І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Навчальна дисципліна «Права людини» вивчається студентами п’ятого курсу спеціальності «Правознавство». Можна однозначно стверджувати про надзвичайну важливість вказаної навчальної дисципліни для студентів, оскільки саме в межах вказаного предмета вивчаються багатофункціональний характер прав людини, цивілізаційна роль прав людини в упорядкуванні суспільних відносин, філософське осмислення прав людини. Крім того, права людини є фундаментальною основою людського співіснування. Вони займають провідне місце в системі національного права України, і становлять предмет конституційно-правового регулювання. Ті зміни, що відбулися у всіх сферах суспільного і державного життя України, зміна її державного статусу викликали необхідність переосмислення багатьох категорій, теорій та інститутів безпосередньо пов’язаних із розумінням, забезпеченням та захистом прав людини в Україні. А також, відхід від надмірної ідеологізації, політизації та позитивізму в галузі прав людини, співіснування різних світоглядних концепцій, оцінок, понять та інститутів обумовили нове бачення системи знань про права людини.

Актуальність вивчення прав людини обумовлюється їх соціальним та юридичним призначенням і роллю як фундаментальної основи побудови громадянського суспільства і правової держави.

Метою вивчення курсу «Права людини» є сприяння в оволодінні філософською та юридичною термінологією, ознайомлення студентів із історико-правовою спадщиною нашої держави та людства, надання студентам глибоких та різнобічних знань у розглядуваній галузі юридичної освіти; розвиток здібностей до їх застосування на практиці. Саме при вивченні даного курсу студенти вчаться аналізувати правові категорії і поняття, з’ясовують їх зміст і значення, завдяки чому закладається база для подальшого оволодіння спеціальністю.

Вивчення курсу «Права людини» сприяє правовому вихованню студентів, росту у них патріотизму. Майбутнє нашого суспільства у вирішальній мірі залежить від інтелектуального і духовно-морального розвитку нинішнього покоління. Але рівень цього розвитку у свою чергу обумовлений тим, як громадяни країни розуміють важливість прав людини для всебічного розвитку особи і суспільства і мають можливість їх цивілізовано захищати.

Таким чином, проблема прав людини має величезне теоретичне і практичне значення. Вона вимагає всебічного філософського і наукового осмислення не тільки керівниками держав, але й основною масою населення. Дане завдання не можна вирішити без належного наукового обґрунтування. Це має важливе значення для демократизації і гуманізації громадського життя в країні, тому що буде робити все зростаючий вплив на масову свідомість і суспільно-політичну активність молоді і всіх груп і прошарків нашого суспільства.

У відповідності з учбовим планом на семінарські заняття з курсу «Права людини» відводиться 16 годин, (тобто 8 занять). На них винесені найважливіші питання курсу.

Метою семінарських занять є допомога студентам у засвоєнні та поглибленні теоретичних знань про права людини як особливу галузь філософського і наукового знання. Це допоможе студентам зрозуміти сутність і значення прав людини, їх багатофункціональний характер, діалектику прав людини, їх місце в системі соціальних відносин.

Під час семінарських занять обговорюються теоретичні питання, заслуховуються реферати, розглядаються практичні ситуації. Підготовка до семінарського заняття передбачає значну самостійну роботу, ознайомлення з основними міжнародними актами прийнятими в рамках міждержавних та наднаціональних організацій, опрацювання рекомендованої літератури. Деякі питання курсу повинні розглядатися студентами із врахуванням знань, отриманих на заняттях з філософії, соціології, політології, теорії держави і права, конституційного права України, історії держави та права зарубіжних країн.

Виступи доповідачів необхідно уважно слухати, у разі необхідності задавати запитання. Відповіді на запитання повинні бути обґрунтовані, лаконічні, юридично грамотні.

Викладач підводить підсумки обговорення, аналізує відповіді після розгляду питання теми семінарського заняття та оцінює їх.

Під час підготовки до семінарських занять студенти повинні використовувати першоджерела і користуватися додатковою літературою, перелік якої наведений після кожної теми. Список основної навчальної літератури, де знайшли відображення всі теми курсу з метою запобігання повторів, наводимо нижче.

ОСНОВНА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. АбдулаевМ.И. Права человека и закон: Историко-теоретические аспекты. СП б.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004 - 322 с.

2. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав лю­дини. Джерела і практика застосування. К.: «АртЕк». 1997. - 584 с.

3. Конституція України: Наук.-практ. комент. / Ред. колегія: В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий. - X.: Право, 2003. - 808 с.

4. Орзих М. Ф. Личность и право / (По изд.: М.-К., 1975) Предисл. С. В. Кивалова; вступить. статья автора. - О.: Юрид. л-ра, 2005. - 312 с.

5. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи /Упорядник Ю.К.Качуренко. – 2-е вид. – К.: Юрінформ, 1992. – 200 с.

6. Права человека. Учебник для вузов. Отв. ред. - чл.-корр. РАН, д.ю.н. Е.А.Лукашева. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. - 573 с.

7. Права человека: итоги века, тенденции, перспективи / Под общ. ред. чл.-корр. РАН Е.А.Лукашевой. - М.: Издательство НОР­МА, 2002. - 448 с.

8. Права человека: Учеб. пособие / А.Д.Гусев, Я.С.Яскевич, Ю.Ю.Гафарова и др.; Под. общ. ред. А.Д.Гусева и Я.С.Яскевич. -Мн.: «ТетраСистемс», 2002. - 304 с.

9. Права человека: Учебное пособие / Авт.-сост. С.П.Кацубо, И.В.Кучвальская, С.Б.Лугвин. - Мн.: Амалфея, 2001. - 336 с.

10. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: Монографія / За ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка, О. В. Петришина та ін. - X.: Право, 2007. - 248 с.

11. Рабинович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: навчальний посібник. – К.: Атака, 2004. – 325 с.

12. Саидов А.Х. Общепризнанные права человека. Учеб. пособие. – М.: МЗ ПРЕСС, 2002. – 272 с.

 


II. ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Теорія прав людини: предмет, метод і функції – 2 год.

 

1. Поняття прав людини.

2. Функції прав людини.

3. Методологія прав людини.

4. Джерела прав людини.

5. Зростання соціальної ролі прав людини як історична закономірність.

Завдання для індивідуальної роботи

Контрольні питання:

1. Що Ви розумієте під поняттям «права людини»?

2. Як Ви розумієте поняття невід’ємності та невідчуженості прав людини?

3. Встановіть співвідношення між правами та свободами людини?

4. Що таке рівноправність? Чи співпадають значення понять рівності та рівноправності?

5. Чому права людини пов’язуються із її гідністю?

 

Теми рефератів:

· Права людини - прояв її життєво необхідних потреб та інтересів.

· Права людини - фундаментальна основа людського існування і співіснування.

· Міжнародні і національні причини актуалізації питання про права людини в нових історичних умовах.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Самостійно опрацювати такі питання: Предмет навчального курсу «Права людини». Права людини як невід’ємна властивість особи і загальнолюдська цінність, унікальне явище світової культури і цивілізації, необхідна умова розвитку людини. Пріоритетність прав людини. Абсолютний і історичний характер прав людини.

Цивілізаційна роль прав людини в упорядкуванні соціальних відносин, забезпеченні автономії, самобутності особи. Права людини як загальний масштаб і рівна міра свободи і відповідальності.

Права людини - феномен світової культури. Духовно-моральна природа прав людини. Права людини - це гуманізм сучасної епохи.

Міжпредметні зв’язки і філософське осмислення природи прав людини. Методи учбового курсу «Права людини».

Місце учбового курсу «Права людини» в системі правових наук.

2. Використовуючилітературу з філософії, теорії держави і права, конституційного права України та зарубіжних країн, прав людини виписати визначення прав людини, які належать тим чи іншим авторам. Порівняйте їх, зробіть висновки.

3.У спеціальному зошиті розпочати роботу над складанням словника основних понять та термінів з прав людини:

· Право – це...

· Свобода – це...

· Рівноправність – це...

· Невід’ємність – це...

· Гуманізм – це...

· Гідність – це...

Додаткова література:

1. Авраменко, А.И. Человек. Общество. Государство. Пособие для абитуриентов вузов / А.И.Авраменко, Т.И.Адуло, И.Н.Бобкова; Под общ. ред. А.И.Авраменко, Ф.В.Пекарского.- 3-е изд., доп.- Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 368 с.

2. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.

3. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.

4. Бабкін В., Бігун В. Філософія права: проблеми і підходи //Право України. – 2006. - №5. – С.177-178.

5. Бачинин В. А. Философия права и преступления. - Х.: Фолио, 1999. - 607 с.

6. Бачинин В. А., Сальников В. П. Философия права. Краткий словарь. СПб.: РДК Принт, 2000. - 400 с.

7. Бердяев Н. А. Философия неравенства // Русское зарубежье: Из истории социальной и правовой мысли. Л.: Лениздат, 1991. - 440 с.

8. Бочаров В. В. Антропология права: Антропологические и юридические аспекты // Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии (г. Звенигород, 22-29 мая 1999 г.) Отв. ред. Н. И. Новикова, В. А. Тишков. М.: Изд-во, 1999. - С. 23-31.

9. Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. М.: Педагогика-Пресс, 1993. - 224 с.

10. Габоев А. Б. Права и свободы человека и гражданина - важнейший составляющий элемент при осуществлении государственной национальной политики // Государство и право. 2005. № 1. - С. 122-125.

11. Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. и вст. ст. В. А. Туманова. М.: Прогресс, 1988. - 496 с.

12. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. В. А. Туманова. М.: Международные отношения, 1998. - 400 с.

13. Дворкін Р. Серйозний погляд на права: Пер. з англ. - К.: Основи, 2000. - 519с.

14. Дудченко В. В. Традиция правового развития: плюрализм правовых учений. - О.: Юрид. л-ра, 2006. - 304 с.

15. Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1973. - 247 с.

16. Карпачова Н. Сучасні виклики правам і свободам людини //Право України. – 2008. - №6. – С.4-8.

17. Кашинцева О. Правовий статус людини в біометричному експерименті: людина чи animal of necessity / О. Кашинцева // Право України. – 2010. - №2. – С.114-119.

18. Керимов Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. М.: Аванта +, 2000. - 560 с.

19. Керимов Д. А. Философские проблемы права. М.: Мысль, 1972. - 472 с.

20. Керимов Д. Л. Философские основания политико-правовых исследований / Д. Л. Керимов. - М. : Мысль, 1986. - 330 с.

21. Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Изд-во АН СССР, 1958. - 187 с.

22. Кистяковский Б. А. Философия и социология права. СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. - 799 с.

23. Кленнер Г. От права природы к природе права / Пер. с нем. Т.Б.Бакназар-Юзбашева / Вступ. ст. Л. С. Мамута., под ред. Б.А.Куркина. - М.: Прогресс, 1988. – 320 с.

24. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. М.: «Норма», 2002. - 480 с.

25. Кон И. С. Личность как субъект общественных отношений. М.: Знание, 1966. - 48 с.

26. Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М.: Юридическая наука, 1976. - 191 с.

27. Кудрявцев Ю. В. Нормы права как социальная информация. М.: Юридическая литература, 1981. - 144 с.

28. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. - М.: ИКД «Зерцало«М», 2002. – 288 с.

29. ЛлойдД. Идея права. Репрессивное зло или социальиая необходимость / Пер. с аигл. М.А. Юмашева. М.Ю.Юмашев, науч. ред. Ю.М.Юмашев. - М.: ЮГОНА, 2002. - 416 с.

30. Лукашева Е. А. Общая теория права и многоаспектный анализ правовых явлений // Советское государство и право. - 1975. - № 4. - С. 23-33.

31. Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність / С. Максимов // Право України. – 2010. - №2. – С.36-43.

32. Маличок К. Формування правосвідомості українців на етапі демократизації України //Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №5. – С. 121-122.

33. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства //Право України. – 2007. - №2. – С.26-31.

34. Мутагиров Д.З. Права и свободи человека: теория и практика. Учеб. пособие. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 544 с.

35. Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: (история и современность). М.: Знание, 1986. - 63 с.

36. Нерсесянц В. С. Право и закон: Из истории правовых учений. М.: Наука, 1983. - 366 с.

37. Нерсесянц В. С., Муромцев Г. И. и др. Право и культура. М.: Изд-во РУДН, 2002. - 423 с.

38. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов /В.С. Нерсесянц. - М.: Издательская группа ИНФРА М - НОРМА, 1997. - 652 с.

39. Нерсесянц С. В. Курс лекций: Философия права / С. В. Нерсесянц. – М. : Эксмо, 2006. - 928 с.

40. Петражицкий JI. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.: «Лань», 2000. - 608 с.

41. Плахов В. Д. Традиции и общество. Опыт философско-социологического исследования. М.: Мысль, 1982. - 220 с.

42. Погребняк С. Л. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія. - X.: Право. - 240 с.

43. Рабінович С.П. Концепція природи людини у римській юриспруденції: античні витоки уніфікації європейського права //Держава і право. – Випуск 40. – С.27-33.

44. Ролз Дж. Теорія справедливості / Пер. з англ. О.Мокровольський. - К.: Основа, 2001. - 822 с.

45. Рулан Н. Юридическая антропология: Учебник для вузов / Пер. с франц. М.: Норма, 2000. - 310 с.

46. Сабо И. Социалистическое право / Пер. с венг. и вступ. ст. д.ю.н. В. А. Туманова. М.: Прогресс, 1964. - 396 с.

47. Свобода і закон / Бруно Лсони: Пер. з англ. В. Кашкина под ред. А. Куряева. - М.: ИРИСЗН, 2008. - 308 с.

48. Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи. М.: «Мысль», 1974. - 309 с.

49. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Панова Н. И. - Изд. 2-е, доп. и испр. - X.: Основа, 1997. - 180 с.

50. Советский Энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохорова. Изд-е 4-е. М.: Советская энциклопедия, 1989. - 1632 с.

51. Современный словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1993. - 740 с.

52. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Пер. с франц. Н. А. Садовского / Предисл. и комментарии Б. А. Старостина. М.: «Наука», 1987. - 240 с.

53. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. - СПб.: Лань, 1999. - 224 с.

54. Україна: права людини в перехідний період /Під ред. В.И.Денисова, В.І.Свінтова. - К., 2001. - 184 с.

55. Филатов В. П. Научное познание и мир человека / В. П. Филатов. - М. : Политиздат, 1989. - 270 с.

56. Философия : учеб. для вузов / под общ. ред. В. В. Миронова. - М. : Норма, 2005. - 750 е.;

57. Философский энциклопедический словарь / 2-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1989. - 815 с.

58. Філософія права: Пер. з англ. / За ред. Дж. Фейнберга, Дж. Коулмена. - К.: Основи, 2007. - 1256 с.

59. Явич Л. С. Право и социализм. М.: Юридическая литература, 1982. - 175 с.

60. Явич Л. С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, развития функционирования юридической формы общественных отношений. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. - 207 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.032 с.)