Мета і принципи правової охорониМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета і принципи правової охорони 

Будь-яка власність має потребу в охороні. Інтелек­туальна власність не є виключенням. Однак способи охорони права на об'єкти інтелектуальної власності відрізня­ються від таких для матеріальних об'єктів. Якщо матеріа­льний об'єкт власності досить помістити під "замок" чи приставити до нього охоронця, то для охорони об'єктів ін­телектуальної власності такі засоби непридатні. Основним способом охорони в цьому випадку є видача автору або іншому суб'єкту права об'єкта інтелектуальної власності охоронного документа: патенту чи свідоцтва.

Охорона, яка надається інтелектуальній власності законами України, сприяє збільшенню кількості винаходів і раціоналізаторських пропозицій, росту інвестицій, розвитку науково-дослідної діяльності, що приводить до технічного прогресу, поліпшення якості промислової продукції, підви­щення культурного рівня громадян.

Суть охорони прав на об'єкти інтелектуальної влас­ності полягає в тім, що автор (розроблювач) об'єкта інте­лектуальної власності або інша визнана законом особа одержує від держави виключні права на створений об'єкт інтелектуальної власності на визначений період часу. Ці права регламентуються охоронним документом, що вида­ється власнику об'єкта інтелектуальної власності.

Автор, що одержав охоронний документ, наприклад патент, почуває себе впевнено, оскільки його права охо­роняються законом. Тепер він може розкрити даний вина­хід для широкого кола осіб на предмет використання ними цього об'єкту на законних підставах. Якби автор не мав охоронного документа, то він, швидше за все, не розкрив би даний винахід, ніхто б не зміг скористатися ним і пред­мет винаходу залишився б невідомим. Крім того, закріплене охоронним документом присвоєння особистих (немайнових), а також майнових прав сприяє використанню об'єк­та інтелектуальної власності, і це, мабуть єдиний спосіб отримання вигоди автором у результаті використання об'­єкта інтелектуальної власності самостійно з одержанням переваг над конкурентами чи шляхом дозволу третім осо­бам використовувати об'єкт інтелектуальної власності за ліцензійні платежі.

Часто охорону інтелектуальної власності ототож­нюють з її захистом і користуються терміном "захист прав інтелектуальної власності". Ми будемо розрізняти поняття "правова охорона" і "правовий захист". Підставою для цьо­го служить те, що ці дві дії повинні бути розділені, тому що, по-перше, вони мають різні цілі, а по-друге, здійснюються різними організаційними структурами. Охороною (оформ­ленням прав з видачею охоронного документа) займають­ся патентні органи, а захистом (у випадку порушення цих прав) - адміністративні і судові органи. Хоча якщо розгля­дати це питання з теоретичної точки зору, то поняття "пра­вовий захист" у цьому контексті є складовою більш широ­кого поняття "правова охорона".

Можна назвати, принаймні, чотири принципи пра­вової охорони.

По-перше, це принцип охороноспроможності. Тобто об'єкт правової охорони повинен відповідати визначеним законом вимогам. Наприклад, винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідниць­кий рівень і є промислово придатним.

По-друге, визнання за правоволодільцем виключно­го права на об'єкт права інтелектуальної власності.

По-третє, додержання прав не тільки правовласни-ків, але й дійсних розробників (авторів, винахідників).

По-четверте, додержання балансу інтересів право-власника з одного боку і суспільства - з іншого шляхом обмеження монополії на об'єкт права, наприклад, встано­вленням розумного строку дії охоронного документа.

 

3.2 Охорона прав на об'єкти промислової вла­сності

Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охороняється державою і засвідчується патентом.

Патент - це техніко-юридичний документ, виданий заявнику на винахід, корисну модель чи промисловий зра­зок, що відповідає умовам патентоспроможності і підтвер­джує авторство, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти.

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним Критерій новизни полягає в тому, що винахід не є частиною рівня техніки, що визначає всі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет - до дати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рів­ня техніки.

Промислова придатність визначається тим, що ви­нахід може бути використаний у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Для кожного об'єкта інтелектуальної власності іс­нують свої критерії охороноздатності, що визначені у від­повідних законах України.

Для оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки необхідно подати відповідним чином оформлену заявку в Державний департамент Інтелектуа­льної власності (далі - Установа). Для цього заявка на­правляється на адресу Державного підприємства "Україн­ський інститут промислової власності", підлеглого Установі, де проходить експертизу (рис. 4) Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Установа здійснює державну реєстрацію патенту, для чого вносить до реєстру відповідні дані. Видача патенту здійснюється Установою в місячний термін після реєстрації патенту.

Право на подання заявки, насамперед, має автор. У встановлених законом випадках це право має роботода­вець.

В Україні діють два види патентів на винахід: патент Із терміном дії 20 років, що видається після проведення експертизи по суті, І деклараційний патент - різновид па­тенту, що видається за результатами формальної експер­тизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід.

Терміни дії патенту прийнято відраховувати від да­ти подання заявки до Установи Якщо заявка спочатку бу­ла подана в одній із країн Паризького Союзу, а потім в Україні, то дія патенту відраховується від дати раніше по­даної заявки, що називається конвенційним пріоритетом.

 

Рис. 4 Технологічна схема процесу правової охорони об'єктів промислової власності

 

Правова охорона інших об'єктів промислової власно­сті в принципі здійснюється за схемою, що наведена на рис 4 з тими чи іншими особливостями Основні характеристики щодо правової охорони цих об'єктів наведені в табл. 1.

Таблиця 1

 

 

Характеристика об'єктів промислової власності

 

Об'єкт промислової власності Об'єкт правової охорони Критерії охороноздатності Охорон ний документ Термін право­вої охорони, роки
Винахід - продукт; - процес, нове застосування відомого продукту чи процесу - новизна; - винахідницький рівень: - промислова придатність патент 20 або 6*
Корисна модель форма, малюнок чи розфар­бування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу - новизна, - промислова придатність патент
Промисловий зра­зок результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання - новизна, патент
Торговельна марка (знак для товарів і послуг) будь-яке позначення (слова, літери, цифри тощо), або будь-яка комбінація позначень відповідність публічному порядку, принципам гуман­ності І моралі свідоцтво 10**
Географічне зазна­чення назва географічного місця, яка вживається для позначення товару правдивість свідоцтво 10**

*) прийом заявки на 6-ти річні деклараційні пакети припинено з 01.01.2004;

**) Термін правової охорони може бути продовженим ще на 10 років після закінчення попереднього терміну.

 

Дія охоронного документа на об'єкт промислової власності може достроково припинятися цілком чи частко­во на основі таких підстав:

- за заявою власника патенту;

- через невчасну сплату річного збору за підтри­мання дії охоронного документа.

Охорона прав на об'єкти промислової власності ре­гламентується законами України. "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промис­лові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і по­слуг", "Про охорону прав на зазначення походження това­рів", а також низкою підзаконних актів: положень, правил, інструкцій.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.013 с.)