Міністерство науки і освіти, молоді та спорту УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство науки і освіти, молоді та спорту УкраїниМіністерство науки і освіти, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Кафедра економічної теорії

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ та

ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи студентів

Денної форми навчання

Тернопіль – 2012


УДК 3308(075.8)

ББК 65.02я73

I 90

 

 

Історія економіки та економічної думки : Навч.-метод. посіб. [для самост. роботи студ. денної форми навчання] / За ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. ― Тернопіль : ТНЕУ, 2011. ― 42 с.

 

Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії ТНЕУ,

протокол № 1 від 28.08.2012 р.

Рекомендовано до видання

науково-методичною радою факультету фінансів,

протокол № 1 від 29.08.2012

 

 

Навчально-методичний посібник, призначений для самостійної роботи студентів, містить програму курсу «Історія економіки та економічної думки», предмет, мету і завдання, зміст і структуру залікового кредиту навчальної дисципліни, тематику семінарських (практичних) занять із навчальним тренінгом, завдання навчального проекту ― КПІЗ (комплексне практичне індивідуальне завдання, перелік типових питань для підготовки до модулів та іспиту, список рекомендованої навчальної літератури і першоджерел.

 

 

УДК 3308(075.8)

ББК 65.02я73

 

© В.В. Козюк, Л.А. Родіонова, В.М. Ковальчук,

Сарай М. І., П.М. Семенчук, М.В. Чирак.

 

Тернопіль, 2012

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Навчальна дисципліна «Історія економіки та економічної думки»відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за галузями знань 0305 «Економіка і підприємництво» (лист погодження від 02.02.2010 р.) визначена як нормативна дисципліна циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки.

Робоча програма з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра) розроблена на основі типової програми МОНУ (ОПП підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», наказ МОНУ від 07.06.06. № 444), розглянута і затверджена на засіданні кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету 28 серпня 2012 р., протокол № 1.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ та ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

Тема 1. Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

Предмет і методологія історії економіки та економічної думки, її основні функції та завдання. Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в системі економічних наук загалом та економічної теорії зокрема.

Проблеми періодизації історії розвитку економіки та економічної думки. Відмінність періодизації історико-економічної науки від періодизації громадянської історії. Основні моделі та концепції осмислення еволюційного розвитку людства. Цивілізаційна парадигма суспільного розвитку. Моделі розвитку науки. Економічний мейнстрім.

Мета, завдання та функції навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки», її структура.

РОЗДІЛ I. ГОСПОДАРСТВО ПЕРВІСНИХ СУСПІЛЬСТВ.

ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА

ДОІНДУСТРІАЛЬНИХ РАННІХ І ТРАДИЦІЙНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Тема 5. Господарство та економічна думка суспільств середньовіччя (кінець V – XV ст.)

Основні цивілізації середньовіччя: Західна (Західнохристиянська, Східнохристиянська), Східна (Мусульманська, Індійсько-Південноазійська, Китайсько-Далекосхідна).

Господарство та економічна думка держав Західнохристиянської (Західноєвропейської) цивілізації. Основні етапи розвитку та ознаки аграрно-ремісничого господарства. Корпоративний характер соціальних відносин. Роль християнства в розвитку господарського життя суспільств Європи. Економічні погляди каноністів і Томи Аквінського. Нікола Орем про суть і природу грошей.

Розвиток аграрних відносин у країнах Західної Європи. «Салічна правда». Становлення феодального землеволодіння в системі «сюзерен-васал» і феодальної залежності селянства. Еволюція форм землеволодіння (алод, бенефіцій, феод). Види землеволодіння. «Капітулярій про вілли». Організація господарства феодального маєтку в XI−XIII ст. Феодальна рента (відробіткова, натуральна, грошова). Аграрний переворот XIV−XV ст.

Міста, ремесло і торгівля у системі феодального господарства. Комунальні революції. Роль середньовічного міста у розвитку товарно-грошового господарства. Цехова система організації ремесла. Цехові регламенти як пам’ятка економічної думки середньовіччя. Торгівля та фінансово-грошова система. «Комерційна революція» XIV−XV ст. Виникнення мануфактур.

Господарство та економічна думка держав Східнохристиянської цивілізації. Державний устрій та особливості господарського розвитку Візантії.

Давньоруська ранньофеодальна держава ― Київська Русь: господарський розвиток та пам’ятки економічної думки. Економічний розвиток східнослав’янських племен (VI−IX ст.). Формування і розвиток давньоруської держави (882 р. − середина XII ст.). Адміністративно-військова реформа князя Володимира. Формування і види феодального землеволодіння. Селянське землеволодіння та правове становище селян у господарській сфері. Вотчина та селянське господарство. Давньоруське місто: спільні та відмінні риси із середньовічними містами Західної Європи. Організація ремесла та торгівлі. Формування фінансово-грошової системи. Податкова реформа княгині Ольги. Кодекс правових норм «Руська правда».

Господарство українських земель періоду феодальної роздробленості (середина XII ст. перша половина XIV ст.). Галицько-Волинська держава, її господарський розвиток. Економічні наслідки татаро-монгольської навали та васальної залежності від Золотої Орди.

Господарський розвиток українських земель під владою Польщі та Литви та його відображення в документальних джерелах (друга половина XIV ст.−XV ст.). Феодальне землеволодіння та «ланова реформа» на українських землях у Польському королівстві. Формування феодального землеволодіння у Великому князівстві Литовському. Економіка феодального маєтку і селянського господарства. Виникнення та поширення фільваркової системи організації сільського господарства. Початок процесу закріпачення селян.

Міста і містечка. Магдебурзьке право. Формування стану міщан. Цехова система ремесла. Позацехове ремесло. Внутрішня та зовнішня торгівля. Розвиток грошово-кредитних відносин і фінансово-податкової системи.

Господарство та економічна думка суспільств Східної цивілізаційної системи середньовіччя. Відображення постулатів Корану в економічній думці арабських мислителів. Економічні погляди Ібн Хальдуна. Концепція «соціальної фізики».

РОЗДІЛ II. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНДУСТРІ-АЛЬНОЇ МАКРОЦИВІЛІЗАЦІЇ (XVI – кінець XX ст.). ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКОВОГО ГОСПО-ДАРСТВА У СУСПІЛЬСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗА-ЦІЇ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ.

Тема 7. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації (кінець ХVІІІ – 70-ті рр. ХІХ ст.).

Змістовий модуль II

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ / ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з ДИСЦИПЛІНИ

«Історія економіки та економічної думки» (18 годин)

Змістовий модуль І

Заняття 1 (2 год.)

Тема 3. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій (межа IV−III тис. до н. е. − VIII ст. до н. е.).

Тема 4. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних цивілізацій (VIII ст. до н. е. − V ст. н. е.). Становлення суспільств Східної та Західної цивілізацій

1. Первісні основи цивілізації. Початок формування східного та західного шляхів цивілізаційного розвитку людства. Відмінності між первісними та цивілізаційними суспільствами.

2. Господарський розвиток та економічна думка в Месопатамії.

3. Господарський розвиток стародавнього Єгипту та його відображення в економічній думці.

4. Суспільство кріто-мікенської цивілізації та особливості його господарської сфери.

5. Господарство Стародавньої Греції.

6. Економічний розвиток Стародавнього Риму. Криза античної системи господарства.

Основні поняття і терміни:

Цивілізація. Ранні цивілізації. Ранньокласове суспільство. Станово-класове суспільство. Влада-власність. Реципрокна господарська система. Редистрибутивна господарська система. Державно-палацово-храмове господарство. Державно-громадське господарство. Державницький спосіб виробництва. Умовно-службове землеволодіння. Другий і третій суспільні поділи праці. Домашня промисловість. Ремесло. Патріархальне рабство. Державне рабство.

«Осьовий час». Традиційні регіональні цивілізації. Проста кооперація праці. Рабовласницька економічна система. Азійський спосіб виробництва. Патріархальне і класичне рабство. Поліс. Автаркія. Антична власність на землю. Вілла. Латифундія. Сальтус. Домен. Пекулій. Евфітевтична оренда. Патронат. Комендація. Колон. Колонатна система. Фіаси. Аграризація економіки. Причини піднесення римської економіки. Криза рабовласницької римської економіки.

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

1. Визначте передумови та умови реалізації процесу становлення цивілізаційних суспільств, їх відмінність від первісного суспільства.

2. Які характерні риси господарства суспільств Давнього Сходу на етапі ранніх цивілізацій?

3. Які основні періоди господарського розвитку та їх особливості в історії цивілізацій Месопотамії та Стародавнього Єгипту? Яка роль редистрибутивної системи в розвитку господарської сфери?

4. Охарактеризуйте основні елементи влади-власності в месопотамських та єгипетських державах.

5. У чому полягає значення Кодексу законів Хаммурапі для суспільного та господарського розвитку Старовавілонського царства?

6. Які господарські явища і процеси знайшли своє відображення в пам’ятках економічної думки Месопотамії та Стародавнього Єгипту?

7. Які зовнішні та внутрішні фактори сприяли занепаду месопотамської, єгипетської та кріто-мікенської ранніх цивілізацій?

8. Які трансформаційні зміни відбувалися у супільно-цивілізаційному розвитку в осьовий час?

9. Які ознаки господарства традиційних регіональних цивілізацій східного шляху розвитку людства?

10. Схарактеризуйте господарський розвиток Давньої Індії на основі «Законів Ману» та «Артхашастри».

11. Визначте характерні ознаки економічного розвитку Стародавнього Китаю. Проаналізуйте економічну думку.

12. Які характерні риси господарства суспільств Західної цивілізації на етапі становлення?

13. Розкрийте суть економічної структури Стародавньої Греції. Обґрунтуйте тезу, що господарство мало галузевий характер.

14. Визначте характерні особливості соціально-економічного розвитку основних періодів економіки Стародавнього Риму. З’ясуйте еволюцію колонатної системи.

15. Дайте порівняльну характеристику галузей економіки Стародавніх Греції та Риму.

16. Чому в історико-економічній літературі період III–V ст. н. е. визначено як криза рабовласницької економічної системи? Розкрити зміст протофеодальних економічних відносин.

17. Які економічні думки, відображені у працях античних мислителів?

18. Які економічні погляди раннього християнства, релігійно-християнського вчення Августина Блаженого?

Навчальні завдання для самостійної роботи

Скласти таблиці: «Порівняльний аналіз економічного розвитку 1) ранніх цивілізацій Месопотамії та Египту, 2) традиційних цивілізацій Староданьої Греції та Стародавнього Риму» за такими критеріями: а) основні періоди, їх хронологічні межі; б) організація влади, економічна роль держави; в) соціальні відносини, значення рабства в господарстві; г) розвиток сільського господарства, промисловості, сфери обігу.

Заняття 2 (год.)

Заняття 3 (2 год.)

Тема 7. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації (кінець ХУІІІ – 70-ті рр. ХІХ ст.). Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки

1. Формування ідейно-теоретичних і методологічних засад класичної політичної економії у вченні А. Сміта.

2. Утвердження ринкового господарства у Великій Британії. Дослідження основних проблем ринкового господарства в працях Д. Рікардо, Т. Мальтуса, Дж.С. Мілля.

3. Розвиток ринкового господарства у Франції. Економічні погляди Ж. Б. Сея, Ф. Бастіа, С. Сисмонді.

4. Формування ринкового господарства в Німеччині. Зародження системи національної політичної економії у працях Ф. Ліста. «Стара» історична школа (40‑60-ті рр. XIX ст.)

5. Особливості становлення ринкових відносин у США. Значення ліберальної економічної теорії Г.Ч. Кері в утвердженні капіталістичних відносин у країні.

Основні поняття і терміни:

Економічний лібералізм. Економіка вільної ринкової конкуренції. Фритредерство. Ринкова рівновага. «Економічна людина». Ринковий механізм. Принцип «природного порядку». Принцип «вихідної категорії».

«Невидима рука ринку» А. Сміта. Трудова теорія вартості. Продуктивна та непродуктивна праця. Споживна вартість. Мінова вартість. «Парадокс Сміта». Теорія витрат виробництва. Капітал. Основний капітал. Оборотний капітал. Товарна теорія грошей. Валовий дохід. «Догма Сміта». Прибуток. Додана і необхідна вартість. Золотий стандарт. Рентоутворюючі фактори. Економічна рента. Диференційна земельна рента. Абсолютна перевага у міжнародній торгівлі. Пропорційність, визначеність, зручність, необтяжливість оподаткування.

Ранньоіндустріальна економіка. Промисловий переворот. Національні моделі розвитку аграрної економіки. Міжнародна економіка. Світове господарство. Міжнародні економічні відносини.Міжнародний поділ праці.

Трудова теорія вартості Д. Рікардо. «Абсолютна вартість». «Відносна вартість». Ціна. Абсолютні та відносні порівняльні переваги у міжнародній торгівлі. Закон народонаселення Т. Мальтуса. Закон спадної віддачі ресурсів Т. Мальтуса. «Залізний закон заробітної плати» Т. Мальтуса. Диференційна рента I. Диференційна рента II. Теорія «третіх осіб» Т Мальтуса. Концепція «гармоній інтересів» Г.Ч. Кері.

«Закон ринків» або «закон Сея». Теорія трьої факторів виробництва Ж.Б. Сея. Критичний напрям у політичній економії. Теорія «послуг» Ф. Бастіа. Концепція «помилки в рахунках» П. Прудона. Теорія «конституційної вартості» П. Прудона.

Національна політична економія. Теорія «національної економії» Ф. Ліста. Історичний метод дослідження. Стара історична школа. «Національний дух». Економічний націоналізм. Теорія національних продуктивних сил Ф. Ліста. Концепція стадій економічного розвитку Ф. Ліста. Політика «виховного протекціонізму». «Індустріальне виховання нації».

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

1. Які особливості методології Д. Рікардо? Назвіть ключові теоретичні положення підприємницької ринкової економіки, які розробляв Д. Рікардо в умовах ранньоіндустріального суспільства. Як він розумів проблеми економічної теорії? Які рекомендації надавав Д. Рікардо щодо економічної політики, зокрема з організації торгівлі, грошового обігу, розподілу доходів, оподаткування.

2. Чим відрізняються методологія та теорія Ж.Б. Сея від вчення А. Сміта? Проаналізуйте розвиток теорій продуктивності праці, розподілу, факторів виробництва, ринку.

3. Охарактеризуйте основні ідеї мальтузіанства.

4. Проаналізуйте господарську систему С. Сісмонді. Які положення економічного вчення С. Сісмонді визначають нові трактовки методу, предмету і практичних висновків класичної школи? Здійсніть порівняльний аналіз економічних поглядів С. Сісмонді та основних ідей класичної школи. Як С. Сісмонді обґрунтовував необхідність державного втручання в економіку.

5. Які ідеї Н. Сеніора є «золотим фондом» класичної політичної економії?

6. У чому суть теорії «конституйованої вартості» П. Прудона?

7. Які особливості методології дослідження економічних явищ і процесів представниками історичної школи? Охарактеризуйте основні положення теоретичної системи Ф. Ліста. Чому історичну школу в політичній економії зараховують до гетеродоксії?.

8. Охарактеризуйте основні ідеї представників старої історичної школи в Німеччині. За якими критеріями здійснювали періодизацію історичного розвитку Ф. Ліст, В. Рошер, Б. Гільдебрант?

9. Обґрунтуйте висновок, що праці Дж.С. Мілля завершили розвиток класичної політичної економії.

10. Обґрунтуйте гетерогенний характер розвитку економічної думки першої половини ХІХ ст.: причини, сутність та основні напрями.

11. Проаналізуйте марксовське розуміння понять «вартість», «робоча сила», «норма додаткової ватрості», «постійний капітал», «змінний капітал», «загальний закон капіталістичного нагромадження», «концепція економічних криз надвиробництва».

Навчальні завдання для самостійної роботи

1. Скласти аналітичну таблицю «Порівняльний аналіз процесу промислового перевороту у Великій Британії, Франції, Німеччині та США» за планом: хронологічні межі, передумови, етапи і хід, соціально-екномічні підсумки, національні особливості.

2. Порівняти розвиток теорії вартості представниками класичної політичної економії (В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.Б. Сей, С. Сісмонді та ін.).

 

Навчальні завдання для самостійної роботи

Проаналізуйте вчення А. Сміта за планом: трактування предмета і завдання політичної економії; основні положення методології; розроблення питань функціонування товарного виробництва (трудова теорія вартості, про продуктивну і непродуктивну працю, природу, походження та функції грошей, про капітал, його структуру та відтворення); трактування проблем економічної політики (організація землеробства, результати фінансової та протекціоністської діяльності). Яка роль А. Сміта та його вчення в історії економічної думки?

Змістовий модуль II

Заняття 4 (2 год.)

Тема 9. Господарство провідних країн Європейської цивілі-зації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX ‑ на початку XX ст. Розвиток економічної думки.

1.Зміст та етапи маржинальної революції, її зв'язок із змінами у світовому господарстві. Виникнення неокласичного напряму в економічній теорії.

2.Втрата Великою Британією світової економічної першості. Кембриджська школа. Економічна теорія А. Маршалла.

3.Перетворення США на провідну індустріальну країну світу. Вчення Дж. Б. Кларка.

4.Економічне зростання Німеччини. Соціальний напрямок політичної економії як передумова появи інституціоналізму.

5.Економічний розвиток Франції. Уповільнення темпів економічного розвитку Франції.

Основні поняття і терміни:

Друга НТР. Індустріально розвинена ринкова економіка. Структурні зміни в економіці. Ринок недосконалої конкуренції. Акціонерна власність. Кооперативна власність. Муніципальна власність. Монополія. Картель. Синдикат. Трест. Концерн. Диверсифікація. Етатична система господарювання. Державно-монополітичний механізм господарювання. Економічний дирижизм. Перша хвиля глобалізації.

Маржиналізм. Маржинальна революція. Суб’єктивно-психологічна течія політичної економії. Теорія граничної корисності. Австрійська школа маржиналізму. Математична школо. Неокласичний напрям економічної теорії. Економікс. Метод робінзонад. Методологічний індивідуалізм. Граничний аналіз. Кембриджська школа неокласики. Американська школа неокласики.

Теорія граничної продуктивності факторів виробництва. Економічна рівновага. Закон попиту. Закони Госсена. Благо. Товар. «Таблиця Менгера». Теорія суб’єктивних витрат Ф. Візера. Граничний продукт. Закон витрат виробництва («Закон Візера»). Концепція «приватного господарського порядку» Ф. Візера. Адитивний метод визначення загальної корисності запасу благ. Суб’єктивна цінність. Об’єктивна цінність. Концепція процента E. Бем-Баверка. Загальна економічна рівновага. Модель загальної рівноваги Вальраса. Ординалістська (порядкова) теорія граничної корисності. Кардиналістсьтка (кількісна) теорія граничної корисності. «Оптимум Парето». Закон Парето. Теорія ринкової рівноваги А. Маршалла.. «Хрест Маршалла». «Рівняння обміну» І. Фішера. Закон спадної продуктивності праці і капіталу Дж.Б. Кларка.

Нова (молода) історична школа. Новітня історична школа. Консервативна і ліберальна течії молодої історичної школи. Теорія «організованого капіталізму». Теорія державного соціалізму. «Закон Вагнера». «Дух капіталізму» та концепція «соціального плюралізму» В. Зомбарта. Теорія ідеальних типів В. Вебера. Соціальний напрям у політичній економії. Катедер-соціалізм.

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

1. Розкрийте основні тенденції та підсумки індустріального розвитку економічно розвинених країн світу в умовах монополістичного підприємництва (остання третина XIX − початок XX ст.). Схарактеризуйте основні напрями і підсумки Другої НТР.

2. Назвіть та охарактеризуйте передумови виникнення маржиналізму.

3. Визначте теоретико-методологічні відмінності маржиналізму від класичної політичної економії, основні ознаки суб’єктивно-психологічного напряму в політичній економії та неокласичного напряму в економічній теорії.

4. Поясніть, чому ідеї Г. Госсена, Й. Тюнена, А. Курно оцінюють як основу формування маржиналізму.

5. Дайте загальну характеристику основним теоретичним положенням австрійської школи маржиналізму. У чому полягає сучасне значення теоретико-методологічних здобутків австрійської школи?

6. Які чинники зумовили втрату Великою Британією світової економічної першості?

7. У чому суть «маршаллівської революції» в економічній теорії? Як трактує А. Маршалл основні економічні категорії? Визначте відмінності кембриджської школи від класичної й австрійської.

8. Розкрийте причини швидкого економічного піднесення США та особливості американської школи маржиналізму.

9. Розкрийте суть та значення економічного вчення Дж. Б. Кларка.

10. Охарактеризуйте внесок економістів математичної, у т. ч. лозаннської школи у розвиток економічної науки.

11. З’ясуйте чинники пришвидшення індустріального розвитку Німеччини. Назвіть основні ідеї представників «нової» та новітньої історичних шкіл, соціального напряму в політичній економії.

Навчальні завдання для самостійної роботи

1. Скласти аналітичну таблицю «Аналіз економічного лідерства провідних країн світу в останній третині XIX − на початку XX ст.» за такою схемою: макроекономічна динаміка; структурні зрушення в національній економіці; особливості процесу акціонування, формування монополій та фінансового капіталу; розвиток промисловості, сільського господарства та послуг; позиції у світовому господарстві; чинники, що сприяли або гальмували економічне зростання.

2. Дати порівняльну характеристику різних шкіл маржиналізму:

 

  Показники Школи
Австрійська Кембриджська Американська Лозанська Шведська
Представники          
Предмет дослідження          
Методологічний інструментарій          
Основні теорії          
Вихідний пункт економічного аналізу          
Основний економічний суб’єкт; пріоритетна сфера дослідження          
Джерело формування вартості          
Основні теоретичні здобутки вчених          

 

Заняття 5 (2 год.)

Тема 10. Господарський розвиток та основні напрямки економічної думки України в кінці ХІХ − на початку ХХ ст.

1. Розвиток промисловості в Східній і Західній Україні. Зміни у соціально-економічних відносинах, організації та управлінні виробництвом.

2. Аграрні відносини та стан сільського господарства. Здійснення Столипінської аграрної реформи в Україні.

3. Внутрішня торгівля в системі ринкових відносин. Зовнішньоекономічні зв’язки українських земель. Бюджетно-податкові та кредитно-грошові системи на території України.

4. Основні напрями економічної думки України на межі XIX−XX ст. Місце української економічної думки у світовій економічній теорії.

Основні терміни та поняття

Аграрно-індустріальна країна. Індустріалізація. Структура народного господарства. Галузева структура промисловості. Аграрна реформа 1848 р. Аграрна реформа 1861 р. Фермерська та відробіткова системи організації сільськогосподарського виробництва. Кооперативний рух. Кооператив. Кооперація. Парцеляція. Хутір. Відруб. Столипінська аграрна реформа.

Контрольні запитання і завдання

1. Охарактеризуйте передумови, хід і результати індустріального розвитку Східної України. Як в історико-економічній літературі оцінюється рівень промислового розвитку Західної України?

2. Поясніть необхідність, напрями і результати Столипінської аграрної реформи.

3. Дайте порівняльний аналіз процесу індустріалізації та моделі розвитку підприємницького сільського господарства в Україні та одній із західноєвропейських країн на свій вибір.

4. Дайте характеристику фінансово-грошових систем, що діяли на території України.

5. Порівняйте розвиток господарства українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій другої половини XIX – початку XX ст.

6. Охарактеризуйте розвиток кооперації в Україні. Як це відображалося в економічній думці.

7. Розкрийте економіко-теоретичні проблеми наукової спадщини М. Тугана-Барановського.

8. Визначте наукові досягнення Є. Слуцького.

Навчальні завдання для самостійної роботи

1. Проаналізуйте погляди українських і західноєвропейських вчених з проблем: а) предмета політичної економії; б) розвитку ідей маржиналізму.

2. Порівняйте стан індустріального розвитку економіки України на 1913 р. та однієї (за вибором) промислово-розвинутої європейської країни.

Заняття 6 (2 год.)

В першій половині XX ст.

1.Світова економічна криза 1929‑1933 рр. Шляхи виходу з кризи в США, Великій Британії, Франції, Німеччині.

2.«Кейнсіанська революція» в економічній теорії. Теоретична система Дж.М. Кейнса.

3.Розвиток неокласичних теорій ринків монополістичної та недосконалої конкуренції (Дж. Робінсон, Е. Чемберлін).

4.Зародження інституціоналізму, його ідейно-теоретичні та методологічні принципи. Економічні погляди Т. Веблена, Дж. Коммонса, В. Мітчела, Дж. Гобсона.

5.Економічні ідеї пізнього інституціоналізму. Інституціональна (неортодоксальна) теорія А. Шумпетера (1883‑1950).

Основні поняття і терміни:

Чиста монополія. Монопсонія Абсолютна монополія. Монополістична конкуренція. Недосконала конкуренція. Теорія олігополії. Олігополія. Нецінова конкуренція. Монопольний прибуток.

«Кейнсіанська революція». Теорія Дж.М. Кейнса. Макроекономічна теорія Кейнса. Макроекономічний метод. Сукупний попит. «Ефективний сукупний попит». Теорія ефективного попиту. Сукупна пропозиція. Виробничий попит. «Головний психологічний закон» Дж.М. Кейнса. Принцип мультиплікатора. Мультиплікатор інвестицій Кейнса. Мультиплікатор доходу. Принцип акселерації.

Традиційний та сучасний інституціоналізм. Інституція (інститут). Інституційні зміни. Методологія традиційного інституціоналізму. Ранній критичний інституціоналізм. Пізній позитивістський інституціоналізм. Абсентеїстська власніть. Корпоративна революція. Технократія «Революція менеджерів». «Ефект Веблена». «Економіка колективних дій». Теорія соціальних конфліктів. Теорія угод. Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера. Соціальна школа інституціоналізму.

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

1. Розкрийте сутність теорії монополістичної конкуренції Е. Чемберліна.

2. Охарактеризуйте теорію недосконалої конкуренції Дж. Робінсон. Чому вона вважається логічним продовженнм неокласичного підходу А. Маршалла?

3. В чому полягають особливості предмету та методу дослідження Дж.М. Кейнса? Сформулюйте основні положення теорії Дж.М. Кейнса. У чому сутність мультиплікатора інвестицій Дж.М. Кейнса?

4. Який вплив теорії Дж.М. Кейнса на економічну науку та господарську практику економічно розвинутих країн?

5. Проаналізуйте відмінності у баченні ролі держави в економіці кейнсіанською і неоліберальною теоріями.

6. Які причини виникнення інституціоналізму?. Розкрийте етапи розвитку, предмет аналізу, особливості економічних поглядів. Охарактеризуйте теоретико-методологічні засади та основні напрями раннього інституціоналізму. Порівняйте основні положення раннього та пізнього інституціоналізму. У чому полягає наукове значення досліджень інституціоналістів?

Навчальні завдання для самостійної роботи

1. Порівняти «Новий курс» Ф. Рузвельта, програму виходу з економічної кризи Дж. Мея у Великій Британії, економічну політику уряду Народного фронту у Франції, економічну політику нацистської Німеччини, як варіанти виходу з економічної кризи 1929–1933 рр. Визначити національні особливості економічної політики провідних країн світу.

 

Заняття 7 (2год.)

Тема 12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу та основні напрями економічної думки у 50−80-х роках XX ст.

1. Теорії економічного зростання як особливий напрям економічної думки.

2. Формування нової класичної теорії. Теорія монетаризму та рецепти стабілізації економіки М. Фрідмена. Теорія економіки пропозиції. Теорія раціональних очікувань. Теорія реального бізнес-циклу.

3. Неоконсервативні реформи державного регулювання: «тетчеризм» у Великій Британії та «рейганоміка» у США.

Основні поняття і терміни:

Німецьке економічне диво. Змішана економічна система. Економічне зростання. Кейнсові теорія та кейнсіанство. Неокейнсіанство. Неокейнсіанські теорії ціклу, економічної динаміки та зростання. Кейнсіансько-неокласичний синтез. Ортодоксальне кейнсіанство. Фактори економічної динаміки. Криза кейнсіанської макроекномівчної теорії. Посткейнсіанство.

Економічнем зростання. Теорії економічного зростання. Фактори економічного зростання. Кейнсіанська доктрина економічного зростання. Модель Р. Харрода. Модель О. Домара. Неокласична виробнича функція. Модель економічного зростання Р. Солоу. «Золоте правило» нагромадження капіталу. Теорія циклічних коливань Е. Хансена. Модель мультиплікатора-акселератора Семюелсона–Хікса. Кейнсіансько-неокласичний синтез: чотири хвилі.

Змішана ринкова економіка. Теорія народного капіталізму. Теорія «колективного капіталізму». Теорія «суспільства достатку». Теорія «соціального партнерства». Теорія соціального ринкового господарства. Ордолібералізм. Спонтанний порядок. Неотатистська модель змішаної економіки. Неоліберальна модель змішаної економічної системи. Вільноринковий капіталізм змішаної економіки.

Нове класичне відродження. Економічний неоконсерватизм. Монетаризм. Крива Філліпса. Слампфляція. Теорія «економіки пропозиції». Крива Лаффера. Теорія раціональних очікувань. Раціональні очікування. Теорія реального бізнес-ціклу. Рейганоміка. Тетчеризм.

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

1. На основі аналізу національних економік обгрунтуйте положення щодо завершення процесу індустріалізації в економічно розвинених країнах світу в

1950-х рр. – першій половині 1970-х рр.? Визначте рівень їх індустріального розвитку.

2. Охарактеризуйте тенденції економічного розвитку в країнах з індустріально розвиненою змішаною економічною системою.

3. Проаналізуйте рівень державного регулювання економіки у Великій Британії, Франції, Німеччині, США. Дайте характеристику основним моделям змішаних ринкових економічних систем, сформованих у 50–60-х роках ХХ ст. та пояснення їх типологізації відомими вченими.

4. Розкрийте зміст теорій економічного зростання та пояснення ними економічних процесів у межах господарств розвинутих країн у 50–70-х рр. ХХ ст. У чому сутність неокейнсіанської теорії економічного зростання Р. Харрода та Є. Домара?

5. Проаналізуйте шляхи кейнсіансько-неокласичного синтезу, його вираження у багатофакторній моделі економічного зростання Хікса / Хансена.

6. Чим обумовлена актуалізація неоконсерватизму в середині 70-х рр. ХХ ст? З яких причин кейнсіанська стабілізаційна політика виявилась неефективною в умовах стагфляції ?

7. Охарактеризуйте основні напрями нової неокласики. Порівняйте концепції державного регулювання в теоріях економічного неоконсерватизму та кейнсіанстві.

8. Поясніть зміст теорії монетаризму у другій половині ХХ ст.: причини, застосування, наслідки. У чому полягають основні теоретичні моделі монетаризму? Назвіть відмінності Фрідменовського вчення від кейнсіанського.

9. Розкрийте сутність теорії раціональних очікувань. Визначте відмінності раціональних і адаптивних очікувань.

10. Розкрийте основні положення теорії економіки пропозицій: метолодогія, теорія безробіття, питання інфляції, теорія економічного зростання. Порівняйте її практичні настанови та рекомендації кейнсіанської економічної теорії.

11. У чому полягає ідейна спорідненість неоконсервативних теорій монетаризму, економіки пропозицій та раціональних очікувань?

Навчальні завдання для самостійної роботи

1.Дати порівняльну характеристику змішаних економічних систем Великої Британї, США, Німеччини, Швеції, Японії

 

Характеристики Ліберально-ринкова (США, Англія) Соціально-ринкова (Німеччина) Корпоративно- ринковаз системою розподільчого соціалізму (Швеція) Державно-керована, корпоративно-ринкова (Японія)
Форми власності        
Рівень державного втручання в економіку        
Домінуючі інституції        
Продуктивні сили (рівень розвитку)        
Ссутність розподільчого механізму        
Інші        

Заняття 8 (2 год.)

Заняття 9 (2 год.)

Змістовий модуль І

РОЗДІЛ II. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНОЇ МАКРОЦИВІЛІЗАЦІЇ (XVI – кінець XX ст.). ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА У СУСПІЛЬСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ

Тема 6. Становлення ринкової економіки та економічної думки у країнах Європейської цивілізації (XVIсередина XVIII ст.)

22. Розклад феодальПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.029 с.)