Поняття індексів та їх роль у статистико-економічному аналізі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття індексів та їх роль у статистико-економічному аналізі.У статистичних дослідженнях для характеристики соціально-економічних явищ і процесів широко використовуються узагальнювальні показники у вигляді середніх, відносних та інших величин. До цих характеристик належать і індекси. У перекладі з латинської мови "index" означає показник. Індекси характеризують зміни рівня явищ у часі й просторі, наприклад описують тенденції розвитку виробництва продукції, обсягу товарообороту, зміни цін, продуктивності праці тощо.

Статистичний індекс – це відносна величина, яка характеризує зміну складного економічного явища в часі, просторі або ступінь відхилення від стандарту або порівняно з планом (договірним зобов’язанням). Форми вираження індексу: коефіцієнти, проценти або проміле.

Розрізняють дві функції індексів:

1) синтетичну, пов’язану з побудовою узагальнюючих характеристик динаміки чи просторових порівнянь;

2) аналітичну, спрямовану на вивчення закономірностей динаміки, взаємозв’язків між показниками, структурних зрушень.

Індекс – це відносна величина порівняння, яка характеризує зміну соціально-економічних явищ у часі, просторі або порівняно з планом (нормою, стандартом).

Форма вираження індексу – коефіцієнт та відсоток.

Особливість – те. Що на відміну від інших відносних величин індекси характеризують складові явища, елементи яких не підлягають підсумовуванню. Наприклад, для товарів з різними споживчими властивостями: молока – в літрах, м'яса – в центнерах тощо. Крім того, індекси завжди характеризують співвідношення однойменних явищ – цін, собівартості, продуктивності праці та ін.., що відображається у назві індексу.

За допомогою індексів вирішують такі основні завдання:

1. Характеристика загальної зміни складного економічного явища у динаміці, територіальному порівнянні, зіставленні з нормативами, прогнозами ( наприклад, зміни вартості виробленої продукції, зміни витрат на виробництво, зміни собівартості, продуктивності праці; порівняння споживання продуктів харчування на душу населення в Україні та інших країнах тощо);

2. виявлення у показника складного явища виявлення окремих факторів на результативний показник ( наприклад, вплив зміни рівня цін і зміни кількості проданих товарів на обсяг товарообороту; виявлення впливу на зростання випуску продукції збільшення чисельності робітників з одного боку і збільшення продуктивності праці – з іншого.);

3. виявлення динаміки середніх величин та оцінка впливу структурних зрушень на зміну середньої величини ( наприклад, оцінка середньої собівартості за групою підприємств з різним рівнем собівартості при випуску однорідної продукції).

Методологія побудови та використання індексів в статистико-економічному аналізі називається індексним методом.

Важливою особливістю індексів є те, що їм притаманні синтетичні та аналітичні властивості.

Синтетичні властивості індексів полягають у тому, що з їх допомогою здійснюється з'єднання (агрегування) в ціле різнорідних одиниць статистичної сукупності.

Аналітичні властивості індексів проявляються в тому, що за допомогою індексного методу виявляється вплив факторів на зміну досліджуваного показника.

В індексному методі застосовується певна система умовних позначень, за допомогою яких будують і записують індекси.

Вид показника Позначення Назва
Кількісні або об'ємні показники Обсяг виготовленої продукції або кількість проданого товару певного виду в натуральному вираженні
Загальна кількість відпрацьованих людино-годин чи людино-днів ( загальні витрати робочого часу на виробництво продукції або середньооблікова чисельність працівників
Розмір посівної площі
Якісні показники Ціна одиниці товару чи продукції
Собівартість одиниці продукції
Витрати робочого часу ( праці) на виробництво продукції, тобто її трудомісткість
Середній випуск продукції в розрахунку на одного працівника чи на один людино-день ( людино-годину), тобто продуктивність праці
Врожайність певної культури з 1 га.
Показники, що отримані як добуток якісного та кількісного показників Вартість випуску продукції або загальна вартість проданого товару певного виду ( товарооборот)
Загальна собівартість продукції певного виду, тобто витрати на її виробництво
Загальні витрати робочого часу на випуск продукції
Валовий збір певної сільськогосподарської культури.

У використанні індексів при динамічних або просторових порівняннях використовують спеціальні позначення:

- період або об’єкт з яким порівнюють, називають базисним, а період чи об’єкт , який порівнюють – поточним;

- дані базисного періоду позначають з індексом « 0», а звітного – «1»;

- при позначенні планового рівня або фактичного ставлять відповідні індекси;

- індекси у формі коефіцієнта визначають з точністю до 0,0001, що зумовлено взаємозв’язком індексів;

У індексах є дві величини: одну, зміну якої вивчають при використанні індивідуальних і загальних індексів, називають індексованою; другу, постійну, у загальних індексах що приводить різнорідні елементи сукупності до порівнюваного виду – сумірником ( для індексів кількісних показників) або вагою ( для індексів якісних показників).

 

Класифікація індексів.

У статистичному аналізі використовують різні форми і види індексів, що зумовлює потребу у відповідній їх класифікації. Індекси класифікують за такими ознаками:

Ознака Види індексів Характеристика
Міра охоплення елементів сукупності Індивідуальні Відносні показники. які характеризують зміну в динаміці або відображають співвідношення в просторі одного виду одиниць явища. позначаються буквою та відображають зміну тільки одного елемента сукупності ( наприклад, видобуток вугілля на шахті; ціна на картоплю з сільгосппідприємства). Так – індивідуальний індекс обсягу продукції, - індивідуальний індекс цін тощо
Загальні ( зведені) Позначають буквою та характеризують динаміку складного явища, елементи якого не піддаються безпосередньому підсумуванню у часі, просторі чи порівняно з планом ( наприклад. Видобуток вугілля кількома шахтами, зміна цін на картоплю сільгосппідприємствами району). Так, - загальний індекс фізичного обсягу продукції, - загальний індекс цін тощо. У статистичному аналізі використовуються також групові, або субіндекси, які охоплюють частини цілого ( наприклад, індекси продукції за окремими галузями)
База порівняння Базисні Усі періоди порівнюються у цих індексах з одним, взятим за базу порівняння.
Ланцюгові Кожен наступний період при розрахунку цих індексів порівнюють з попереднім
Вид об’єкту порівняння Динамічні індекси Характеризують зміну явища за часом ( ціни. Собівартості, продуктивності праці тощо)
Територіальні індекси Відповідають зіставленню показників за відповідними географічними територіями ( країнами, регіонами, областями і т. д.)
Індекси порівняно з планом Характеризують стан діяльності підприємств ( організацій, установ) на даний поточний період у зрівнянні з встановленим планом ( стандартом, нормою)
За видом ваги (сумірника) – для загальних ( зведених) індексів Індекси з постійними вагами Сумірник фіксується на певний період часу при побудові таких індексів
Індекси із змінними вагами Сумірник приймає змінні значення за різні періоди  
Форма побудови ( для загальних індексів) Агрегатні Будуються за рахунок введення сумірника ( ваги) в чисельник і знаменник індексу та дозволяють здійснити поєднання різнорідних елементів для характеристики складних явищ.
Середні індекси  
Середньозважені Середніх величин Індексована величина визначається через індивідуальні індекси В разі вивчення динаміки середніх величин
Форма та характер індексуємої величини Індекси кількісних показників ( об'ємних) Показники перераховані вище. Індекси однойменні.
Індекси якісних показників
Об'єкт дослідження Індекси фізичного обсягу продукції  
Територіальні індекси
Індекси розміру та структури посівних площ
Склад явища Індекси постійного складу Індекси, в яких змінюється одна величина ( індекси цін, собівартості тощо)Індекс, який визначено з вагами, зафіксованими на рівні звітного періоду і який показує зміну середнього рівня якісного показника за рахунок змін індексованої величини щодо окремої одиниці сукупності.
Змінного складу Індекси, в яких змінюється дві і більше величин( індекси вартості, обсягу продукції, загальних витрат, валового збору тощо) Індекс. Який відображає відношення середніх рівнів якісного показника, що належить до різних періодів часу.
Структурних зрушень Відношення двох попередніх індексів ( змінного до постійного). Індекс, який показує вплив змін у структурі явища, що вивчається на динаміку середнього рівня цього явища.
Період розранунку Річні  
Квартальні
Місячні індекси
Тижневі індекси
         

Види індексів:

1) залежно від виду величини, що індексується розрізняються індекси:

- абсолютних величин;

- середніх величин (індекс постійного, змінного складу, структурних зрушень).

2) за ступенем охоплення одиниць сукупності:

- індивідуальні (і) (характеризують зміну в динаміці або відображають співвідношення в просторі, якогось одного виду одиниць явища);

- загальні (зведені) – І (характеризують динаміку складного явища, елементи якого не піддаються безпосередньому підсумовуванню в просторі часі).

3) за аналітичною функцією індекси бувають:

- результативні (іМ);

- факторіальні (іх).

4) за характером досліджуваних об’єктів розрізняють індекси:

- об’ємних показників (міститься характеристика зміни обсягу того чи іншого явища, який виражають у певних одиницях виміру, наприклад індекс фізичного обсягу продукції, роздрібного товарообороту);

- якісних показників (міститься характеристика зміни якісної ознаки, наприклад індекси цін, собівартості продукції, продуктивності праці).

5) залежно від методології обчислення загальних індексів вони поділяються на:

- агрегатні (складний відносний показник, який характеризує середню зміну соціально-економічного явища, яке досліджується з декількох видів одиниць);

- середні (це індекс, який визначено як середню величину з індивідуальних індексів).

6) залежно від бази порівняння розрізняють:

- ланцюгові;

- базисні (з постійною базою порівняння).

3. Основні соціально-економічні зв’язки, які вивчаються за допомогою індексів подані в таблиці:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.009 с.)