Які можуть бути використані при вивченні дисципліни «Право інтелектуальної власності»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які можуть бути використані при вивченні дисципліни «Право інтелектуальної власності» 

 

http: // www. amc.gov.ua - Сайт Антимонопольного комітету України

 

http: // www. customs.gov.ua – Сайт державної митної служби

 

http: // www. scourt.gov.ua – Сайт Верховного суду України

 

http: // www. sciptrb.gov.ua – Сайт Державного комітету з телебачення і радіомовлення

 

http: // www. comparativelaw.kiev.ua – Інститут порівняльного права

 

http: // www. ueplac.kiev.ua - українсько-європейський консультаційний центр з питань законодавства

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Право інтелектуальної власності: поняття, особливості, система, роль в створенні сучасної ринкової економіки.

2. Порівняно-правовий аналіз міжнародного і українського законодавства про інтелектуальну власність.

3. Правова охорона об'єктів авторського права.

4. Суб'єкти авторського права.

5. Суб'єкти і об'єкти суміжних прав.

6. Авторські договори і їх види.

7. Інтелектуальне піратство і правові способи захисту інтелектуальної власності.

8. Цивільно-правовий захист авторського права і суміжних прав.

9. Правомірний порядок відтворення і розповсюдження екземплярів аудіовізуальних творів і фонограм.

10. Адміністративно-правовий захист авторського права і суміжних прав.

11. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про інтелектуальну власність.

12. Правова охорона винаходів, корисних моделей, промислових зразків.

13. Суб'єкти патентного права.

14. Права і обов'язки власника патенту.

15. Характеристика ліцензійних договорів.

16. Характеристика договору комерційної концесії.

17. Захист прав винахідників.

18. Захист прав власників патенту.

19. Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань.

20. Правова охорона торговельних марок.

21. Захист від недобросовісної конкуренції.

22. Порядок розгляду справ про захист від недобросовісної конкуренції органами Антимонопольного комітету України.

23. Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб'єкта і його види.

24. Захист від неправомірного використання комерційного (фірмового) найменування.

25. Захист від неправомірного використання торговельних марок.

26. Недобросовісна реклама і правові засоби боротьби з нею.

27. Правова охорона комерційної таємниці.

 

 

 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 

1. Роль інтелектуальної власності у створенні сучасної ринкової економіки.

2. Розвиток законодавства України про інтелектуальну власність.

3. Інтелектуальне піратство і правові способи захисту інтелектуальної власності.

4. Види авторських договорів.

5. Правомірний порядок відтворення і розповсюдження екземплярів аудіовізуальних творів і фонограм і його захист.

6. Цивільно-правовий захист авторського права і суміжних прав.

7. Адміністративно-правовий захист авторського права і суміжних прав.

8. Поняття винаходу і його правова охорона.

9. Поняття промислового зразка і його правова охорона.

10. Права і обов'язки власників патенту.

11. Захист прав власників патенту.

12. Ліцензійні договори і ринок промислової власності.

13. Оцінка вартості об'єктів інтелектуальної власності як нематеріальних об'єктів.

14. Договір комерційної концесії і його особливості.

15. Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань.

16. Правова охорона торговельних марок.

17. Правова охорона комерційної таємниці.

18. Захист від недобросовісної конкуренції.

19. Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб'єкта.

20. Захист від неправомірного використання комерційного (фірмового) найменування.

21. Захист від неправомірного використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг).

22. Недобросовісна реклама і правові засоби боротьби з нею.

23. Порядок розгляду справ про захист від недобросовісної конкуренції.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Система оцінювання знань з дисципліни „Сімейне право” за 100-бальною шкалою

  Поточний контроль (max 50 балів)   Сума балів за результатми поточного контролю Сума балів Загальна сума балів (пункт 11 + пункт 12)
  Заліковий модуль 1   Сума балів за заліковий модуль 1   Заліковий модуль 2 Сума балів за заліковий модуль 2 Іспит    
Організаційно-навчальна роюота студентів в аудиторії Індивідуальна робота Самостійна робота Залікова модульна робота 1 Організаційно-навчальна роюота студентів в аудиторії Індивідуальна робота Самостійна робота Залікова модульна робота 2
 
 
                             

Критерії оцінювання знань

Поточний контроль оцінюється максимально в 50 балів. Складається із залікового модуля 1 і залікового модуля 2.

Заліковий модуль 1 оцінюється за наступними показниками:

· організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;

· залікова модульна робота 1.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 1, складає 25 балів, з яких

· за організаційно-навчальну роботу в аудиторії – 20 балів максимально;

· за залікову модульну роботу 1 – 5 балів максимально.

Заліковий модуль 2 оцінюється за наступними показниками:

· організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;

· самостійна робота;

· залікова модульна робота 2.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 2, складає 25 балів, з яких

· за організаційно-навчальну роботу – 15 балів максимально;

· за самостійну роботу – 5 балів максимально;

· за залікову модульну роботу 2 – 5 балів максимально.

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії повинна оцінюватися з урахуванням участы в семінарських заняттях (виступи, доповнення, доповіді, реферати);

Оцінювання організаційно-навчальної роботи студентів в аудиторії за семінарське заняття:

Бали Оцінка
5 балів
4 бали
3 бали
- 2 бали

 

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, що показав всебічні та глибокі знання передбаченого програмою матеріалу, законодавства, додаткової літератури, рекомендованої програмою курсу, що проявив тво

В залежності від виду завдання для самостійної роботи проявив творчі здібності, чітко та оригінально виклав матеріал, відобразив головне та додаткове в огляді публікацій,своєчасно виступив з матеріалом на відповідному практичному занятті. .

Оцінка «добре» виставляється студенту, що показав повне знання передбаченого програмою матеріалу, що засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою курсу, що виявив стабільний характер знань і здібності до їх самостійного заповнення та оновлення в ході практичної діяльності.

В залежності від виду завдання для самостійної роботи проявив творчі здібності, чітко виклав матеріал, відобразив основне в огляді публікацій, своєчасно виступив з матеріалом на відповідному практичному занятті. .

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який показав знання основного матеріалу в обсязі навчальної програми, необхідному для майбутньої роботи, знайомому з основною літературою, рекомендованою програмою курсу, який проте припустився неточностей у відповіді на теоретичні завдання або при вирішення практичного завдання, зокрема, неточність формулювань окремих понять, або який показав поверхневе знання одного з теоретичних питань або при вирішенні практичних завдань. Ця оцінка виставляється і у разі недостатньо аргументованого викладення матеріалу, недостатньо чітко і послідовно висловленої відповіді.

В залежності від виду завдання для самостійної роботи проявив поверхові знання за відповідною тематикою та відобразив поверхово зміст оглянутих публікацій, не виступив з матеріалами по СРСна відповідному практичному занятті.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який виявив істотні прогалини у знанні основного програмного матеріалу, що виражається у незнанні основних понять та положень навчального курсу, в невмінні пов’язати теоретичний матеріал з прикладами з чинного законодавства, юридичної практики, що свідчить про непідготовленість студента до професійної діяльності за спеціальністю «Правознавство».

Студент не виконав завдання для самостійної роботи.

 

Зразки типових завдань поточного, модульного контролю

Зразок екзаменаційного білету

з курсу “Право інтелектуальної власності”

Варіант 1.

1. Поняття творчої діяльності, інтелектуальної власності, права інтелектуальної власності. Система права інтелектуальної власності.

2. Поняття, предметі і джерела авторського права.

3. Права і обовязки власника свідоцтва на знак для товарів і послуг (торгівельну марку).

4. Тест: хто может бути автором аудіовізуального твору:

Вдповіді: 1) автор сценарію, 2) композитор, 3) режисер-постановник, 4) актори, 5) співак, 6) художник-постановник, 7) продюсер. 8) оператор-постановник.

 

Поточний, модульний контроль також може бути проведено за тестами, які розміщені в комп’ютерній базі факультету.

1.За які правопорушення в області авторських і суміжних прав передбачена кримінальна відповідальність?
1)привласнення авторства на чужий твір науки, літератури або мистецтва
2)+незаконное відтворення, розповсюдження творів науки, літератури або мистецтва, якщо ці дії заподіяли матеріальну шкоду в значному розмірі
3)невиплата винагороди авторам, виконавцям
4)незаконное відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм передач

 

2.Контрольна марка – це:
1)знак охорона авторських прав
2)свидетельство про реєстрацію авторського права
3)+знак, що засвідчує законність і правомірність розповсюдження екземплярів аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм
4)документ, підтверджуючий передачу права на твір
5)объект авторського права

 

3.Контрафактний екземпляр твору – це:
1)будь-який екземпляр твору
2)+екземпляр твору, виготовлений і поширений з порушенням авторських і суміжних прав
3)экземпляр, що має контрольну марку
4)экземпляр, не зареєстрований в Департаменті інтелектуальної власності
5)экземпляр, що не містить знаку охорони авторського права

 

4.Роздрібна торгівля екземплярами аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм допускається:
1)в будь-якому місці
2)тільки у музичних кіосках
3)+в спеціалізованих підприємствах торгівлі, зокрема фірмових, спеціалізованих відділах (секціях)
4)в недоступних для дітей місцях
5)тільки юридичними особами

 

5. До спеціальних способів захисту авторських прав відносяться:

1) відшкодування збитків

2) компенсація моральної (нематеріального) шкоди

3) + стягнення компенсації в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних зарабітних плат

4) визнання права

5) припинення дій, що порушують право

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.008 с.)