СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ«Історія економіки та економічної думки»

Денна форма навчання

Теми курсу Кількість годин
Лекції Практ. / Семінарські Індивідуальна робота Самост. робота
Змістовий модуль І.
Тема 1. Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки 1,5 -
Тема 2. Природа та еволюція господарства общинного суспільства 0.5 -
Тема 3. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій (межа IV−III тис. до н. е. − VIII ст. до н. е.)     -
Тема 4. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних цивілізацій (VIII ст. до н. е. − V ст. н. е.). Становлення суспільств Східної та Західної цивілізацій -
Тема 5.Господарство та економічна думка середньовічча (кінець V − XV ст.) -
Тема 6. Становлення ринкової економіки та економічної науки у країнах Європейської цивілізації (ХVІ − середина ХVІІІ ст.) - -
Тема 7. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (кінець ХVІІІ − 70-ті рр. ХІХ ст.) -
Тема 8. Становлення ринкових форм господарства та економічна думка України в ХVІ − середині ХІХ ст. -
Змістовий модуль ІІ.
Тема 9. Господарство провідних країн Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині ХІХ − на початку ХХ ст. Розвиток економічної думки -
Тема 10. Господарський розвиток та основні напрямки економічної думки в Україні (кінець ХІХ − початок ХХ ст.) -
Тема 11. Ринкові економічні системи країн Європейської цивілізації в першій половині ХХ ст. -
Тема 12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу та основні напрями економічної думки у 50−80-х роках XX ст. -
Тема 13. Господарство України в 1917−1991 рр. та його трактування в економічній думці - -
Тема 14. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки (90-ті роки ХХ − початок ХХІ ст.) -
Тема 15. Економіка незалежної України -
ВСЬОГО

Календарно-тематичний план навчальної дисципліни

«Історія економіки та економічної думки»

Тиж ні Дата Лекційні заняття Практичні / семінарські заняття
3 - 7/ 09 2012 р. Змістовий модуль І Лекція № 1. Тема 1. Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки Розділ 1 Тема 2. Природа та еволюція господарства общинного суспільств Лекція № 2. Тема 3. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій (межа IV−III тис. до н. е. − VIII ст. до н. е.) Тема 4. Господарський розвиток та економічна думка суспільств тради-ційних цивілі-зацій (VIII ст. до н. е. − V ст. н. е.). Становлення суспільств Східної та Західної цивілізацій  
10 - 14/ 09 2012 р Лекція № 3. Тема 5.Господарство та економічна думка середньовічча (кінець V − XV ст.) Змістовий модуль І Практичне/семінарське заняття № 1 Теми 1 - 4
17 - 21/ 09 2012 р Розділ II Лекція № 4. Тема 6. Становлення ринкової економіки та економічної науки у країнах Європейської цивілізації (ХVІ − середина ХVІІІ ст.)
24 - 28/ 09 2012 р. Лекція № 5. Тема 7. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (кінець ХVІІІ − 70-ті рр. ХІХ ст.) Практичне/семінарське заняття № 2 Тема 5
1 - 5/ 10 2012 р. Лекція № 6. Тема 7. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (кінець ХVІІІ − 70-ті рр. ХІХ ст.)
8 - 12/ 10 2012 р. Лекція № 7. Тема 8. Становлення ринкових форм господарства та економічна думка України в ХVІ − середині ХІХ ст. Практичне/семінарське заняття № 3 Тема 7 Модульна робота
15 - 19/ 10 2012 р. Змістовий модуль ІІ Лекція № 8. Тема 9. Господарство провідних країн Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині ХІХ ст. − на початку ХХ ст. Розвиток економічної думки
22 - 26/ 10 2012 р. Лекція № 9. Тема 9. Господарство провідних країн Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині ХІХ ст. − на початку ХХ ст. Розвиток економічної думки Змістовий модуль ІІ Практичне/семінарське заняття № 4 Тема 9
29/10 - 2/ 11 2012 р. Лекція № 10. Тема 10. Господарський розвиток та основні напрямки економічної думки України в кінці ХІХ − на початку ХХ ст.
5 - 9/ 11 2012 р. Лекція № 11. Тема 11. Ринкова економічна система країн Європейської цивілізації в умовах світової системи господарства (перша половина ХХ ст.) Практичне/семінарське заняття № 5 Тема 10
12 - 16/ 11 2012 р. Лекція № 12. Тема 12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу (50−80-ті рр. ХХ ст. )  
19 - 23/ 11 2012 р. Лекція № 13. Тема 12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу (50−80-ті рр. ХХ ст.) Практичне/семінарське заняття № 6 Тема 11
26 - 30/ 11 2012 р. Лекція № 14. Тема 13. Господарство України в 1917−1991 рр. та його трактування в економічній думці
3 - 7/ 12 2012 р. Розділ III Лекція № 15. Тема 14. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки (90-ті рр. ХХ − початок ХХІ ст.) Практичне/семінарське заняття № 7 Тема 12
10 - 14/ 12 2012 р. Лекція № 16. Тема 14. Функціонування національних господарств в системі глобальної економіки (90-ті рр. ХХ − початок ХХІ ст.)
17 - 21/ 12 2012 р. Лекція № 17. Тема 15. Формування ринкової системи господарства в Україні (1991 р. − початок ХХІ ст.) Практичне/семінарське заняття № 8 Тема 14 Модульна робота (РКР)
24 - 28/ 12 2012 р Лекція № 18. Тема 15. Формування ринкової системи господарства в Україні (1991 р. − початок ХХІ ст.)
31/12 2012 р.– 4/01 2013 р. Семінарське заняття № 9 Тема 15

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ / ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з ДИСЦИПЛІНИ

«Історія економіки та економічної думки» (18 годин)

Змістовий модуль І

Заняття 1 (2 год.)

Тема 3. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій (межа IV−III тис. до н. е. − VIII ст. до н. е.).

Тема 4. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних цивілізацій (VIII ст. до н. е. − V ст. н. е.). Становлення суспільств Східної та Західної цивілізацій

1. Первісні основи цивілізації. Початок формування східного та західного шляхів цивілізаційного розвитку людства. Відмінності між первісними та цивілізаційними суспільствами.

2. Господарський розвиток та економічна думка в Месопатамії.

3. Господарський розвиток стародавнього Єгипту та його відображення в економічній думці.

4. Суспільство кріто-мікенської цивілізації та особливості його господарської сфери.

5. Господарство Стародавньої Греції.

6. Економічний розвиток Стародавнього Риму. Криза античної системи господарства.

Основні поняття і терміни:

Цивілізація. Ранні цивілізації. Ранньокласове суспільство. Станово-класове суспільство. Влада-власність. Реципрокна господарська система. Редистрибутивна господарська система. Державно-палацово-храмове господарство. Державно-громадське господарство. Державницький спосіб виробництва. Умовно-службове землеволодіння. Другий і третій суспільні поділи праці. Домашня промисловість. Ремесло. Патріархальне рабство. Державне рабство.

«Осьовий час». Традиційні регіональні цивілізації. Проста кооперація праці. Рабовласницька економічна система. Азійський спосіб виробництва. Патріархальне і класичне рабство. Поліс. Автаркія. Антична власність на землю. Вілла. Латифундія. Сальтус. Домен. Пекулій. Евфітевтична оренда. Патронат. Комендація. Колон. Колонатна система. Фіаси. Аграризація економіки. Причини піднесення римської економіки. Криза рабовласницької римської економіки.

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

1. Визначте передумови та умови реалізації процесу становлення цивілізаційних суспільств, їх відмінність від первісного суспільства.

2. Які характерні риси господарства суспільств Давнього Сходу на етапі ранніх цивілізацій?

3. Які основні періоди господарського розвитку та їх особливості в історії цивілізацій Месопотамії та Стародавнього Єгипту? Яка роль редистрибутивної системи в розвитку господарської сфери?

4. Охарактеризуйте основні елементи влади-власності в месопотамських та єгипетських державах.

5. У чому полягає значення Кодексу законів Хаммурапі для суспільного та господарського розвитку Старовавілонського царства?

6. Які господарські явища і процеси знайшли своє відображення в пам’ятках економічної думки Месопотамії та Стародавнього Єгипту?

7. Які зовнішні та внутрішні фактори сприяли занепаду месопотамської, єгипетської та кріто-мікенської ранніх цивілізацій?

8. Які трансформаційні зміни відбувалися у супільно-цивілізаційному розвитку в осьовий час?

9. Які ознаки господарства традиційних регіональних цивілізацій східного шляху розвитку людства?

10. Схарактеризуйте господарський розвиток Давньої Індії на основі «Законів Ману» та «Артхашастри».

11. Визначте характерні ознаки економічного розвитку Стародавнього Китаю. Проаналізуйте економічну думку.

12. Які характерні риси господарства суспільств Західної цивілізації на етапі становлення?

13. Розкрийте суть економічної структури Стародавньої Греції. Обґрунтуйте тезу, що господарство мало галузевий характер.

14. Визначте характерні особливості соціально-економічного розвитку основних періодів економіки Стародавнього Риму. З’ясуйте еволюцію колонатної системи.

15. Дайте порівняльну характеристику галузей економіки Стародавніх Греції та Риму.

16. Чому в історико-економічній літературі період III–V ст. н. е. визначено як криза рабовласницької економічної системи? Розкрити зміст протофеодальних економічних відносин.

17. Які економічні думки, відображені у працях античних мислителів?

18. Які економічні погляди раннього християнства, релігійно-християнського вчення Августина Блаженого?

Навчальні завдання для самостійної роботи

Скласти таблиці: «Порівняльний аналіз економічного розвитку 1) ранніх цивілізацій Месопотамії та Египту, 2) традиційних цивілізацій Староданьої Греції та Стародавнього Риму» за такими критеріями: а) основні періоди, їх хронологічні межі; б) організація влади, економічна роль держави; в) соціальні відносини, значення рабства в господарстві; г) розвиток сільського господарства, промисловості, сфери обігу.

Заняття 2 (год.)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.009 с.)