праве вухо, який складався з марлевої серветки з

розрiзом в центрi, зволоженої у теплому напiвспиртовому розчинi; шару

компресного паперу з розрiзом в центрi (у розрiзи медсестра провела вушну

раковину); шару вати товщиною 2-3 см, та бинтової пов'язки. Але через 20хв

дитина поскаржилась на те, що вона вiдчувае холод у правому вyci. У чому

помилка медичної сестри?

4е. Хворий 26 poків звернувся зi скаргами на зниження слуху. шум у вyci,

що виникли 2 доби тому. Медсестра провела отоскопiю та виявила, що

зовнiшнiй слуховий прохiд заповнений жовтуватими масами, якi повнiстю

обтурували прохiд. Вона набрала в шприц Жане теплу водогону воду та

промила вухо, з нього видалилась великих розмiрiв сiрчана пробка. Та вiдразу ж

після промивання хворий вiдчув рiзкий бiль у вyci та шум. У чому була помилка

медсестри?

4е. У ЛОР-вiддiл вночi доставили хвору, у праве вухо якої 2 год тому залiз

тарган. Вашi дiї в цiй ситуацiї?

4ж. Чоловiка 36 poків, який вже давно xвopiє нирковою недостатнiстю,

госпiталiзували у ЛОР-вiддiл з дiагнозом: гострий гнiйний середнiй отит, гостра

нейросенсорна приглухуватiсть, з вушних видiлень був висiяний золотистий

стафiлокок, чутливий до одного з антибiотикiв групи змiно глiкозидiв

гентамiцину. Чи можна вводити цей препарат хворому?

4з. Вам доставили хворого без свiдомостi з температурою тiла 39,5 С,

пульсом 120 уд за/ хв та гноєтечою з лiвого вуха. Bін лежитъ на боку iз

закинутою назад головою та пiдведеними до живота колiнами i руками. Вашi дii

в цiй ситуацiї?

МЕТОДИКА ТА ТЕХНІКА

СИТУАЦІЙНІ ТЕСТИ

З навчальної дисципліни

 

___________ Медсестринство в оториноларингології_______________

 

 

Для студентів

_______Сестринська справа________________

 

Обговорено та ухвалено на засіданні ЦМК___

_Вузьких дисциплін____________

“03” __вересня_ 2012_ року,

протокол № ____.

 

Кривий Ріг
2013

СИТУАЦIЙНІ ТЕСТИ

РОЗДiЛ I. HIC ТА НАВКОЛОНОСОВI ПАЗУХИ.

Виберimь найбiльш правuльну mа повну відповідь

1.1. Яким оком дивляться через oтвір у лобному рефлекторi?

а)правим;

б)лiвим:

в)двома.

1.2. Який інструмент повинна пiдготувати медсестра для проведення передньоi

риноскопiї?

а) шпатель;

б) носове дзеркало;

в) вушну лiйку;

г) носоглоткове дзеркало.

1.3. Якi iнструменти повинна пiдготувати медсестра для проведення задньоi риноскопii

(епiфарингоскопiї)?

а) шпатель, носове дзеркало, спиртiвку зi спиртом;

б) шпатель, носоглоткове дзеркало, спиртiвку зi спиртом;

в) шпатель та вушну лiйку;

г) марлеву серветку, носоглоткове дзеркало, спиртiвку зi спиртом.

1.4. Виберiть найбiльш повну вiдповiдь, де вказано oсновні функцii носа.

а) дихальна, нюхова, захисна;

б) дихальна, нюхова, захисна, рефлекторна, резонаторна, мiмiчна;

в) дихальна, нюхова, рефлекторна, резонаторна, голосоутворююча;

г) дихальна, нюхова, рефлекторна, резорбтивна, провiдна.

1.5. Що вiдкривасться в нижнiй носовий хiд?

а) лобна пазуха;

б) клиноподiбна пазуха;

в) верхньощелепна пазуха;

г) носослiзний канал.

1.6. Через який носовий хiд роблять пункцiю верхньощелепної пазухи?

а) нижнiй;

б) середнiй;

в) верхнiй;

г) загальний.

1.7 Якi додатковi пазухи носа вiдкриваються в середнiй носовий хiд?

а) лобна;

б) лобна, верхньощелепна та переднi й середнi комiрки решiтчастоi кiстки;

в) заднi комірки решiтчастої кiстки й основна;

г) Bci клiтини решiтчастоi кiстки i верхньощелепна.

1.8. За допомогою якого методу можна оглянути верхню носову раковину?

а) задньої риноскопiї:

б) передньої риноскопiї;

в) середньої риноскопiї;

г) орофарингоскопiї.

 

1.9. Якi риноскопiчнi симптоми спостерiгаються при гострому ринiтi?

а) гнiй у середньому носовому ходi;

б) гiперемiя та набряк слизової оболонки порожнини носа, слизисто-гнiйнi видiлення;

в) гiперемiя слизовоi оболонки носа, поодинокi полiпи, утруднене дихання.

1 .1 0. Якi симптоми xapaктepнi для гострого гнiйного верхньощелепного синуситу?

а) широкiнocoвi ходи;

б) смужка гною в середньому носовому ходi;

в) рiзка атрофiя слизовоi оболонки носа;

г) гiпертрофiя слизовоi оболонки носа, гнiйнi видiлення, носова кровотеча.

1.1 1. Яка навколоносова пазуха запалюсться найменш часто?

а) лобна;

б) верхньощелепна;

в) клиноподiбна;

г) решiтчаста.

1.12. Якi форми хронiчних синуситiв обов'язково потребують хiрургiчного лiкування?

а) катаральна, гнiйна, полiпозна;

б) полiпозна, змiшана;

в) катаральна, гнiйна;

г) катаральна, полiпозна
РОЗДІЛ І. НІС ТА НАВКОЛО НОСОВІ ПАЗУХИ

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

 

Дайте повну відповідь на запитання

 

1а. Жінка 27 років звернулася увечері в ЛОР – відділ зі скаргами на виражений біль в правому крилі носа, його набряк, що розповсюджується на праву щоку і нижню повіку справа, підвищення температури тіла до 38,1ºС. При огляді шкіра зовнішнього носа почервоніла, напружена, різко болюча при пальпації. Яка тактика медсестри з приводу цієї пацієнтки?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.224.127.143 (0.205 с.)