З курсу «Право інтелектуальної власності»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З курсу «Право інтелектуальної власності»НавчальнА ПРОГРАМА

З курсу «Право інтелектуальної власності»

(для студентів спеціальності «Правознавство»

Денної форми навчання)

 

 

Затверджені

на засіданні кафедри

цивільного права і процесу

Протокол № _4_ від _22_грудня_2011 р.

 

Донецьк ДонНУ 2011

 

ББК 67.9(4 укр) 304.3я73

 

 

Укладачі: В.А. Будянський, доц., канд. екон. наук, доц.

І.Ф. Коваль, доц., канд. юрид. наук, доц.

 

 

Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри цивільного права та процесу, протокол № __4__ від _22__грудня__ 2011 р.

 

Зав. кафедрою цивільного права та процесу ___________ О.С. Янкова

 

 

Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної

комісії економіко-правового факультету, протокол № ______

від ____ ____________2011 р.

 

Голова навчально-методичної комісії

економіко-правового факультету __________________ Г.О. Петренко

 

ВСТУП

 

Опис

 

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 

Модуль 1. Авторське право і суміжні права:

1. Загальна характеристика інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності.

2. Основні поняття авторського права.

3. Суміжні права.

4. Авторські договори.

5. Захист авторського права і суміжних прав.

Модуль 2. Паво промислової власності:

6. Основні поняття права промислової власності.

7. Характеристика об'єктів промислової власності.

8. Суб'єкти права промислової власності.

9. Оформлення патентних прав.

10. Права авторів об'єктів патентних прав.

11.Характеристика патенту, права і обов'язку власників патенту .

12.Договори про використання і передачу промислової власності.

13. Захист прав авторів і власників патентів.

14. Правова охорона комерційних найменувань.

15. Правова охорона торговельної марки.

16. Правова охорона комерційної таємниці.

17. Захист від недобросовісної конкуренції.

 

 

Вивчення курсу „Право інтелектуальної власності” як навчальної дисципліни передбачено у п’ятому семестрі денної форми навчання, у сьомому семестрі заочної форми навчання, у сьомому семестрі прискореної форми навчання.

 

 

Підсумкова форма контролю – іспит.

 

Тематичний план для денного відділення.

Найменування тем, обсяг в годинах лекційних занять

 

№ п/н Тема Обсяг в годинах
  I МОДУЛЬ. Авторське право і суміжні права  
1. Загальна характеристика інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності
2. Основні поняття авторського права
3. Суміжні права
4. Авторські договори
5. Захист авторського права і суміжних прав
  II МОДУЛЬ. Право промислової власності  
6. Основні поняття права промислової власності
7. Характеристика об'єктів промислової власності
8. Суб'єкти права промислової власності
9. Оформлення патентних прав
10. Права авторів об'єктів патентних прав
11. Характеристика патенту, права і обов'язки власника патенту
12. Договори про використання і передачу промислової власності
13. Захист прав авторів і власників патентів
14. Правова охорона комерційних найменувань
15. Правова охорона торговельної марки
16. Правова охорона комерційної таємниці
17. Захист від недобросовісної конкуренції
  РАЗОМ:

Семінарські заняття

 

 

пп/н Тема Обсяг в годинах
  I МОДУЛЬ. Авторське право і суміжні права  
1. Загальна характеристика інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності
2. Основні поняття авторського права
3. Суміжні права 0,5
4. Авторські договори
5. Захист авторського права і суміжних прав
  II МОДУЛЬ. Право промислової власності  
6. Основні поняття права промислової власності 0,5
7. Характеристика об'єктів промислової власності
8. Суб'єкти права промислової власності
9. Оформлення патентних прав 0,5
10. Права авторів об'єктів патентних прав 0,5
11. Характеристика патенту, права і обов'язки власника патенту
12. Договори про використання і передачу промислової власності
13. Захист прав авторів і власників патентів
14. Правова охорона комерційних найменувань
15. Правова охорона торговельної марки
16. Правова охорона комерційної таємниці
17. Захист від недобросовісної конкуренції
  РАЗОМ:

Тематичний план для заочного відділення

 

№ п/п Тема    
З/о  
1. I МОДУЛЬ. Авторське право і суміжні права  
2. Загальна характеристика інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності  
3. Основні поняття авторського права    
4. Суміжні права    
5. Авторські договори  
6. Захист авторського права і суміжних прав  
7. II МОДУЛЬ. Право промислової власності  
8. Основні поняття права промислової власності    
9. Характеристика об'єктів промислової власності    
10. Суб'єкти права промислової власності    
11. Оформлення патентних прав  
12. Права авторів об'єктів патентних прав  
13. Характеристика патенту, права і обов'язки власника патенту  
14. Договори про використання і передачу промислової власності  
15. Захист прав авторів і власників патентів    
16. Правова охорона комерційних найменувань    
17. Правова охорона торговельної марки  
  РАЗОМ:  

Семінарські занняття

№ п/п Тема Обсяг в годинах
З/о
1. Загальна характеристика інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності
2. Основні поняття авторського права
3. Суміжні права 0,5
4. Авторські договори 0,5
5. Захист авторського права і суміжних прав
6. Основные понятия права промышленной собственности.
7. Характеристика об'єктів промислової власності
8. Договори про використання і передачу промислової власності
9. Захист прав авторів і власників патентів
  РАЗОМ:

 

Тематичний план для прискореного відділення

 

№ п/п Тема    
Обсяг в годинах  
1. I МОДУЛЬ. Авторське право і суміжні права  
2. Загальна характеристика інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності  
3. Основні поняття авторського права    
4. Суміжні права    
5. Авторські договори  
6. Захист авторського права і суміжних прав  
7. II МОДУЛЬ. Право промислової власності  
8. Основні поняття права промислової власності    
9. Характеристика об'єктів промислової власності  
10. Суб'єкти права промислової власності    
11. Оформлення патентних прав  
12. Права авторів об'єктів патентних прав  
13. Характеристика патенту, права і обов'язки власника патенту  
14. Договори про використання і передачу промислової власності  
Захист прав авторів і власників патентів    
16. Правова охорона комерційних найменувань  
17. Правова охорона торговельної марки  
  РАЗОМ:  

 

 

Семінарські заняття

 

№ п/п Тема Обсяг в годинах
 
1. Загальна характеристика інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності 0,5
2. Основні поняття авторського права 0,5
3. Суміжні права 0,5
4. Авторські договори  
5. Захист авторського права і суміжних прав 0,5
6. Основные понятия права промышленной собственности. 0,5
7. Характеристика об'єктів промислової власності 0,5
8. Договори про використання і передачу промислової власності 0,5
9. Захист прав авторів і власників патентів 0,5
  РАЗОМ:

Рівень дисципліни „Право інтелектуальної власності

Студенти повинні володіти знаннями з теорії держави та права, вміти здійснювати обґрунтований аналіз юридичних норм, тлумачити правові норми, аргументувати правові рішення за конкретними юридичними справами.

Вивчаючи навчальну дисципліну “Право інтелектуальної власності» студенти повинні сформувати своє власне ставлення до місця права інтелектуальної власності в системі права України. Право інтелектуальної власності містить в собі ряд інститутів, які органічно пов’язані між собою загальними принципами. До основних інститутів права інтелектуальної власності належать: автосрьке право і суміжні права, патентне право, правова охорона засобів індивідуалізації товаровиробників та їх продукціїправова охорона нетрадиційних обєктів.

Основним джерелом права інтелектуальної власності є Цивільний кодекс України, який був прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

При підготовці до занять студенти повинні ознайомитися з наступними джерелами:

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ КУРСУ

1. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія / за науковою редакцію О.П. Орлюк: кол. Авторів: В.С. Дроб’язко, А.В. Міндрул, О.О. Тверезенко, Л.І. Работягова, О.О. Штефан та ін. – К.: Лазурит-Поліграф, 2010. – 464 с.

2. Коваль И.Ф. Защита пра интеллектуальной собственности: учеб. пособие / И.Ф. Коваль; под общ. редакцией Е.П. Орлюк. – К.: «Лазурит-Полиграф», 2010. – 300 с.

3. Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности. М. – 2010.

4. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2009. – 364 с.

5. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 432 с.

6. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Подопригори, О.Д. Святоцького. - К. Ін Юре, 2004.

7. Дроб’язко В.С, Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності. Навч. посібник – К: Юрінком Інтер, 2004.

8. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. – М.: Проспект, 2005.

9. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2005. – 416 с.

10. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Київ: Либідь, 2003.

11. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник для вузов. - М.: Изд. Норма, 2000.

12. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: Монографія / За заг. ред. В.В. Луця. – Тернопіль, Підручники і посібники, 2007. – 256с.

 

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДО ВСІХ ТЕМ КУРСУ

1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Господарський кодекс України.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

5. Кримінальний кодекс України.

6. Про авторське право і суміжні права: Закон України в редакції від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 43. - Ст. 214.

7. Про розповсюдження екземплярів аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних: Закон України в редакції від 10 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 7. - Ст.46.

8. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України в редакції від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 37. - Ст. 307.

9. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. -1994. - №7. - Ст. 34.

10. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 36.

11. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № 36. - Ст. 164.

12. Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

13. Правила розгляду заяв і справ про порушення законодавства про економічну конкуренцію, затв. Розпорядженням АМК України від 12 лютого 2002 р. із змінами від 17. 08. 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2002. - № 9. – Ст. 438; 2006. – № 37. – Ст. 2548.

14. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, що стосуються права автора на твір: Ухвала КМ України від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. - 2001.- № 52. - Ст. 2369.

15. Положення про державне свідоцтво на право розповсюдження і демонстрації фільмів, затв. Ухвалою КМ України від 28 березня 2001 р. № 294 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 13. - Ст. 554.

16. Правила роздрібної торгівлі і прокату приімрників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм і баз даних: затв. Ухвалою КМ України від 4 листопада 1997 р. № 1209 // Урядовій кур'єр. - 1997. - №219.

17. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав: Ухвала КМ України від 18 січня 2003 р. № 72 // Офіційний вісник України. - 2003. - №4. - Ст. 129.

18. Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм і порядку їх виплати: Ухвала КМ України від 18 січня 2003 р. № 71 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - Ст. 128.

19. Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності, затв. Ухвалою КМ України від 17 травня 2002 р. № 674 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 21. - Ст. 1042.

20. Всесвітня конвенція з авторських прав. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика. Наук.-практ. посіб.: У 4 т./ Під ред. А.Д. Святоцького. Т. 1. Право інтелектуальної власності. - К.: Ін Юре, 1999.

21. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика. Наук.-практ. посіб.: У 4 т. / Під ред. А.Д. Святоцького. Т. 1. Право інтелектуальної власності. - К.: Ін Юре, 1999.

22. Охорона інтелектуальної власності: нормативно-правові акти / За ред. Святоцького О.Д. – К.: Ін Юре, 2004. – 1176 с.

23. Законодавство України про інтелектуальну власність. – Х.: Одісей, 2004.

24. Практикум з права інтелектуальної власності. Частина 1. Авторське право і суміжні права / Уклад. В.А. Будянський,
І.Ф. Коваль,. - Д.: ДонНУ, 2008.

25. Практикум з права інтелектуальної власності. Частина 2. Право промислової власності / Уклад. В.А. Будянський. - Д.: ДонНУ, 2008.

Мета і завдання дисципліни

 

Мета: формування системи теоретичних знань з курсу „Право інтелектуальної власності” та придбання практичних навичок вирішення ситуацій щодо застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності; уміння використовувати правові засоби захисту прав субєктів інтелектуальної власності.

Завдання:глибоко вивчити зміст права інтелектуальної власності, показати роль і значення інтелектуальної власності, ринку інтелектуальної власності у створенні сучасної ринкової економіки, випуску конкурентноздатної продукції, економічному процвітанні кожного підприємства і країни в цілому. Дати характеристику об'єктів і суб'єктів авторського права, права промислової власності, прав і обов'язків авторів, власників патенту , їх правонаступників. Розкрити правові форми існування ринку інтелектуальної власності, якими є ліцензійні договори, договори комерційної концесії, договори про поступку виняткових прав, авторські договори. Вивчити способи захисту авторів, власників патенту, інших правовласників від порушень їх прав на інтелектуальну власність.

Студенти повинні знати:

- теоретичні положення щодо основних питань врегулювання відносин у сфері інтелектуальної власності;

- норми Цивільного кодексу України як основного джерела права інтелектуальної власності та спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності.

Студенти повинні вміти:

- враховувати загальнотеоретичні положення, норми Конституції України, Цивільного кодексу України в процесі реалізації та захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності;

- складати проекти договорів, заяв, інших документів щодо здійснення та захисту прав інтелектуальної власності.

 

Предмет: суспільні відносини у сфері створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності.

 

 

Викладацький склад

До викладання дисципліни „Право інтелектуальної власності” залучені:

1) Будянський Володимир Андрійович – доцент кафедри цивільного права та процесу, канд. екон. наук, доцент;

2) Коваль Ірина Федорівна - доцент кафедри цивільного права та процесу, канд. юрид. наук, доцент;

3) Опейда Звеніслава Іосифівна – старший викладач кафедри міжнародного та конституційного права,

4) Кеер Юлія Володимирівна – асистент кафедри цивільного права та процесу,

5) Скрипник Т.В. – старший викладач кафедри цивільного права і процесу

Методика викладання, форми та методи навчання

При викладанні дисципліни „Право інтелектуальної власності” застосовується методика проблемного навчання, евристичне навчання, модульно-рейтингова система навчання. Навчання за курсом „Право інтелектуальної власності” відбувається у формах лекцій, практичних занять, дискусій з проблемних питань цивілістики, застосовуються такі методи навчання як мозкові атаки, рольові ігри тощо.

Слід пам’ятати, що для вірного розуміння і тлумачення норм нового Цивільного кодексу України доцільно використовувати метод порівняльного правознавства. При цьому слід аналізувати наробітки вітчизняного законодавства, практику їх застосування, а також доцільно вивчати досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в зарубіжних країнах. Саме завдання для самостійної роботи студентів, тематика курсових та дипломних робіт передбачають можливість використовувати при вивченні права інтелектуальної власності не тільки системно-логічний, а й метод порівняльного правознавства та інші методи наукового дослідження.

 

Мова викладання – українська, російська.

 

 

Тема 3. Суміжні права

 

1. Поняття суміжних прав.

2. Суб'єкти суміжних прав.

3. Характеристика прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення.

 

Контрольні питання

1. Як співвідносяться між собою авторські і суміжні права?

2. Дайте характеристику знаку охорони суміжних прав і його призначення.

3. Перерахуйте об'єкти суміжних прав.

4. Дайте характеристику понять фонограми і відеограми.

5. Які встановлені критерії для охорони прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення?

6. Які особисті немайнові права мають виконавці?

7. Дайте характеристику права на ім'я виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення.

8. Перерахуйте майнові права виробників фонограм.

9. На який термін встановлена охорона прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення?

Тема 4. Авторські договори

 

1. Поняття і види авторських договорів.

2. Зміст авторського договору, основні обов'язки сторін.

Контрольні питання

1. Що є предметом авторського договору?

2. Які права автора можуть бути передані за авторським договором?

3. Перерахуйте істотні умови авторського договору.

4. Дайте характеристику використання прав автора на підставі невиняткової і виняткової ліцензії.

5. У якій формі укладаються авторські договори?

6. Назвіть основні види авторських договорів.

7. Дайте характеристику змісту видавничого договору на літературний твір.

 

Тематика рефератів

1) Інтелектуальна власність і її місце в соціально-економічному розвитку суспільства.

2) Порівняльний аналіз інтелектуальної і речової власності.

3) Роль інтелектуальної власності в створенні сучасної ринкової економіки.

4) Розвиток законодавства України про інтелектуальну власність.

5) Паризька конвенція по охороні промислової власності.

6) Євразійська патентна конвенція.

7) Порівняльний аналіз авторського права і суміжних прав.

8) Види авторських договорів.

9) Порівняльний аналіз об'єктів промислової власності.

10) Порівняльна характеристика прав авторів творів науки, літератури і мистецтва і авторів об'єктів патентного права.

11) Ліцензійні договори і ринок промислової власності.

12) Договір комерційної концесії і його особливості.

13) Характеристика ноу-хау і договорів про його передачу.

14) Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

15) Правова охорона комерційної таємниці.

16) Юридична відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

17) Правові способи боротьби з піратськими комп'ютерними програмами.

 

 

Завдання для самостійної роботи вибираються кожним студентом на першому семінарському занятті.

Завдання виконуються на основі аналізу наукової літератури, нормативних актів, публікацій в наукових журналах, матеріалів правозастосовчої практики (судових органів, органів Антимонопольного комітету України тощо).

Результати виконання самостійної роботи оформляються студентом у вигляді реферату, правового аналізу спорів обсягом до 10 сторінок.

Термін здачі виконаних завдань з самостійної роботи – не пізніше дати проведення відповідного семінарського заняття, за темою якого виконується самостійна робота.

 

Ресурси INTERNET

Критерії оцінювання знань

Поточний контроль оцінюється максимально в 50 балів. Складається із залікового модуля 1 і залікового модуля 2.

Заліковий модуль 1 оцінюється за наступними показниками:

· організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;

· залікова модульна робота 1.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 1, складає 25 балів, з яких

· за організаційно-навчальну роботу в аудиторії – 20 балів максимально;

· за залікову модульну роботу 1 – 5 балів максимально.

Заліковий модуль 2 оцінюється за наступними показниками:

· організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;

· самостійна робота;

· залікова модульна робота 2.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 2, складає 25 балів, з яких

· за організаційно-навчальну роботу – 15 балів максимально;

· за самостійну роботу – 5 балів максимально;

· за залікову модульну роботу 2 – 5 балів максимально.

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії повинна оцінюватися з урахуванням участы в семінарських заняттях (виступи, доповнення, доповіді, реферати);

Оцінювання організаційно-навчальної роботи студентів в аудиторії за семінарське заняття:

Бали Оцінка
5 балів
4 бали
3 бали
- 2 бали

 

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, що показав всебічні та глибокі знання передбаченого програмою матеріалу, законодавства, додаткової літератури, рекомендованої програмою курсу, що проявив тво

В залежності від виду завдання для самостійної роботи проявив творчі здібності, чітко та оригінально виклав матеріал, відобразив головне та додаткове в огляді публікацій,своєчасно виступив з матеріалом на відповідному практичному занятті. .

Оцінка «добре» виставляється студенту, що показав повне знання передбаченого програмою матеріалу, що засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою курсу, що виявив стабільний характер знань і здібності до їх самостійного заповнення та оновлення в ході практичної діяльності.

В залежності від виду завдання для самостійної роботи проявив творчі здібності, чітко виклав матеріал, відобразив основне в огляді публікацій, своєчасно виступив з матеріалом на відповідному практичному занятті. .

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який показав знання основного матеріалу в обсязі навчальної програми, необхідному для майбутньої роботи, знайомому з основною літературою, рекомендованою програмою курсу, який проте припустився неточностей у відповіді на теоретичні завдання або при вирішення практичного завдання, зокрема, неточність формулювань окремих понять, або який показав поверхневе знання одного з теоретичних питань або при вирішенні практичних завдань. Ця оцінка виставляється і у разі недостатньо аргументованого викладення матеріалу, недостатньо чітко і послідовно висловленої відповіді.

В залежності від виду завдання для самостійної роботи проявив поверхові знання за відповідною тематикою та відобразив поверхово зміст оглянутих публікацій, не виступив з матеріалами по СРСна відповідному практичному занятті.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який виявив істотні прогалини у знанні основного програмного матеріалу, що виражається у незнанні основних понять та положень навчального курсу, в невмінні пов’язати теоретичний матеріал з прикладами з чинного законодавства, юридичної практики, що свідчить про непідготовленість студента до професійної діяльності за спеціальністю «Правознавство».

Студент не виконав завдання для самостійної роботи.

 

Варіант 1.

1. Поняття творчої діяльності, інтелектуальної власності, права інтелектуальної власності. Система права інтелектуальної власності.

2. Поняття, предметі і джерела авторського права.

3. Права і обовязки власника свідоцтва на знак для товарів і послуг (торгівельну марку).

4. Тест: хто может бути автором аудіовізуального твору:

Вдповіді: 1) автор сценарію, 2) композитор, 3) режисер-постановник, 4) актори, 5) співак, 6) художник-постановник, 7) продюсер. 8) оператор-постановник.

 

Поточний, модульний контроль також може бути проведено за тестами, які розміщені в комп’ютерній базі факультету.

1.За які правопорушення в області авторських і суміжних прав передбачена кримінальна відповідальність?
1)привласнення авторства на чужий твір науки, літератури або мистецтва
2)+незаконное відтворення, розповсюдження творів науки, літератури або мистецтва, якщо ці дії заподіяли матеріальну шкоду в значному розмірі
3)невиплата винагороди авторам, виконавцям
4)незаконное відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм передач

 

2.Контрольна марка – це:
1)знак охорона авторських прав
2)свидетельство про реєстрацію авторського права
3)+знак, що засвідчує законність і правомірність розповсюдження екземплярів аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм
4)документ, підтверджуючий передачу права на твір
5)объект авторського права

 

3.Контрафактний екземпляр твору – це:
1)будь-який екземпляр твору
2)+екземпляр твору, виготовлений і поширений з порушенням авторських і суміжних прав
3)экземпляр, що має контрольну марку
4)экземпляр, не зареєстрований в Департаменті інтелектуальної власності
5)экземпляр, що не містить знаку охорони авторського права

 

4.Роздрібна торгівля екземплярами аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм допускається:
1)в будь-якому місці
2)тільки у музичних кіосках
3)+в спеціалізованих підприємствах торгівлі, зокрема фірмових, спеціалізованих відділах (секціях)
4)в недоступних для дітей місцях
5)тільки юридичними особами

 

5. До спеціальних способів захисту авторських прав відносяться:

1) відшкодування збитків

2) компенсація моральної (нематеріального) шкоди

3) + стягнення компенсації в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних зарабітних плат

4) визнання права

5) припинення дій, що порушують право

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

НавчальнА ПРОГРАМА

з курсу «Право інтелектуальної власності»

(для студентів спеціальності «Правознавство»

Денної форми навчання)

 

 

Затверджені

на засіданні кафедри

цивільного права і процесу

Протокол № _4_ від _22_грудня_2011 р.

 

Донецьк ДонНУ 2011

 

ББК 67.9(4 укр) 304.3я73

 

 

Укладачі: В.А. Будянський, доц., канд. екон. наук, доц.

І.Ф. Коваль, доц., канд. юрид. наук, доц.

 

 

Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри цивільного права та процесу, протокол № __4__ від _22__грудня__ 2011 р.

 

Зав. кафедрою цивільного права та процесу ___________ О.С. Янкова

 

 

Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної

комісії економіко-правового факультету, протокол № ______

від ____ ____________2011 р.

 

Голова навчально-методичної комісії

економіко-правового факультету __________________ Г.О. Петренко

 

ВСТУП

 

Опис

 

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 

Модуль 1. Авторське право і суміжні права:

1. Загальна характеристика інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності.

2. Основні поняття авторського права.

3. Суміжні права.

4. Авторські договори.

5. Захист авторського права і суміжних прав.

Модуль 2. Паво промислової власності:

6. Основні поняття права промислової власності.

7. Характеристика об'єктів промислової власності.

8. Суб'єкти права промислової власності.

9. Оформлення патентних прав.

10. Права авторів об'єктів патентних прав.

11.Характеристика патенту, права і обов'язку власників патенту .

12.Договори про використання і передачу промислової власності.

13. Захист прав авторів і власників патентів.

14. Правова охорона комерційних найменувань.

15. Правова охорона торговельної марки.

16. Правова охорона комерційної таємниці.

17. Захист від недобросовісної конкуренції.

 

 

Вивчення курсу „Право інтелектуальної власності” як навчальної дисципліни передбачено у п’ятому семестрі денної форми навчання, у сьомому семестрі заочної форми навчання, у сьомому семестрі прискореної форми навчання.

 

 

Підсумкова форма контролю – іспит.

 

Тематичний план для денного відділення.

Найменування тем, обсяг в годинах лекційних занять

 

№ п/н Тема Обсяг в годинах
  I МОДУЛЬ. Авторське право і суміжні права  
1. Загальна характеристика інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності
2. Основні поняття авторського права
3. Суміжні права
4. Авторські договори
5. Захист авторського права і суміжних прав
  II МОДУЛЬ. Право промислової власності  
6. Основні поняття права промислової власності
7. Характеристика об'єктів промислової власності
8. Суб'єкти права промислової власності
9. Оформлення патентних прав
10. Права авторів об'єктів патентних прав
11. Характеристика патенту, права і обов'язки власника патенту
12. Договори про використання і передачу промислової власності
13. Захист прав авторів і власників патентів
14. Правова охорона комерційних найменувань
15. Правова охорона торговельної марки
16. Правова охорона комерційної таємниці
17. Захист від недобросовісної конкуренції
  РАЗОМ:

Семінарські заняття

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.056 с.)