Тема 5.5. Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5.5. Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки)Студенти повинні:

знати основні документи свого фаху, структуру їх тексту, правила оформлення;

вміти складати тексти документів свого фаху, бездоганно застосовувати орфографічні та пунктуаційні норми літературної мови.

Перелік питань:

1. Оформлення листка непрацездатності.

2. Оформлення медичної карти.

3. Оформлення бланку направлення на аналіз.

4. Оформлення індивідуальної карти амбулаторного хворого.

5. Оформлення доопераційного епікризу.

6. Оформлення протоколу операції.

7. Написання рецепту.

 

Перелік завдань:

Завдання № 1. Заповніть від особи лікаря відповідні графи листка непрацездатності.

Завдання № 2. Ознайомтесь зі схемою паспортної частини титульного аркуша медичної карти стаціонарного хворого. Визначте, до яких пунктів схеми питання не формулюються.

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2. Стать

3. Вік (повних років, для дітей: до 1 року

___________________ місяців, до 1 місяця днів)

4. Постійне місце проживання: місто, село (підкрес­лити) __________________________

(вписати адресу, вказавши для приїжджих область, район, нас. пункт, адресу родичів та номер телефону)

5. Місце роботи, професія, посада

для учнів – місце навчання, для дітей дошкільного віку – номер дитячого закладу, школи, для інвалідів – вид та група інвалідності.

Завдання № 3. Запитайте і запишіть паспортні дані тяжкохворого зі слів його родичів. Використовуйте запитання з питальними словами та без них.

Завдання № 4. Оформіть бланки направлення на аналіз.

 

Завдання № 5. Складіть план за даними результатів огляду хворого лікарем-стоматологом, використовуючи питальні речення.

Під час огляду виявлено каріозну порожнину на рівні шостого (г 6) зуба, але зуб хворого не турбує. Слизова оболонка губ, щік, твердого та м'якого піднебіння, язика блідо-рожевого кольору. Ясна здорові, без патології. Колір губ нормальний, тріщин, пухлин немає. Хворий скаржиться на невизначений біль у третьому зубі (J 3) під час жування. Необхідно зробити рентгенографію ураженого зуба.

 

Завдання № 6. Використовуючи матеріал попереднього завдання, від особи лікаря заповніть індивідуальну карту амбулаторного хворого.

 

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Стоматологічна поліклініка

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТА

амбулаторного хворого для одноразового відвідування

Дата­­­­­­­­­­­­­­­_______ Вік_____ Стать _____________________

Прізвище, ім'я, по батькові________________________

Місце роботи___________________________________

Адреса_________________________________________

Прийнятий відділенням – терапевтичним, хірургічним, ортопедичним:

ЛІКАР _________________________________________

а) на консультацію; б) для надання невідкладної

допомоги; в) на лікування (підкреслити)

Діагноз_________________________________________

Висновок:______________________________________

Повторні відвідування_____________________________

(куди направлений)

ЛІКАР ________________________________________

(прізвище)

 

Завдання № 7. Ознайомтеся зі зразком оформлення медичних документів.

 

ДООПЕРАЦІЙНИЙ ЕПІКРИЗ

Хворого було госпіталізовано у порядку швидкої допомоги. Встановлено діагноз: гострий апендицит, що є підставою для оперативного втручання за терміновими показаннями. Планується апендектомія, доступ – Волковича–Дьяконова. Знеболювання: загальне, м/а (місцева анестезія) Sol.Novocaini (підкреслити). Згоду хворого на операцію отримано. Хворіє 8 годин.

А – 8,0 • 10 %. t° – 37,1 °С.

Премедикація: Sol.Promedoli 2 % – 1,0.

Sol. Atropini sulf. 0,1 % – 1,0.

Sol. Dimedroli 1 % – 1,0.

 

Лікар

 

Завдання № 8. Заповніть протокол операції.

ПРОТОКОЛ ОПЕРАЦІЇ

Прізвище, ім'я, по батькові хворого ____________________________

№ історії хвороби ___________________________________________

Діагноз до операції: гострий апендицит

Діагноз після операції________________________________________

__________________________________________________________

Операція: апендектомія_______________________________________

Хірурги_____________________________________________________

Анестезіолог _______________________________________________

Операційна сестра ___________________________________________

Знеболювання: м/а Sol. Novocaini 0,5 % — 200,0, внутрішньовенно

Дата операції____________________________

Початок________ Тривалість _____________

Операційне поле оброблене за Гроссихом-Вілончиковим. Після проведення знеболювання розрізом Волковича-Дьяконова здійснено розсічення тканин правої здухвинної ділянки завдовжки до____ см. Шарамирозітнута черевна порожнина. Після розрізування очеревини виділилась мізерна кількість серозного випоту. У рану виведено купол сліпої кишки разом із червоподібним відростком, відросток катарально змінений. Брижа відростка поетапно перетиснута на затискачах, прошита, відсічена, перев'язана. Відросток біля основи перев'язано кетгутовою лігатурою, відсічено. Кукса відростка оброблена йодом і занурена в купол сліпої кишки кисетним і v-подібним швами. Купол сліпої кишки занурений у черевну порожнину. Зроблена ревізія ділянки тонкої кишки на відстані до 50 см від баугінієвої заслінки, патології не виявлено. Контроль на гемостаз – сухо. Рану зашито шарами. Йод. Асептична пов'язка.

Макропрепарат: відросток завдовжки до см, стовщений, напружений, судини ін'єційовані

Лікар_______________________________

Для знеболювання в післяопераційний період призначено____________

Лікар _______________________

Завдання № 9. Випишіть рецепт.

 

Прізвище, ініціали та вік хворого_______________________________________

Адреса хворого та номер медичної картки амбулаторного хворого__________

___________________________________________________________________

Назва та кількість виписаного лікарського засобу_________________________

Номер рецепту_______________________________________________________

____________________________________________________________________

« »________________ 200 р.

(дата виписування рецепту)

____________________________________________________________________

(лінія відриву)

РМО РАДЯНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА

ПОЛІКЛІНІКА

РЕЦЕПТ №___ «__ »_____________ 200 р.

(дата виписування рецепту)

_______________________________________________

За повну Безкоштовно Оплата 50 %

вартість

Прізвище, ініціали та вік хворого_________

Прізвище, ініціали лікаря
  Rp:  
Підпис та особиста    
печатка лікаря   М.П.

Завдання № 10. Перекладіть дієприкметники українською мовою, уникаючи роз­горнутих форм. За потреби послуговуйтесь «Російсько-українським словником складної лексики» С. Караванського, електронним російсько-українським слов­ником.

Видоизменяющий, сомневающийся, адаптировавшийся, гнущийся, простирающийся, вьющийся, вращающийся, неразвивающийся, прославившийся, потрескавшийся, продавшийся, приблудившийся, слепнувший, отдыхающий, капризничающий, противоборствующий.

Список рекомендованої літератури:

1. Золотухін Г. О. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К.:їі02 р. -ібниорика: навчальни- «Здоров'я», 2002. – С. 58, 75, 157, 191, 231.

2. Лісовий Μ.І. Культура професійного мовлення: навч. посібник для студ. ВМЗО / Μ. І. Лісовий. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – С. 152.

 

 

Загальний список літератури

Назва
Базова
1. Акімова В.С. Українська мова за професійним спілкуванням: навч. вид. / В. С. Акімова. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – 33 с.
2. Глущик С. В. Сучасні ділові папери:навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К.: Арій, 2008. – 400 с.
3. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням / Т. Б. Гриценко. – К.: Центр учбової літератури, 2010 . – 624 с.
4. Грицина В. І.Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. вид. / В. І. Грицина, Н. В. Місяк. – Херсон: Херсонський державний університет, 2009. – 43 с.
5. Дуда Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: конспект лекцій / Н. М. Дуда, О. Є. Гриджук. – Л.: НЛТУ України, 2010. – 163 с.
6. Ковтун О. В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Тести з теоретичних питань для студентів усіх спеціальностей: навч. посіб. / О. В. Ковтун. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 147 с.
7. Литвинчук О. В. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / О. В. Литвинчук. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 212 с.
8. Максимець О. М. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. вид. / О. М. Максимець, С. Л. Черкашина, Л. І. Шлеїна. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – 73 с.
9. Мацюк 3. Українська мова професійного спрямування: навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2008.
10. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног. – К.: «Академвидав», 2010.
11. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – [2-ге вид., Виправ. і доповнен.]. – К.: Алерта, 2011 – 696 с.
12. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підруч. / С. В. Шевчук. – К: Арій, 2008. – 448 с.
Допоміжна
1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів, 1990.
2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. / Ф. С. Бацевич. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.
3. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. К. Богдан. – К., 1998.
4. Золотухін Г. О. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К.:їі02 р. -ібниорика: навчальни- «Здоров'я», 2002. – 392 c.
5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова / М. Зубков. – Харків, 2002.
6. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник / М. Зубков. – Харків, 2004.
7. Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. – К., 1994.
8. Коваль А. П. Ділове спілкування / А. П. Коваль. – К., 1992.
9. Коваль А. П. Культура ділового мовлення / А. П. Коваль. – К., 1982.
10. Мацько Л. І. Риторика: навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с.
11. Мацько Л. І. Стилістика української мови: підруч. / Л. І. Мацько, О. М. Сидренко, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.
12. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк . – Львів, 1994.
13. Пентилюк М. I. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К.: Вежа, 1994. – С. 83–88.
14. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посіб. / О. Д. Пономарів. – К., 1999.
15. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О. Д. Пономарів. – К., 1993.
16. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. – К.: Знання, 2006. – 291 с.
17. Сагач Г. М. Риторика: навч. посіб. / Г. М. Сагач. – К.: Ін Юре, 2000. – 568 с.
18. Сербенська О. А. Культура усного мовлення / О. А. Сербенська. – К., 2004.
19. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін. – К. : Українська енциклопедія, 2000. – С. 511–512.
20. Чак Є. Д. Складні випадки правопису та слововживання / Є. Д. Чак. – К., 1998.
21. Шевелєва Л. А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі / за ред. проф. А. О. Свашенко. – Х.: Світ дитинства, 1996. – 56 с.
22. Шевчук С. В. Службове листування. Довідник / С. В. Шевчук. – К.: ЛІТЕРА, 1999.
23. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – К.: Освіта, 2008. – 254 с.
  Словники
1. Англо-український словник медичних термінів. У 2 т. / [укладачі: В. Й. Кресюн, В. М. Запорожан]. – Одеса, 1996.
2. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 896 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.
4. Головащук І. С. Російсько-український словник сталих словосполучень / І. С. Головащук. – К., 2001.
5. Головащук І. С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник / І. С. Головащук. – К., 1995.
6. Гринчишин Д. Г. Словник-довідник з культури української мови / Д. Г. Гринчишин. – Львів: Фенікс, 1996.
7. Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська / [2-ге вид., перероб. і доп]. – К., 2000.
8. Етимологія назв лікарських засобів. І. Розчини/ Довідковий посібник з етимології назв лікарських засобів, історії і відкриття та застосування у фармації. – К„ 1991.
9. Івченко А. Тлумачний словник української мови / А. Івченко. –Харків.: Фоліо, 2001.
10. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65тис. слів / С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт. – К.: Довіра, 1996. – 797 с.  
Орфографічний словник українських медичних термінів / укладачі: Л. І. Петрух, І. М. Головко, О. Я. Томашевська. – Львів, 1993.
12. Пустовіт Й.О. Словник іншомовних слів / Й. О. Пустовіт. – К.: Довіра, 2000. – 635 с.
13. Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина. – К.: Наукова думка, 1996.
14. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. – К.: Наук. думка, 1994.
15. Російсько-українсько-латинський словник гігієнічних термінів / [за ред. акад. Є. Г. Гончарука]. – К., 1992.
16. Російсько-українсько-латинський словник медичних термінів / [за ред. В. Г. Коляденка, Ю. В. Шаніна]. – К., 1993.
17. Словник синонімів української мови: У 2-х томах / [редкол. А. А. Бурячок та ін.]. – К.: Наукова думка, 2000.
18. Словник фразеологізмів української мови / [уклад.: В.М. Білоноженко та ін.]. – К.: Наукова думка, 2003. — 1104 с. — (Словники України).
19. Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник: У 2 т. – Львів, 1995.
20. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи / С. В. Шевчук. –К.: Вища школа, 2008. – 487 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.01 с.)