Тема 8. Суб'єкти права промислової власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Суб'єкти права промислової власності 

1. Автори об'єктів промислової власності.

2. Власники патентів і їх види.

3. Державний департамент інтелектуальної власності України, патентні повірені.

 

Контрольні питання

1. Хто може бути визнаний автором, а також співавтором винаходу?

2. З якого віку громадянин може бути визнаний автором винаходу?

3. Чи має право претендувати на співавторство особи, що надали автору матеріальну, організаційну, консультаційну, технічну допомогу?

4. Перерахуйте осіб, що мають право на отримання патенту.

5. Дайте характеристику права працедавця на отримання патенту.

6. За яких обставин автор службового винаходу має право одержати на нього патент.

7. Хто може бути правонаступником власника патенту?

8. Які права автора винаходу і власника патенту переходять до їх спадкоємців?

9. Яка компетенція Державного департаменту інтелектуальної власності?

 

Нормативно-правові акти і література

1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України в редакції від 1 червня 2000 р. //Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 37. - Ст. 307.

4. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. / Відомості Верховної Ради України. -1994. - №7. - Ст.34.

5. Право інтелектуальної власності: Аадемічний курс: Підручник. За ред. Орлюк О.П., Святоцького О.Д. – К.: Ін Юре. – 2007.

6. Дроб’язко В.С, Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності. Навч. посібник – К: Юрінком Інтер, 2004.

7. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. Учебное пособие. – К.: МАУП, 1999.

8. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. М.: Проспект, 2005.

9. Кукуруз В. Суб'єктивні права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 4.

10. Практикум по праву интеллектуальной собственности. Часть2. Право промышленной собственности / Сост. В.А. Будянский. - Д.: ДонНУ, 2008.

 

Тема 9. Оформлення патентних прав

 

1. Складання і подача заявки на отримання патенту.

2. Розгляд заявки в Державному департаменті інтелектуальної власності.

3. Збори за оформлення патентних прав.

 

Контрольні питання

 

1. Яке значення має оформлення патентних прав?

2. Дайте характеристику змісту заявки.

3. Дайте поняття формули винаходу

4. Яким експертизам підлягає заявка на винахід?

5. Дайте характеристику тимчасової правової охорони винаходу.

6. За клопотанням яких осіб і протягом якого терміну проводиться кваліфікаційна експертиза заявки?

7. У якому випадку виноситься рішення про видачу патенту?

8. Яким чином проводиться реєстрація патенту?

9. Які види зборів і в якому розмірі сплачуються за оформлення патентних прав?

 

Нормативно-правові акти і література

 

1. Об охране прав на изобретения и полезные модели: Закон Украины в редакции от 1 июня 2000 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2000. -№ 37. - Ст. 307.

2. Об охране прав на промышленные образцы: Закон Украины от 15 декабря 1993 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. -1994. - №7. - Ст. 34.

3. Охорона інтелектуальної власності: нормативно-правові акти / За ред. Святоцького О.Д. – К.: Ін Юре, 2004. – 1176 с.

4. Практикум по праву интеллектуальной собственности. Часть2. Право промышленной собственности / Сост. В.А. Будянский. - Д.: ДонНУ, 2007.

5. Право інтелектуальної власності: Аадемічний курс: Підручник. За ред. Орлюк О.П., Святоцького О.Д. – К.: Ін Юре. – 2007.

6. Дроб’язко В.С, Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності. Навч. посібник – К: Юрінком Інтер, 2004.

7. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. М.: Проспект, 2005.

Тема 10. Права авторів об'єктів патентного права

 

1. Загальна характеристика прав авторів. Особисті немайнові і майнові права авторів.

2. Право авторства і інші особисті немайнові права.

3. Право на винагороду.

 

Контрольні питання

 

1. Перерахуйте ознаки права авторства.

2. У чому полягає абсолютний і винятковий характер права авторства?

3. У яких випадках може бути втрачене право на подачу заявки?

4. У чому полягає зміст права на авторське ім'я?

5. Дайте характеристику права на винагороду, назвіть його види.

6. Хто зобов'язаний виплачувати автору винагороду?

7. У якому порядку і розмірі виплачується винагорода автору?

8. Чи має право одержувати винагороду особи, що сприяли створенню і використанню об'єктів промислової власності?

Нормативно-правові акти і література

 

1. Цивільний кодекс України.

2. Об охране прав на изобретения и полезные модели: Закон Украины в редакции от 1 июня 2000 г. //Ведомости Верховной Рады Украины. - 2000. -№ 37. - Ст. 307.

3. Об охране прав на промышленные образцы: Закон Украины от 15 декабря 1993 г. / Ведомости Верховной Рады Украины. -1994. - №7. - Ст.34.

4. Право інтелектуальної власності: Аадемічний курс: Підручник. За ред. Орлюк О.П., Святоцького О.Д. – К.: Ін Юре. – 2007.

5. Дроб’язко В.С, Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності. Навч. посібник – К: Юрінком Інтер, 2004.

6. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. М.: Проспект, 2005.

7. Методичні рекомендації по виплаті винагороди авторам об”єктів промислової власності. Схвалено Методичною комісією Державного патентного відомства України 7 серпня 1997 р. // Інтелектуальна власність. – 2000. - № 5, 6-7.

8. Практикум по праву интеллектуальной собственности. Часть2. Право промышленной собственности / Сост. В.А. Будянский. - Д.: ДонНУ, 2008.

 

 

Тема 11. Характеристика патенту, права і обов'язки власника патенту

 

1. Поняття патенту як охоронного документа.

2. Права власника патенту.

3. Обов'язки власника патенту.

4. Припинення дії патенту.

 

Контрольні питання

 

1. У чому полягає суть патенту як угоди між винахідником і державою?

2. Хто може бути власником патенту?

3. У яких випадках власником патенту на службовий винахід може стати винахідник?

4. Перерахуйте ознаки прав власника патенту.

5. Яке призначення формули винаходу?

6. Дайте поняття використання винаходу, перерахуйте основні дії, що характеризують види використання винаходу.

7. У яких правових формах реалізується право розпорядження патентом?

8. Перерахуйте дії, які не визнаються порушенням патентних прав.

9. За яких обставин припиняється дія патенту?

10. У яких випадках патент може бути визнаний недійсним?

Нормативно-правові акти і література

 

1. Цивільній кодекс України.

2. Об охране прав на изобретения и полезные модели: Закон Украины в редакции от 1 июня 2000 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2000. - № 37. - Ст. 307.

3. Об охране прав на промышленные образцы: Закон Украины от 15 декабря 1993 г. / Ведомости Верховной Рады Украины. -1994. - №7. - Ст.34.

4. Право інтелектуальної власності: Аадемічний курс: Підручник. За ред. Орлюк О.П., Святоцького О.Д. – К.: Ін Юре. – 2007.

5. Дроб’язко В.С, Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності. Навч. посібник – К: Юрінком Інтер, 2004.

6. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. Учебное пособие. – К.: МАУП, 1999.

7. Охрана промышленной собственности в Украине: монография / Под ред. А.Д. Святоцкого, В.Л. Петрова. – К.: Ін Юре, 1999.

8. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. М.: Проспект, 2005.

9. Прахов Б. Патентовласники // Інтелектуальна власність. – 2000. - №1.

10. Практикум по праву интеллектуальной собственности. Часть2. Право промышленной собственности / Сост. В.А. Будянский. - Д.: ДонНУ, 2008.

 

Тема 12. Договори про використання і передачу промислової власності

 

1. Поняття ліцензійного договору. Види ліцензійних договорів.

2. Характеристика ліцензійного договору.

3. Права, обов'язки, відповідальність сторін за ліцензійним договором.

4. Договір комерційної концесії.

5. Договори про передачу права власності на патент.

 

Контрольні питання

 

1. Перерахуйте види ліцензій, використовуваних при укладенні ліцензійних договорів, вкажіть їх відмінності.

2. Дайте характеристику предмету ліцензійного договору.

3. Перерахуйте додатки, що є невід'ємною частиною ліцензійного договору.

4. Які дії повинен зробити ліцензіар для реалізації права користування об'єктом промислової власності, що передане ліцензіату?

5. Що включає технічна допомога ліцензіату в освоєнні виробництва продукції за ліцензією?

6. Що входить в гарантії ліцензіара?

7. Які види платежів застосовуються при укладенні ліцензійних договорів?

8. У якій формі проводиться контроль ліцензіара за правильністю платежів ліцензіата?

9. Назвіть відмінності договору комерційної концесії від ліцензійних договорів.

10. У яких правових формах може проводитися поступка патентних прав?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.008 с.)