Тема 8. Права людини в Україні: проблеми і захист – 4 год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Права людини в Україні: проблеми і захист – 4 год.1. Удосконалення діяльності органів держави по забезпеченню прав людини.

2. Питання прав особи в програмах політичних партій і діяльності громадських організацій і демократичних рухів країни.

3. Неурядові правозахисні організації України.

4. Діяльність України на міжнародній арені з метою забезпечення життєвих інтересів і прав людини і народів.

Завдання для індивідуальної роботи

Контрольні питання:

1. Коли в українському законодавстві вперше було закріплене право громадян на звернення до міжнародних органів захисту прав людини?

2. Що таке юридичний захист особи та як це закріплюється у Конституції України? Як забезпечує Конституція України юридичний захист особи?

3. Як співвідносяться Конституція України та міжнародні стандарти у галузі прав людини?

4. Назвіть причини проведення політичних, економічних та правових реформ на початку 90-х років в СРСР та Україні.

5. Назвіть державні інститути позасудового захисту прав і свобод людини і громадянина.

 

Теми рефератів:

· Утвердження принципу пріоритетності невід’ємних прав людини у внутрішній і зовнішній політиці України.

· Розвиток національного законодавства, в галузі прав і свобод людини.

· Значення міжнародного права для реформування правової системи України.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Самостійно опрацювати такі питання:Конституційний захист прав людини в Україні. Взаємна відповідальність громадянина і держави. Визнання пріоритету міжнародних норм в галузі прав людини у національному законодавстві.

Право громадян звертатися в міжнародні організації з метою захисту своїх прав і свобод.

Судовий захист прав і свобод особи в Україні.

2. Проаналізуйтетекст Конституції України, спираючись на конкретні статті Основного Закону, назвіть загальні гарантії прав та свобод людини і громадянина та гарантії правосуддя в Україні.

3. Порівняйте перелік прав та свобод людини і громадянина в Декларації прав людини 1948 року та Конституції України 1996 року. В чому схожість та розбіжності цих переліків?

4. Проаналізуйтеосновні етапи судової реформи в Україні.

5. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами з прав людини:

· Адвокатура – це…

· Прокуратура – це…

· Міліція – це…

· Суд – це…

· Президент – це…

· Неурядова організація – це…

· Політична партія – це…

· Громадська організація – це…

· Законність – це…

· Гласність – це…

Додаткова література:

1. Ангеліна К.Г. Політичні партії і реалізація мандатної моделі представництва //Держава і право. – Випуск 40. – С. 672-679.

2. Буткевич В. Фактори негативного впливу на ефективність реалізації прав людини в Україні //Право України. – 2009. - №4. – С.36-41.

3. Васецький В.Ю. Забезпечення прав та свобод людини і громадянина в демократичному суспільстві (на прикладі удосконалення інституту юридичної відповідальності) //Часопис Київського університету права. – 2009. - №2. – С.16-20.

4. Васецький В.Ю. Забезпечення прав та свобод людини шляхом удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед особою //Часопис Київського університету права. – 2009. - №3. – С.25-30.

5. Верланов С. Соціальні права людини і громадянина у практиці Конституційного Суду України / С. Верланов // Право України. – 2010. - №2. – С.108-113.

6. Волков Д.О. Права негромадян: поняття та дефінітивне визначення //Держава і право. – Випуск 32. – С. 458-463.

7. Головченко В. Право жінок в Україні: під кутом зору міжнародно-правових стандартів //Право України. – 1999. - №7. – С.38-41.

8. Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту //Право України. – 2008. - №7. – С.9-12.

9. Дащенко В.М. Роль недержавних правових організацій у захиті прав та законних інтересів особи //Держава і право. – Випуск 38. – С. 90-94.

10. Дудченко В. В. Традиция правового развития: плюрализм правовых учений. - О.: Юрид. л-ра, 2006. - 304 с.

11. Жаровська І. Право на знання прав і обов’язків: теоретико-правові аспекти //Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №92 – С. 74-77.

12. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К.: Парламент, вид-во, 1999. - 247 с.

13. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. - К.: Юстиніан, 2004. – 216 с.

14. Законодавство: проблеми ефективності. - К.: Наукова дум­ка, 1995. – 229 с.

15. Карпачова Н. Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод людини та проблеми їх реалізації в Україні //Право України. – 2009. - №4. – С.4-21.

16. Карпачова Н. Сучасні виклики правам і свободам людини //Право України. – 2008. - №6. – С.4-8.

17. Колодій А. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шляхи розбудови / А. Колодій // Право України. – 2010. - №7. – С.12-17.

18. Лемак В. Політичні партії як інститут громадянського суспільства: проблеми правового регулювання в Україні / В. Лемак // Право України. – 2010. - №7. – С.18-29.

19. Летнянчин Л. І. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: Монографія / Л. І. Летнянчин. — X.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. - 256 с.

20. Ліпкан В. Проблеми формування інституту безпекового омбудсмана в контексті розбудови правової держави в Україні / В. Ліпкан // Право України. – 2010. - №7. – С.70-81.

21. Лобода Ю. П. Правовая традиция украинского народа (феномен и объект общетеоретического дискурса). - Л.: Мир, 2009. - 280 с.

22. Лук’янов Д. В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання): Монографія / Д. В. Лук’янов. - X.: Право, 2007. - 320 с.

23. Маличок К. Формування правосвідомості українців на етапі демократизації України //Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №5. – С. 121-122.

24. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства //Право України. – 2007. - №2. – С.26-31.

25. Нижник А. Питання судового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні / А. Нижник // Право України. – 2010. - №2. – С.65-81.

26. Погребняк С. Л. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія. - X.: Право. - 240 с.

27. Пузирний В. Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу //Право України. – 2004. - №1. – С.33-36.

28. Пушкіна О. Інститути громадянського суспільства і захист прав людини в Україні / О. Пушкіна // Право України. – 2010. - №7. – С.51-58.

29. Скрипнюк О. Правова держава в Україні: теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі / О. Скрипнюк // Право України. – 2010. - №7. – С.4-11.

30. Скрипнюк О. Правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина в процесі реалізації державного управління //Право України. – 2007. - №4. – С.3-8.

31. Скритюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії та практики. До 10-річчянезалежності України. Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ПАН України, 2000. - 600 с.

32. Україна: права людини в перехідний період /Під ред. В.И.Денисова, В.І.Свінтова. - К., 2001. - 184 с.

33. Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні. - X.: Право, 2008. - 160 с.

34. Чубар Л. Право жінок в Україні як об’єкт правового захисту //Право України. – 2000. - №5. – С.12-14.

35. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. - К.: Реферат, 2007. - 640 с.

36. Шукліна Н.Г. Місце економічних прав і свобод у системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні //Держава і право. – Випуск 36. – С. 172-178

 


ІІІ. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК

З КУРСУ «ПРАВА ЛЮДИНИ»

1. Права та свободи людини як предмет вивчення.

2. Багатофункціональний характер прав людини.

3. Системний метод вивчення прав людини.

4. Зростання соціальної ролі прав людини як історична закономірність.

5. Права людини - прояв її життєво необхідних потреб та інтересів.

6. Права людини - фундаментальна основа людського існування і співіснування.

7. Міжнародні і національні причини актуалізації питання про права людини в нових історичних умовах.

8. Система й основні покоління прав людини.

9. Громадянські права як фундаментальна основа життєдіяльності людей.

10. Політичні права і свободи як можливість брати участь у керуванні державою і суспільними справами.

11. Економічні і соціальні права і свободи.

12. Культурні права.

13. Глобальні проблеми сучасності і права людини.

14. Діалектика прав людини і громадянина.

15. Духовно-моральна сутність прав людини.

16. Права людини в структурі соціальних відносин.

17. Взаємозв’язок прав, обов’язків та відповідальності людини.

18. Природно-правова і позитивістська концепції права і прав людини.

19. Взаємозв’язок, прав людини з правами й інтересами суспільства і держави: пріоритети, єдність і протиріччя.

20. Теоретичне і практичне значення розходжень між правами людини і правами громадянина.

21. Значення моральних основ правопорядку, демократії і свободи для реалізації прав і свобод людини.

22. Історія людства як історія боротьби за свободу і людську гідність, проти гноблення і дискримінації.

23. Формування ідей і уявлень про цінність людської особистості, її права, свободи і обов’язки перед суспільством у країнах Древнього Сходу й в Античному світі.

24. Римське право, його значення для захисту особистих прав.

25. Розвиток ідей про людську гідність і свободу в період Відродження і Реформації. Велика Хартія Вільностей (1215 р.) - перший досвід епохи Середньовіччя по обмеженню всевладдя короля і захисту прав людини.

26. Поширення ліберальних теорій у Новий час.

27. Історичне значення французької Декларації прав людини і громадянина (1789 р.) і американського Білля про права (1791 р.).

28. Розвиток теоретичних основ концепції прав і свобод людини в німецькій класичній філософії.

29. Питання прав людини в соціалістичних вченнях Т. Мора, Т. Кампанелли, Р. Оуена, Ш. Фур’є.

30. Права людини в українській політико-правовій думці та спроби їх втілення у практику державотворення (X ст. - початок XX ст.).

31. Проблема прав і свобод людини в марксизмі.

32. Проблема прав людини в сучасній західній філософії.

33. Питання прав, свобод і обов’язків людини у радянських Конституціях 1919, 1924, 1936 і 1977 років.

34. Права людини і права народів.

35. Права жінок як складова частина невід’ємних прав людини.

36. Права дитини як загальнолюдська цінність.

37. Права дітей і молоді в Україні.

38. Демократизація суспільства і забезпечення прав меншин.

39. Актуалізація гендерних проблем у сучасному світі.

40. Соціальний і правовий захист прав дитини: сутність, історія і перспективи.

41. Роль «Декларації про право на розвиток» ООН у здійсненні фундаментальних прав народів, окремих груп населення і індивідів.

42. Тенденції до виникнення нових суверенних держав і загострення етнічних проблем.

43. Основні напрямки міжнародного співробітництва в галузі прав людини.

44. Система ООН по захисту прав людини і запобіганню масових і грубих порушень прав людини і прав окремих індивідів.

45. Регіональні угоди і механізми захисту прав людини.

46. Діяльність Ради Європи, Європейського Союзу по захисту прав людини.

47. Питання прав людини і громадянина в діяльності СНД.

48. Миротворча діяльність ООН і проблема захисту прав людини.

49. Роль ООН у розробці міжнародних норм і стандартів, що стосуються прав і свобод особи.

50. Історичне значення Загальної декларації прав людини для формування сучасної концепції прав людини.

51. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод (1950 р.) - перший сучасний міжнародний документ про права людини, що має юридичну силу.

52. Перспективи подальшого розширення діапазону прав і основних свобод людини в нових історичних умовах.

53. Громадянське суспільство як історичне явище й умова демократії.

54. Громадянське суспільство як сфера самовираження особи.

55. Правова держава і права людини.

56. Соціальна держава і права людини.

57. Роль і місце правової держави у формуванні і розвитку громадянського суспільства.

58. Особливості взаємозв’язку між правом і державою в демократичному суспільстві.

59. Соціальна політика демократичних держав у сучасних умовах.

60. Зростання ролі соціальної діяльності державних і суспільних інститутів як історична закономірність.

61. Удосконалення діяльності органів держави по забезпеченню прав людини.

62. Питання прав особи в програмах політичних партій і діяльності громадських організацій і демократичних рухів країни.

63. Неурядові правозахисні організації України.

64. Діяльність України на міжнародній арені з метою забезпечення життєвих інтересів і прав людини і народів.

65. Утвердження принципу пріоритетності невід’ємних прав людини у внутрішній і зовнішній політиці України.

66. Розвиток національного законодавства, в галузі прав і свобод людини.

67. Значення міжнародного права для реформування правової системи України.

68. Конституційний захист прав людини в Україні.

69. Право громадян звертатися в міжнародні організації з метою захисту своїх прав і свобод.

70. Судовий захист прав і свобод особи в Україні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.009 с.)