Тема 4. Ідейні джерела сучасної концепції прав людини – 6 год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Ідейні джерела сучасної концепції прав людини – 6 год.(Семінар – колоквіум)

1. Історія людства як історія боротьби за свободу і людську гідність, проти гноблення і дискримінації.

2. Формування ідей і уявлень про цінність людської особистості, її права, свободи і обов’язки перед суспільством у країнах Древнього Сходу й в Античному світі.

3. Римське право, його значення для захисту особистих прав.

4. Розвиток ідей про людську гідність і свободу в період Відродження і Реформації. Велика Хартія Вільностей (1215 р.) - перший досвід епохи Середньовіччя по обмеженню всевладдя короля і захисту прав людини.

5. Поширення ліберальних теорій у Новий час.

6. Історичне значення французької Декларації прав людини і громадянина (1789 р.) і американського Білля про права (1791 р.).

7. Розвиток теоретичних основ концепції прав і свобод людини в німецькій класичній філософії.

8. Питання прав людини в соціалістичних вченнях Т. Мора, Т. Кампанелли, Р. Оуена, Ш. Фур’є.

9. Права людини в українській політико-правовій думці та спроби їх втілення у практику державотворення (X ст. - початок XX ст.).

10. Проблема прав і свобод людини в марксизмі.

11. Питання прав, свобод і обов’язків людини у радянських Конституціях 1919, 1924, 1936 і 1977 років.

Завдання для індивідуальної роботи

Контрольні питання:

1. Чим викликана історична мінливість поняття про права людини?

2. Як формувалися перші уявлення людини про свій статус в світі і в суспільстві, про свої права та свободи?

3. Як релігія впливає на розуміння статусу людини?

4. Коли почали формуватися сучасні погляди на права та свободи людини?

5. Яку роль відіграли соціальні революції XIX - XX ст. у розвитку теорії і практики прав і свобод людини?

Завдання для самостійної роботи:

1. Самостійно опрацювати такі питання: Два основних концептуальних напрямки: «тоталітарне», що підкоряє людину суспільству і державі (Конфуцій, Платон) і «ліберальне», що виділяє людину з тотальности і визнає самоцінність особи (софісти, Сократ, стоїки). Нове розуміння людини в християнстві як богоподібної, унікальної творчої істоти, що володіє волею і відповідальністю (Хома Аквінський). Розвиток ідей природного права і філософії права та прав людини в Росії (Б. Чичерін, П. Новгородцєв, Б. Кістяківський). Внесок М. Бердяєва, С. Булгакова, П. Струве, П. Флоренського, С. Франка в теоретичну розробку концепції прав людини. Проблема прав людини в сучасній західній філософії.

Два основних концептуальних напрямки: «тоталітарне», що підкоряє людину суспільству і державі (Конфуцій, Платон) і «ліберальне», що виділяє людину з тотальности і визнає самоцінність особи (софісти, Сократ, стоїки). Нове розуміння людини в християнстві як богоподібної, унікальної творчої істоти, що володіє волею і відповідальністю (Хома Аквінський). Розвиток ідей природного права і філософії права та прав людини в Росії (Б. Чичерін, П. Новгородцєв, Б. Кістяківський). Внесок М. Бердяєва, С. Булгакова, П. Струве, П. Флоренського, С. Франка в теоретичну розробку концепції прав людини. Проблема прав людини в сучасній західній філософії.

2. Використовуючихрестоматійний матеріал з історії держави та права зарубіжних країн проаналізуйте перші закони, що визначили права та обов’язки людини.

3. Проаналізуйтеякий вплив справила американська революція XVIII ст. на формування теорії прав людини? Підтвердитьсвою позицію.

4. Що Ви знаєте про авторів Декларації прав людини і громадянина французької революції XVIII ст.? Який зв’язок існує між Декларацією прав людини і громадянина французької революції та І Додатком до Конституції США?

5. Продовжити поповнення словникановими поняттями та термінами з прав людини:

· Метеки – це…

· Раби – це…

· Остракізм – це…

· Ізономія – це…

· Народний трибун – це…

· Хартія – це…

· Демократія – це…

· Декларація – це…

· Егоцентризм – це…

· Конституція – це…

· Утопізм – це…

· Марксизм – це…

· Позитивізм – це…

· Консерватизм – це…

· Лібералізм – це…

Додаткова література:

1. Авраменко, А.И. Человек. Общество. Государство. Пособие для абитуриентов вузов / А.И.Авраменко, Т.И.Адуло, И.Н.Бобкова; Под общ. ред. А.И.Авраменко, Ф.В.Пекарского.- 3-е изд., доп.- Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 368 с.

2. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2002. - 608 с.

3. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. - М.: Статут, 2000. - 256 с.

4. Балінський О.В. Роль права у формуванні громадянського суспільства: історико-правовий дискурс //Держава і право. – Випуск 36. – С. 117-123.

5. Бочаров В. В. Антропология права: Антропологические и юридические аспекты // Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии (г. Звенигород, 22-29 мая 1999 г.) Отв. ред. Н. И. Новикова, В. А. Тишков. М.: Изд-во, 1999. - С. 23-31.

6. Васянович О.А. Вплив основних постулатів ісламу на формування права мусульман //Держава і право. – Випуск 39. – С. 93-98.

7. Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. М.: Педагогика-Пресс, 1993. - 224 с.

8. Дворкін Р. Серйозний погляд на права: Пер. з англ. - К.: Основи, 2000. - 519с.

9. Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ об осквернении табу / Пер. с англ. Р. Г. Громова. - М.: КАНОН-ПРЕСС-Ц, 2000. - 285 с.

10. Дудченко В. В. Традиция правового развития: плюрализм правовых учений. - О.: Юрид. л-ра, 2006. - 304 с.

11. Дьяконов И. Пути истории. От древнейшего человека до наших дней. М.: Изд. фирма «Восточная литература», 1994. - 382 с.

12. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Пер. с фр. и послесловие А.Б.Гофмана. М.: Наука, 1990. - 575 с.

13. Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1973. - 247 с.

14. Захарчук С. Співвідношення права та моралі: історико-теоретичні аспекти //Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №4. – С. 133-136.

15. Ильин И. А. О сущности правосознания // Ильин И. А. Сочинения. В 10 т./ Сост., вст. ст. и коммент. Ю. Т. Лисицы. Т. 4. М.: Русская книга, 1993-1994. - 620 с.

16. Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве. - М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - 510 с.

17. Кельзен Г. Чисте правознавство: 3 дод.: Проблема справедливості: Пер. з нім. - К.: Юніверс, 2004. - 496 с.

18. Керимов Д. Л. Философские основания политико-правовых исследований / Д. Л. Керимов. - М. : Мысль, 1986. - 330 с.

19. Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Изд-во АН СССР, 1958. - 187 с.

20. Кистяковский Б. А. Философия и социология права. СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. - 799 с.

21. Кленнер Г. От права природы к природе права / Пер. с нем. Т.Б.Бакназар-Юзбашева / Вступ. ст. Л. С. Мамута., под ред. Б.А.Куркина. - М.: Прогресс, 1988. – 320 с.

22. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. М.: «Норма», 2002. - 480 с.

23. Кон И. С. Личность как субъект общественных отношений. М.: Знание, 1966. - 48 с.

24. Леббон Г. Психология социализма / Пер. франц. СПб.: «Макет», 1996.-544 с.

25. ЛлойдД. Идея права. Репрессивное зло или социальиая необходимость / Пер. с аигл. М.А. Юмашева. М.Ю.Юмашев, науч. ред. Ю.М.Юмашев. - М.: ЮГОНА, 2002. - 416 с.

26. Лобода Ю. П. Правовая традиция украинского народа (феномен и объект общетеоретического дискурса). - Л.: Мир, 2009. - 280 с.

27. Марчук В. П. «Свободное право» в буржуазной юриспруденции (критика концепции Е. Эрлиха). - Киев: Изд-во «Вища школа», 1977. - 167 с.

28. Мутагиров Д.З. Права и свободи человека: теория и практика. Учеб. пособие. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 544 с.

29. Нерсесянц В. С. Право и закон: Из истории правовых учений. М.: Наука, 1983. - 366 с.

30. Нерсесянц В. С., Муромцев Г. И. и др. Право и культура. М.: Изд-во РУДН, 2002. - 423 с.

31. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов /В.С. Нерсесянц. - М.: Издательская группа ИНФРА М - НОРМА, 1997. - 652 с.

32. Нерсесянц С. В. Курс лекций: Философия права / С. В. Нерсесянц. – М. : Эксмо, 2006. - 928 с.

33. Новгородцев П. И. Историческая школа юристов. СПб.: «Лань» 1999.- 189 с.

34. Папаян Р. А. Христианские корни современного права. - М.: НОРМА, 2002. - 416 с.

35. Петражицкий JI. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.: «Лань», 2000. - 608 с.

36. Плахов В. Д. Традиции и общество. Опыт философско-социологического исследования. М.: Мысль, 1982. - 220 с.

37. Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т. Т. 2. : Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы / К. Р. Поппер ; [пер. с англ., под ред. В. Н. Садовского]. - М. : Феникс ; Междунар. фонд «Культурная инициатива», 1992. - 598 с.

38. Рабінович С.П. Концепція природи людини у римській юриспруденції: античні витоки уніфікації європейського права //Держава і право. – Випуск 40. – С.27-33.

39. Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи. М.: «Мысль», 1974. - 309 с.

40. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Пер. с франц. Н. А. Садовского / Предисл. и комментарии Б. А. Старостина. М.: «Наука», 1987. - 240 с.

41. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. - СПб.: Лань, 1999. - 224 с.

42. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.: Наука, 1987. - 159 с.

43. Явич Л. С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, развития функционирования юридической формы общественных отношений. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. - 207 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.009 с.)