Структурно-логічні схеми аналізу сутності етнонаціональних утвореньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структурно-логічні схеми аналізу сутності етнонаціональних утвореньСхема II-1.

 

Що лежить в основі об'єднання людей в етноси/нації?

 

Найменування теорії, концепції è Які фактори розглядаються як визначальні в процесі етногенезу è Визначення природи етнонаціональних спільнот
ê   ê   ê
  Соціобіологічна школа è   Родинні зв'язки è   Кровно-родинна спільнота
         
  Теорія Л.Гумільова è   Зміни в біосфері Землі, пасіонарні поштовхи è Заснований на принципах комплементарності засіб групуватись так, щоб можна було протиставити "своїх" та "чужих"
         
Історико-еконо-мічна концепція ("марксистсько-ленінська теорія націй") è   Соціально-економічні фактори, розподіл праці è Спільнота, заснована перш за все на соціально-економічних зв'язках
         
  Політична теорія   è Політичні фактори, цілеспрямована діяльність держави та політичних еліт   è Територіально-політична, громадянська спільність
         
Концепція Є.Геллнера è Економічні та соціокультурні фактори è Культурно-політична організація території
         
  Психологічна теорія è Психологічні чинники ("дух народів", "відчуття спільності", "ірраціональна воля до об'єднання" тощо) è Форма солідарності, що базується на відчутті спільності
         
  Культурологічна теорія   è Культурні фактори: спільна мова, традиції, звичаї, стереотипи поведінки тощо è   Культурна спільність

 


Схема II-2.

Як виникають етнонаціональні спільноти?

 

Найменування теорії, концепції Спосіб утворення етнонаціональних спільнот Особливості процесу формування
Примордіалізм Природне утворення, примордіальна (початкова) характеристика людства Етноси створюються й розви-ваються природньоісторичним шляхом і виникають незалежно від волі і свідомості людей  
Конструктивізм Штучне утворення, результат політичного або культурного конструювання Об'єднання, що цілеспрямовано формуються державою, інтелектуальною елітою заради реалізації економічних, політичних, культурних тощо інтересів та цілей

 

Схема II-3.

 

Що спонукає людей групуватись на етнічній основі?

 

Найменування теорії, концепції Характер об'єднання Фактори групоутворення
Примордіалізм Об'єктивний Спільність території, історичної долі, мови, культури, психологічного складу тощо.
Психологічна теорія Суб'єктивний Свідома або ірраціональна воля до об'єднання, що базується на відчутті спільності, відчутті "ми", архетипах тощо
Інструменталістська теорія Прагматичний, заради утилітарної користі Потреба у вирішенні індивідуальних та групових проблем: підвищенні соціального статусу, в підтримці з боку "своїх" в умовах соціальної фрустрації, в подоланні відчуження тощо

 


Схема II-4.

За якими ознаками ми можемо виокремлювати етнічні спільноти,

Яка форма їхнього існування?

 

Найменування теорії, концепції Підстави для виокремлення етнонаціональних спільнот Форми існування
Об'єктивістський ("атомістичний") підхід Зовнішньо фіксовані прикмети та ознаки: антропологічні риси, спільні територія проживання, історичні традиції, мова, культура, форми поведінки тощо Реально існуючі спільноти, придатні для спостереження та емпі-ричного дослідження  
Суб'єктивістський підхід Групова свідомість та самоідентифікація Існує в "головах" людей як продукт індивідуаль-ної та групової свідомості
Концепція "уявних спільнот" (Б.Андерсон)   Міцно вкорінені вірування, міф про існування спільності Міфологічна, уявлена, хибна суспільна думка
Дискурсивна теорія Повсякденна мовна практика, що диференціює людей на "нас" та "них". Професійний засіб концептуалізації соціального простору в етнічних термінах.   Дискурсивна практика, яка конструює етнічний простір

 

 


ТЕМА III. ЕТНОС та особистість: форми та типи зв'язку

 

Етнічність як прояв зв'язку між етносом та особистістю, як така характеристика, що об'єктивно та суб'єктивно фіксує місце розташування особистості в соціальному просторі, диференційованому на різні народи-етноси.

Трактування етнічності з позицій примордіалізму, конструктивізму та інструменталістської теорій.

Етнічність як статусна характеристика особистості, її культурно-генетичної приналежності до певної етнічної спільноти.

Етнічність як форма суб'єктивного зв'язку особистості з етносом, відчуття приналежності. Тотожність цього прояву етнічності з поняттям "етнічна ідентичність". Когнітивні та афективні складові процесу етнічної ідентифікації, внутрішня його конфліктність, можливі результати.

Проблема функцій етнічності в сучасній літературі, можливі підходи до їх виокремлення.

Механізми формування етнічності.

Формування етнічності в процесі первинної соціалізації, природний характер цього процесу. Роль мови родини та найближчого оточення, побутових традицій, звичаїв тощо. Етнізація особистості як результат оволодіння елементами етнічної культури.

Конструювання етнічності та його засоби.

Рівні та типи етнічності.

Наукові дискусії щодо можливості виокремлення базової моделі етнічного типу особистості ("етнофора") як такої, що найбільш повно втілює в себе антропологічні, психофізіологічні особливості етнічної групи, її культурну специфіку, національний характер.

Типи етнічної ідентичності. Етноорієнтований та етноіндеферентний типи особистості.

Особливості формування етнічності особистості в умовах взаємодії культур. Амбівалентний тип етнічності. Етнічні маргінали.

Конкретно-історичні умови формування різних типів етнічності.

Стани етнічності: етнічний покій, актуалізована та політизована етнічність як предмет аналізу на рівні групи.

Значення соціологічного аналізу типів та стану етнічності для прогнозування розвитку етнонаціональних процесів в Україні.

Методичні проблеми соціологічного аналізу етнічності: показники, засоби вимірювання.

 

Література

Основна: № 1 (лекція III), 2 (с.163-183), 3 (с.10-22), 62, 79.

Додаткова: № 9, 17, 25 (с.100-135), 43, 53 ( розд. III), 70, 76, 84, 89.


ПРАКТИКУМ № 1

"Соціологічний аналіз процесу етнічної ідентифікації"

Програма практикуму

Мета практикуму:

1. Оволодіння студентами знанням методів та методик, що застосовуються в практиці психологічних, соціально-психологічних та соціологічних досліджень етнічної ідентифікації.

2. Формування навичок соціологічного аналізу емпіричної інформації, результатів дослідження процесів громадянської та етнічної ідентифікації

 

Організація практикуму:

 

Практикум складається з 2-х частин

1 частина - практичне заняття, на якому студенти знайомляться з методами та методиками вимірювання етнічної ідентичності.

2 частина - виконання студентами в позаучбовий час самостійної роботи: підготовка аналітичного звіту за матеріалами дослідження громадянської та етнічної ідентифікації населення м.Харкова.

 

Програма практичного заняття

 

1. Методики вимірювання статусу етнічної ідентичності в загальній структурі соціальної ідентичності: тест Куна-Макпартленда "Хто Я", шкальні методики.

2. Вимірювання типів етнічної ідентичності (методики Г.У.Солдатової та С.В.Рижової, О.А.Болдецької тощо).

3. Вимірювання стану етнічності на рівні групи: етнічного спокою, актуалізованої та політизованої етнічності. Критерії, показники, емпіричні індикатори стану свідомості та поведінки етнонаціональних груп.

4. Досвід вивчення стану етнічної самосвідомості студентства та населення Харкова.

5. Застосування якісних методів дослідження проблем етнічності (на прикладі дослідження етнічних спільнот Санкт-Петербурга, що проведено Центром незалежних соціологічних досліджень під керівництвом В.Воронкова та І.Освальда.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.016 с.)