ЧЕРHІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЧЕРHІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМІHІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРHІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

П Л А H И

Семінарських занять

з дисципліни «Права людини»

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

найменування галузі знань – 0304 «Право»

спеціальність – 8.03040101 «Правознавство»

 

 

Укладач: Марущак Н.В.,

доцент кафедри історії та теорії

держави і права, конституційного та

адміністративного права,

к. ю. н., доцент

 

Чеpнiгiв 2013


І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

Навчальна дисципліна «Права людини» вивчається студентами п’ятого курсу спеціальності «Правознавство». Можна однозначно стверджувати про надзвичайну важливість вказаної навчальної дисципліни для студентів, оскільки саме в межах вказаного предмета вивчаються багатофункціональний характер прав людини, цивілізаційна роль прав людини в упорядкуванні суспільних відносин, філософське осмислення прав людини. Крім того, права людини є фундаментальною основою людського співіснування. Вони займають провідне місце в системі національного права України, і становлять предмет конституційно-правового регулювання. Ті зміни, що відбулися у всіх сферах суспільного і державного життя України, зміна її державного статусу викликали необхідність переосмислення багатьох категорій, теорій та інститутів безпосередньо пов’язаних із розумінням, забезпеченням та захистом прав людини в Україні. А також, відхід від надмірної ідеологізації, політизації та позитивізму в галузі прав людини, співіснування різних світоглядних концепцій, оцінок, понять та інститутів обумовили нове бачення системи знань про права людини.

Актуальність вивчення прав людини обумовлюється їх соціальним та юридичним призначенням і роллю як фундаментальної основи побудови громадянського суспільства і правової держави.

Метою вивчення курсу «Права людини» є сприяння в оволодінні філософською та юридичною термінологією, ознайомлення студентів із історико-правовою спадщиною нашої держави та людства, надання студентам глибоких та різнобічних знань у розглядуваній галузі юридичної освіти; розвиток здібностей до їх застосування на практиці. Саме при вивченні даного курсу студенти вчаться аналізувати правові категорії і поняття, з’ясовують їх зміст і значення, завдяки чому закладається база для подальшого оволодіння спеціальністю.

Вивчення курсу «Права людини» сприяє правовому вихованню студентів, росту у них патріотизму. Майбутнє нашого суспільства у вирішальній мірі залежить від інтелектуального і духовно-морального розвитку нинішнього покоління. Але рівень цього розвитку у свою чергу обумовлений тим, як громадяни країни розуміють важливість прав людини для всебічного розвитку особи і суспільства і мають можливість їх цивілізовано захищати.

Таким чином, проблема прав людини має величезне теоретичне і практичне значення. Вона вимагає всебічного філософського і наукового осмислення не тільки керівниками держав, але й основною масою населення. Дане завдання не можна вирішити без належного наукового обґрунтування. Це має важливе значення для демократизації і гуманізації громадського життя в країні, тому що буде робити все зростаючий вплив на масову свідомість і суспільно-політичну активність молоді і всіх груп і прошарків нашого суспільства.

У відповідності з учбовим планом на семінарські заняття з курсу «Права людини» відводиться 16 годин, (тобто 8 занять). На них винесені найважливіші питання курсу.

Метою семінарських занять є допомога студентам у засвоєнні та поглибленні теоретичних знань про права людини як особливу галузь філософського і наукового знання. Це допоможе студентам зрозуміти сутність і значення прав людини, їх багатофункціональний характер, діалектику прав людини, їх місце в системі соціальних відносин.

Під час семінарських занять обговорюються теоретичні питання, заслуховуються реферати, розглядаються практичні ситуації. Підготовка до семінарського заняття передбачає значну самостійну роботу, ознайомлення з основними міжнародними актами прийнятими в рамках міждержавних та наднаціональних організацій, опрацювання рекомендованої літератури. Деякі питання курсу повинні розглядатися студентами із врахуванням знань, отриманих на заняттях з філософії, соціології, політології, теорії держави і права, конституційного права України, історії держави та права зарубіжних країн.

Виступи доповідачів необхідно уважно слухати, у разі необхідності задавати запитання. Відповіді на запитання повинні бути обґрунтовані, лаконічні, юридично грамотні.

Викладач підводить підсумки обговорення, аналізує відповіді після розгляду питання теми семінарського заняття та оцінює їх.

Під час підготовки до семінарських занять студенти повинні використовувати першоджерела і користуватися додатковою літературою, перелік якої наведений після кожної теми. Список основної навчальної літератури, де знайшли відображення всі теми курсу з метою запобігання повторів, наводимо нижче.

ОСНОВНА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. АбдулаевМ.И. Права человека и закон: Историко-теоретические аспекты. СП б.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004 - 322 с.

2. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав лю­дини. Джерела і практика застосування. К.: «АртЕк». 1997. - 584 с.

3. Конституція України: Наук.-практ. комент. / Ред. колегія: В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий. - X.: Право, 2003. - 808 с.

4. Орзих М. Ф. Личность и право / (По изд.: М.-К., 1975) Предисл. С. В. Кивалова; вступить. статья автора. - О.: Юрид. л-ра, 2005. - 312 с.

5. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи /Упорядник Ю.К.Качуренко. – 2-е вид. – К.: Юрінформ, 1992. – 200 с.

6. Права человека. Учебник для вузов. Отв. ред. - чл.-корр. РАН, д.ю.н. Е.А.Лукашева. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. - 573 с.

7. Права человека: итоги века, тенденции, перспективи / Под общ. ред. чл.-корр. РАН Е.А.Лукашевой. - М.: Издательство НОР­МА, 2002. - 448 с.

8. Права человека: Учеб. пособие / А.Д.Гусев, Я.С.Яскевич, Ю.Ю.Гафарова и др.; Под. общ. ред. А.Д.Гусева и Я.С.Яскевич. -Мн.: «ТетраСистемс», 2002. - 304 с.

9. Права человека: Учебное пособие / Авт.-сост. С.П.Кацубо, И.В.Кучвальская, С.Б.Лугвин. - Мн.: Амалфея, 2001. - 336 с.

10. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: Монографія / За ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка, О. В. Петришина та ін. - X.: Право, 2007. - 248 с.

11. Рабинович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: навчальний посібник. – К.: Атака, 2004. – 325 с.

12. Саидов А.Х. Общепризнанные права человека. Учеб. пособие. – М.: МЗ ПРЕСС, 2002. – 272 с.

 


II. ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Теорія прав людини: предмет, метод і функції – 2 год.

 

1. Поняття прав людини.

2. Функції прав людини.

3. Методологія прав людини.

4. Джерела прав людини.

5. Зростання соціальної ролі прав людини як історична закономірність.

Завдання для індивідуальної роботи

Контрольні питання:

1. Що Ви розумієте під поняттям «права людини»?

2. Як Ви розумієте поняття невід’ємності та невідчуженості прав людини?

3. Встановіть співвідношення між правами та свободами людини?

4. Що таке рівноправність? Чи співпадають значення понять рівності та рівноправності?

5. Чому права людини пов’язуються із її гідністю?

 

Теми рефератів:

· Права людини - прояв її життєво необхідних потреб та інтересів.

· Права людини - фундаментальна основа людського існування і співіснування.

· Міжнародні і національні причини актуалізації питання про права людини в нових історичних умовах.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Самостійно опрацювати такі питання: Предмет навчального курсу «Права людини». Права людини як невід’ємна властивість особи і загальнолюдська цінність, унікальне явище світової культури і цивілізації, необхідна умова розвитку людини. Пріоритетність прав людини. Абсолютний і історичний характер прав людини.

Цивілізаційна роль прав людини в упорядкуванні соціальних відносин, забезпеченні автономії, самобутності особи. Права людини як загальний масштаб і рівна міра свободи і відповідальності.

Права людини - феномен світової культури. Духовно-моральна природа прав людини. Права людини - це гуманізм сучасної епохи.

Міжпредметні зв’язки і філософське осмислення природи прав людини. Методи учбового курсу «Права людини».

Місце учбового курсу «Права людини» в системі правових наук.

2. Використовуючилітературу з філософії, теорії держави і права, конституційного права України та зарубіжних країн, прав людини виписати визначення прав людини, які належать тим чи іншим авторам. Порівняйте їх, зробіть висновки.

3.У спеціальному зошиті розпочати роботу над складанням словника основних понять та термінів з прав людини:

· Право – це...

· Свобода – це...

· Рівноправність – це...

· Невід’ємність – це...

· Гуманізм – це...

· Гідність – це...

Додаткова література:

1. Авраменко, А.И. Человек. Общество. Государство. Пособие для абитуриентов вузов / А.И.Авраменко, Т.И.Адуло, И.Н.Бобкова; Под общ. ред. А.И.Авраменко, Ф.В.Пекарского.- 3-е изд., доп.- Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 368 с.

2. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.

3. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.

4. Бабкін В., Бігун В. Філософія права: проблеми і підходи //Право України. – 2006. - №5. – С.177-178.

5. Бачинин В. А. Философия права и преступления. - Х.: Фолио, 1999. - 607 с.

6. Бачинин В. А., Сальников В. П. Философия права. Краткий словарь. СПб.: РДК Принт, 2000. - 400 с.

7. Бердяев Н. А. Философия неравенства // Русское зарубежье: Из истории социальной и правовой мысли. Л.: Лениздат, 1991. - 440 с.

8. Бочаров В. В. Антропология права: Антропологические и юридические аспекты // Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии (г. Звенигород, 22-29 мая 1999 г.) Отв. ред. Н. И. Новикова, В. А. Тишков. М.: Изд-во, 1999. - С. 23-31.

9. Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. М.: Педагогика-Пресс, 1993. - 224 с.

10. Габоев А. Б. Права и свободы человека и гражданина - важнейший составляющий элемент при осуществлении государственной национальной политики // Государство и право. 2005. № 1. - С. 122-125.

11. Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. и вст. ст. В. А. Туманова. М.: Прогресс, 1988. - 496 с.

12. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. В. А. Туманова. М.: Международные отношения, 1998. - 400 с.

13. Дворкін Р. Серйозний погляд на права: Пер. з англ. - К.: Основи, 2000. - 519с.

14. Дудченко В. В. Традиция правового развития: плюрализм правовых учений. - О.: Юрид. л-ра, 2006. - 304 с.

15. Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1973. - 247 с.

16. Карпачова Н. Сучасні виклики правам і свободам людини //Право України. – 2008. - №6. – С.4-8.

17. Кашинцева О. Правовий статус людини в біометричному експерименті: людина чи animal of necessity / О. Кашинцева // Право України. – 2010. - №2. – С.114-119.

18. Керимов Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. М.: Аванта +, 2000. - 560 с.

19. Керимов Д. А. Философские проблемы права. М.: Мысль, 1972. - 472 с.

20. Керимов Д. Л. Философские основания политико-правовых исследований / Д. Л. Керимов. - М. : Мысль, 1986. - 330 с.

21. Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Изд-во АН СССР, 1958. - 187 с.

22. Кистяковский Б. А. Философия и социология права. СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. - 799 с.

23. Кленнер Г. От права природы к природе права / Пер. с нем. Т.Б.Бакназар-Юзбашева / Вступ. ст. Л. С. Мамута., под ред. Б.А.Куркина. - М.: Прогресс, 1988. – 320 с.

24. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. М.: «Норма», 2002. - 480 с.

25. Кон И. С. Личность как субъект общественных отношений. М.: Знание, 1966. - 48 с.

26. Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М.: Юридическая наука, 1976. - 191 с.

27. Кудрявцев Ю. В. Нормы права как социальная информация. М.: Юридическая литература, 1981. - 144 с.

28. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. - М.: ИКД «Зерцало«М», 2002. – 288 с.

29. ЛлойдД. Идея права. Репрессивное зло или социальиая необходимость / Пер. с аигл. М.А. Юмашева. М.Ю.Юмашев, науч. ред. Ю.М.Юмашев. - М.: ЮГОНА, 2002. - 416 с.

30. Лукашева Е. А. Общая теория права и многоаспектный анализ правовых явлений // Советское государство и право. - 1975. - № 4. - С. 23-33.

31. Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність / С. Максимов // Право України. – 2010. - №2. – С.36-43.

32. Маличок К. Формування правосвідомості українців на етапі демократизації України //Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №5. – С. 121-122.

33. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства //Право України. – 2007. - №2. – С.26-31.

34. Мутагиров Д.З. Права и свободи человека: теория и практика. Учеб. пособие. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 544 с.

35. Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: (история и современность). М.: Знание, 1986. - 63 с.

36. Нерсесянц В. С. Право и закон: Из истории правовых учений. М.: Наука, 1983. - 366 с.

37. Нерсесянц В. С., Муромцев Г. И. и др. Право и культура. М.: Изд-во РУДН, 2002. - 423 с.

38. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов /В.С. Нерсесянц. - М.: Издательская группа ИНФРА М - НОРМА, 1997. - 652 с.

39. Нерсесянц С. В. Курс лекций: Философия права / С. В. Нерсесянц. – М. : Эксмо, 2006. - 928 с.

40. Петражицкий JI. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.: «Лань», 2000. - 608 с.

41. Плахов В. Д. Традиции и общество. Опыт философско-социологического исследования. М.: Мысль, 1982. - 220 с.

42. Погребняк С. Л. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія. - X.: Право. - 240 с.

43. Рабінович С.П. Концепція природи людини у римській юриспруденції: античні витоки уніфікації європейського права //Держава і право. – Випуск 40. – С.27-33.

44. Ролз Дж. Теорія справедливості / Пер. з англ. О.Мокровольський. - К.: Основа, 2001. - 822 с.

45. Рулан Н. Юридическая антропология: Учебник для вузов / Пер. с франц. М.: Норма, 2000. - 310 с.

46. Сабо И. Социалистическое право / Пер. с венг. и вступ. ст. д.ю.н. В. А. Туманова. М.: Прогресс, 1964. - 396 с.

47. Свобода і закон / Бруно Лсони: Пер. з англ. В. Кашкина под ред. А. Куряева. - М.: ИРИСЗН, 2008. - 308 с.

48. Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи. М.: «Мысль», 1974. - 309 с.

49. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.

50. Советский Энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохорова. Изд-е 4-е. М.: Советская энциклопедия, 1989. - 1632 с.

51. Современный словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1993. - 740 с.

52. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Пер. с франц. Н. А. Садовского / Предисл. и комментарии Б. А. Старостина. М.: «Наука», 1987. - 240 с.

53. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. - СПб.: Лань, 1999. - 224 с.

54. Україна: права людини в перехідний період /Під ред. В.И.Денисова, В.І.Свінтова. - К., 2001. - 184 с.

55. Филатов В. П. Научное познание и мир человека / В. П. Филатов. - М. : Политиздат, 1989. - 270 с.

56. Философия : учеб. для вузов / под общ. ред. В. В. Миронова. - М. : Норма, 2005. - 750 е.;

57. Философский энциклопедический словарь / 2-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1989. - 815 с.

58. Філософія права: Пер. з англ. / За ред. Дж. Фейнберга, Дж. Коулмена. - К.: Основи, 2007. - 1256 с.

59. Явич Л. С. Право и социализм. М.: Юридическая литература, 1982. - 175 с.

60. Явич Л. С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, развития функционирования юридической формы общественных отношений. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. - 207 с.

Завдання для індивідуальної роботи

Контрольні питання:

1. Що Ви розумієте під системою прав людини?

2. Як Ви розумієте «покоління» прав людини?

3. Яка різниця існує між громадянськими та особистими правами?

4. Перелічить особисті права і свободи.

5. Назвіть основні політичні права.

6. Перелічить основні економічні права.

7. Яку роль відіграють культурні права у житті людини?

 

Теми рефератів:

· Глобальні проблеми сучасності і права людини.

· Принцип «Усі права для всіх» як вираження загальності й універсальності прав людини.

Завдання для самостійної роботи:

1. Самостійно опрацювати такі питання:Суб’єкти прав людини.Порушення прав людини - перешкода всебічному розвитку особи і суспільства, загроза світу і соціальному прогресу. Статут ООН про триєдину задачу світового співтовариства.Взаємозв’язок і неподільність прав людини.

Громадянські права як фундаментальна основа життєдіяльності людей: право на життя, свободу, безпеку, розвиток, власність, повагу людської гідності, невтручання в особисте життя, право на рівність перед законом, презумпція невинності, громадянство, справедливий, незалежний публічний суд і т.д.

Політичні права і свободи як можливість брати участь у керуванні державою і суспільними справами, право вибирати і бути обраними, право на об’єднання, створення політичних партій і профспілок, на мирні збори, мітинги, демонстрації, страйки, свободу думки, слова, вірувань і переконань.

Економічні права і свободи людської діяльності в сфері виробництва, обміну, розподілу і споживання товарів і послуг. Право на підприємницьку діяльність, право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці і на справедливу оплату за працю.

Соціальні права і свободи як можливість користуватися матеріальними, і культурними благами, необхідними для задоволення своїх соціальних запитів і потреб. Право на гідне людське існування, свободу від голоду й убогості, право на захист материнства й дитинства, на освіту, медичне обслуговування, відпочинок, соціальне забезпечення, на сприятливе навколишнє середовище.

Культурні права: свобода доступу до духовних цінностей, свобода літературної, художньої, наукової, технічної й інших видів творчості, викладання, право на активну участь у культурному житті країни.

Формування в післявоєнний період третього покоління прав людини: право на мир, справедливий світовий порядок, розвиток, безпеку, екологічно чисте навколишнє середовище, право на залучення до сучасних досягнень науки, культури й освіти.

Універсальний, загальний характер основних прав, і обов’язків. Взаємозв’язок прав і свобод з обов’язками і відповідальністю людини, окремих соціальних груп і держав.

2. Класифікуйте права людини і громадянина, відобразіть це у вигляді схеми.

3. Проілюструйте на прикладах конкретних конституційних актів існування різних концептуальних підходів до закріплення прав, свобод та обов’язків людини.

4. Використовуючи текст Конституції Білорусі, визначте, як закріплені права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Основному законі цієї країни.

5. Продовжити поповнення словникановими поняттями та термінами з прав людини:

· особа

· правовий статус особи

· суб’єктивне право

· суб’єктивний обов’язок

· гарантії прав і свобод

Додаткова література:

1. Аврамова О., Жидкова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми / О. Аврамова.,О. Жидкова // Право України. – 2010. - №2. – С.101-107.

2. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.

3. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.

4. Ангеліна К.Г. Політичні партії і реалізація мандатної моделі представництва //Держава і право. – Випуск 40. – С. 672-679.

5. Бочаров В. В. Антропология права: Антропологические и юридические аспекты // Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии (г. Звенигород, 22-29 мая 1999 г.) Отв. ред. Н. И. Новикова, В. А. Тишков. М.: Изд-во, 1999. - С. 23-31.

6. Васянович О.А. Вплив основних постулатів ісламу на формування права мусульман //Держава і право. – Випуск 39. – С. 93-98.

7. Верланов С. Соціальні права людини і громадянина у практиці Конституційного Суду України / С. Верланов // Право України. – 2010. - №2. – С.108-113.

8. Волков Д.О. Права негромадян: поняття та дефінітивне визначення //Держава і право. – Випуск 32. – С. 458-463.

9. Габоев А. Б. Права и свободы человека и гражданина - важнейший составляющий элемент при осуществлении государственной национальной политики // Государство и право. 2005. № 1. - С. 122-125.

10. Головченко В. Право жінок в Україні: під кутом зору міжнародно-правових стандартів //Право України. – 1999. - №7. – С.38-41.

11. Грошевий Ю., Копиленко О., Цвік М. Системний аналіз європейських стандартів щодо захисту прав людини: доктринальні підходи та судова практика //Право України. – 2006. - №8. – С.143-145.

12. Дворкін Р. Серйозний погляд на права: Пер. з англ. - К.: Основи, 2000. - 519с.

13. Жаровська І. Право на знання прав і обов’язків: теоретико-правові аспекти //Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №92 – С. 74-77.

14. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К.: Парламент, вид-во, 1999. - 247 с.

15. Карпачова Н. Сучасні виклики правам і свободам людини //Право України. – 2008. - №6. – С.4-8.

16. Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Изд-во АН СССР, 1958. - 187 с.

17. Кленнер Г. От права природы к природе права / Пер. с нем. Т.Б.Бакназар-Юзбашева / Вступ. ст. Л. С. Мамута., под ред. Б.А.Куркина. - М.: Прогресс, 1988. – 320 с.

18. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. М.: «Норма», 2002. - 480 с.

19. Кон И. С. Личность как субъект общественных отношений. М.: Знание, 1966. - 48 с.

20. Леббон Г. Психология социализма / Пер. франц. СПб.: «Макет», 1996.-544 с.

21. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. - М.: ИКД «Зерцало«М», 2002. – 288 с.

22. Лемак В. Політичні партії як інститут громадянського суспільства: проблеми правового регулювання в Україні / В. Лемак // Право України. – 2010. - №7. – С.18-29.

23. Летнянчин Л. І. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: Монографія / Л. І. Летнянчин. — X.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. - 256 с.

24. Лобода Ю. П. Правовая традиция украинского народа (феномен и объект общетеоретического дискурса). - Л.: Мир, 2009. - 280 с.

25. Лук’янов Д. В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання): Монографія / Д. В. Лук’янов. - X.: Право, 2007. - 320 с.

26. Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність / С. Максимов // Право України. – 2010. - №2. – С.36-43.

27. Мутагиров Д.З. Права и свободи человека: теория и практика. Учеб. пособие. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 544 с.

28. Нерсесянц В. С. Право и закон: Из истории правовых учений. М.: Наука, 1983. - 366 с.

29. Рабінович С.П. Концепція природи людини у римській юриспруденції: античні витоки уніфікації європейського права //Держава і право. – Випуск 40. – С.27-33.

30. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.

31. Строган А. Політичні права особи в сучасній правовій державі: порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №10. – С. 82-85.

32. Строган А. Соціальні права людини та громадянина як невід’ємний елемент побудови правової держави і громадянського суспільства //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №11. – С. 137-141.

33. Україна: права людини в перехідний період /Під ред. В.И.Денисова, В.І.Свінтова. - К., 2001. - 184 с.

34. Филатов В. П. Научное познание и мир человека / В. П. Филатов. - М. : Политиздат, 1989. - 270 с.

35. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. - К.: Сфера, 1999. - 232 с.

36. Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні. - X.: Право, 2008. - 160 с.

37. Шукліна Н.Г. Місце економічних прав і свобод у системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні //Держава і право. – Випуск 36. – С. 172-178.

Завдання для індивідуальної роботи

Контрольні питання:

1. Проаналізуйте сутність, взаємозв’язок, розходження категорій «право» і «закон».

2. Назвіть загальне, особливе і індивідуальне в правах людини.

3. У чому відмінність між моральними та правовими нормами? Чи співпадають вони?

4. Як, на Вашу думку, можна домогтися поважного ставлення членів суспільства до прав та свобод інших?

5. Як Ви розумієте відому формулу «дозволено все, що не заборонено законом»?

6. Як впливають системи суспільних цінностей на розуміння прав, свобод та обов’язків людини? Покажіть це на прикладах України та інших країн.

Теми рефератів:

· Природно-правова і позитивістська концепції права і прав людини.

· Взаємозв’язок, прав людини з правами й інтересами суспільства і держави: пріоритети, єдність і протиріччя.

· Теоретичне і практичне значення розходжень між правами людини і правами громадянина.

Завдання для самостійної роботи:

1. Самостійно опрацювати такі питання: Неправовий закон - результат невідповідності юридичних норм принципам свободи, рівності, справедливості, гуманізму. Права людини як загальнолюдська цінність. Права людини і права громадянина. Теоретичне і практичне значення розходжень між ними. Права людини як сфера її свободи. «Втеча від свободи» - альтернатива свободи вибору. Права людини і її обов’язки перед іншими людьми, суспільством і державою. Право і мораль як соціальні регулятори. Значення моральних основ правопорядку, демократії і свободи для реалізації прав і свобод людини.

2. Використовуючитекст Конституції України проаналізуйте права людини та права громадянина.

3.Відомий німецький юрист Рудольф фон Йєрінг на початку ХХ ст. стверджував: «Всі права у світі завойовані...Кожне право, однаково, право народу чи індивіда, передбачає стійку готовність захищатися...» Чи згодні Ви з Йєрінгом? Обґрунтуйте свою відповідь.

4. Керуючись Загальною Декларацією прав людини 1948р., Декларацією обов’язків та відповідальності людини 1998р., обґрунтуйте співвідношення прав та обов’язків.

5. Продовжити поповнення словникановими поняттями та термінами з прав людини:

· Права громадянина – це...

· Мораль – це...

· Обов’язок – це...

· Відповідальність – це...

 

Додаткова література:

1. Авраменко, А.И. Человек. Общество. Государство. Пособие для абитуриентов вузов / А.И.Авраменко, Т.И.Адуло, И.Н.Бобкова; Под общ. ред. А.И.Авраменко, Ф.В.Пекарского.- 3-е изд., доп.- Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 368 с.

2. Аллан Т. Р. С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права: Пер. з англ. Р. Семківа. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 385 с.

3. Бабкін В., Бігун В. Філософія права: проблеми і підходи //Право України. – 2006. - №5. – С.177-178.

4. Бачинин В. А. Философия права и преступления. - Х.: Фолио, 1999. - 607 с.

5. Бачинин В. А., Сальников В. П. Философия права. Краткий словарь. СПб.: РДК Принт, 2000. - 400 с.

6. Бердяев Н. А. Философия неравенства // Русское зарубежье: Из истории социальной и правовой мысли. Л.: Лениздат, 1991. - 440 с.

7. Бочаров В. В. Антропология права: Антропологические и юридические аспекты // Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии (г. Звенигород, 22-29 мая 1999 г.) Отв. ред. Н. И. Новикова, В. А. Тишков. М.: Изд-во, 1999. - С. 23-31.

8. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. (Очерки теории). М.: Юридическая литература, 1976. - 215 с.

9. Гурвич Г. Д. Философия и социология права: Избранные сочинения / Пер. М. В. Антонова, Л. В. Ворониной. СПб.: Издательский Дом
C.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. - 848 с.

10. Ильин И. А. О сущности правосознания // Ильин И. А. Сочинения. В 10 т./ Сост., вст. ст. и коммент. Ю. Т. Лисицы. Т. 4. М.: Русская книга, 1993-1994. - 620 с.

11. Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве. - М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - 510 с.

12. Кашинцева О. Правовий статус людини в біометричному експерименті: людина чи animal of necessity / О. Кашинцева // Право України. – 2010. - №2. – С.114-119.

13. Кельзен Г. Чисте правознавство: 3 дод.: Проблема справедливості: Пер. з нім. - К.: Юніверс, 2004. - 496 с.

14. Керимов Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. М.: Аванта +, 2000. - 560 с.

15. Керимов Д. А. Философские проблемы права. М.: Мысль, 1972. - 472 с.

16. Кистяковский Б. А. Философия и социология права. СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. - 799 с.

17. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. М.: «Норма», 2002. - 480 с.

18. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. - М.: ИКД «Зерцало«М», 2002. – 288 с.

19. ЛлойдД. Идея права. Репрессивное зло или социальиая необходимость / Пер. с аигл. М.А. Юмашева. М.Ю.Юмашев, науч. ред. Ю.М.Юмашев. - М.: ЮГОНА, 2002. - 416 с.

20. Лукашева Е. А. Общая теория права и многоаспектный анализ правовых явлений // Советское государство и право. - 1975. - № 4. - С. 23-33.

21. Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність / С. Максимов // Право України. – 2010. - №2. – С.36-43.

22. Максимов С. Про концепт « правове суспільство» / С. Максимов // Право України. – 2010. - №7. – С.82-87.

23. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства //Право України. – 2007. - №2. – С.26-31.

24. Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / Пер. с франц. М., 1996. - 380 с.

25. Мутагиров Д.З. Права и свободи человека: теория и практика. Учеб. пособие. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 544 с.

26. Нерсесянц В. С. Право и закон: Из истории правовых учений. М.: Наука, 1983. - 366 с.

27. Нерсесянц В. С., Муромцев Г. И. и др. Право и культура. М.: Изд-во РУДН, 2002. - 423 с.

28. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов /В.С. Нерсесянц. - М.: Издательская группа ИНФРА М - НОРМА, 1997. - 652 с.

29. Нерсесянц С. В. Курс лекций: Философия права / С. В. Нерсесянц. – М. : Эксмо, 2006. - 928 с.

30. Петражицкий JI. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.: «Лань», 2000. - 608 с.

31. Плахов В. Д. Традиции и общество. Опыт философско-социологического исследования. М.: Мысль, 1982. - 220 с.

32. Рулан Н. Юридическая антропология: Учебник для вузов / Пер. с франц. М.: Норма, 2000. - 310 с.

33. Савченко О. Правове обмеження прав людини як основа і критерій співвідношення публічних та особистих інтересів //Право України. – 2006. - №3. – С.26-28.

34. Свобода і закон / Бруно Лсони: Пер. з англ. В. Кашкина под ред. А. Куряева. - М.: ИРИСЗН, 2008. - 308 с.

35. Сердюк О. В. Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: пізнання соціальності права. Монографія. - X.: Яшма, 2007. - 320 с.

36. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.

37. Советский Энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохорова. Изд-е 4-е. М.: Советская энциклопедия, 1989. - 1632 с.

38. Современный словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1993. - 740 с.

39. Строган А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадянського суспільства та правової держави //Право України. – 2007. - №10. – С.14-17.

40. Строган А.Ю. Співвідношення, взаємообумовленість та взаємозалежність соціальної держави, громадянського суспільства і правової держави //Держава і право. – Випуск 38. – С. 94-101.

41. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Пер. с франц. Н. А. Садовского / Предисл. и комментарии Б. А. Старостина. М.: «Наука», 1987. - 240 с.

42. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. - СПб.: Лань, 1999. - 224 с.

43. Филатов В. П. Научное познание и мир человека / В. П. Филатов. - М. : Политиздат, 1989. - 270 с.

44. Философия : учеб. для вузов / под общ. ред. В. В. Миронова. - М. : Норма, 2005. - 750 е.;

45. Философский энциклопедический словарь / 2-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1989. - 815 с.

46. Філософія права: Пер. з англ. / За ред. Дж. Фейнберга, Дж. Коулмена. - К.: Основи, 2007. - 1256 с.

47. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Пер. с нем. Э. М. Телятниковой, вступ. ст. П. С. Гуревич. М.: Республика, 1994. - 447 с.

48. Фромм Э. Душа человека / Сб. перевод П. С. Гуревича. М.: Республика, 1992. - 428 с.

49. Фромм Э. Здоровое общество // Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. М.: Юрист, 1995. - 623 с.

50. Фромм Э. Человек для себя / Пер. с англ. и послесл. JT. А. Чернышевой, Минск: Коллегиум, 1992. - 253 с.

51. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. - К.: Сфера, 1999. - 232 с.

52. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. Пер. с нем. Д. В. Скляднева. СПб.: Наука, 2000. - 377 с.

53. Харт X. Л. А. Концепція права: Пер. з англ. - К.: Сфера, 1998. - 236 с.

54. Явич Л. С. Право и общественные отношения (Основные аспекты содержание и формы советского права). М.: Юридическая литература, 1971. - 152 с.

55. Явич Л. С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, развития функционирования юридической формы общественных отношений. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. - 207 с.

 

 

Завдання для індивідуальної роботи

Контрольні питання:

1. Чим викликана історична мінливість поняття про права людини?

2. Як формувалися перші уявлення людини про свій статус в світі і в суспільстві, про свої права та свободи?

3. Як релігія впливає на розуміння статусу людини?

4. Коли почали формуватися сучасні погляди на права та свободи людини?

5. Яку роль відіграли соціальні революції XIX - XX ст. у розвитку теорії і практики прав і свобод людини?

Завдання для самостійної роботи:

1. Самостійно опрацювати такі питання: Два основних концептуальних напрямки: «тоталітарне», що підкоряє людину суспільству і державі (Конфуцій, Платон) і «ліберальне», що виділяє людину з тотальности і визнає самоцінність особи (софісти, Сократ, стоїки). Нове розуміння людини в християнстві як богоподібної, унікальної творчої істоти, що володіє волею і відповідальністю (Хома Аквінський). Розвиток ідей природного права і філософії права та прав людини в Росії (Б. Чичерін, П. Новгородцєв, Б. Кістяківський). Внесок М. Бердяєва, С. Булгакова, П. Струве, П. Флоренського, С. Франка в теоретичну розробку концепції прав людини. Проблема прав людини в сучасній західній філософії.

Два основних концептуальних напрямки: «тоталітарне», що підкоряє людину суспільству і державі (Конфуцій, Платон) і «ліберальне», що виділяє людину з тотальности і визнає самоцінність особи (софісти, Сократ, стоїки). Нове розуміння людини в християнстві як богоподібної, унікальної творчої істоти, що володіє волею і відповідальністю (Хома Аквінський). Розвиток ідей природного права і філософії права та прав людини в Росії (Б. Чичерін, П. Новгородцєв, Б. Кістяківський). Внесок М. Бердяєва, С. Булгакова, П. Струве, П. Флоренського, С. Франка в теоретичну розробку концепції прав людини. Проблема прав людини в сучасній західній філософії.

2. Використовуючихрестоматійний матеріал з історії держави та права зарубіжних країн проаналізуйте перші закони, що визначили права та обов’язки людини.

3. Проаналізуйтеякий вплив справила американська революція XVIII ст. на формування теорії прав людини? Підтвердитьсвою позицію.

4. Що Ви знаєте про авторів Декларації прав людини і громадянина французької революції XVIII ст.? Який зв’язок існує між Декларацією прав людини і громадянина французької революції та І Додатком до Конституції США?

5. Продовжити поповнення словникановими поняттями та термінами з прав людини:

· Метеки – це…

· Раби – це…

· Остракізм – це…

· Ізономія – це…

· Народний трибун – це…

· Хартія – це…

· Демократія – це…

· Декларація – це…

· Егоцентризм – це…

· Конституція – це…

· Утопізм – це…

· Марксизм – це…

· Позитивізм – це…

· Консерватизм – це…

· Лібералізм – це…

Додаткова література:

1. Авраменко, А.И. Человек. Общество. Государство. Пособие длПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.038 с.)