Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингової програми як організаційно-економічної основи удосконалення системи менеджменту на підприємствіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингової програми як організаційно-економічної основи удосконалення системи менеджменту на підприємствіМаркетингова програма

курсова робота з маркетингу
ЗМІСТ

 

 

Вступ....................................................................................................................... 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингової програми як організаційно-економічної основи удосконалення системи менеджменту на підприємстві............................. 4

1.1. Функції, принципи і концепції маркетингу................................................. 4

1.2. Стратегія і тактика маркетингу................................................................... 5

1.3. Розробка комплексу маркетингу і виробничо-збутова функція маркетингу 8

Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Спектр" і шляхи її покращення........................................................................................................... 17

2.1. Коротка характеристика підприємства..................................................... 17

2.2. Аналіз діяльності підприємства за 2005 рік............................................. 18

2.3. Аналіз маркетингової діяльності............................................................... 23

2.4. Шляхи вдосконалення маркетингової програми..................................... 35

Висновки............................................................................................................... 41

Література............................................................................................................. 42

Додатки................................................................................................................. 43

 


Вступ

Маркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, як правило, займаються підрозділи, які здійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів, а також управляючі, що відповідають за певні територіальні ринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництво маркетингом. Вони виконують певні обов'язки, що стосуються маркетингової діяльності – планування, ціноутворення, розподіл, просування товару на ринку, комунікації ринку, реклама тощо.

Часто людину, що керує маркетинговою діяльністю, уявляють як таку, метою якої є лише стимулювання попиту на продукцію фірми. Насправді ж коло її завдань значно ширше. Слід забезпечити такі рівень, час пред'явлення і характер попиту, за яких можливо досягти цілей, що постають перед підприємством, фірмою.

Метою курсової роботи є систематизація, розширення і закріплення теоретичних знань із маркетингу, застосування їх при вирішенні конкретних економічних проблем, розвиток навичок самостійної роботи та опанування методикою маркетингових досліджень при вирішенні визначених у курсовій роботі питань.

Завданням курсової роботи є виявити ступінь підготовки із питань вибору та розробки маркетингової стратегії, комплексу маркетингових заходів, товарної, цінової, збутової політики та просування товарів.

Обґрунтування рекомендації для прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу на визначеному підприємстві.

Методи дослідження, які використовувались в роботі – статистичні.

Об'єктом дослідження є підприємство ВАТ "Спектр". Мета дослідження – розробка і удосконалення маркетингових заходів для цього підприємства.

Актуальність теми полягає в тому, що маркетингові заходи є необхідними для економічного процвітання підприємства, і правильна розробка їх – це шлях до добробуту в нових економічних умовах. Особливо це стосується планування маркетингової стратегії підприємства, оскільки від правильності і доцільності виконання цієї роботи залежить успіх всієї маркетингової діяльності будь-якої фірми. Розробка маркетингової програми є особливо актуальною в наш час насамперед тому, що перехід української економіки на ринкові основи відбувся зовсім недавно, а тому у вітчизняних підприємств спостерігається певна відсутність досвіду роботи в нових умовах, що стосується і розробки маркетингових програм.

 


Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингової програми як організаційно-економічної основи удосконалення системи менеджменту на підприємстві

Коротка характеристика підприємства

Повна і скорочена назви: Відкрите акціонерне товариство "Спектр", ВАТ "Спектр".

Код ЗКПО: 21750969

Юридична адреса: ВАТ "Спектр" вул. Кафедральна, 15, м. Луцьк Волинська обл., 43010 Індивідуальний податковий номер 217509603087 Розрахунковий рахунок 26005230016001 ВРУКБ "Приватбанк" МФО 303440

4. Номер та дата реєстрації підприємства : 02448846, 15 травня 1997 р.

5. Утворено товариство в 1987 році, а потім реорганізовано в процесі приватизації, і на сьогодні його засновниками є декілька підприємств, акціонерних товариств, виробничих груп, а також банк. Функціонує підприємство на ринку більше десяти років, і займає певний сегмент на ринку України.

6. Форма власності: колективна

7. Оподаткування підприємства здійснюється на загальних підставах.

На даний час основною продукцією ВАТ "Спектр" є: фарби олійні для внутрішніх робіт МА – 22, МА – 15; Емалі ПФ – 115, а також фарби водоемульсійні. На ці види фарб припадає до 90 % всієї реалізованої продукції.

Також, до сфери діяльності фірми належать:

– торгівельна діяльність;

– посередницька діяльність;

– надання транспортних та інших видів послуг;

– інша діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України;

– організація виставок, торгів та ярмарків на території України та інших держав.

Підприємство у своїй діяльності переслідує мету участі у розвитку сучасних технологій. А саме, виробляє лакофарбову продукцію; займається торгівельною діяльністю.

Основні цілі діяльності підприємства:

1) збільшення прибутків в 2006 р. на 22,89%, 2007 р. на 74,48%, 2008 р. на 170,73% від 2005 року;

2) досягнення рентабельності в 2006 р. – 17%, 2007 р. – 18%, 2008 р. – 19%;

3) збільшення заробітної платні робітникам в 2006 р. на 21,81% 2007 р. на 70,96%, в 2008 р. на 161,63% від 2005 року;

4) збільшення обсягів виробництва та послуг в 2006 р. на 35%, в 2007 р. на 95% від 2005 року.

5) Реалізація виготовлення клейових сумішей для плитки і гіпсокартону до кінця 2006 року за рахунок цільового фінансування власними та залученими коштами.

Допоміжні цілі:

1) висока якість продукції;

2) нові технології;

3) покращення системи управління персоналом;

4) перепідготовка персоналу та його мотивація.

ВАТ "Спектр" знаходиться на стадії розвитку: збільшення обсягів виробництва, асортименту товарів, розширення ринків збуту.

Це підприємство було обране як акціонерне товариство відкритого типу, що займається виробництвом лакофарбової продукції для побутових і виробничих потреб суспільства, збуту готової продукції і іншими видами господарської діяльності, що передбачені в Статутному договорі і в договорі засновників. Статутним договором також передбачаються всі види комерційної діяльності, посередницької діяльності, що не заперечують чинному законодавству України. Повна назва підприємства – Відкрите акціонерне товариство "Спектр". Воно є самостійною економічною одиницею, що функціонує від свого імені, за власний рахунок та в свої інтересах, має свій самостійний баланс, печатку, торгівельну марку, має і користується виробничими, торгівельними та офісними маєтками та складськими приміщеннями. В своїй діяльності використовує змішане фінансування своєї поточної діяльності, в тому числі і за рахунок довгострокових і короткострокових кредитів та позик банків. Утворено товариство в 1987 році, а потім реорганізовано в процесі приватизації, і на сьогодні його засновниками є декілька підприємств, акціонерних товариств, виробничих груп, а також банк. Функціонує підприємство на ринку більше десяти років, і займає певний сегмент на ринку України.

Висновки

Отже, маркетинг – це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення та задоволення потреб у його продукції (послугах) через продаж її на ринку з метою одержання прибутку.

Маркетинг як різновид діяльності необхідної за умов ринкової економіки, виконує такі функції:

– вивчення ринку, його структуризація (сегментування), аналіз і прогнозування попиту;

– вибір сегментів ринку, прийнятних для підприємства;

– визначення номенклатури та асортименту продукції для ринку;

– розробка стратегії виходу на ринок і реакції на дії конкурентів;

– реклама, збут та його стимулювання;

– політика ціноутворення.

Для досягнення своєї мети на ринку підприємство розробляє стратегію і тактику маркетингу. Стратегія маркетингу включає такі основні рішення та обґрунтування: ринок, на якому виступає підприємство; особливості (стратегія) поведінки на ньому; склад і обсяг продукції, яка пропонуватиметься на ринку, розробка нової продукції, форми й методи реклами, доставки і збуту продукції, ціни на продукцію. Реалізація маркетингової стратегії здійснюється прийняттям конкретних оперативних рішень з різних питань, які можна назвати тактикою маркетингу.

Комплекс маркетингу (Marketing Complex) – це набір змінних факторів (товар, ціна, методи поширення і стимулювання), що піддаються контролю і сукупність яких підприємство може використати у прагненні викликати бажану реакцію з боку цільового ринку. Розробка товарів і комплексу маркетингу здійснюється стосовно кожної з цілей, за якими розмежовується ринок.

Маркетингова діяльність ВАТ "Спектр" спрямована на стимулювання попиту на свою продукцію. Для цього фірма користується доступними їй засобами (маркетингова стратегія, цінова політика, стимулювання збуту, політика просування товару, реклама продукції та ін.). Велике значення в цьому процесі має якість і оформлення самої продукції, що залежить не лише від маркетингової служби, а й від безпосередніх виробників – працівників фірми.

Для покращення діяльності підприємства введено в дію комплекс заходів, спрямованих на покращення результатів діяльності в майбутньому (плановий наступний період – три роки).

На майбутнє підприємство планує поступове збільшення кількості оборотів товарних запасів (а отже частіше їх оновлення на складах готової продукції), що в свою чергу має призвести до збільшення прибутку.

Планується також покращити становище з реалізацією продукції. Підприємство планує зменшити запаси готової продукції. Покращення збуту продукції підприємства дасть змогу підвищити деякі важливі показники, що, в свою чергу призведе до підвищення прибутковості фірми.


Література

1. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга: Сер. "Практика маркетинга". – Изд 2-е, доп. – М.: Фолиум, "Информ-Студио", 1996. – 128 с.

2. Баркан Д.И. Маркетинг для всех: Беседы для начинающих. – Л.: Редакционно-издательский центр "Культ-информ-пресс" совместно с социально-коммерческой фирмой "Человек", 1991. – 256 с.

3. Баширов И.Х., Криновцева Н.А., Азарян Е.М. Маркетинг потребительских товаров. – Донецк, 1995. – 302 с.

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 252 с.

5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підр. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

6. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1998. – 384 с.

7. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 327 с.

8. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. – М.: Дело, 1995. – 192 с.

9. Завадський Й.С. Менеджмент: Management. – У 3 т. – Т. 1. – 3-вид., доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту. – 2001. – 542 с.

10. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов – сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). – М.: Междунар. отношения, 1988. – 304 с.

11. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.

12. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1998. – 152 с.

13. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. – СПб.: Наука, 1996. – 648 с.

14. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

15. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.М. Романова. – М.: ЮНИТИ, 1995. – 560 с.

16. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: Ось-89, 1997. – 80 с.

17. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

18. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 256 с.

19. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие. – Харьков: НВФ Студ-центр, 1995. – 215 с.


Додатки

Додаток 1

Організаційна структура ВАТ "Спектр"


Додаток 2

Баланс ВАТ "Спектр" на 31.12.2004 р. (тис. грн.).

Актив Сума Пасив Сума  
 
І. Необоротні активи.   І. Власний капітал    
Нематеріальні активи:   Статутний капітал  
залишкова вартість Додатковий капітал  
первісна вартість Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  
знос  
Незавершене будівництво Вилучений капітал    
Основні засоби:   Усього за розділом І  
залишкова вартість І. Довгострокові зобов’язання    
первісна вартість  
знос Усього за розділом ІІ    
Довгострокові фінансові інвестиції   ІІІ. Поточні зобов’язання    
Усього за розділом І Короткострокові кредити банків  
ІІ. Оборотні активи    
Запаси:   Векселі видані    
виробничі запаси Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  
незавершене виробництво  
готова продукція  
товари Поточні зобов’язання за розрахунками:    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
з одержаних авансів  
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   з бюджетом  
з позабюджетних платежів  
з бюджетом  
за виданими авансами зі страхування  
Інша поточна дебіторська заборгованість з оплати праці  
Грошові кошти Інші поточні зобов’язання  
Інші оборотні активи Усього за розділом ІІІ  
Усього за розділом ІІ Баланс  
ІІІ. Витрати майбутніх періодів    
Усього за розділом ІІІ  
Баланс  

 


Додаток 3

Баланс ВАТ "Спектр" на 31.12.2005 р. (тис. грн.)

Актив Сума Пасив Сума  
 
І. Необоротні активи.   І. Власний капітал    
Нематеріальні активи:   Статутний капітал  
залишкова вартість Додатковий капітал  
первісна вартість Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
знос  
Незавершене будівництво Вилучений капітал    
Основні засоби:   Усього за розділом І  
залишкова вартість І. Довгострокові зобов’язання    
первісна вартість  
знос Усього за розділом ІІ    
Довгострокові фінансові інвестиції ІІІ. Поточні зобов’язання    
Усього за розділом І Короткострокові кредити банків  
ІІ. Оборотні активи    
Запаси:   Векселі видані    
виробничі запаси Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  
незавершене виробництво  
готова продукція  
товари Поточні зобов’язання за розрахунками:    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
з одержаних авансів  
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   з бюджетом  
з позабюджетних платежів  
з бюджетом  
за виданими авансами зі страхування  
Інша поточна дебіторська заборгованість з оплати праці  
Грошові кошти Інші поточні зобов’язання  
Інші оборотні активи Усього за розділом ІІІ  
Усього за розділом ІІ Баланс  
ІІІ. Витрати майбутніх періодів      
Усього за розділом ІІІ    
Баланс  

Додаток 4

Звіт про фінансові результати ВАТ "Спектр" за 2004 р. (тис. грн.)

Стаття Показник
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір  
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:  
прибуток
збиток  
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:  
прибуток
збиток  
Інші доходи  
Фінансові витрати  
Втрати від участі в капіталі  
Інші витрати  
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  
прибуток
збиток  
Податок на прибуток від звичайної діяльності 26,4
Фінансові результати від звичайної діяльності:  
прибуток 61,6
збиток  
Чистий:  
прибуток 61,6
збиток  

Додаток 5

Звіт про фінансові результати ВАТ "Спектр" за 2005 р. (тис. грн.)

Стаття Показник
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір  
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:  
прибуток
збиток  
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:  
прибуток  
збиток -53
Інші доходи  
Фінансові витрати  
Втрати від участі в капіталі  
Інші витрати  
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  
прибуток  
збиток -53
Податок на прибуток від звичайної діяльності  
Фінансові результати від звичайної діяльності:  
прибуток  
збиток -53
Чистий:  
прибуток  
збиток -53

 


Додаток 6

Анкета для визначення потреби в інформації на ВАТ "Спектр"

 

1. У прийнятті яких рішень ви приймаєте одноосібну участь:

– рішення, що стосуються функціонування усього підприємства;

– рішення, що стосуються функціонування підрозділу;

– рішення, що стосуються виконання обов’язків.

2. У прийнятті яких рішень ви приймаєте колегіальну участь:

– рішення, що стосуються функціонування усього підприємства;

– рішення, що стосуються функціонування підрозділу;

– не приймаю участі у прийнятті колегіальних рішень.

3. В якій мірі ваша діяльність визначається приписами та інструкціями:

– більше 80% моїх дій;

– 50 - 80% моїх дій;

– 20 - 50% моїх дій;

– менше 20% моїх дій.

4. Чи отримуєте ви задоволення від роботи:

– так;

– ні.

5. Чи контактуєте ви із співробітниками у вільний від роботи час:

– так;

– ні.

6. Чи є у вашому відділі такі співробітники, які не відповідають посаді:

– так;

– ні.

7. Чи подобається вам моральний клімат у вашому колективі:

– так;

– ні.


Продовження додатку 6

 

8. Який % отриманої інформації ви використовуєте у своїй діяльності:

– до 20% інформації;

– 20 - 40% інформації;

– 40 - 60% інформації;

– 60 - 80% інформації;

– 80 - 100% інформації.

9. Чи вважаєте ви, що управлінські рішення, які приймаються на підприємстві:

– майже завжди є неефективними;

– часто є неефективними;

– інколи не завжди продумані;

– в переважній більшості продумані.

 

Маркетингова програма

курсова робота з маркетингу
ЗМІСТ

 

 

Вступ....................................................................................................................... 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингової програми як організаційно-економічної основи удосконалення системи менеджменту на підприємстві............................. 4

1.1. Функції, принципи і концепції маркетингу................................................. 4

1.2. Стратегія і тактика маркетингу................................................................... 5

1.3. Розробка комплексу маркетингу і виробничо-збутова функція маркетингу 8

Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Спектр" і шляхи її покращення........................................................................................................... 17

2.1. Коротка характеристика підприємства..................................................... 17

2.2. Аналіз діяльності підприємства за 2005 рік............................................. 18

2.3. Аналіз маркетингової діяльності............................................................... 23

2.4. Шляхи вдосконалення маркетингової програми..................................... 35

Висновки............................................................................................................... 41

Література............................................................................................................. 42

Додатки................................................................................................................. 43

 


Вступ

Маркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, як правило, займаються підрозділи, які здійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів, а також управляючі, що відповідають за певні територіальні ринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництво маркетингом. Вони виконують певні обов'язки, що стосуються маркетингової діяльності – планування, ціноутворення, розподіл, просування товару на ринку, комунікації ринку, реклама тощо.

Часто людину, що керує маркетинговою діяльністю, уявляють як таку, метою якої є лише стимулювання попиту на продукцію фірми. Насправді ж коло її завдань значно ширше. Слід забезпечити такі рівень, час пред'явлення і характер попиту, за яких можливо досягти цілей, що постають перед підприємством, фірмою.

Метою курсової роботи є систематизація, розширення і закріплення теоретичних знань із маркетингу, застосування їх при вирішенні конкретних економічних проблем, розвиток навичок самостійної роботи та опанування методикою маркетингових досліджень при вирішенні визначених у курсовій роботі питань.

Завданням курсової роботи є виявити ступінь підготовки із питань вибору та розробки маркетингової стратегії, комплексу маркетингових заходів, товарної, цінової, збутової політики та просування товарів.

Обґрунтування рекомендації для прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу на визначеному підприємстві.

Методи дослідження, які використовувались в роботі – статистичні.

Об'єктом дослідження є підприємство ВАТ "Спектр". Мета дослідження – розробка і удосконалення маркетингових заходів для цього підприємства.

Актуальність теми полягає в тому, що маркетингові заходи є необхідними для економічного процвітання підприємства, і правильна розробка їх – це шлях до добробуту в нових економічних умовах. Особливо це стосується планування маркетингової стратегії підприємства, оскільки від правильності і доцільності виконання цієї роботи залежить успіх всієї маркетингової діяльності будь-якої фірми. Розробка маркетингової програми є особливо актуальною в наш час насамперед тому, що перехід української економіки на ринкові основи відбувся зовсім недавно, а тому у вітчизняних підприємств спостерігається певна відсутність досвіду роботи в нових умовах, що стосується і розробки маркетингових програм.

 


Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингової програми як організаційно-економічної основи удосконалення системи менеджменту на підприємствіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.021 с.)