Тема 3. Система об’єктивного праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Система об’єктивного права343.Належним чином взаємоузгоджені та угруповані принципи і норми позитивного права:

1) кодифікація; 2) система права; 3) система законодавства; 4) юридична техніка.

344. Обумовлена станом та характером суспільних відносин внутрішня будова системи права, яка виражає єдність, узгодженість норм принципів права, а також їх угрупування в інститути, галузі та інші системні утворення:

1) структура норми права; 2) організація законодавства; 3) структура системи права; 4) кодифікація.

345. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки системи права

1) обумовленість суспільними відносинами; 2) наявність засобів громадського впливу; 3) наявність первинного елементу норми права; 4) наявність індивідуального правового припису.

346. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки системи права

1) взаємоузгодженість норм права; 2) наявність засобів громадського впливу; 3) угрупування норм в інститути права; 4) наявність індивідуального правового припису.

347. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки системи права

1) наявність галузевої структури; 2) наявність засобів громадського впливу; 3) цілісність та стабільність; 4) наявність індивідуального правового припису.

348. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки системи права

1) можливість зміни під впливом потреб суспільства; 2) наявність засобів громадського впливу; 3) угрупування норм в галузі права; 4) наявність індивідуального правового припису.

349. У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи системи права:

1) нормативно-правовий припис; 2) норма права; 3) моральна норма; 4) нормативно-правовий акт.

350. У відповідях під якими номерами правильно вказані підсистеми, що утворюють структуру системи права:

1) нормативно-правовий припис; 2) інститут права; 3) моральна норма; 4) галузь права.

351.Назвіть види соціальних норм за способом їх утворення:

1) технічні норми; 2) звичаєві норми; 3) математичні норми; 4) моральні норми.

352. Загальнообов’язкове правило поведінки, встановлене (санкціоноване) та забезпечене державою (державами) з метою регулювання, охорони та захисту суспільних відносин:

1) нормативно-правовий припис; 2) норма права; 3) індивідуальний припис; 4) правомірна поведінка.

353. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки норми права:

1) виникає у свідомості особи; 2) є загальнообов’язковою; 3) має внутрішню будову (структуру); 4) забезпечується суспільним впливом.

354.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки норми права:

1) виникає у свідомості особи; 2) формується у вигляді прав та обов’язків; 3) встановлюється державою; 4) забезпечується суспільним впливом.

355.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки норми права:

1) виникає у свідомості особи; 2) є формально визначеною за змістом; 3) регулює невизначену кількість суспільних відносин; 4) забезпечується суспільним впливом.

356.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки норми права:

1) виникає у свідомості особи; 2) не вичерпує свою обов’язковість фактом застосування; 3) забезпечується державою; 4) забезпечується суспільним впливом.

357.Частина норми права, яка визначає умови, обставини її дії:

1) диспозиція; 2) гіпотеза; 3) санкція; 4) заохочення.

358.Частина норми права, яка визначає права та обов’язки суб’єктів права, що виникають при наявності умов передбачених у гіпотезі:

1)диспозиція; 2) гіпотеза; 3) санкція; 4) заохочення.

359.Частина норми права, яка визначає заходи примусу, що застосовуються при порушенні диспозиції:

1) диспозиція; 2) гіпотеза; 3) санкція; 4) заохочення.

360.Назвіть елементи норми права:

1)модуль; 2) гіпотеза; 3) табу; 4) санкція

361.Назвіть елементи норми права:

1)модуль; 2) диспозиція; 3) табу; 4) санкція

362.Назвіть елементи норми права:

1) модуль; 2) гіпотеза; 3) табу; 4) диспозиція

363.Назвіть елементи норми права:

1)абзац; 2) дефініція; 3) гіпотеза; 4) преамбула

364. Назвіть елементи норми права:

1)абзац; 2) дефініція; 3) диспозиція; 4) преамбула

365. Назвіть елементи норми права:

1) абзац; 2) дефініція; 3) санкція; 4) преамбула

366. Вкажіть якого виду гіпотез не існує:

1)абсолютно-визначеної; 2) бланкетної;

3) складної; 4) альтернативної

367. Вкажіть якого виду диспозиції не існує:

1)абсолютно-визначеної; 2) бланкетної;

3) відновлювальної; 4) альтернативної

368.Назвіть види елементів норми права за складом:

1) загальні; 2) прості; 3) індивідуальні; 4) конкретні

369.Назвіть види елементів норми права за складом:

1)загальні; 2) складні; 3) індивідуальні; 4) конкретні

370.Назвіть види елементів норми права за ступенем визначеності:

1)загальні; 2) абсолютно-визначені; 3) індивідуальні; 4) конкретні

371.Назвіть види елементів норми права за ступенем визначеності:

1)загальні; 2) відносно-визначені; 3) індивідуальні; 4) конкретні

372.Назвіть види санкцій за способом охорони суспільних відносин:

1)загальні; 2) відновлювані; 3) індивідуальні; 4) конкретні

373.Назвіть види санкцій за способом охорони суспільних відносин:

1)загальні; 2) каральні; 3) індивідуальні; 4) конкретні

374.Назвіть види санкцій за способом охорони суспільних відносин:

1) загальні; 2) штрафні; 3) індивідуальні; 4) конкретні

405.У відповідях під якими номерами правильно вказані види правових норм за характером диспозиції

1) імперативні; 2) уповноважуючі;

2) похідні; 4) зобов’язуючі

406.У відповідях під якими номерами правильно вказані види правових норм за характером диспозиції:

1) імперативні; 2) уповноважуючі; 3) похідні; 4) забороняючі.

407.У відповідях під якими номерами правильно вказані види норм права за дією у часі:

1)постійні; 2) загальні; 3) тимчасові; 4) локальні

408.У відповідях під якими номерами правильно вказані види правових норм за ступенем визначеності змісту:

1)уповноважуючі; 2) абсолютно визначені; 3) доповнюючі; 4) відносно визначені

409.У відповідях під якими номерами правильно вказані види норм права за дією на коло суб’єктів:

1) постійні; 2) забороняючі; 3) загальні; 4) спеціальні

410.У відповідях під якими номерами правильно вказані види правових норм за методом правового регулювання:

1)уповноважуючі; 2) імперативні; 3) зобов’язуючі; 4) диспозитивні

411.У відповідях під якими номерами правильно вказані види юридичних норм за функціями у правовому регулювання:

1)загальні; 2) охоронні; 3) диспозитивні; 4) регулятивні.

412.У відповідях під якими номерами правильно вказані види правових норм за предметом регулювання:

1)політичні; 2) цивільні; 3) адміністративні; 4) регулятивні

413.Підсистема норм права, що регулює певну групу однорідних суспільних відносин:

1) норма права; 2) норма моралі; 3) інститут права; 4) звичай

414. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки інституту права:

1) наявність нормативно-правових приписів; 2) врегулювання однорідних суспільних відносин; 3) наявність засобів громадського впливу; 4) нормативна впорядкованість

415. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки інституту права:

1) наявність нормативно-правових приписів; 2) об’єднання норм права у межах спільного предмету; 3) наявність засобів громадського впливу; 4) відносна самостійність у межах галузі права

416. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інститутів права за складом:

1) матеріальні; 2) прості; 3) складні; 4) процесуальні.

417. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інститутів права за характером врегульованих суспільних відносин:

1) матеріальні; 2) прості; 3) складні; 4) процесуальні.

418. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інститутів права за функціями в правовому регулювання:

1) регулятивні; 2) прості; 3) складні; 4) охоронні.

419. У відповідях під якими номерами правильно названі інститути права України:

1) цивільне право; 2) виборче право; 3) право власності; 4) конституційне право

420. У відповідях під якими номерами правильно названі інститути права України:

1) цивільне право; 2) правовий статус особи; 3) державна служба; 4) конституційне право

421. Підсистема норм права, що регулює відносно самостійну сферу однорідних суспільних відносин специфічним методом:

1) норма права; 2) норма моралі; 3) галузь права; 4) звичай.

422. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки галузі права:

1) наявність нормативно-правових приписів; 2) утворюються із інститутів права; 3) наявність засобів громадського впливу; 4) критеріями угрупування є предмет та метод правового регулювання.

423. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки галузі права:

1) наявність нормативно-правових приписів; 2) відносна самостійність у межах системи права; 3) наявність засобів громадського впливу; 4) наявність власного об’єкта регулювання.

424. Сукупність однорідних суспільних відносин, що регулюються позитивним правом:

1) соціальна норма; 2) предмет правового регулювання; 3) норми математичні; 4) габарити

425. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки предмету правового регулювання:

1) наявність нормативно-правового припису; 2) наявність однорідних, типових суспільних відносин; 3) наявність засобів масового впливу; 4) стійкість, повторюваність суспільних відносин.

426. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки предмету правового регулювання:

1) наявність нормативно-правового припису; 2) відносини, що регулюються або можуть регулюватися правом; 3) наявність засобів масового впливу; 4) відносини, що піддаються контролю.

427. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки предмету правового регулювання:

1) наявність нормативно-правового припису; 2) найбільш значимі для суспільства відносини; 3) наявність засобів масового впливу; 4) виникають в результаті вольової, цілеспрямованої діяльності учасників суспільних відносин.

428. Сукупність прийомів та засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання однорідних суспільних відносин:

1) предмет правового регулювання; 2) інститут права; 3) галузь права; 4) метод правового регулювання.

429. Назвіть ознаки методу правового регулювання:

1) інкорпорація; 2) визначене коло суб’єктів; 3) юридичні факти (підстави виникнення прав та обов’язків); 4) норма моралі.

430. Назвіть ознаки методу правового регулювання:

1) інкорпорація; 2) встановлення правового статусу суб’єктів; 3) визначення характеру юридичних наслідків; 4) норма моралі.

431. Назвіть ознаки методу правового регулювання:

1) інкорпорація; 2) встановлення змісту конкретних прав та обов’язків;

3) визначення процедури реалізації прав та обов’язків; 4) норма моралі.

432. Назвіть методи централізованого регулювання:

1)індивідуальний; 2) загальний; 3) імперативний; 4) локальний.

433. Назвіть методи децентралізованого регулювання:

1) індивідуальний; 2) загальний; 3) диспозитивний; 4) локальний.

434. У відповідях під якими номерами правильно вказані галузі права:

1) політичне; 2) конституційне; 3) цивільне; 4) матеріальне.

435. У відповідях під якими номерами правильно вказані галузі права:

1) політичне; 2)адміністративне; 3) кримінально-процесуальне; 4) матеріальне.

436. У відповідях під якими номерами правильно вказані галузі права:

1) політичне; 2) фінансове; 3) цивільно-процесуальне; 4) матеріальне.

437. У відповідях під якими номерами правильно вказані галузі права:

1) політичне; 2) трудове; 3) кримінальне; 4) матеріальне.

438. Підсистема норм права, що регулює відносини між юридично підпорядкованими суб’єктами імперативним методом:

1) інститут права; 2) публічне право; 3) галузь права; 4) норма права

439. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки публічного права:

1) диспозитивний метод регулювання; 2) одноособове волевиявлення; 3) відносини між юридично рівними суб’єктами; 4) імперативний метод регулювання.

440. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки публічного права:

1) диспозитивний метод регулювання; 2) відносини між юридично підпорядкованими суб’єктами; 3) відносини між юридично рівними суб’єктами; 4) задоволення загальному (публічному) інтересу.

441. У відповідях під якими номерами правильно вказані галузі публічного права:

1) цивільне; 2) конституційне; 3) кримінальне; 4) сімейне.

442. У відповідях під якими номерами правильно вказані галузі публічного права:

1) цивільне; 2) адміністративне; 3) кримінально-процесуальне; 4) сімейне.

443. У відповідях під якими номерами правильно вказані галузі публічного права:

1) цивільне; 2) цивільно-процесуальне; 3) фінансове; 4) сімейне.

444. Підсистема норм права, що регулює відносини між юридично рівними суб’єктами диспозитивним методом:

1) інститут права; 2)приватне право; 3) галузь права; 4) норма права

445. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки приватного права:

1) імперативний метод регулювання; 2) задоволення особистого (приватного) інтересу; 3) відносини між юридично підпорядкованими суб’єктами; 4) волевиявлення декількох суб’єктів.

446. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки приватного права:

1) імперативний метод регулювання; 2) задоволення особистого (приватного) інтересу; 3) відносини між юридично підпорядкованими суб’єктами; 4) диспозитивний метод регулювання.

447. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки приватного права:

1) імперативний метод регулювання; 2) задоволення особистого (приватного) інтересу; 3) майнові відносини; 4) координаційний спосіб впливу.

448. У відповідях під якими номерами правильно вказані галузі приватного права:

1) конституційне; 2) цивільне; 3) торгове; 4) кримінальне.

449. Назвіть критерії розподілу системи права на публічне та приватне право:

1) індивідуальний характер; 2) стиль; 3) тип відносин (субординаційні, рівносторонні); 4) консолідація.

450. Назвіть критерії розподілу системи права на публічне та приватне право:

1) індивідуальний характер; 2) стиль; 3) методи правового регулювання (імперативний, диспозитивний); 4) консолідація.

451. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки системи міжнародного права:

1) створюються законотворчим суб’єктом; 2) складається із норм, що регулюють відносини між державами; 3) створюється державами; 4) регулює майнові відносини.

452. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки системи міжнародного права:

1) створюються законотворчим суб’єктом; 2) забезпечується державами; 3) відповідає загальновизнаним принципам міжнародного права; 4) регулює майнові відносини.

453. Назвіть особливості сучасної системи права України:

1) політизація сфер суспільного життя; 2) створення нових інститутів права; 3) посилення ідеологізації; 4) формування відповідно до європейських правових стандартів.

454. Назвіть особливості сучасної системи права України:

1) політизація сфер суспільного життя; 2) розширення сфери приватного права; 3) посилення ідеологізації; 4) зміна змісту низки галузей права.

375.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Суд касаційної інстанції не може розглядати позовні вимоги осіб, які беруть участь у справі, що не були заявлені у суді першої інстанції”.

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

376.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Верховний Суд України відмовляє в задоволенні скарги, якщо обставини, які стали підставою для провадження за винятковими обставинами, не підтвердилися”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

377.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Підрядник зобов’язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

378.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Наймач зобов’язаний використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

379.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

380.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Наймач зобов’язаний використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

381.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом”.

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

382.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Дружина та чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань.

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

383.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу юридичну освіту.

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

384.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або в судовому порядку.

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

385.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі – караються позбавлення волі на строк від 5 до 15 років з конфіскацією майна”.

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

386.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Ухилення від призову за мобілізацією – карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

387.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Примушування давати показання при допиті шляхом незаконних дій з боку особи, яка проводить дізнання або досудове слідство – карається обмеженням волі на строк до 3-х років або позбавленням волі на той самий строк”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

388.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Підміна чужої дитини, вчинена з корисливих мотивів, - карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

389.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

390.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

391.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

392.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Використання примусової праці забороняється

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

393.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

394.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

395.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Президент України приймає рішення про визнання іноземних держав

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

396.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Президент України є главою держави і виступає від її імені

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

397.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Міністерство транспорту та зв’язку України організовує і виконує відповідно до законодавства роботи із стандартизації, сертифікації, метрології

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

398.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

399.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.042 с.)