по праву інтелектуальної власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

по праву інтелектуальної власності1. Поняття творчої діяльності, інтелектуальної власності, права інтелектуальної власності. Система права інтелектуальної власності.

2. Характеристика відмітних особливостей інтелектуальної власності.

3. Система законодавства про інтелектуальну власність.

4. Поняття, предмет і джерела авторського права.

5. Характеристика об'єктів авторського права. Ознаки твору. Види об'єктів авторського права. Об'єкти, що не охороняються авторським правом.

6. Виникнення і здійснення авторського права. Знак охорони авторського права. Термін дії авторського права.

7. Державна реєстрація прав авторів. Порядок її здійснення. Свідоцтво про реєстрацію авторського права.

8. Суб'єкти авторського права, їх характеристика.

9. Автор твору науки, літератури і мистецтва. Співавторство. Види співавторства.

10. Особисті немайнові права автора твору науки, літератури і мистецтва і їх характеристика.

11. Майнові права автора твору науки, літератури і мистецтва. Їх види.

12. Види вільного використання творів автора і їх характеристика.

13. Право на винагороду власника авторського права. Види авторської винагороди. Мінімальні ставки авторської винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм.

14. Поняття суміжних прав. Їх виникнення і здійснення. Знак охорони суміжних прав. Термін охорони суміжних прав.

15. Характеристика суб'єктів і об'єктів суміжних прав.

16. Види прав виконавців і їх характеристика.

17. Права виробників фонограм і відеограм, а також організацій мовлення.

18. Поняття авторського договору, його сторони, предмету, істотних умов. Характеристика змісту договору.

19. Характеристика основних видів авторських договорів. Їх предмет, основні обов'язки автора і організації-користувача.

20. Види порушень авторського права і суміжних прав і їх характеристика. Поняття контрафактної продукції в авторському праві. Інтелектуальне піратство.

21. Характеристика способів цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав.Майнові та інші санкції за порушення авторського права і суміжних прав.

22. Колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав.

23. Правомірний порядок відтворення і розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм.

24. Правове регулювання розповсюдження екземплярів аудіовізуальних творів і фонограм. Характеристика контрольної марки і порядку її отримання. Відповідальність за порушення законодавства про контрольні марки.

25. Правове регулювання розповсюдження і демонстрації фільмів. Право розповсюдження фільму і його види. Право демонстрації фільму і його види. Адміністративна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.

26. Положення про державне свідоцтво на право розповсюдження і демонстрації фільмів, порядок його отримання.

27. Правила роздрібної торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Відповідальність за відтворення і розповсюдження контрафактних екземплярів.

28. Адміністративна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.

29. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.

30. Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності і його компетенція.

31. Роль промислової власності в створенні сучасної ринкової економіки і забезпеченні добробуту країни.

32. Поняття, предмет, система права промислової власності.

33. Джерела права промислової власності. Міжнародні договори і угоди.

34. Організація патентно-ліцензійної роботи на державному рівні. Функції юридичного відділу підприємства у області патентно-ліцензійної роботи.

35. Поняття винаходу і його об'єкти.

36. Умови надання правової охорони винаходу. Умови патентоспроможності винаходу.

37. Поняття корисної моделі, її об'єкти, умови патентоспроможності.

38. Поняття промислового зразка і його об'єкти.

39. Умови надання правової охорони промислового зразка. Умови патентоспроможності промислового зразка.

40. Характеристика суб'єктів права промислової власності.

41. Власники патентів і їх види.

42. Характеристика патентних повірених.

43. Оформлення патентних прав. Складання заявки на отримання патенту і стадії її розгляду. Тимчасова правова охорона винаходів.

44. Автори об'єктів патентного права. Види прав авторів і їх характеристика.

45. Характеристика особистих немайнових прав авторів об'єктів патентного права. Право авторства. Співавторство. Ознаки права авторства.

46. Майнові права авторів об'єктів патентного права. Право автора на винагороду.

47. Характеристика патенту як охоронного документа. Його зміст, обсяг правової охорони патенту.

48. Права і обов'язки власників патенту. Зміст патентних прав.

49. Ознаки прав власників патентів на об'єкт промислової власності.

50. Характеристика дій, що не визнаються порушенням прав власника патенту.

51. Порядок видачі і припинення дій патенту. Випадки і порядок визнання патенту, недійсним.

52. Поняття ліцензійного договору в праві промислової власності, їх види. Зміст ліцензійного договору.

53. Предмет ліцензійного договору (в області промислової власності).

54. Права і обов'язки ліцензіара за ліцензійним договором (в області промислової власності).

55. Права і обов'язки ліцензіата за ліцензійним договором (в області промислової власності).

56. Платежі за ліцензійним договором (в області промислової власності), їх види. Порядок виробництва платежів і контролю за їх здійсненням.

57. Характеристика договору комерційної концесії. Предмет, сторони договору, їх права і обов'язки.

58. Договір про передачу прав на патент.

59. Порушення прав авторів об'єктів патентного права і способи їх захисту.

60. Цивільно-правовий спосіб захисту прав авторів об'єктів патентного права.

61. Порушення прав власників патенту. Контрафакція, види контрафактних дій. Способи захисту прав власника патенту.

62. Поняття контрафактної продукції у сфері промислової власності. Порядок її встановлення.

63. Цивільно-правовий спосіб захисту прав власників патентів. Суперечки, що вирішуються в судовому порядку.

64. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення прав на об'єкти промислової власності.

65. Поняття, принципи, структура комерційного (фірмового) найменування. Суб'єкти права на комерційне найменування.

66. Право на комерційне (фірмове) найменування, його зміст. Ознаки права на комерційне найменування.

67. Захист права на комерційне (фірмове) найменування.

68. Поняття знаку для товарів і послуг і його об'єкти.

69. Умови надання правової охорони знаків для товарів і послуг. Підстави для відмови в наданні правової охорони.

70. Права і обов'язки власника свідоцтва на знак для товарів і послуг.

71. Захист прав на знаки на знаки для товарів і послуг.

72. Поняття недобросовісної конкуренції і її види.

73. Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб'єкта і його види.

74. Поняття комерційної таємниці, її особливості як об'єкту інтелектуальної власності. Неправомірний збір, розголошування і використання комерційної таємниці.

75. Характеристика відповідальності за недобросовісну конкуренцію, її види. Порядок розгляду справ про недобросовісну конкуренцію.

 

5. Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання співпадають із завданнями для студентів денної форми навчання з урахуванням обсягу годин навчального навантаження за тематичними планом дисципліни „Право інтелектуальної власності”.

 

ЗМІСТ

 

1. Вступ .............................................................................................

2. Навчальна програма курсу. Література.....................................

3. Модульне планування.................................................................

4. Плани семінарських занять.........................................................

5. Організація самостійної роботи..................................................

6. Організація поточного, модульного, підсумкового

контролю знань.............................................................................

 

Навчальна програма і плани практичних занять з курсу «Право інтелектуальної власності» (для студентів денної форми навчання спеціальності “Правознавство”)

 

БУДЯНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ

КОВАЛЬ ІРИНА ФЕДОРІВНА

 

Редактор Л.Х. Соловьева

_______________________________________________________

 

 

Підписано до друку 2008 р. Формат 6084 ´1/16. Папір
офсет. Друк офсетний. Усл.-печ. л. 2. Тираж прим.
Замовлення № . _______________________________________________

 

 

Донецький національний університет

Економіко-правовий факультет

83055, вул. Ватутіна, 1а

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.01 с.)