Семінарське заняття 2 (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття 2 (2 год.)Запитання для обговорення:

1. Судові дебати й останнє слово підсудного.

2. Поняття та види вироків і порядок їх постановлення.

3. Структура, зміст і процесуальна форма вироку.

4. Проголошення вироку, забезпечення прав учасників процесу та звернення вироку до виконання.

Самостійна робота(4 год.)

1. Поняття і значення загальних положень судового розгляду.

2. Безпосередність, усність судового розгляду і незмінність складу суду при розгляді справи. Випадки оголошення показань підсудного, свідків, потерпілого і відтворення звукозапису їх показань, даних при провадженні досудового розслідування.

3. Порядок судового засідання. Заходи, які застосовуються до порушників порядку судового засідання.

4. Протокол судового засідання, його зміст і значення. Порядок принесення зауважень на протокол судового засідання і їх розгляд.

5. Склад суду. Керівна роль головуючого у судовому засіданні. Народні засідателі, їх права і обов’язки. Секретар судового засідання, його обов’язки.

6. Учасники судового розгляду. Рівність прав учасників судового розгляду. Участь прокурора у судовому засіданні. Підстави і умови розгляду справи у відсутності підсудного. Захисник, його процесуальне становище у стадії судового розгляду. Участь потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача і їхніх представників. Участь експерта та спеціаліста у судовому засіданні.

7. Межі судового розгляду. Вирішення питання про нове повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру у суді. Вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності іншої особи.

8. Підстави і порядок відкладення судового розгляду. Зупинення провадження у кримінальній справі під час судового розгляду.

9. Підстави і порядок направлення справи на додаткове розслідування.

10. Підстави і порядок закриття кримінальної справи у судовому засіданні.

11. Вирішення питання про обрання запобіжного заходу під час судового розгляду.

 

Рекомендована література до Теми 11: (1; 2; 3; 4; 5; 18; 19; 23;12; 49; 70; 93; 94; 110;120; 121; 154; 162;164; 166; 175; 182; 188;199; 202; 203; 218; 223; 244).

ТЕМА №12.Судове провадження з перегляду судових рішень

 

Самостійна робота(4 год.)

1 Поняття, завдання і значення стадії апеляційного та касаційного провадження.

2. Судові рішення, на які може бути подана апеляція. Особи, які мають право подати апеляцію.

3. Порядок і строки апеляційного оскарження. Апеляція та наслідки її подання.

4. Розгляд справи за апеляцією. Рішення, що їх може постановити суд апеляційної інстанції.

5. Загальні положення стадії касаційного провадження.

6. Судові рішення, на які може бути подана касація. Особи, які мають право подати касацію.

7. Порядок і строки касаційного оскарження. Наслідки подання касації. Доповнення, зміна і відкликання касації.

8. Розгляд справи за касацією. Суд, який розглядає справи у касаційному порядку. Обсяг перевірки справи касаційним судом.

6. Рішення, що їх може постановити суд касаційної інстанції.

9. Поняття, завдання і значення стадії виконання вироку. Загальні положення стадії виконання вироку.

10. Набрання вироком, ухвалою суду і постановою судді законної сили.

11. Порядок звернення вироку, ухвал суду, постанови судді до виконання.

12. Процесуальні питання, що виникають при виконанні вироку.

13. Суди, які вирішують питання, пов’язані з виконанням вироку. Порядок вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку. Контроль суду за виконанням вироку.

 

Рекомендована література до Теми 12: (1; 2; 3; 4; 5; 18; 19; 23;12; 49; 70; 93; 94; 110;120; 121; 154; 162;164; 166; 175; 182; 188;199; 202; 203; 218; 223; 244).

 

ТЕМА № 13. Реабілітація і відшкодування (компенсація) шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів досудового слідства, прокуратури, суду

Самостійна робота(4 год.)

1. Поняття реабілітації у кримінальному процесі. Соціально-політичне значення правового інституту відшкодування шкоди реабілітованій особі.

2. Правові підстави для виникнення у особи права на відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.

3. Види шкоди, яка підлягає відшкодуванню.

4. Порядок розгляду та вирішення питань про відшкодування шкоди реабілітованому громадянинові.

Рекомендована література до Теми 13: (1; 2; 3; 4; 5; 18; 19; 23;12; 49; 70; 93; 94; 110;120; 121; 154; 162;164; 166; 175; 182; 188;199; 202; 203; 218; 223; 244).

 

 

ТЕМА 14. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах. Кримінальний процес зарубіжних країн

 

 

Самостійна робота(6 год.)

1. Імунітети дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України.

2. Правова допомога та її види у кримінальних справах Україною - іноземним державам і іноземних держав - Україні.

3. Особливості джерел кримінально-процесуального права Франції і США.

4. Особливості доказування у кримінальному процесі Франції і США.

5. Альтернативи кримінальному переслідуванню у закордонному кримінальному процесі. Інститут медіації у Франції. „Угоди про визнання вини” у США.

 

Рекомендована література до Теми 14: (1; 2; 3; 4; 5; 18; 19; 23;12; 49; 70; 93; 94; 110;120; 121; 154; 162;164; 166; 175; 182; 188;199; 202; 203; 218; 223; 244).

 

 


Індивідуальні завдання

ТЕМА 1. Сутність кримінального процесу. Кримінально-процесуальне право і кримінально-процесуальне законодавство

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Верховенство права в сфері правосуддя.

2. Цивільний позов у кримінальній справі. Засоби забезпечення цивільного позову.

3. Гарантії захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі.

4. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини в системі кримінально-процесуального права.

ТЕМА 2. Принципи кримінального процесу

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Поняття та гарантії недоторканності приватного життя людини при здійсненні кримінального судочинства.

2. Зміст та юридичне визначення презумпції невинуватості обвинуваченого.

3. Поняття та становлення принципу диспозитивності в кримінальному судочинстві.

 

ТЕМА 3. Учасники кримінального процесу

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Поняття підозрюваного та проблеми законодавчого визначення його процесуальних прав і обов’язків.

2. Поняття потерпілого та проблеми законодавчого визначення його статусу.

3. Процесуальний статус захисника та гарантії його діяльності.

4. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.

ТЕМА 4. Докази і доказування

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Речові докази.

2. Використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

3. Допустимість доказів.

ТЕМА 5. Кримінально-процесуальний примус

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Застава як запобіжний захід.

2. Затримання підозрюваного

ТЕМА 6. Досудове розслідування: загальні положення

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Процесуальний статус слідчого.

2. Забезпечення процесуальної самостійності і незалежності слідчого.

3. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування.

4. Діяльність слідчого щодо виявлення та усунення причин і умов злочину.

5. Діяльність слідчого щодо захисту майнових прав потерпілого.

6. Логіка, мова і стиль процесуальних актів слідчого.

 

ТЕМА 7. Слідчі (розшцкові) дії

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Допустимість тактико-психологічних прийомів впливу при допиті.

2. Забезпечення безпеки учасників процесу при пред’явленні для впізнання.

3. Процесуальний порядок відтворення обстановки і обставин події злочину.

4. Поняття, фактичні та юридичні підстави виїмки поштово-телеграфної кореспонденції.

5. Порядок зняття інформації з технічних каналів зв’язку та перевірки отриманих результатів.

6. Аудіо-відеоконтроль особи.

ТЕМА 8. Повідомлення про підозру

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Відсторонення обвинуваченого від посади.

ТЕМА 9. Зупинення і закінчення досудового слідства

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Закінчення розслідування направленням справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям.

2. Закінчення розслідування направленням справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям.

 

ТЕМА 10. Підсудність. Підготовче провадження

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Підсудність справ суду присяжних

ТЕМА 11. Судовий розгляд

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Судовий компроміс і спрощений порядок судового розгляду справи.

2. Зміна обвинувачення у суді.

3. Поняття, структура та композиція судової промови захисника.

 

ТЕМА 12. Судове провадження з перегляду судових рішень

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Вимоги до апеляції та процесуальний порядок її подання.

2. Захист прав людини при касаційному провадженні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.01 с.)