Тема 3.2. Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3.2. Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)Студенти повинні:

знати правила вживання термінів, правила правопису слів-термінів та слів іншомовного походження;

вміти користуватися термінологічними словниками та словниками іншомовних слів, використовувати терміни і фразеологічні одиниці у професійному мовленні.

Перелік питань:

1. Правила вживання термінів.

2. Терміни і професіоналізми.

3. Творення професіоналізмів.

4. Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні.

5. Джерела походження фразеологізмів. Сфери вживання.

Перелік завдань:

Завдання № 1. Подані терміни згрупуйте в дві колонки: перша — загальнонаукові; друга – галузеві.

Баланс, вакцинація, теплообмін, авітаміноз, добуток, травма, водень, локальний, аргумент, недокрів'я, ординарний, наголос, епідемія, аналогія, тонус, надбудова, чинник, координація, проміжок.

Завдання № 2. Спробуйте, логічно мислячи, спираючись на правила сучасного словотворення, асоціації, вимогу лаконічності, милозвучності тощо, поділити подані терміни на такі, що є вдалими і залишаться в мові, і такі, що, на вашу думку, не мають майбутнього.

Гіпергідроз – потообливання; гідрофобія – водо-жах; рефлекс – відрух; оториноларинголог – вухо- носогорлознавець; мікробіолог – дрібноживцезнавець; операційна – втручальня; онколог – пухлинознавець; лабораторія – дослідня.

За останні роки вийшли друком такі медичні словники:

1. Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина. – К.: Наукова думка, 1996.

2. Етимологія назв лікарських засобів. І. Розчини/ Довідковий посібник з етимології назв лікарських засобів, історії і відкриття та застосування у фармації. – К., 1991.

3. Російсько-українсько-латинський словник гігієнічних термінів / За ред. акад. Є. Г. Гончарука. – К., 1992.

4. Російсько-українсько-латинський словник медичних термінів / За ред. В. Г. Коляденка, Ю. В. Шаніна. – К., 1993.

5. Орфографічний словник українських медичних термінів / Укладачі: Л. І. Петрух, І. М. Головко, О. Я. Томашевська. – Львів, 1993.

6. Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник: У 2 т. – Львів, 1995.

7. Англо-український словник медичних термінів. У 2 т. / Укладачі: В. Й. Кресюн, В. М Запорожан. – Одеса.

Завдання № 3. Прочитайте словосполучення; з'ясуйте, які з них вільні, а які стійкі. Випишіть стійкі словосполучення, визначте їхнє значення.

Витирати носа, задирати носа, не показувати носа, водити за носа, на ніс найшло, втерти носа, вішати носа, не сунути носа, зарубати на носі; ні риба ні м'ясо, ловити рибу в каламутній воді, ловити рибу; за руку спіймати, тримати на руках, бути в руках; брати ноги на плечі, ніг не чути, переступати з ноги на ногу, дати ногам спокій, натомити ноги.

Завдання № 4. Пригадайте й запишіть 10 фразеологізмів, до складу яких входять назви органів частин тіла. Доберіть до них за поданим зразком слова чи словосполучення, які б відповідали змісту фразеологізму.

Зразок: вдарити по руках – дійти згоди, клювати носом – дрімати.

Завдання № 5. До поданих слів доберіть синонімічні фразеологізми.

Зразок: сподобатися – впасти в око, увесь – від голови до ніг.

Щиро, невтомно, розважливий, говіркий, зникнути, вдивлятися, досвідчений, докоряти, темно, задумуватися, влучно.

 

Завдання № 6. Перекладіть українською мовою поради лікаря-травматолога хворому.

Начинайте понемногу ходить на костилях. Не нагружайте полностью больную ногу. Старайтесь опираться на здоровую ногу. Делайте гимнастику, массаж больной ноги, легкие упражнения для пальцев. Сгибайте (разгибайте) ногу. Вы должны постепенно разрабатывать поврежденную конечность (движения в коленном суставе). Размах движений в суставе увеличивайте постепенно (не форсируйте). Будьте осторожны, не сломайте гипсовую повязку. Вам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом в течение трех месяцев.

Список рекомендованої літератури:

1. Золотухін Г. О. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К.:їі02 р. -ібниорика: навчальни- «Здоров'я», 2002. – С. 18.

2. Лісовий Μ.І. Культура професійного мовлення: навч. посібник для студ. ВМЗО / Μ. І. Лісовий. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – С. 90–93.

3. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – [2-ге вид., виправ. і доповнен.]. – К.: Алерта, 2011. – С. 510–525.

 

Тема 3.3. Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

Студенти повинні:

знати особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні; правила написання та введення у текст складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень;

вміти знаходити в тексті синоніми, пароніми, омоніми та доречно використовувати їх у професійному мовленні; користуватися словниками, редагувати тексти.

 

Перелік питань:

1. Багатозначні слова.

2. Синонімічний вибір слова.

3. Словники синонімів та паронімів: правила користування.

4. Пароніми та омоніми у мові фаху.

5.Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні у тексті (граматичні форми).

 

Завдання № 1. Складіть речення із поданими словами-паронімами.

Кровний – кров'яний, лікарняний – лікувальний, в'язи – м'язи, їда – їжа, пітний – потовий, апен­дикс – апендицит, гамувати – тамувати, стрес – струс.

Завдання № 2. Підберіть синоніми до виділених слів.

Імунологія позбавила людство багатьох інфекційних захворювань. Сьогодні ця наука переживає період бурхливого розвитку.

Лімфоцити мандрують майже по всіх тканинах організму. Дозрівання плазматичних клітин та виділення гамма-глобуліну – завершальний етап імунного процесу.

 

Завдання № 3. Підберіть синоніми до поданих слів. Складіть із ними речення.

Душевність, виліковувати, позбавлятися (інвалідності), оберігати (хвору ногу), апробувати, стимулювати, пересаджувати (рогівку), ампутувати, пошкоджений, спосіб.

 

Завдання № 4. Порівняйте значення паронімів. Складіть словосполучення.

Болісний – болючий, вегетативний – вегетаційний, дефектний – дефективний, дистиляційний – дистильований, жирний – жировий, засвоєння – освоєння, ізоляторний – ізоляційний, лікувати – лічити, психіатричний– психічний – психологічний, смаковий – смачний, смертельний – смертний, чуйний – чутливий.

 

Завдання № 5. Перекладіть українською дані іменники й утворіть від них прикметники.

Теория, практика, лаборатория, эксперимент, исследователь, опыт, модель, сходство, условие, избыток, недостаток, наглядность, целостность, качество, количество, симметрия, специфика, различие.

Список рекомендованої літератури:

1. Золотухін Г. О. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К.:їі02 р. -ібниорика: навчальни- «Здоров'я», 2002. – С. 192–196.

2. Лісовий Μ.І. Культура професійного мовлення: навч. посібник для студ. ВМЗО / Μ. І. Лісовий. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – С. 29–31.

 

Розділ 4. Нормативність та правильність фахового мовлення

Тема 4.1. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови (робота з орфографічним та орфоепічним словниками)

Студенти повинні:

знати правописні правила української мови;

вміти використовувати правила орфографії сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.

Перелік питань

1. Особливості українського правопису.

2. Орфоепічні норми.

3. Систематизація правил орфографії.

4. Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові.

5. Правопис складних іменників та прикметників.

6. Правопис прислівників.

Перелік завдань:

Завдання № 1. Замість крапок вставте пропущені прийменники та сполучники.

З, зі, із

стаття ... основ законодавства

одне ... найважливіших завдань

один ... принципів охорони здоров'я

витрати здійснюються ... бюджетних коштів

спілкування ... студентами

У, в

охорона здоров'я ... Україні

... заліковій книжці

заходи ... галузі медицини

втілювати ... життя принципи

навчатися ... вищому навчальному закладі

дивитися ... вічі

... разі потреби курс лікування повторити

у клітинах ... тканинах відбувається розщеплення

І, й, та

характер ... інтенсивність нападу

розрізняють стенокардію спокою ... напруження

дослідити протромбін крові ... зробити електрокардіограму

усі системи ... органи побудовані із тканин

Завдання № 2. Поставте наголос у словах. Перевірте себе за словником.

Асиметрія, багаторазовий, багатоскладовий, безстроковий, ваги, виворітний, визнання, випадок, витрата, відсотковий, в'язкий, генезис, завдання, залоза, захворіти, захворювання, зворушити, їстівний, каталог, невропатія, обладнання, одноразовий, оздоровити, окіст, ортопедія, очний, підреберний, підсліпуватий, пільговий, поєднання, проміжок, разом, різновид, розповідний, снідання, спина, товстий, тонкий, фармація, феномен, центнер, черговий.

 

Завдання № 3. Перекладіть українською мовою та утворіть словосполучення.

Ромбовидний, яйцевидний, треугольный, конусобразный, двустворчатый (клапан), червеобразный, крестообразный, седловидный, черпаловидный.

Список рекомендованої літератури:

1.Золотухін Г. О. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К.:їі02 р. -ібниорика: навчальни- «Здоров'я», 2002. – С. 26–34, С. 36–51.

2. Лісовий Μ.І. Культура професійного мовлення: навч. посібник для студ. ВМЗО / Μ. І. Лісовий. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – С. 36–41.

3. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: навч. посіб. / В. І. Мозговий. – [3-тє вид. доп. і перероб.]. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 63–67.

4. Палихата Е. Я. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. для студентів / Е. Я. Палихата. – К.: Либіль, 2009. – С. 108, 168.

5. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – [2-ге вид., виправ. і доповнен.]. – К.: Алерта, 2011. – С. 19–49.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.017 с.)