Аналіз діяльності підприємства за 2005 рікМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз діяльності підприємства за 2005 рікОсновні техніко-економічні показники діяльності підприємства наведені у таблиці 2.1, показники фінансової діяльності – у табл. 2.2. Аналіз показників здійснюється за 2 роки – 2004 та 2005, що зумовлено відсутністю доступу до інформації за 2003 рік. Вихідні дані для аналізу – баланси та звіти про фінансові результати (додатки 2-5).

Таблиця 2.1

Основні техніко-економічні показники діяльності ВАТ "Спектр"

№ п/п. Назва показника Роки Відхи­ле­ння, %
Виручка від реалізації, тис. грн. 298,7
ПДВ, тис. грн. 336,7
Виручка від реалізації (без ПДВ та акцизного збору), тис. грн. 292,1
Інші доходи, тис. грн. 762,5
Всього доходів, тис. грн. 290,8
Затрати на виробництво реалізованої продукції, тис. грн. 283,7
Інші витрати, тис. грн. 1239,4
Всього витрат, тис. грн. 310,8
Прибуток, тис. грн. -53 -160,2
Чистий прибуток, тис. грн. 61,6 -53 -186,0
Розмір Статутного фонду, тис. грн. 0,0

Продовження таблиці 2.1

Всього власного капіталу, тис. грн. 1,0
Середньоспискова чисельність працівників, чол. 12,9
Фонд оплати праці, тис. грн. 123,3
Середньомісячний розмір заробітної плати на одного працівника, грн. 208,5 412,2 97,7
Первісна вартість ОВФ, тис. грн. 57,5
Рівень зносу ОВФ, % 12,1 12,9 6,6
Валюта балансу на кінець періоду, тис. грн. 55,6
Вартість оборотних засобів, тис. грн. 110,4
Вартість високоліквідних оборотних засобів, тис. грн. -85,1
Величина дебіторської заборгованості, тис. грн. -26,4
Величина кредиторської заборгованості, тис. грн. 186,2
Величина запасів, тис. грн. 280,0
Продуктивність праці одного працівника, тис. грн. 9,1 31,7 247,2

Таблиця 2.2

Основні фінансові показники діяльності ВАТ "Спектр"

№ п/п. Назва показника Роки Відхилення, %
1. Терміновий коефіцієнт ліквідності 0,48 0,35 -26,5
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0213 0,0011 -94,8
3. Коефіцієнт фінансової незалежності 0,71 0,46 -35,1
4. Коефіцієнт оборотності обігових засобів 1,22 2,27 86,3
5. Коефіцієнт оборотності запасів 3,37 3,53 4,9
6. Рентабельність виробництва, % 3,9 - -
7. Загальна рентабельність, % 3,8 - -

Показники господарської та фінансової діяльності підприємства дають змогу зробити такі висновки:

1) у 2005 році спостерігається значне зростання виручки від реалізації підприємства (на 298,7%). Причини цього явища будуть проаналізовані згодом;

2) виробничі витрати підприємства зростали дещо меншими темпами, аніж доходи від реалізації (283,7), проте їх ріст не свідчить про те, що підприємство скористалось ефектом масштабу від зростання реалізації;

3) різко зросли інші витрати (на збут, адміністративні, інші операційні) – майже у 12 разів. Це частково обумовлено зміною принципів калькуляції витрат у 2005 році (з переходом на нові стандарти ведення бухгалтерського обліку), а частково – суб'єктивними причинами, які ми також розглянемо потім;

4) у 2005 році підприємство отримало збиток, що склав 53 тис. грн. (у 2004 році розмір чистого прибутку становив 61,6 тис. грн.);

5) середньоспискова чисельність працівників зросла на незначний рівень – 12,9%;

6) фонд оплати праці на підприємстві за період зріс на 123,3%, що стало основною причиною зростання середньомісячного розміру заробітної плати на 97,7% (вона піднялась до рівня 412,2 грн.);

7) на 57,5% зросла первісна вартість основних виробничих фондів, рівень зносу практично не змінився (знаходиться у межах 12-13%);

8) зростання обсягів реалізації призвело до зростання валюти балансу підприємства (так, підсумок балансу зріс на половину);

9) загальне збільшення вартості оборотних фондів (110,4%) було спричинене, насамперед, збільшенням величини запасів сировини та готової продукції на складах підприємства. Знаменно, що вартість високоліквідних оборотних засобів та дебіторської заборгованості за 2005 рік зменшилась (на 85 та 26% відповідно);

10) практично утричі (на 186,2%) зросла величина короткострокової заборгованості. Основні статті збільшення зобов'язань – короткострокові кредити банків та кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

11) незначне зростання чисельності працівників та суттєве зростання обсягів реалізації призвело до збільшення на 247% продуктивності праці.

Терміновий коефіцієнт ліквідності визначається шляхом ділення сум грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень, розрахунків із дебіторами на розмір короткострокових зобов'язань.

Імовірність погашення короткострокових зобов'язань тим більша, чим вищий коефіцієнт термінової ліквідності. У світовій практиці вважається, що цей коефіцієнт не повинен бути меншим 1.

Абсолютний коефіцієнт ліквідності обчислюється шляхом ділення суми грошових коштів підприємства і короткострокових фінансових вкладень на величину короткострокових зобов'язань. Він характеризує негайну готовність підприємства погасити свою заборгованість.

Світова практика вважає, що значення абсолютного коефіцієнта ліквідності в межах 0,25-0,35 є достатнім. Для України прийнято вважати оптимальним рівнем 0,2-0,25.

Важливою характеристикою фінансового стану підприємства є фінансова незалежність від зовнішніх джерел. Коефіцієнт фінансової незалежності (тобто автономності) обчислюється як співвідношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу.

Якщо коефіцієнт фінансової незалежності становить більше 0,5, то фінансування діяльності за рахунок залучених коштів здійснюється в допустимих межах.

Коефіцієнт обороту оборотного капіталу дорівнює співвідношенню обсягу збуту до середньорічної вартості оборотного капіталу. Аналогічно визначається і коефіцієнт оборотності запасів (обсяг реалізації ділиться на середньорічну вартість запасів).

Фінансові показники свідчать про погіршення показників платоспроможності підприємства (зменшення всіх показників ліквідності та незалежності) та покращення ефективності використання оборотного капіталу підвищення показників оборотності. Проте необхідно зазначити, що оборотність запасів зростає тільки на 4,9%. Значне погіршення платоспроможності підприємства призвело до того, що в кінці 2005 року ВАТ "Спектр" фактично змінила власника (цей факт не підлягає подальшому детальнішому дослідженню).

Структура валових витрат підприємства у 2004 та 2005 роках наведена у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Структура витрат ВАТ "Спектр" у 2004-2005 роках

№ п/п. Стаття витрат Абсолютні показ­ники, тис. грн. Структура витрат, %
Витрати на з/п. та нарахування 855,4 1924,4 36,8 20,2
Амортизаційні відрахування 342,1 14,7 10,5
Витрати на сировину та матеріали 874,2 3572,4 37,6 37,4
Цехові витрати (без витрат на з/п.) 121,1 1215,2 5,2 12,7
Інші виробничі витрати 64,2 2,8 9,9
Адміністративні витрати 0,7 2,3
Витрати на збут 1,6 5,5
Інші операційні витрати 0,5 1,5
Всього витрат 100,0 100,0

 

Як бачимо з табл. 2.3, структура витрат на підприємстві істотно змінилась. До основних факторів, що спричинили зміну структури собівартості необхідно віднести:

1) зменшення витрат на заробітну плату персоналу, що викликано дією ефекту масштабу;

2) незначним зростанням амортизаційних витрат, що обумовлено збільшенням вартості основних засобів у 2005 році;

3) значно зросли витрати на збут, що обмовлено активізацією збутової діяльності підприємства;

4) значним збільшенням цехових, інших виробничих та операційних витрат, причини зростання яких необхідно дослідити.

Таблиця 2.4

Реалізація товарів та послуг на 2005 рік по місяцях, тис. грн.

Назва
Лакофарбова продукція 145,6 205,3 200,3 201,1 198,4 192,8 183,3 152,1 219,6 222,5 227,9 236,7
Послуги 12,2 13,6 20,1 18,8 17,5 18,0 18,4 16,9 20,3 17,9 18,3 22,0
Сировина та розхідні матеріали 21,8 25,5 23,1 28,6 23,0 16,5 15,6 19,0 26,0 26,5 26,8 26,0
Всього (з ПДВ) 179,6 244,4 243,5 248,5 238,9 227,3 217,3 265,9 266,9 284,7

Таблиця 2.5

Витрати на виробництво реалізованих в 2005 році товарів та послуг по місяцях, тис. грн.

Назва
Лакофарбова продукція 126,57 178,54 174,12 174,89 172,51 167,66 159,38 132,22 190,95 193,46 198,18 205,83
Послуги 8,12 9,10 13,39 12,54 11,65 11,99 12,28 11,26 13,56 11,94 12,20 14,66
Сировина та роз­хідні матеріали 18,96 22,14 20,06 24,82 20,02 11,99 13,60 16,53 22,61 23,08 23,33 22,57
Аморт. осн. зас. 0,38 0,51 0,47 0,47 0,47 0,47 0,43 0,38 0,51 0,51 0,51 0,51
Всього 154,06 210,25 208,08 212,71 204,68 194,48 185,68 160,35 227,63 228,99 234,26 243,57

Таблиця 2.6

Фонд заробітної плати на 2005 рік по місяцях, тис. грн.

№ п/п. Найменування показників Всьо­го
Зарплата 122,72 165,28 165,6 169,68 161,84 153,04 146,56 128,56 180,56 180,56 184,64 192,8 262,96
Нарахування 45,92 61,92 61,92 63,6 60,88 57,44 55,12 48,32 67,68 67,68 69,36 72,4 70,8
Додаткова зарплата 12,24 16,64 16,64 17,04 16,32 15,28 14,64 12,96 18,4 19,36
Нарахування на дод. з.п 4,8 6,16 6,16 6,48 6,16 5,76 5,44 4,8 6,8 6,8 6,8 7,12 1060,64
  Всього 185,68 249,6 250,24 256,72 244,8 231,2 221,68 194,16 273,04 273,36 279,52 291,76

Територія підприємства займає близько 34 га, з яких виробничі площі ВАТ "Спектр" розташовуються на 107,3 тис. м2.

Дані, що характеризують видову (технологічну) структуру основних фондів ВАТ "Спектр", представлені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Склад основних засобів підприємства

Найменування показника На кін. 2003 р. На кін. 2004 р. На кін. 2005 р. Відхилення, +/-
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 2004-2003 2005-2004
тис. грн. % тис. грн. %
Усього: 47058,4 -161 -0,35 -3940,6 -7,73
1. Будинки, споруди та передавальні пристрої 68,2 68,4 33028,8 70,2 0,04 -1872,2 -5,4
2. Машини та обладнання 28,9 28,5 12300,2 26,1 -254 -1,7 -2225,8 -15,3
3. Транспортні засоби 1,4 1,6 971,6 2,1 14,6 125,6 14,9
4. Інструменти, прилади, інвентар 1,4 1,4 705,1 1,5 -16 -2,2 -3,9 -0,6
5. Інші основні засоби 0,1 0,03 52,7 0,1 -14 -45,2 35,7  

 

За даними аналітичної таблиці 2.7 видно, що переважну частку основних фондів підприємства складають група "Будинки, споруди та передавальні пристрої" – в середньому 68,9 % їх загального складу, 26-28% – група "Машини та обладнання".

Зміни у технологічній структурі основних фондів ВАТ "Спектр" за три роки – скорочення їх вартості на 161 тис. грн. у 2004 році та на 3940,6 тис. грн. у 2005 році – відбулися за рахунок зменшення вартості машин та обладнання на загальну суму 254 тис. грн. у 2004 році; будинків, споруд, передавальних пристроїв та машин й обладнання на загальну суму 4098 тис. грн. у 2005 році.

Зростання вартості основних фондів спостерігалося у 2004 році по групі "Будинки, споруди та передавальні пристрої" на 15 тис. грн. і "Транспортні засоби" – на 108 тис. У 2005 році таке збільшення відбулося лише по транспортних засобах – 125,6 тис. грн.

Отже, ВАТ "Спектр" відносять до числа перспективних великих підприємств Північно-західного регіону України. Оскільки дане підприємство має в наявності розвинуту інфраструктуру інженерних комунікацій, надійне забезпечення електроенергією, теплом і водою, а також забезпечена автодорогами та залізничними шляхами (залізнична гілка станції Луцьк Львівської залізної дороги), займає масштабні площі, виробничі цехи, оснащена машинним устаткуванням, таку експертну оцінку можна вважати достовірною.

В даний період розвитку перед підприємством стоять такі труднощі:

– труднощі пов'язані із постійними змінами політичного та економічного законодавства;

– існування кризи платежів, що затримує рух грошових засобів;

– ризик неплатоспроможності при підвищенні рівня оподаткування та рівня інфляції;

– ризик неконкурентноздатності продукції, який можливий при запровадженні конкурентами більш передових технологій виробництва.

В перспективі підприємство планує виготовлення клейових сумішей для плитки і гіпсокартону.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.009 с.)