Перелік питань і завдань, винесених на практичні заняття з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань і завдань, винесених на практичні заняття з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)Перелік питань і завдань, винесених на практичні заняття з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)

Ф-30, Ф-31

Студент усно розглядає наведений перелік питань і письмово опрацьовує запропонований перелік завдань до кожної з тем

Розділ 1. Культура фахового мовлення

Тема 1.1. Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення

Студенти повинні:

знати важливість вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови; сприяти утвердженню і розвитку державної української мови; визначати стилі різних текстів; користуватися державною мовою в усіх сферах життя.

Перелік питань.

1. Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

2. Нормативні документи про державний статус української мови.

3. Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини.

4. Стилі сучасної української літературної мови.

5. Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю.

6. Типи мовлення.

Перелік завдань.

Завдання № 1. Розкрийте зміст поданого нижче висловлювання, з'ясувавши спочатку значення слова «менталітет».

Національна мова є засобом вираження менталітету нації (З посібника).

 

Завдання № 2. Письмово розкрийте зміст поданого нижче висловлювання.

Як одна з істотних ознак нації українська мова виконує об'єднувальну функцію.

Завдання № 3. Прокоментуйте таке твердження.

«Мова – універсальна, але користування нею вкрай індивідуальне (П. Мовчан)».

 

Завдання № 4. Розкажіть про статус української мови в сучасній Україні, якими документами він засвідчується.

Завдання № 5. Розкажіть про внесок І. П. Котляревського й Т. Г. Шевченка у розвиток української літературної мови.

Завдання № 6. Доберіть самостійно тексти, що ілюстрували б різні стилі, схарактеризуйте їх.

Завдання № 7. Самостійно доберіть текст фахового спрямування, визначте до якого функціонального стилю він належить та схарактеризуйте показники його зв'язності.

Завдання № 8. Перекладіть українською мовою. Порівняйте правопис м'якого знака в російській та українській мовах.

Боль, кровь, ночь, степь, близко, вглубь, вширь, тоньший, меньший, обогреватель, материнский, увидишь, услышишь, излечишь, вислушаешь.

Список рекомендованої літератури:

1. Галузинська Л.І. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – К.: Знання, 2008. – С. 13–23.

2. Лісовий Μ.І. Культура професійного мовлення: навч. посібник для студ. ВМЗО / Μ. І. Лісовий. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – С. 8–18, С. 133.

3. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: навч. посіб. / В. І. Мозговий. – [3-тє вид. доп. і перероб.]. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 19–40.

4. Палихата Е. Я. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. для студентів / Е. Я. Палихата. – К.: Либіль, 2009. – С. 4–95.

5. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – [2-ге вид., виправ. і доповнен.]. – К.: Алерта, 2011. – С. 11–52.

6. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підр. / С. В. Шевчук . – [5-те вид. доп. і перероб.]. – К.: Арій. – С. 5–25.

Тема 1.2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

Студенти повинні:

знати зміст понять «літературна мова», «мовна норма», функції мови; орієнтуватися в основних процесах розвитку сучасної літературної мови.

Перелік питань:

1. Поняття літературної мови.

2. Мовна норма, варіанти норм.

3. Ознаки та аспекти культури мовлення.

4. Мовленнєва культура – критерій професійної майстерності фахівця.

5.Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої культури.

6. Культура мовлення під час дискусії.

Перелік завдань:

Завдання № 1. Прочитайте текст і усно зробіть висновок: що краще вибрати – ви-спілкування чи ти-спілкування під час виконання службових обов'язків.

Ви-спілкування і ти-спілкування

Це важливі ознаки комунікативної компетенції людини, володіння нею мовленнєвим етикетом. Вони притаманні щоденній неофіційній комунікації. Неглибоке знайомство в одних випадках і неблизькі довготривалі стосунки – в інших вимагають уживання ввічливого «ви». Крім того, ви-звертання свідчить про повагу учасників спілкування. У середовищі неосвічених і малокультурних людей ти-спілкування є більш прийнятною формою соціальної взаємодії.

Іноді вважають, що ти-спілкування – це вияв душевної і духовної близькості й перехід на ти-спілкування є спробою інтимізації стосунків. Однак у випадках ти-спілкування з чужими людьми часто втрачається відчуття унікальності особистості й неповторності міжособистісних зв'язків.

Паритетні стосунки в спілкуванні передбачають можливість вибору ти-спілкування або ви-спілкування залежно від нюансів соціальних ролей і психологічної дистанції між партнерами (Ф. Бацевич).

Завдання № 2. З’ясуйте, чи тотожні терміни «українська національна мова» й «українська літературна мова.

Завдання № 3. На основі наведених прислів'їв сформулюйте правила мовленнєвого етикету.

1. Або розумне казати, або зовсім мовчати.

2. Від красних слів язик не відсохне.

3. Дорожчий привіт, ніж обід.

4. Коли хочеш що сказати, то подумай, як почати.

5. М'які слова і камінь крушать.

 

Завдання № 4. Перекладіть українською подані речення. Порівняйте свій варіант перекладу з наведеним у ключі.

1. Где находится перевязочная (лаборатория) ?

2. На каком этаже кабинет главного врача?

3. Где принимает хирург (психиатр, логопед, гинеколог)?

4. Я пришел на прием к стоматологу (терапевту, окулисту).

5. Вам нужно измерить температуру.

6. Я плохо вижу. Могу ли я заказать у вас очки?

7. Когда принимает профессор?

8. Вас необходимо госпитализировать.

9. Зарегистрируйте листок нетрудоспособности.

10. Кто из хирургов сегодня дежурит?

11. Есть ли в поликлинике аптека?

12. Когда приемные часи в диспансере?

Список рекомендованої літератури:

1. Лісовий Μ.І. Культура професійного мовлення: навч. посібник для студ. ВМЗО / Μ. І. Лісовий. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – С. 25–27.

2. Палихата Е. Я. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. для студентів / Е. Я. Палихата. – К.: Либіль, 2009. – С. 108–193.

3. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – [2-ге вид., виправ. і доповнен.]. – К.: Алерта, 2011. – С.19, С. 64–94.

Розділ 2. Етика ділового спілкування

Тема 2.3. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону

Студенти повинні:

знати способи застосування в своїй діяльності правил спілкування;

вміти спілкуватися по телефону, готувати й проводити ділові зустрічі та прийоми.

Перелік питань:

1. Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики.

2. Культура телефонного діалогу.

Перелік завдань:

Завдання № 1. Складіть діалог із запитань дільничного лікаря і відповідей хворого, орієнтуючись на завдання № 1. Симптоми захворювання оберіть самі.

Завдання № 2. Перекладіть українською мовою подані нижче речення.

1. Кто возглавляет диспансерное наблюдение стоматологических больных?

2. Где находится зубопротезная лаборатория?

3. На каком этаже расположен кабинет (отделение) хирургической (терапевтической, ортопедической) стоматологии?

4. Где находится отделение челюстно-лицевой хирургии?

5. Можно ли в вашей поликлинике сделать рентгенографию пораженного зуба (челюсти)?

6. Есть ли в поликлинике аптека, где можно приобрести пломбировочные материалы?

7. К кому из специалистов следует обратиться по поводу коррекции прикуса?

8. Где находится кабинет детского стоматолога?

9. Изготавливают ли у вас комбинированные зубные протезы?

10.В каком кабинете я могу удалить больной зуб?

Слова для довідок: рентгенографія ураженого зуба, пломбувальні матеріали, корекція прикусу, комбіновані зубні протези, диспансерне спостерігання, видалити зуб.

Список рекомендованої літератури:

1. Палихата Е. Я. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. для студентів / Е. Я. Палихата. – К.: Либіль, 2009. – С. 243.

2. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – [2-ге вид., виправ. і доповнен.]. – К.: Алерта, 2011. – С. 211–228.

3. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підр. / С. В. Шевчук . – [5-те вид. доп. і перероб.]. – К.: Арій. – С. 459–496.

Перелік питань

1. Особливості українського правопису.

2. Орфоепічні норми.

3. Систематизація правил орфографії.

4. Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові.

5. Правопис складних іменників та прикметників.

6. Правопис прислівників.

Перелік завдань:

Завдання № 1. Замість крапок вставте пропущені прийменники та сполучники.

З, зі, із

стаття ... основ законодавства

одне ... найважливіших завдань

один ... принципів охорони здоров'я

витрати здійснюються ... бюджетних коштів

спілкування ... студентами

У, в

охорона здоров'я ... Україні

... заліковій книжці

заходи ... галузі медицини

втілювати ... життя принципи

навчатися ... вищому навчальному закладі

дивитися ... вічі

... разі потреби курс лікування повторити

у клітинах ... тканинах відбувається розщеплення

І, й, та

характер ... інтенсивність нападу

розрізняють стенокардію спокою ... напруження

дослідити протромбін крові ... зробити електрокардіограму

усі системи ... органи побудовані із тканин

Завдання № 2. Поставте наголос у словах. Перевірте себе за словником.

Асиметрія, багаторазовий, багатоскладовий, безстроковий, ваги, виворітний, визнання, випадок, витрата, відсотковий, в'язкий, генезис, завдання, залоза, захворіти, захворювання, зворушити, їстівний, каталог, невропатія, обладнання, одноразовий, оздоровити, окіст, ортопедія, очний, підреберний, підсліпуватий, пільговий, поєднання, проміжок, разом, різновид, розповідний, снідання, спина, товстий, тонкий, фармація, феномен, центнер, черговий.

 

Завдання № 3. Перекладіть українською мовою та утворіть словосполучення.

Ромбовидний, яйцевидний, треугольный, конусобразный, двустворчатый (клапан), червеобразный, крестообразный, седловидный, черпаловидный.

Список рекомендованої літератури:

1.Золотухін Г. О. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К.:їі02 р. -ібниорика: навчальни- «Здоров'я», 2002. – С. 26–34, С. 36–51.

2. Лісовий Μ.І. Культура професійного мовлення: навч. посібник для студ. ВМЗО / Μ. І. Лісовий. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – С. 36–41.

3. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: навч. посіб. / В. І. Мозговий. – [3-тє вид. доп. і перероб.]. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 63–67.

4. Палихата Е. Я. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. для студентів / Е. Я. Палихата. – К.: Либіль, 2009. – С. 108, 168.

5. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – [2-ге вид., виправ. і доповнен.]. – К.: Алерта, 2011. – С. 19–49.

 

Загальний список літератури

Назва
Базова
1. Акімова В.С. Українська мова за професійним спілкуванням: навч. вид. / В. С. Акімова. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – 33 с.
2. Глущик С. В. Сучасні ділові папери:навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К.: Арій, 2008. – 400 с.
3. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням / Т. Б. Гриценко. – К.: Центр учбової літератури, 2010 . – 624 с.
4. Грицина В. І.Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. вид. / В. І. Грицина, Н. В. Місяк. – Херсон: Херсонський державний університет, 2009. – 43 с.
5. Дуда Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: конспект лекцій / Н. М. Дуда, О. Є. Гриджук. – Л.: НЛТУ України, 2010. – 163 с.
6. Ковтун О. В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Тести з теоретичних питань для студентів усіх спеціальностей: навч. посіб. / О. В. Ковтун. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 147 с.
7. Литвинчук О. В. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / О. В. Литвинчук. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 212 с.
8. Максимець О. М. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. вид. / О. М. Максимець, С. Л. Черкашина, Л. І. Шлеїна. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – 73 с.
9. Мацюк 3. Українська мова професійного спрямування: навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2008.
10. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног. – К.: «Академвидав», 2010.
11. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – [2-ге вид., Виправ. і доповнен.]. – К.: Алерта, 2011 – 696 с.
12. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підруч. / С. В. Шевчук. – К: Арій, 2008. – 448 с.
Допоміжна
1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів, 1990.
2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. / Ф. С. Бацевич. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.
3. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. К. Богдан. – К., 1998.
4. Золотухін Г. О. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К.:їі02 р. -ібниорика: навчальни- «Здоров'я», 2002. – 392 c.
5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова / М. Зубков. – Харків, 2002.
6. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник / М. Зубков. – Харків, 2004.
7. Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. – К., 1994.
8. Коваль А. П. Ділове спілкування / А. П. Коваль. – К., 1992.
9. Коваль А. П. Культура ділового мовлення / А. П. Коваль. – К., 1982.
10. Мацько Л. І. Риторика: навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с.
11. Мацько Л. І. Стилістика української мови: підруч. / Л. І. Мацько, О. М. Сидренко, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.
12. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк . – Львів, 1994.
13. Пентилюк М. I. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К.: Вежа, 1994. – С. 83–88.
14. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посіб. / О. Д. Пономарів. – К., 1999.
15. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О. Д. Пономарів. – К., 1993.
16. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. – К.: Знання, 2006. – 291 с.
17. Сагач Г. М. Риторика: навч. посіб. / Г. М. Сагач. – К.: Ін Юре, 2000. – 568 с.
18. Сербенська О. А. Культура усного мовлення / О. А. Сербенська. – К., 2004.
19. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін. – К. : Українська енциклопедія, 2000. – С. 511–512.
20. Чак Є. Д. Складні випадки правопису та слововживання / Є. Д. Чак. – К., 1998.
21. Шевелєва Л. А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі / за ред. проф. А. О. Свашенко. – Х.: Світ дитинства, 1996. – 56 с.
22. Шевчук С. В. Службове листування. Довідник / С. В. Шевчук. – К.: ЛІТЕРА, 1999.
23. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – К.: Освіта, 2008. – 254 с.
  Словники
1. Англо-український словник медичних термінів. У 2 т. / [укладачі: В. Й. Кресюн, В. М. Запорожан]. – Одеса, 1996.
2. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 896 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.
4. Головащук І. С. Російсько-український словник сталих словосполучень / І. С. Головащук. – К., 2001.
5. Головащук І. С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник / І. С. Головащук. – К., 1995.
6. Гринчишин Д. Г. Словник-довідник з культури української мови / Д. Г. Гринчишин. – Львів: Фенікс, 1996.
7. Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська / [2-ге вид., перероб. і доп]. – К., 2000.
8. Етимологія назв лікарських засобів. І. Розчини/ Довідковий посібник з етимології назв лікарських засобів, історії і відкриття та застосування у фармації. – К„ 1991.
9. Івченко А. Тлумачний словник української мови / А. Івченко. –Харків.: Фоліо, 2001.
10. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65тис. слів / С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт. – К.: Довіра, 1996. – 797 с.  
Орфографічний словник українських медичних термінів / укладачі: Л. І. Петрух, І. М. Головко, О. Я. Томашевська. – Львів, 1993.
12. Пустовіт Й.О. Словник іншомовних слів / Й. О. Пустовіт. – К.: Довіра, 2000. – 635 с.
13. Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина. – К.: Наукова думка, 1996.
14. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. – К.: Наук. думка, 1994.
15. Російсько-українсько-латинський словник гігієнічних термінів / [за ред. акад. Є. Г. Гончарука]. – К., 1992.
16. Російсько-українсько-латинський словник медичних термінів / [за ред. В. Г. Коляденка, Ю. В. Шаніна]. – К., 1993.
17. Словник синонімів української мови: У 2-х томах / [редкол. А. А. Бурячок та ін.]. – К.: Наукова думка, 2000.
18. Словник фразеологізмів української мови / [уклад.: В.М. Білоноженко та ін.]. – К.: Наукова думка, 2003. — 1104 с. — (Словники України).
19. Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник: У 2 т. – Львів, 1995.
20. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи / С. В. Шевчук. –К.: Вища школа, 2008. – 487 с.

 

Перелік питань і завдань, винесених на практичні заняття з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)

Ф-30, Ф-31

Студент усно розглядає наведений перелік питань і письмово опрацьовує запропонований перелік завдань до кожної з темПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.69 (0.013 с.)