Критерії оцінювання аудиторної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання аудиторної роботистудентів на семінарських та практичних заняттях

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всінавчальні завдання, передбачені планом заняття, виконанів повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всіпередбачені планом заняття навчальні завдання виконанів повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завданьвиконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки,які потребуютьподальшого усунення.
Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.
Відсутність на занятті

 

10.2. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

бал за зміст реферату
не виконано
порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, студент доповідає безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою реферату дати не може.
вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, студент підготовив тези для доповіді, намагається відповідати на питання аудиторії.
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь здійснюється за планом без використання тексту реферату, студент відповідає на запитання за рефератом, але не впевнено
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, студент вільно доповідає і відповідає на запитання за рефератом
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, студент вільно доповідає і відповідає на запитання за рефератом, дискутує з аудиторією та викладачем, правильно аргументує свою думку.

Додаткові вимоги

1. Кількість законспектованих питань, призначених для підготовки до заняття відповідає кількості присвоюваних балів.

2. Студент протягом модулю має підготувати 1 реферат.

3. Підготовка доповіді на основі наукової статті оцінюється до 5 балів.

4. Відповіді на питання для самостійного вивчення – до 7 балів.

5. Додатково можуть бути оцінені в межах балів виділених на самостійну та індивідуальну роботу: участь у роботі наукового гуртка, наукових семінарах, конференціях або підготовка конкурсної роботи.

6. Додатково нараховуються бали за участь студента в роботі наукового гуртка кафедри, в залежності від виду роботи, яку він здійснює до 8 балівв межах одного модулю.

7. Кількість балів нараховується пропорційно кількості правильних відповідей. За виконання завдань, винесених на модульний контроль виставляється середній бал (сума балів у межах одного модуля поділена на два) – максимально 40 балів.

8. студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно атестовані з даної дисципліни за результатами модульних контролів (отримали 60 балів і вище) на останньому тижні теоретичного навчання за їх згодою в заліково-екзаменаційній відомості проставляється рейтинговий бал і відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою.

9. За бажанням студент може складати підсумковий екзамен (залік) з метою підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова екзаменаційного (залікового) контролю має бути не більше 40 балів.

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

студентів

бал вирішення практичних завдань
Задача не вирішена або вирішена неправильно
Задача вирішена частково, без аналізу ситуації, належної аргументації та посилання на відповідні положення нормативних актів, відповідні документи не складені
Задача вирішена, але студент не може пояснити сутність рішення, посилається на не чинні нормативні акти, документи складені але неправильно
Задача вирішена, студент пояснює рішення з допомогою викладача або групи, документи складені правильно
Задача вирішена, студент самостійно пояснює прийняте рішення, посилається на відповідні положення нормативних актів, документи складено правильно
Задача вирішена, аналіз ситуації проведено правильно, студент самостійно пояснює прийняте рішення, посилається на конкретні норми законодавства, документи складено правильно, вільно визначає правильне рішення при варіюванні завдання
бал кількість правильно вирішених тестових завдань
20 %
30 %
40%
50%
70%
85%

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики для заліку
90-100 А Відмінно     зараховано
83-89 В добре
75-82 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

15. Інформаційне та методичне забезпечення.

Рекомендована література

 

1. Основні нормативні акти:

Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року.

Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. Від 4.11.96 р. //Офіційний вісник України. – 1998. - №13

Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню або арешту в будь-якій формі, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1988 року.

Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 23 серп. 2012 р. / Верховна Рада України. –[Електронний ресурс] Режим доступу: www.rada.gov.ua.

Закон України № 5076- VI від 5 липня 2012 року “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №60. – С. 18.

Закон України "Про прокуратуру". //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. - Ст. 793; 1993. - №22. - Ст. 229; 1993. - №50. – Ст. 474; 1995. - №11. – Ст. 71; 1995.- №34. – Ст. 268; Офіційний вісник України. – 2001. - №29. – Ст. 1295.

Закон України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. - Ст. 50.

Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №4. – Ст. 272

Закон України від 23.12.1993 року "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. - Ст. 296.

Закон України від 1.12.1994 року "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду". //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №1. - Ст. 1.

Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника).

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного Суду країни від 27 лютого 2009 року №1 // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 3 (103).- С. 7-14.

Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-17/2000 за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16.11.2000 р. за № 13-рп/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 47. - Ст. 2045.

Рішення Конституційного Суду України: прийняте 30 вересня 2009 року у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) // Офіційний сайт Конституційного Суду України {Електронний ресурс}. - Режим доступу: www.ccu.gov.ua.

Рішення Європейського Суду з прав людини від 19.02.2009 у справі «Шабельник проти України»

Рішення Європейського Суду з прав людини від 24 листопада 2011 року «Загородній проти України», у рішенні (Заява № 27004/06) // Офіційний вісник України» від 18 травня 2012 року № 35.

 

2. Підручники:

1. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007.

2. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: підручник. / В. М. Тертишник – Київ: А. С. К., 2003. - 1120 с.

3. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Загальна частина. Підручник / Л. Д. Удалова. – К.: Кондор, 2005.

 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М. Є. Шумила. – Київ: Юстініан, 2012. – 1224 с.

5. Благута Р. І. Кримінальний процес: порушення кримінальної справи, досудове розслідування (альбом схем) / [Благута Р. І., Гуцуляк Ю.В. , Кучер В. О., Хитра А. Я. ]. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 124 с.

6. Вапнярчук В.В. Кримінальний процес України в схемах / В. В. Вапрянчук. - Харків, 2005.

7. Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / Гошовський М. І., Кучинська О. П.. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 187 с.

8. Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі / Грошевий Ю. М., Стахівський С. М. – К., 2006.

9. Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний коментар (Вид. третє, стереотипне). / Я. П. Зейкан. – К.: КНТ, 2007. – 600 с.

10. Молдован В. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – Київ: Юрінком Інтер, 1998.

11. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія / М. А. Погорецький. – Харків: Арсіс, 2002.

12. Попелюшко В. О. “МАЛА” судова реформа в Україні та захист прав громадян / В. О. Попелюшко. – Острог, 2003.

13. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008.

14. Тертишник В. М. Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого : Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. зал. ] / В. М. Тертишник. – К. : Правова єдність, 2009.

4. Монографії та інші наукові видання:

15. Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади. Монографія / О. Ю. Татаров. – Донецьк: ТОВ « ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 640 с.

16. Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України : монографія / В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009.

17. Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права : Монографія / О. В. Каплина. – Х.: Право, 2008. – 296 с.

18. Маляренко В. Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: Монографія / В. Т. Маляренко. - Київ: “Ін Юре”, 2004

19. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія / М. А. Погорецький. - Харків «Арсіс ЛТД» 2007. 576 с.

20. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В. О. Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009.

21. Уваров В. Г. Застосування практики Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: монографія / В. Г. Уваров ; за заг. ред. доктора юрид. наук В. М. Тертишника. – Дніпропетровськ . – 2012. – 268 с.

22. Сімонович Д. В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях кримінального процесу України: монографія / Д. В. Сімонович . – Харків: НикаНова, 2011. – 272 с.

23. Шумило М. Є. Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної ті іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України: монографія / М. Є. Шумило, В. С. Рудей. – Харків: СПДФО Бровін О. В., 2012. – 208 с.

24. Борзих Н. В. Діяльність захисника на досудових стадіях кримінального процесу та при судовому розгляді спрапви. Монографія / Н. В. Борзих . –– Донецьк: «Ноулідж», 2010. – 113 с.

25. Буткевич В. Якість закону і питання ефективності застосування рішень Європейського Суду з прав людини судами України / В. Буткевич // Право України. – 2011. - №7. – С. 48-63.

26. Висновок щодо проекту Кримінально-процесуального кодексу України. – Страсбург, 2011 – с.12.

27. Гончаренко С. Методика викладання положень Европейської Конвенції з прав людини прецедентного права Европейського Суду з прав людини у юридичних вищих навчальних закладах / С. Гончаренко // Право України. –– 2011. – №7. – С. 251-268.

28. Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства / Ю. Грошевий // Право України. –– 2009. –– № 2. –– С. 4-10.

29. Коста Ж. П. Роль національних судів та інших органів державної влади у захисті прав людини в Європі / Ж. П. Коста // Право України. – 2011. -№7. С. 11-15.

30. Костенко О. М. Концепція прав людини: сучасний стан і перспективи розвитку / О. М. Костенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. –– №11 – С. 5-11.

31. Костін М. Щодо реалізації принципу з'ясування істини у кримінальному судочинстві / М. І. Костін// Право України. –– 2004. –– № 7. –– С. 48––50.

32. Лукашевич В.Г. Використання практики Європейського суду з прав людини під час здійснення правосуддя в Україні / В. Г. Лукашевич, П. П. Узунова // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. – 2006. – № 3. – С. 142-146.

33. Маляренко В. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення / В. Маляренко // Право України. – 2004. - №5. – С. 3-12.

34. Михеєнко М. М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні, Вибрані твори / М. М. Михеєнко. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 240 с.

35. Навроцька В. В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України . Автореферат дис. канд. юрид. наук . Спеціальність 12.00.09 / В. В. Навроцька. - Лювів, 2007. – 20 с.

36. Назаров В. В. Обмеження конституційних прав людини в кримінальному провадження. Автореферат дис. доктора юрид. наук. / В. В. Назаров. - Дніпропетровськ, 2009. – 36 с.

37. Обрусна С. Ю Адміністративно-правові засади судової реформи в Україні: и: теорія, історія, сучасність: Монографія / С. Ю. Обрусна. – Харків: ХНУВС, 2010. – 6304 с.

38. Погорецький М. Новий КПК України : політичні, теоретичні та юридичні питання / М. Погорецький // Право України. –– 2009. –– № 2. –– С. 29-35.

39. Рабінович П. Верховенство права як соціально-природний феномен / П.. Рабінович // Право України. – 2010. – №3. – С. 19-23.

40. Рогальська В. В. Змагальність у досудовому провадженні. Автореферат дис. канд. юрид. наук, Спец. 12.00.09. / В. В. Рогальська. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.

41. Савонюк Р. О. Загальна декларація прав людини та проблеми забезпечення прав суб’єктів кримінального процесу / Р. О. Савонюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – №6. – С.51-57.

42. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. З рос. / О. Ф.Скакун. – Харків: Консум, 2001 – 656 с.

43. Сліпченко В. І. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на формування положень нового КПК України / В. І. Сліпченко // Новації кримінально-процесуального законодавства. – Дніпропетровськ: Асоціація адвокатів України. 2012. – С. 9-23.

44. Тертишник В Диспозитивність та змагальність у кримінальному процесі / В. Тертишник // Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. - №4. – С. 11-17.

45. Тертишник О. Концептуальні проблеми судово-правової реформи // Юридичний журнал. – 2006. - № 9. (http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2407).

46. Уваров В. Проблеми реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів / В. Уваров // Право України. –– 2012. – №1-2. – С. 307-312.

47. Чабайовський Т. В. Підстави та межі кримінально-процесуального втручання в особисте життя громадян. Автореферат дис. канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 / Т. В. Чабайовський. – Київ, 2012. – 20 с.

48. Шевчук С. Європейський Суд з прав людини та українська судова система: необхідність узгодження судової практики / С. Шевчук // Право України. – 2011. – №7. – 88-91.

49. Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право України. –– 2012. – № 3-4. – С. 452-462.

50. Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства. Монографія. / О. Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

51. Садова Т. В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-саксонської правової системи в контексті міжнародних стандартів: монографія / Т. В. Садова. – Івано-Франківськ, Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2011. – 177 с.

52. Тертишник В. Гострі кути реформування кримінального процесу: сім раз … не для нас / В. Тертишник // Право і суспільство. – 2012. - №1. – С. 259-262.

53. Святоцька В. Адвокатура України крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС / В. Святоцька // Право України. –– 2012. – №1-2. – С. 375-379.

54. Сімонович Д. В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях кримінального процесу України: монографія / Д. В. Сімонович . – Харків: НикаНова, 2011. – 272 с.

55. Сірий М. І. Українська модель здійснення судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу / М. І. Сірий // Адвокат. – 2005. – № 9. – С. 6-8.

56. Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий. / Ю. П. Аленин – Одесса: Центрально-Украинское издательство . – 2002. – 264 с.

57. Альперт С. А. Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, понесших имущественный ущерб от преступления / С. А. Альперт. – Харьков, 1984. – 36 с.

58. Антосик С. М. Відшкодування моральної шкоди: психологічні аспекти / Антосик С. М., Кокун О. М. // Адвокат. – 1998. - №4. – С. 19-21.

59. Баганець О. Кого захищає закон? / О. Баганець // Урядовий кур'єр. – 2005. - №186 (1 жовтня). – С. 7.

60. Бакаев Д. М. Сущность, задачи, формы и методы прокурорского надзора за соблюдением законов органами дознания и предварительного следствия (учебное пособие) / Бакаев Д.М., Цымбалистенко И.Ф. - Харьков 1997. - 48 с.

61. Бандурка А. М. Оперативно – розыскная деятельность: правовой аналіз / А. М. Бандурка, А. В. Горбачев. – Киев, 1994. – 187 С.

62. Бандурка О. М. Слідчий – моя професія. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ 2000. – 216 с.

63. Банин В. А. Проблемы предмета доказывания и истины в советском уголовном процессе / В. А Банин. //Доказывание по уголовным делам. – Красноярск, 1986. – С. 35- 36.

64. Басиста І. В. Тактика проведення пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням особи / І. В. Басиста // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 1. – С. 154-157.

65. Баулін О. В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії: Монографія / Баулін О. В., Карпов Н. С. // Під ред. професора З. Д. Смітієнко. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 232 с.

66. Баулін О. Реальне забезпечення процесуальної незалежності слідчого у майбутній правовій системі України / О. Баулін // Концепція розвитку законодавства України. - Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України. – 1996. – С. 346-349.

67. Белкин Р. С. Теория доказывания. Науч.-метод. пособ. / Р. С. Белкин. – М.: Изд-во «Норма», 1999. – 429 с.

68. Берназ В. Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспект). Монографія / Берназ В. Д., Смоков С. М. – Одеса :Видавництво Одеського юридичного інституту НУВС, 2005. – 151 с.

69. Бишовець О.В. Методи психологічного впливу як засіб його здійснення в сфері кримінального судочинства / О. В. Бишевець // Бюллетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №3(53). – С.95-101.

70. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005.-№1. – С.49.

71. Бірюченський О. Т. Проблеми забезпечення права особи на захист у кримінальному судочинстві / О. Т. Бірюченський // Вісник Верховного Суду України. – 1999.-№6 (16). – С.47- 49.

72. Богатирьов І. Г. Оперативно-розшукова діяльність в установах виконання покарань. Монографія / Богатирьов І. Г., Джужа О. М., Ільтяй М. П. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т внутр. справ, 2009. – 188 с.

73. Борзих Н. В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за призначенням / Н. В.Борзих // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. №3(398). – С. 303-310.

74. Брынцев В. Д. Судебная власть (Правосудие): Пути реформирования в Украине / В. Д. Брынцев. – Харьков: Ксилон, 1998. – 182 с.

75. Быков В. М. Принципы уголовного процесса по Конституции РФ 1993 г. / В. М. Быков // Российская юстиция. – 1994. - №8. – С. 8-9.

76. Варфоломеєва Т. В. Науково-практичний коментар до Закону України “ Про адвокатуру”. Законодавство України про адвокатуру та адвокатську діяльність: Зб. Нормат. актів; Коментар / Академія адвокатури України / Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. – Київ; Юрінком Інтер, 2003. - 432 с.

77. Верещак В. М. Судовий компроміс у кримінальному судочинстві / В. М Верещак. // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - №1. – С. 41-43.

78. Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту: процесуальні, організаційні і тактичні аспекти : Монографія / В. К. Весельський– К.: НТВ «Правник» - НАВСУ, 1999. – 126 с.

79. Використання в кримінальному процесі матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії захисту прав і свобод людини: Монографія / Тертишник В. М., Негодченко О. В., Козаченко І. П., Антонов К. В. – Дніпропетровськ, 2004. – 184 с.

80. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій: Монографія / [Хараберюш І.Ф., Мацюк В.Я., Некрасов В. А., Хараберюш О. І.]. – К.: КНТ, 2007. – 196 с.

81. Відкритий лист Голови Верховного Суду України В. Онопенка до Президента України В. Ющенка / В. Онопенко // Вісник Верховного Суду України . 2008. - № 6 (94).- С. 2-5.

82. Віхров В.В. Поняття та місце судового контролю у правовій державі / В. В. Віхров // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць – 2008. – № 3 (39). - С. 35-42.

83. Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні / Д. Вовк // Право України. – 2003. - №11. – С. 127- 129.

84. Волобуєв А. Ф. Забезпечення слідчим відшкодування матеріальної шкоди від злочинів у сфері підприємництва /А. Ф. Волобуєв // Збірник наукових праць. Серія «Право». Харківський педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Вип. 1. – Харків, 2001. – С. 101-107.

85. Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадання майна в сфері підприємництва / А. Ф. Волобуєв . – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 336 с.

86. Волобуєв А. Ф. Тактика допиту. Лекція / А. Ф. Волобуєв . – Харків: Ун-т внутр. справ, 1997. – 28 с.

87. Гаврилов М. Наложение ареста на электронную почту, ее осмотр и выемка / М. Гаврилов // Известия высших учебных заведений. Серия Правоведение. – 2003. - №1. – С. 154-162.

88. Галаган В. І. Проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ України: Монографія / В. І. Галаган. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 300 с.

89. Гаррис Р.Школа адвокатуры: Пер. с англ. П. Сергеича / Р. Гаррис – Тула: Автограф, 2001. – 352 с.

90. Гевко В. Кримінально-процесуальна форма: структура та елементи / В. Гевко // Право України – 2002. - №6. – С.138-139.

91. Глазырин Ф. В. Психология следственных действий / Глазырин Ф. В. – Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1983. – 136 с.

92. Глазырин Ф. В. Следственный эксперимент / Глазырин Ф. В., Кругликов А. П. – Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1981. – 112 с.

93. Гловацький І. Ю. Діяльність адвоката – захисника у кримінальному процесі: Навчальний посібник / І. Ю Гловацький. – Київ : Атіка. – 2003. – 352 с.

94. Головатий С. Верховенство права. У 3 –х книгах. Книга 2. Верховенство права: від доктрини до прецеденту» / С. Головатий. – Київ: Видавництво «Фенікс», 2006. – 1286 с.

95. Гончаренко В. И. Научно-технические средства в следственной практике / В. И. Гончаренко. - Киев, 1984. – 160 c.

96. Гончаренко С. Професійні права адвоката і гарантії адвокатської діяльності у контексті прецедентного права Європейського Суду з прав людини / С. Гончаренко // Адвокат. 2005. - №7. – С. 31-47.

97. Горбатенко В. П. Справедливість / В. П. Горбатенко.., В. М. Тертишник // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - Київ: “Укр. енцикл.”, 2003. - Т. 5. - С. 604-605.

98. Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / Гошовський М. І., Кучинська О. П.. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 187 с.

99. Громов Н. А. Уголовный процесс России / Н. А. Громов. – М.: Юристь, 1998. – 552 с.

100. Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі / Грошевий Ю. М., Стахівський С. М. – К., 2006. – 260 с.

101. Грошевий Ю. М. Конституція України і деякі проблеми кримінально-процесуальної теорії / Ю. М. Грошевий // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - №2 (13). – С. 125-131.

102. Грошевий Ю. М. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: Навч. посібник / За редакцією Ю.М. Грошевого. – Харків: Право, 2002. – 160с.

103. Грошевий Ю. М. Органи судової влади в Україні / Ю. М. Грошевий, І. Є. Марочкін. – К.: Ін Юре, 1997. – 246 с.

104. Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства / Ю. Грошевий // Право України. – 2009. - №2 . – С. 4-10.

105. Губська О. А. Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «кримінальний процес, та криміналістика; судова експертиза» / О. А. Губська. – Київ, 2002. – 20 с.

106. Гурджі Ю. Щодо функціональної характеристики правового захисту особи у кримінальному судочинстві / Ю. Гурджі // Право України. – 2009. - №1 . – С. 74-79.

107. Гуренко М. Н. Теоретико-правові проблеми гарантій прав і свобод людини та громадянина: Монографія / М. Н. Гуренко. – К.: НАВСУ, 2001. – 232 с.

108. Гуртієва Л.. Морально-правові критерії допустимості застосування тактичних прийомів допиту підозрюваного, обвинуваченого / Л. Гуртієва // Вісник прокуратури. – 2006. - №11(65). – С.77-81.

109. Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы / Гуценко К. Ф., Ковалев М. А.. - М.: Зерцало, 1997. – 368 с.

110. Гущин А. Н., Францифоров Ю. В. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие / Гущин А. Н., Францифоров Ю. В.. – М.: Издательство “ПРИОР”, 2001. – 208 с.

111. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка / В. Даль. – М., 1980. - Т.3. – 431 с.

112. Даневский В. П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа / В. П. Даневский. – К.: Семенко Сергей, 2003. – 142 с.

113. Денисюк Г. Ф. Обыск в системе следственных действий (тактико-криминалистический анализ: Научно-практическое пособие / Денисюк Г. Ф., Шепитько В. Ю. – Харьков: Консум, 1999. – 160 с.

114. Джужа О. М. Проблеми потерпілого від злочину (кримінологічний та психологічний аспекти): Навч. Посібник / О. М. Джужа, О. М. Моїсеєв. – К.: УАВС, 1994. – 316 с.

115. Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса / Т. Н. Добровольская. – М.: Юрид лит, 1971. – 200 с.

116. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / [ Кореневский Ю. В., Кипнис Н. М., Львова Е. Ю. и др. ] / Под ред В.А. Власихина. – М. : Юристь, 2000. – 272 с.

117. Долежан В. Удосконалення Конституції України як передумова судової реформи / В. Долежан // Право України. - 2007. - № 11. – С.30-34.

118. Доля Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам / Е. Доля // Сов. юстиция. — 1993. — № 3.— С. 6—7.

119. Доронин А. Аналитическая разведка средствами интернета / А. Доронин // Неизвестная разведка. – 2006. - №3-4. – С. 54 -61.

120. Дорохов В. Я. Проблемы истины, понятия доказательств и природа видов доказательств в советском уголовном процессе: Дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09 / В. Я. Дорохов. – М.: ВКШ КГБ, 1975. - 360 с.

121. Дорохов В. Я. Уголовно-процессуальная природа видов доказательств: Монография / В. Я. Дорохов. – М.: ВКШ КГБ, 1982. – 186 с.

122. Дубинский А. Я. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования: Учебное пособие / А. Я. Дубинский. – Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1975. – 162 с.

123. Дубинский А. Я. Производство предварительного расследования в органах внутренних дел / А. Я. Дубинский. – Киев: Изд-во КВШ МВД СССР, 1987. – 57 с.

124. Дулов А. В. Тактика следственных действий / А. В. Дулов, П. Д. Нестеренко. – Минск, 1971. – 240 с.

125. Душейко Г. О. Реалізація оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи: Навчальний посібник / Г. О. Душейко. – К.: КНТ, 2007. – 128 c.

126. Ефимичев С. П. Следственный осмотр / Ефимичев С. П., Кулагин Н. И, Ямпольский А. Е. - Волгоград, 1983. - 36 с.

127. Єременко В. П. Філософія істини в теорії права / Єременко В. П., Іванова Г. М. // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – Д., 2000. - №1. - С. 25- 26.

128. Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: Монографія / О. О. Житний. – Харків, 2004. – 152 с.

129. Жогин Н. В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел / Н. В. Жогин - М.: Юрид лит, 1968. – 368 с.

130. Затримання та взяття під варту в Україні: стан, проблеми удосконалення законодавства та практики його застосування: Посібник / За ред. Беци О. В., Мельника М. І. – К.: Атіка, 2002. – 96 с.

131. Защита по уголовному делу. Пособие для адвокатов / Живулина Т. Л., Львова Е. Ю., Резник Г. М. / Под ред. Е. Ю. Львовой. – М.: Юристъ, 1999. – 216 с.

132. Заява Спілки адвокатів України з приводу рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 р. у справі про право вільного вибору захисника // Юридичний вісник України. – 2001. – 4 – 17 січня.

133. Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: Наук.-практ. посіб. / Я. П. Зейкан. – К.: Вища школа, 2002. – 271 с.

134. Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний коментар (Вид. третє, стереотипне). / Я. П. Зейкан. – К.: КНТ, 2007. – 600 с.

135. Землянська В. Запровадження відновлювальних підходів: зміна погляду на кримінальне судочинство / В. Землянська // Право України. – 2003. - №10.- С. 154-156.

136. Инструкция чинам полиции по исследованию преступлений Прокурора Харьковской Судебной Палаты В. И. Давыдова. – Харьков, 1898. – 348 с.

137. Івасюк І. Г. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «кримінальний процес, та криміналістика; судова експертиза» / І. Г. Івасюк– Львів, 2002. – 20 с.

138. Іщенко А. В. Наукове забезпечення протидії злочинності: Посібник / А. В. Іщенко, Н. С. Карпов, Я. Ю. Кондратьєв. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 224 с.

139. Іщенко А. В. Основні напрями наукових криміналістичних досліджень // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю/ А. В. Іщенко/ Тези наук. практ. конф. – К., 2000. – С. 27- 28.

140. Каплина О. Удосконалення процесуального статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України / Каплина О., Шило О. // Прокуратура, людина, держава. – 2004. - №4. – С. 43-47.

141. Карнеева Л. М. Развитие основных понятий теории доказательств в советском уголовном процессе / Л. М. Карнеева // Сов. Юстиция. – 1978. - №2. – С. 27- 29.

142. Карнеева Л. М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Учебное пособие / Л. М. Карнеева. – Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1976. – 144 с.

143. Карпачова Н.Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод людини та проблеми їх реалізації в Україні / Н. Карпачова // Право України. – 2009. – №4. С. 4-21

144. Карпов Н. С. Теоретичні основи та практика використання передового досвіду органів внутрішніх справ у протидії злочинній діяльності: Монографія/ Н. С. Карпов / Під наук. Ред.. В. П. Бахіна. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. - 218 с.

145. Касинюк О. Проблемні аспекти юрисдикції Міжнародного кримінального суду / О. Касинюк // Право України. – 2005. -№3.- C. 144-147.

146. Ківалов С. Люди повинні самі обирати суддів/ С. Ківалов // Юридичний вісник України. – 2009. - №12 . – С.1-5.

147. Клименко Я. Відшкодування моральної шкоди у кримінальному процесі / Я. Клименко // Право України. – 2000. - №6. – С. 65-68.

148. Климчук В. Необхідне процесуальне оформлення результатів оперативно-розшукової діяльності / В. Климчук // Право України. – 2000. - №1. - С. 91-94.

149. Князев В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні / В. Князев //Право України. - 1998.- №11. – С. 29-31.

150. Кобликов А. С. Принципы уголовного процесса / А. А. Кобликов // Уголовный процесс Российской Федерации / Под ред. А. С. Кобликова. – М., 1995. – С. 27-43.

151. Ковтун Г. И состязательность и поиск истины / Г. Ковтун // Российская юстиция. – 1997. - №7. С. 12-13.

152. Кожевников Г. К. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью приостановления предварительного расследования: автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «уголовный процесс, криминалистика; судебная експертиза» / Г. К. Кожевников – Харьков, 1992. – 30 с.

153. Козаченко І. П. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю / І. П. Козаченко, К., 1995. – 42 с.

154. Козаченко І. П. Охоронна і захисна функції оперативно-розшукової діяльності / І. П. Козаченко // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. - №1. – С. 87-100.

155. Козьяков І. М.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.04 с.)