Показники ефективності діяльності комерційного банку протягом аналізованого періодуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники ефективності діяльності комерційного банку протягом аналізованого періоду№ з/п Показники ефективності діяльності банку Ситуації
І ІІ ІІІ
1. Геп (у млн. грн.)      
2. Чистий процентний дохід (млн. грн.)      
3. Чиста процентна маржа, %      
4. Чистий дохід (млн. грн.)      
5. Прибуток на капітал, %      
6. Прибуток на активи, %      
7. Мультиплікатор капіталу 12,5 12,5 12,5
8. Резерв на втрати за кредитами, млн. грн. 31,2 31,2 31,2

Завдання 45

Основні орієнтовні значення, визначені при плануванні розмірів капіталу комерційного банку, наведено в таблиці 6. Визначити плановий розмір капіталу банку.

Таблиця 6

Вихідні дані для розрахунку планового розміру капіталу банку

Показники Одиниця виміру Варіант
І ІІ ІІІ
1. Сукупні активи банку тис. грн.
2. Прибутковість активів (ROA) % 2,5 6,4 4,0
3. Прибутковість капіталу (ROE) % 15,0 30,8 20,0

 

Вкажіть:

1) нормативні значення, встановлені НБУ для розмірів банківського капіталу;

2) методи управління капіталом банку.

 

Завдання 46

Основні орієнтовні значення, визначені при плануванні розмірів капіталу комерційного банку, наведено в таблиці 7. На основі наведених даних обчислити плановий розмір капіталу банку.

 

Таблиця 7

Вихідні дані для розрахунку планового розміру капіталу банку

Показники Одиниці виміру Варіант
І ІІ ІІІ
1. Зобов’язання банку тис. грн
2. Прибутковість активів (ROA) % 7,0 8,0 8,0
3. Прибутковість капіталу (ROE) % 21,0 24,0 24,0

 

Вкажіть:

1) структуру капіталу в банках України;

2) методи управління капіталом банків.

 

Завдання 47

На основі даних комерційного банку, наведених у таблиці 8, необхідно:

1) розрахувати чистий прибуток банку та прибутковість його капіталу;

2) сформувати фонд виплати дивідендів акціонерам банку;

3) визначити обґрунтованість встановленого розміру ставки дивідендів.

Таблиця 8

Основні показники діяльності банку

Показники Одиниці виміру Варіант
І ІІ ІІІ
Сукупні активи банку тис. грн. ?
Капітал банку тис. грн. ?
Зобов’язання банку тис. грн. ?
Прибутковість активів (ROA) % 6,4 1,5 1,8
Ставка виплати дивідендів % 20,0 30,0 40,0

 

Вкажіть фонди, які формує комерційний банк за рахунок чистого прибутку.

 

Завдання 48

Розмір регулятивного капіталу банку складає 12130 тис. грн., в тому числі додатковий капітал ― 5650 тис. грн., активи банку наведено в таблиці 9. Сума створених відповідних резервів за активними операціями комерційного банку становить 16200 тис. грн.

Таблиця 9

Активи банку

№ з/п Назва активу Коефіцієнт ризику, % Сума активів, тис. грн. Активи, зважені за ризиком, тис. грн.
варіант
І ІІ ІІІ
Банкноти та монети в касі   89,0 111,3 141,4  
Банківські метали   19,7 24,6 31,2  
Кошти в НБУ   94,2 117,8 149,6  
Кошти в інших банках   23073,4 28841,8 36629,1  
Боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади   31,6 39,5 50,2  
Боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади   3698,2 4622,8 5870,9  
Кредити, надані центральним органам виконавчої влади   4472,0 5590,0 7099,3  
Кредити, надані місцевим органам виконавчої влади   21,0 26,3 33,4  
Кредити, надані клієнтам банку   54192,3 67740,4 86030,3  
Векселі   1404,0 1755,0 2228,6  
Основні фонди (засоби)   6572,8 8216,0 10434,3  
Гарантії, надані банком   5012,8 6266,0 7957,8  
Зобов’язання з кредитування   2392,0 2990,0 3797,3  
  Всього активів   101073,0 126341,5 160453,4  

 

Визначити відповідність нормативам достатності капіталу згідно з вимогами НБУ та перевірити, як вплине розширення кредитної діяльності банку на 25% (крім кредитування центральних та місцевих органів влади) на рівень достатності капіталу за інших рівних умов.

Вкажіть:

1) структуру основного і додаткового капіталу банку, методику їх розрахунку та призначення;

2) методи оцінки розміру банківського капіталу;

3) методи управління капіталом банку в Україні.

 

Завдання 49

Визначити показники достатності банківського капіталу за міжнародними стандартами (за Базельською угодою) та згідно з вимогами НБУ на основі даних, наведених в таблиці 10.

 

Таблиця 10

Вихідні дані для розрахунку показників достатності капіталу банку

(тис. грн.)

№ з/п Показники Варіант
І ІІ ІІІ
Зареєстрований статутний капітал
Несплачений статутний капітал
Резерви, оприлюднені у фінансовій звітності
Результат минулих років -21795
Результат поточного року
Субординований капітал - -
Капіталізовані дивіденди
Емісійні різниці
Нематеріальні активи банку
Цінні папери на продаж
Інвестиції капіталу в асоційовані компанії
Інвестиції капіталу в дочірні компанії
Величина недосформованих резервів за активними операціями банку -
Активи банку, зважені щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику
Загальні активи банку, зменшені на створені відповідні резерви

 

Вкажіть:

1) структуру основного і додаткового капіталу банку, методику їх розрахунку та призначення;

2) методи оцінки розміру банківського капіталу;

3) методи управління капіталом банку в Україні.

Завдання 50

За даними таблиці 11 про сукупні зобов’язання банку необхідно:

1) дати кількісну і якісну оцінку зобов’язань банку;

2) визначити ціну залучених банком ресурсів.

Таблиця 11

Склад та структура залучених коштів банку

№ з/п Зобов’язання банку Відсотки, які сплачує банк за залученими коштами, % Сума, тис. грн. Структура, %
варіант
І ІІ ІІІ
1. Коррахунки банків 12681,32  
2. Кошти клієнтів до запитання 51576,0  
3. Строкові депозити 22704,6  
4. Міжбанківські кредити 6717,6 -  
5. Цінні папери власного боргу 1200,0 -  
6. Інші зобов’язання 288,96  
7. Всього зобов’язань х ? ? ?  

 

1. Вказати, які ресурси банку є дорогими, а які дешевими.

2. Визначити ціну залучених банком ресурсів за умови, що банк сплачує такі відсотки за залученими коштами: міжбанківські кредити ― 46%; строкові депозити ― 28%; кошти клієнтів до запитання ― 12%; коррахунки банків ― 1%; інші зобов’язання ― 0,5%; цінні папери власного боргу ― 1%.

3. На основі оцінки зобов’язань зробіть висновок щодо надійності бази кредитних ресурсів банку.

4. Які методи управління залученими коштами слід використовувати у менеджменті банку?

 

Завдання 51

Розрахувати базову ринкову депозитну ставку, на яку може погодитись інвестор, при вкладанні коштів в комерційний банк на визначений термін з врахуванням низки чинників, наведених у таблиці 12.

Таблиця 12

Вихідні дані для розрахунку базової ринкової депозитної ставки

Показники Одиниці виміру Варіант
І ІІ ІІІ
Сума вкладу грн.
Термін вкладу міс.

Продовження табл. 12

Очікувані темпи економічного зростання % 1,5 1,8 2,2
Очікувані темпи інфляції % 4,2 3,1
Ризик неповернення коштів % 1,5 1,3

 

Завдання 52

За даними балансу банку (таблиця 13) оцінити зміну показників прибутковості при підвищенні відсоткових ставок на 2%, використовуючи метод управління гепом. Які рекомендації необхідно дати для менеджменту банку?

Таблиця 13

Баланс банку

Показники Активи Пасиви
сума, тис. грн. середня ставка, % сума, тис. грн. середня ставка, %
варіант варіант
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
1. Збалансовані за строками
2. Чутливі до зміни ставок
3. З фіксованою ставкою
4. Не приносять прибутку, не сплачуються відсотки Х Х
5. Власні кошти Х Х Х Х Х
Всього Х Х
                   

 

Вкажіть:

1) порядок розрахунку гепу і його економічний зміст;

2)взаємозв’язок розміру та виду (додатний або від’ємний) гепу з прогнозом зміни відсоткової ставки.

 

Завдання 53

За даними балансу банку (таблиця 13) оцінити зміну показників прибутковості при зниженні відсоткових ставок на 2%, використовуючи метод управління гепом. Які рекомендації необхідно дати для менеджменту банку?

Вкажіть:

1) порядок розрахунку гепу і його економічний зміст;

2) взаємозв’язок розміру та виду (додатний або від’ємний) гепу з прогнозом зміни відсоткової ставки.

Завдання 54

Чутливі активи та зобов’язання банку, згруповані за періодами переоцінювання впродовж року, наведено в таблиці 14. Ліміт індексу відсоткового ризику встановлено на рівні 10%. Використовуючи метод кумулятивного гепу, оцінити рівень відсоткового ризику, на який наражатиметься банк, та зміну прибутку банку при підвищенні відсоткових ставок на 2%.

Таблиця 14

Вихідні дані для розрахунку показників рівня відсоткового ризику

№ з/п Період Чутливі активи, тис. грн. Чутливі пасиви, тис. грн. Геп (+, -) Кумуля­тивний геп (+, -) Індекс відсотко­вого ризику, %
варіант варіант
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
Наступні 24 год.      
Від 24 год. до 7 днів      
Від 7 днів до 1 місяця      
Від 1 місяця до 3 місяців      
Від 3 місяців до 6 місяців      
Від 6 місяців до 9 місяців      
Від 9 місяців до 1 року і т.д.      
  Всього працюючих активів х х х х х х

 

Вкажіть:

1) сферу використання методу кумулятивного гепу;

2) порядок розрахунку індексу відсоткового ризику, його економічний зміст.

 

Завдання 55

За даними таблиці 16 необхідно:

1) провести оцінку структури активних операцій банку;

2) провести оцінку структури активів за ліквідністю;

3) визначити частку дохідних активів у загальній сумі активів банку.

Таблиця 16

Активи банку

Активи Сума, тис. грн.
варіант
І ІІ ІІІ
1. Валюта, монети
2. Банківські метали - -
3. Кошти на коррахунку в НБУ
4. Кошти на коррахунках в інших банках
5. Строкові депозити в інших банках, в т. ч.
5.1. короткострокові до 1 року
5.2. з кінцевим строком погашення до 30 днів
6. Кредити, надані клієнтам банку, в т. ч.
6.1. короткострокові до 1 року
6.2. з кінцевим строком погашення до 30 днів
7. Цінні папери в портфелі банку на продаж -
8. Цінні папери в портфелі банку на інвестиції
9. Пролонговані кредити -
10. Прострочені кредити
11. Дебіторська заборгованість
12. Довгострокові вкладення до асоційованих компаній -
13. Основні засоби та нематеріальні активи
14. Нараховані доходи до отримання
Сукупні активи

 

Вкажіть: методи, які необхідно впровадити з метою підвищення ліквідності банку на основі даних завдання.

 

 

Завдання 56

За даними таблиці 16 та 17 визначити миттєву, поточну та короткострокову ліквідність банку.

Таблиця 17

Зобов’язання банку

Зобов’язання банку Сума, тис. грн.
варіант
І ІІ ІІІ
Зобов’язання банку за поточними рахунками
Зобов’язання банку з кінцевим строком погашення до 30 днів
Зобов’язання банку до одного року

 

Вкажіть:

1) методи оцінки потреби банку у ліквідних засобах;

2) методи управління ліквідністю банків.

 

 

Завдання 57

На основі даних балансу комерційного банку (табл. 18) необхідно визначити потребу банку у ліквідних засобах, використовуючи метод показників ліквідності, та порівняти потребу у ліквідних засобах з їх фактичною наявністю.

Таблиця 18

Баланс банку станом на 01.01.20_року

Активи Сума, тис. грн. Пасиви Сума, тис. грн.
варіант варіант
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
Банкноти та монети в касі Кошти банків
Кошти на коррахунку в НБУ Кошти клієнтів
Кошти на коррахунках в інших банках Строкові депозити, в т. ч. 72 400
Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж ‑ з кінцевим строком погашення до 30 днів 28 760
Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції - ‑ до одного року 72 400
Кредити, надані клієнтам, у т. ч. Короткострокові цінні папери власного боргу (до 1 р.)
- з кінцевим строком погашення до 30 днів Нараховані витрати до сплати

Продовження табл. 18

- до 1 року Зобов’язання за видами порук, авалів, гарантій
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх установ компанії - в т. ч . - до 30 днів
Основні засоби та нематеріальні активи - до 1 року - - -
Нараховані доходи до отримання Інші пасиви - -
Інші активи - - Сукупні зобов’язання
        Сукупний капітал банку
Сукупні активи Сукупні зобов’язання і капітал

 

Завдання 58

На основі даних балансу банку (таблиця 19) необхідно:

- визначити потребу банку у ліквідних засобах, використовуючи метод структурування фондів;

- порівняти потребу у ліквідних засобах із їх фактичною наявністю.

Які рекомендації можна сформувати для менеджменту банку щодо управління (збалансування) ліквідністю?

Таблиця 19

Баланс банку станом на 01.01.20_року

Активи Сума, тис. грн. Пасиви Сума, тис. грн.
варіант варіант
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
Готівкові кошти Кошти банків
Кошти в НБУ Кошти клієнтів
Кошти в інших банках Строкові депозити
Строкові депозити - -
Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж Цінні папери власного боргу
Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції - Субординований борг - -
Кредити, надані клієнтам Нараховані витрати до сплати

Продовження табл. 19

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх установ - Зобов’язання за видами порук, авалів, гарантій -
Основні засоби та нематеріальні активи Інші зобов’язання -
Нараховані доходи до отримання Сукупні зобов’язання
Інші активи Сукупний капітал банку
Сукупні активи Сукупні зобов’язання і капітал

Примітка: потреба в ліквідних засобах складає: за „гарячими” грошима ― 80%, для мінливих джерел – 30%, для стабільних джерел – 10%.

 

Завдання 59

На основі даних банку за рік, наведених в таблиці 20, розрахуйте:

1) маржу беззбитковості (нульову маржу) комерційного банку;

2) маржу прибутковості банку;

3) чистий прибуток, зароблений банком за квартал.

Таблиця 20

Фінансово-економічні показники діяльності банку за 20_ рік

Показник Одиниця виміру Значення показника
варіант
І ІІ ІІІ
1. Доходи – всього, в тому числі тис. грн. ?
1.1. Процентні доходи тис. грн. ?
1.2. Інші доходи тис. грн. ?
2. Витрати – всього, в тому числі тис. грн. 36 078 ?
2.1. Процентні витрати тис. грн. ?
2.2. Інші витрати тис. грн. ?
3. Працюючі активи тис. грн.
4. Маржа беззбитковості (нульова маржа) % річних ? ? ?
5. Середня вартість залучених ресурсів % річних 2,63 3,27 11,0
6. Прибутковість працюючих активів % річних 13,8 10,35 8,2
7. Маржа прибутковості % річних ? ? ?
8. Чистий прибуток, що зароблений банком за квартал тис. грн. ? ? ?

 

Вкажіть:

1) структуру доходів і витрат банку;

2) порядок визначення прибутковості банківської установи та методи управління прибутком.

Завдання 60

На основі даних таблиці 21 про баланс банку розрахувати показники прибутковості:

1) процентну маржу;

2) чистий спред;

3) чисту процентну маржу (щодо загальних активів банку та щодо працюючих активів банку).

Таблиця 21Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.017 с.)