Тема 16. Правова охорона комерційної таємниціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 16. Правова охорона комерційної таємниці 

1. Поняття комерційної таємниці.

2. Особливості комерційної таємниці як об'єкту права інтелектуальної власності.

3. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю і відповідальність за їх порушення.

 

Контрольні питання

1. За наявності яких ознак інформація може бути віднесена до комерційної таємниці?

2. Перерахуйте види інформації, яка може бути віднесена до комерційної таємниці.

3. До якої групи об'єктів права інтелектуальної власності відноситися комерційна таємниця?

4. Як визначається склад, обсяг відомостей, що представляють комерційну таємницю, а також порядок їх захисту на підприємстві?

5. Які встановлені обмеження для віднесення інформації до комерційної таємниці?

6. Вкажіть термін дії права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

7. Які види юридичної відповідальності встановлені за порушення майнових прав на комерційну таємницю?

Нормативно-правові акти і література

 

 

1. Цивільний кодекс України..

2. Кримінальній кодекс України.

3. Право інтелектуальної власності: Аадемічний курс: Підручник. За ред. Орлюк О.П., Святоцького О.Д. – К.: Ін Юре. – 2007.

4. Дроб’язко В.С, Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності. Навч. посібник – К: Юрінком Інтер, 2004.

5. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник.–М.: Проспект, 2000.

6. Сляднева А. Определение понятия коммерческой тайны субъекта хозяйствования // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №9.

7. Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: економіко-правовий аспект // Інтелектуальна власність. – 1999. - № 9.

8. Коваль В. Розголошення, схилення до розголошення, неправомірне збирання та використання комерційної таємниці як форми недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 8.

9. Топалова Л. Господарсько-правові аспекти співвідношення комерційної та банківської таємниці у національному законодавстві // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 4.

Тема 17. Захист від недобросовісної конкуренції

 

1. Поняття недобросовісної конкуренції і її види.

2. Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб'єкта і його види.

3. Поняття комерційної таємниці і її неправомірний збір, розголошування і використання.

4. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

5. Порядок розгляду справ про недобросовісну конкуренцію.

 

Контрольні питання

 

1. Як співвідносяться поняття «конкуренція» і «недобросовісна конкуренція»?

2. Дайте характеристику неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки.

3. Які дії визнаються дискредитацією господарюючого суб'єкта?

4. У яких випадках порівняльна реклама буде визнана неправомірною?

5. У якому розмірі накладаються штрафи на юридичних осіб за здійснення ними дій, що є недобросовісною конкуренцією?

6. Які органи розглядають справи про недобросовісну конкуренцію?

7. Якій встановлений термін для звернення із заявою про захист від недобросовісної конкуренції?

8. Які рішення можуть бути ухвалені Антимонопольним комітетом і його територіальними відділеннями у справах про недобросовісну конкуренцію?

9. Які заходи можуть застосовуватися для забезпечення виконання рішень Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень у справах про недобросовісну конкуренцію?

10. У якому порядку виконуються рішення про накладення штрафу на порушника, що зробив недобросовісну конкуренцію?

 

Нормативно-правові акти і література

1. О защите от недобросовестной конкуренции: Закон Украины от 7 июня 1996 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. -1996. - № 36. - Ст. 164.

2. Правила рассмотрения дел о нарушении законодательства об экономической конкуренции, утв. Распоряжением АМК Украины от 12 февраля 2002 г. // Офіційний вісник України. - 2002.- 15 марта.

3. Саниахметова Н.А. Правовая защита конкуренции в предпринимательстве Украины. – Одесса,1998.

4. Журик Ю. Поняття і види недобросовісних дій у конкуренції // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 2.

5. Нестуля Т. Правові аспекти захисту знаків для товарів і послуг від недобросовісної конкуренції // Інтелектуальна власність. – 2000. - № 8-9.

6. Коваль И.Ф. Неправомерное использование деловой репутации субъектов хозяйствования как форма недобросовестной конкуренции // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 10.

7. Кулишенко В. Правовое регулирование сравнительной рекламы // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - №9.

8. Примак В. Процесуальні аспекти конкурентного законодавства // Юридичний вісник України. - 2002. - 2-8 березня; 8-15 березня, 16-22 березня, 23-29 березня.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час за розкладом.

Самостійна робота над навчальною дисципліною „Право інтелектуальної власності” включає:

- опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- підготовку до виступу на семінарському занятті;

- вирішення і письмове оформлення задач;

- підготовку конспектів навчальних чи наукових текстів;

- систематика вивченого матеріалу перед модульним контролем;

- виконання індивідуальних завдань тощо.

 

Індивідуальні завдання

 

1. На основі публікацій в періодичних виданнях виконати правовий аналіз спорів про порушення і захист:

а) авторських прав;

б) суміжних прав;

в) прав власників патентів;

г) прав авторів винаходів і інших об'єктів промислової власності;

д) прав на знаки для товарів і послуг;

е) прав на комерційні найменування;

 

2. Вивчити практику боротьби правоохоронних органів з інтелектуальним піратством, адміністративними і кримінальними правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності, випуском і продажею контрафактних аудіовізуальних творів, фонограм і підготувати реферат.

 

3. Вивчити і проаналізувати практику роботи судових органів щодо розгляду справ про порушення у сфері інтелектуальної власності і виступ на семінарському занятті.

 

4. Вивчити практику розгляду органами Антимонопольного комітету України справ про захист від недобросовісної конкуренції і підготувати виступ на семінарському занятті.

 

5. Вивчити практику укладання і виконання ліцензійних договорів на підприємствах, в науково-дослідних інститутах і підготувати виступ на семінарському занятті.

 

Тематика рефератів

1) Інтелектуальна власність і її місце в соціально-економічному розвитку суспільства.

2) Порівняльний аналіз інтелектуальної і речової власності.

3) Роль інтелектуальної власності в створенні сучасної ринкової економіки.

4) Розвиток законодавства України про інтелектуальну власність.

5) Паризька конвенція по охороні промислової власності.

6) Євразійська патентна конвенція.

7) Порівняльний аналіз авторського права і суміжних прав.

8) Види авторських договорів.

9) Порівняльний аналіз об'єктів промислової власності.

10) Порівняльна характеристика прав авторів творів науки, літератури і мистецтва і авторів об'єктів патентного права.

11) Ліцензійні договори і ринок промислової власності.

12) Договір комерційної концесії і його особливості.

13) Характеристика ноу-хау і договорів про його передачу.

14) Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

15) Правова охорона комерційної таємниці.

16) Юридична відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

17) Правові способи боротьби з піратськими комп'ютерними програмами.

 

 

Завдання для самостійної роботи вибираються кожним студентом на першому семінарському занятті.

Завдання виконуються на основі аналізу наукової літератури, нормативних актів, публікацій в наукових журналах, матеріалів правозастосовчої практики (судових органів, органів Антимонопольного комітету України тощо).

Результати виконання самостійної роботи оформляються студентом у вигляді реферату, правового аналізу спорів обсягом до 10 сторінок.

Термін здачі виконаних завдань з самостійної роботи – не пізніше дати проведення відповідного семінарського заняття, за темою якого виконується самостійна робота.

 

Ресурси INTERNETПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.009 с.)