Тема 6. Міжнародний захист прав людини – 4 год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Міжнародний захист прав людини – 4 год. 

1. Основні напрямки міжнародного співробітництва в галузі прав людини.

2. Система ООН по захисту прав людини і запобіганню масових і грубих порушень прав людини і прав окремих індивідів.

3. Регіональні угоди і механізми захисту прав людини.

4. Діяльність Ради Європи, Європейського Союзу по захисту прав людини.

5. Питання прав людини і громадянина в діяльності СНД.

6. Миротворча діяльність ООН і проблема захисту прав людини.

Завдання для індивідуальної роботи

Контрольні питання:

1. Коли виникла потреба існування міжнародних стандартів у галузі прав людини?

2. Які цілі Загальної декларації прав людини?

3. Що Ви знаєте про роль України у створенні ООН?

4. Яку роль відіграє ООН у захисті прав та свобод людини?

5. Коли і з якою метою було створено Раду Європи?

6. Перерахуйте міжнародні організації, що займаються питаннями захисту прав людини.

7. Які організації Ради Європи призначені забезпечувати контроль за дотриманням прав людини?

8. Назвіть відомі Вам загальноєвропейські акти з питань захисту прав людини.

Теми рефератів:

1. Роль ООН у розробці міжнародних норм і стандартів, що стосуються прав і свобод особи.

2. Історичне значення Загальної декларації прав людини для формування сучасної концепції прав людини.

3. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод (1950 р.) - перший сучасний міжнародний документ про права людини, що має юридичну силу.

Завдання для самостійної роботи:

1. Самостійно опрацювати такі питання:Основні напрямки міжнародного співробітництва в галузі прав людини. Найважливіші міжнародні угоди з питань прав людини.

Обґрунтування ідеї духовно-моральної сутності прав людини. Перспективи подальшого розширення діапазону прав і основних свобод людини в нових історичних умовах.

Юридичне, нормативне закріплення гуманістичних ідей Загальної декларації в Міжнародних пактах про громадянські і політичні права і про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.), а також у Віденській декларації і програмі дій Всесвітньої конференції по правах людини (1993р.).

Система ООН по захисту прав людини і запобіганню масових і грубих порушень прав людини і прав окремих індивідів. Регіональні угоди і механізми захисту прав людини. Діяльність Ради Європи, Європейського Союзу по захисту прав людини. «Людський вимір» Гельсінкських угод.

2. Знайдітьоднотипні положення щодо захисту прав людини у Конституції України 1996 року та у Загальній декларації прав людини 1948 року.

3. Як Ви можете пояснити вислів із Загальної декларації прав людини про те, що люди повинні діяти стосовно одне одного у дусі братерства?

4. Змоделюйтемеханізм проходження заяви з приводу порушення прав лю­дини в органах Ради Європи, що здійснюють нагляд за дотриманням прав людини.

5. Змоделюйтенайбільш доцільну, на Ваш погляд, структуру міжнародних організацій захисту прав людини.

6. Випишітьіз Статуту ООН положення, що стосуються поваги до прав людини.

7. Продовжить поповнення словникановими поняттями та термінами з прав людини:

· Омбудсмен – це…

· Конвенція – це…

· ООН – це…

· ЕКОСОР – це…

· СНД – це…

· Європейський Суд з прав людини – це…

· Скарга – це…

· Позов – це…

 

Додаткова література:

1. Абашидзе А. X. Защита прав меньшинств по международному и внутригосударственному праву. М.: «Права человека», 1996. - 476 с.

2. Аврамова О., Жидкова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми / О. Аврамова.,О. Жидкова // Право України. – 2010. - №2. – С.101-107.

3. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.

4. Буткевич В. Генеза доктрини міжнародної правосуб’єктності індивіда / В. Буткевич // Право України. – 2010. - №2. – С.44-53.

5. Васецький В.Ю. Забезпечення прав та свобод людини шляхом удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед особою //Часопис Київського університету права. – 2009. - №3. – С.25-30.

6. Габоев А. Б. Права и свободы человека и гражданина - важнейший составляющий элемент при осуществлении государственной национальной политики // Государство и право. 2005. № 1. - С. 122-125.

7. Головченко В. Право жінок в Україні: під кутом зору міжнародно-правових стандартів //Право України. – 1999. - №7. – С.38-41.

8. Гомьен Д., Харрис Д., Эваак Л. Европейская конвенция о пра­вах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. - М.: Изд-во МНИМП, 1998. - 600 с.

9. Грошевий Ю., Копиленко О., Цвік М. Системний аналіз європейських стандартів щодо захисту прав людини: доктринальні підходи та судова практика //Право України. – 2006. - №8. – С.143-145.

10. Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. и вст. ст. В. А. Туманова. М.: Прогресс, 1988. - 496 с.

11. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. В. А. Туманова. М.: Международные отношения, 1998. - 400 с.

12. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. - М.: НОРМА, 2002. – 176 с.

13. Карпачова Н. Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод людини та проблеми їх реалізації в Україні //Право України. – 2009. - №4. – С.4-21.

14. Карпачова Н. Сучасні виклики правам і свободам людини //Право України. – 2008. - №6. – С.4-8.

15. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. М.: «Норма», 2002. - 480 с.

16. Лукашева Е. А. Общая теория права и многоаспектный анализ правовых явлений // Советское государство и право. - 1975. - № 4. - С. 23-33.

17. Мутагиров Д.З. Права и свободи человека: теория и практика. Учеб. пособие. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 544 с.

18. Погребняк С. Л. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія. - X.: Право. - 240 с.

19. Строган А. Політичні права особи в сучасній правовій державі: порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №10. – С. 82-85.

20. Україна: права людини в перехідний період /Під ред. В.И.Денисова, В.І.Свінтова. - К., 2001. - 184 с.

21. Хартия Евролейского Союза по основних правах: Комментарий / Под. ред. д.ю.н., проф. С.Ю.Кашкина. - М.: Юриспруденция 2001. - 208 с.

22. Шевчук С. Концепція позитивних обов’язків держави у практиці Європейського суду з прав людини / С. Шевчук // Право України. – 2010. - №2. – С.55-63.

23. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. - К.: Реферат, 2007. - 640 с.

24. Шишкіна Е. Формування європейських стандартів захисту прав осіб, позбавлених волі //Право України. – 2007. - №5. – С.27-30.

25. Шишкіна Е.В. Зобов’язання держав щодо заборони поганого поводження з людиною //Держава і право. – Випуск 41. – С. 588-595.

 

Тема 7. Формування громадянського суспільства і соціальної правової держави - необхідна умова забезпечення прав людини

1. Громадянське суспільство як історичне явище й умова демократії.

2. Громадянське суспільство як сфера самовираження особи.

3. Правова держава і права людини.

4. Соціальна держава і права людини.

Завдання для індивідуальної роботи

Контрольні питання:

1. Що таке громадянське суспільство?

2. Що є основою громадянського суспільства?

3. Що є соціальною базою громадянського суспільства?

4. Що таке «середній клас»?

5. Дайте визначення правової держави.

6. Назвіть ознаки правової держави.

7. Що таке демократія? В чому її суть?

8. Дайте визначення соціальної держави.

9. Як Ви розумієте соціальну справедливість?

 

Теми рефератів:

· Роль і місце правової держави у формуванні і розвитку громадянського суспільства.

· Особливості взаємозв’язку між правом і державою в демократичному суспільстві.

· Соціальна політика демократичних держав у сучасних умовах.

Завдання для самостійної роботи:

1.Самостійно опрацювати такі питання:Верховенство права, рівність усіх громадян перед законом, свобода й активна участь у суспільно-політичному житті, захист прав і свобод людини, поділ влади в правовій державі.

Сутність і основні функції соціальної держави. Єдність і протиріччя між соціальною і правовою державою по проблемі співвідношення свободи і рівності в суспільстві.

Зростання ролі соціальної діяльності державних і суспільних інститутів як історична закономірність.

2.Використовуючитексти конституцій зарубіжних країн зробити випискиконституційних характеристик 5 зарубіжних держав.

Практичні завдання

1. Відомий філософ Ієремія Бентам вважав, що кінцевою метою держави є можливо більша сума щастя для можливо більшого числа людей («теорія максимації»).

Питання:

· Чи згодні Ви з ним?

· Які цілі держави зазвичай знаходять відображення у конституціях?

· Чи підтверджує сучасна практика конституційного права зарубіжних країн думку Бентама?

2. «Якщо виконавча влада не буде мати право призупиняти дію законодавчих зборів, то останні стануть деспотичними».

Джерело: Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1953. – С.296.

Питання:

· З якою метою створюється система поділу влади за Монтеск’є?

· Як повинні будуватися взаємовідносини законодавчої і виконавчої влади?

3.У конституціях Азербайджану, Андорри, Туркменістану, Іспанії, Казахстану, Македонії, Судану, Венесуели та Оману держава характеризується таким чином:

«Азербайджанська держава – демократична, правова, світська, унітарна республіка» (ст.7 Конституції Азербайджану 1995 р.).

«Андорра є правовою, незалежною, демократичною і соціальною державою» (ст.1 Конституції Андорри 1993 р.).

«Туркменістан – демократична, правова і світська держава, у якій державне управління здійснюється у формі президентської республіки» (ст.1 Конституції Туркменістану 1992 р.).

«Іспанія конституюється як правова демократична соціальна держава, яка проголошує вищими цінностями свого правопорядку справедливість, рівність і політичний плюралізм» (ст.1 Конституції Іспанії 1978 р.).

«Республіка Казахстан визначає себе демократичною, світською, правовою і соціальною державою, вищими цінностями якої є людина, її життя, права і свобода» (ст.2 Конституції Казахстану 1995 р.).

«Республіка Македонія – суверенна, незалежна, демократична і соціальна держава» (ст.1 Конституція Македонії 1991 р.)

«Держава Судан є країною расової і культурної гармонії та релігійної терпимості. Іслам є релігією більшості населення, а християнство і традиційні релігії мають широке поширення» (ст.1 Конституції Судану 1998 р.)

«Венесуела конституюється як демократична, соціальна і правова держава, яка проголошує вищими цінностями правовий порядок і його підтримка, життя, свободу, справедливість, рівність, солідарність, демократію, суспільну повагу, пріоритет прав людини, етику та політичний плюралізм» (ст.2 Конституції Венесуели 1999 р.).

«Султанат Оман є незалежною, демократичною, ісламською, повністю незалежною державою зі столицею у Мускаті» (ст.1 Конституції Оману 1996 р.).

Питання:

· Що спільного між наведеними визначеннями?

· У чому полягає специфіка загальної характеристики держави у наведених формулюваннях і з чим вона, на Вашу думку, пов’язана?

4. Продовжить поповнення словникановими поняттями та термінами з прав людини:

· громадянське суспільство

· політична система суспільства

· об’єднання громадян

· політична партія

· громадська організація

· правова держава

· соціальна держава

 

Додаткова література:

1. Авраменко, А.И. Человек. Общество. Государство. Пособие для абитуриентов вузов / А.И.Авраменко, Т.И.Адуло, И.Н.Бобкова; Под общ. ред. А.И.Авраменко, Ф.В.Пекарского.- 3-е изд., доп.- Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 368 с.

2. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.

3. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.

4. Бабкін В. Нове загальнотеоретичне дослідження проблем соціальної держави //Право України. – 2006. - №12. – С.134-135.

5. Балінський О.В. Роль права у формуванні громадянського суспільства: історико-правовий дискурс //Держава і право. – Випуск 36. – С. 117-123.

6. Бостан Л. М., Бостан С. К. Держава і право епохи грома­дянського суспільства: Навч. посіб. для студентів, курсантів, слухачів. — 2-е вид. - Запоріжжя: Просвіта, 2003. – 452 с.

7. Гринюк Р. Правова держава і демократія: питання взаємодії та взаємозв’язку / Р. Гринюк // Право України. – 2010. - №7. – С.43-50.

8. Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту //Право України. – 2008. - №7. – С.9-12.

9. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К.: Парламент, вид-во, 1999. - 247 с.

10. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. - К.: Юстиніан, 2004. – 216 с.

11. Карпачова Н. Сучасні виклики правам і свободам людини //Право України. – 2008. - №6. – С.4-8.

12. Ковальчук В. Взаємодія громадянського суспільства та державної влади //Право України. – 2009. - №6. – С.90-99.

13. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. М.: «Норма», 2002. - 480 с.

14. Ковлер А. И. Ценностные и стратегические перспективы правового плюрализма // Человек и право. Книга о летней школе по юридической антропологии (г. Звенигород, 22-29 мая 1999) / Отв. ред. Н. И. Новикова, В. А. Тишков. М.: Изд-во 1999. - С. 105-112.

15. Козюбра М. Права людини і верховенство права / М. Козюбра // Право України. – 2010. - №2. – С.24-35.

16. Колодій А. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шляхи розбудови / А. Колодій // Право України. – 2010. - №7. – С.12-17.

17. Крук О. Проблемні питання реалізації демократичних прав і свобод людини //Право України. – 2007. - №5. – С.20-24.

18. Лемак В. Політичні партії як інститут громадянського суспільства: проблеми правового регулювання в Україні / В. Лемак // Право України. – 2010. - №7. – С.18-29.

19. Ліпкан В. Проблеми формування інституту безпекового омбудсмана в контексті розбудови правової держави в Україні / В. Ліпкан // Право України. – 2010. - №7. – С.70-81.

20. Лобода Ю. П. Правовая традиция украинского народа (феномен и объект общетеоретического дискурса). - Л.: Мир, 2009. - 280 с.

21. Лук’янов Д. В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання): Монографія / Д. В. Лук’янов. - X.: Право, 2007. - 320 с.

22. Максимов С. Про концепт « правове суспільство» / С. Максимов // Право України. – 2010. - №7. – С.82-87.

23. Маличок К. Формування правосвідомості українців на етапі демократизації України //Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №5. – С. 121-122.

24. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства //Право України. – 2007. - №2. – С.26-31.

25. Мозоль Н.І. Соціальна справедливість у контексті розбудови соціальної держави //Держава і право. – Випуск 38. – С. 153-160.

26. Мутагиров Д.З. Права и свободи человека: теория и практика. Учеб. пособие. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 544 с.

27. Невмержицький Є. Інститути громадянського суспільства у протидії корупції //Право України. – 2008. - №12. – С.126-132.

28. Пушкіна О. Інститути громадянського суспільства і захист прав людини в Україні / О. Пушкіна // Право України. – 2010. - №7. – С.51-58.

29. Скрипнюк О. Правова держава в Україні: теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі / О. Скрипнюк // Право України. – 2010. - №7. – С.4-11.

30. Скритюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії та практики. До 10-річчянезалежності України. Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ПАН України, 2000. - 600 с.

31. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.

32. Строган А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадянського суспільства та правової держави //Право України. – 2007. - №10. – С.14-17.

33. Строган А. Політичні права особи в сучасній правовій державі: порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №10. – С. 82-85.

34. Строган А. Соціальні права людини та громадянина як невід’ємний елемент побудови правової держави і громадянського суспільства //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №11. – С. 137-141.

35. Строган А.Ю. Співвідношення, взаємообумовленість та взаємозалежність соціальної держави, громадянського суспільства і правової держави //Держава і право. – Випуск 38. – С. 94-101.

36. Тимошенко В. Розвиток концепції громадянського суспільства у вітчизняній політико-правовій думці XIX – початку ХХ ст. /В.Тимошенко // Право України. – 2010. - №7. – С.33-42.

37. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. - СПб.: Лань, 1999. - 224 с.

38. Україна: права людини в перехідний період /Під ред. В.И.Денисова, В.І.Свінтова. - К., 2001. - 184 с.

39. Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні. - X.: Право, 2008. - 160 с.

40. Цимбалюк М. Громадянське суспільство як фактор утвердження демократичної правосвідомості //Право України. – 2007. - №11. – С.21-25.

41. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. - К.: Реферат, 2007. - 640 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.031 с.)