Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни1. Нормативний матеріал і судова практика

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст.141.

 

2. Міжнародні договори:

1) Загальна декларація прав людини (прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року) // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. –1997. - №5. – стр. 19.

2) Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р., Рим, 4.XI.1950 (Конвенцію ратифіковано Законом №475/97-ВР від 17.07.97) // ОВУ. –1998. - №13. – С.270 – 302.

3) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права людини. Прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН (ратифікований СРСР 18 вересня 1973 р. і набрав сили 23.03.1976 р. // Відомості Верховної Ради СРСР, - 1976, - №17. - Ст.291) (про приєднання див.: постанову ВР УРСР №582-12 від 25.12.90) // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. – 2000. - №12. – стр. 5.

4) Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних спра­вах 1972 р. (ратифікована Законом України від 22.09.1995 р.; набула чин­ності для України 29.12.1995 р.) // Україна в міжнародно-правових від­носинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 1095 - 1115.

5) Віденська конвенція про право міжнародних договорів, 1969 р. / http: // zakon.rada.gov.ua / cgi-bin / laws / main.cgi.

6) Віденська конвенція про дипломатичні зносини, 1961 р. / http: // zakon.rada.gov.ua / cgi-bin / laws / main.cgi.

7) Віденська конвенція про консульські зносини, 1963 р. / http: // zakon.rada.gov.ua / cgi-bin / laws / main.cgi.

8) Декларация о принципах международного права, касающихся дружеских отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН // Международное право в документах. - М.: Юрид. лит, 1982.

9) Конвенція про незастосування строку давності до військових злочинів і злочинів проти людства від 26.11.1968 р. // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1970. - №2. - 18 с.

10) Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників, 1979 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочин­ністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник докумен­тів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 321-330.

11) Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних судів, 1970 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 343 - 350.

12) Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства, 1988 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова до­помога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 364-375.

13) Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності. - К., 2003.

14) Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних доку­ментів, 1961 р. / http: // zakon.rada.gov.ua / cgi-bin / laws / main.cgi.

15) Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності. — К., 2003.

16) Європейська конвенція про взаємну допомогу з питань карних справ від 20 квітня 1959 р. // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. – 1994. - №5. – стр.107.

17) Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, 1978р.( ратифіковані Зако­ном України віл 16.01.1998 р., набули чинності для України 09.06.1998 р.) // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (ук­раїнською і російською мовами). — К.: Юрінком, 1996. — С. 1083 — 1094.

18) Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (Страсбург, 8.11.2001 р.) // Матеріали міжнародного семінару Генеральної прокуратури України «Застосування міжнародних договорів: актуальні питання надання/от­римання правової допомоги». — м. Черкаси, 22—23 вересня 2003 р.

19) Європейська конвенція про передачу кримінальних справ від 15 травня 1972 р. // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. – 1994. - №5. – стр.119.

20) Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - №13. – Ст. 325.

21) Додатко­вий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1975 р.

22) Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1978 р. (ратифіковані Законом України від 16.01.1998 р., набули чинності для України 09.06.1998 р.) // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С.1116 - 1130.

23) Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990р. (ратифікована Законом Украї­ни 17.12.1997 р.; набула чинності для України 01.05.1998 р.).

24) Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1977 року (підпи­сана від імені України 8.06.2000 р., ратифікована Законом України від 17.01.2002 р.).

25) Конвенция о правовой помощи и правових отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 07.10.2002 г.) // Матеріа­ли міжнародного семінару Генеральної прокуратури України «Застосування міжнародних договорів: актуальні питання надання / отримання правової допомоги». — м. Черкаси, 22—23 вересня 2003 р.

26) Конвенція про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983 р. // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. – 1994. - №5. – стр.140.

27) Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних і психотропних засобів від 19.12.1988 р. // Україна в міжнародно-право­вих відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 244 - 284.

28) Конвенция о борьбе с торговлей людьми и зксплуатации проституции третьими лицами от 21.03.1949 г. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 144-154.

29) Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г. // Информационно-аналитический бюллетень Национального цент­рального бюро Интерпола в России, 1999. — № 1 (27). - С. 53-60 .

30) Конвенція про правову допомогу по цивільних, сімейних і кримінальних справах (заключена між державами-членами СНД) від 22 січня 1993 року // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. – 1994. - №5. – стр.73.

31) Конвенція про правову допомогу та правові відносини по цивільних, сімейних і кримінальних справах (заключена між державами-членами СНД) від 7 жовтня 2002 року.

32) Стандартні мінімальні правила ООН відносно заходів, не зв’язаних із взяттям під варту (Токійські правила) // прийняті Резолюцієїю Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.90 р. №45/110.

 

3. Кримінально-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1961, №2, ст.15.

- Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / За відп. ред. Шибіко В.П. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 840с.

4. Закони України:

1) «Про міліцію» від 20 грудня 1990р. №565-12 // Відомості Верховної Ради України, 1991, №4, ст.20.

2) «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. №1789-12 // Відомості Верховної Ради України, 1991, №53, ст.793.

3) «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лю­того 1992 р. №2135-12 // Відомості Верховної Ради України, 1992, №22, ст.303.

4) “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. №2229-12 // Відомості Верховної Ради України, 1992,
№27, ст.382.

5) „Про судоустрій та статус суддів” від 7 липня 2010 року // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 - 2010 р., / № 55/1 /, стор. 7, ст. 1900.

6) «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, №9, ст.62.

7) «Про організаційно-правові основи боротьби з ор­ганізованою злочинністю» від 30 червня 1993 р. №3341-12 // Відомості Верховної Ради України, 1993, №35, ст.358.

8) “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, №28, ст.232.

9) «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів») від 23 грудня 1993 р. №3781-12 // Відомості Верховної Ради України, 1994, №11, ст.50.

10) “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23 грудня 1993 р. №3782-12 // Відомості Верховної Ради України, 1994, №11, ст.51.

11) “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 р. №266/94-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1995, №1, ст.1.

12) «Про застосування амністії в Україні» від 1 жовтня 1996 р. №393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996, №48, ст.263.

13) “Про виконавче провадження” // Відомості Верховної Ради України, 1999, №24, ст.207.

14) “Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів” від 29 листопада 2001 р. №2860-III.

15) “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України, 2006, №30, ст.260.

 

5. Рішення Європейського суду з прав людини:

1) у справі „Баглай проти України” від 08.11.2005 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С.691-698;

2) у справі „Гонгадзе проти України” від 08.11.2005 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С.699-744;

3) у справі „Кобцев проти України” від 04.04.2006 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С. 744-761;

4) у справі „Меріт проти України” від 30.03.2004 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С.761-791;

5) у справі „Савінський проти України” від 28.02.2006 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С.791-799;

6) у справі „Салов проти України” від 06.09.2006 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С.799-853.

6. Рішення Конституційного Суду України:

1) у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру" (справа К.Г.Устименка) від 30 жовтня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. - №46. – Ст. 126;

2) у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України „Про статус народного депутата України” від 19 травня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. - №44. – Ст. 2193;

3) у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України справа про депутатську недоторканність) від 27 жовтня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. - №44. – Ст. 2193;

4) у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратуриав України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України „Про статус народного депутата України” від 11 квітня 200 року // Офіційний вісник України. – 2000. - №44. – Ст. 2193;

5) у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. - №47. – Ст. 2049;

6) у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України, а також частини другої статті 16 Закону України „Про статус народного депутата України” від 20 березня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. - №44. – Ст. 2193;

7) у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - №6. - Ст.245;

8) у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності) 26 червня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. - №28. – Ст. 1381;

9) у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 150 Кримінально-процесуального кодексу України стосовно тяжкості злочину (справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу) від 8 липня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. - №29. – Ст. 1486.

10) у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень
частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України від 10 грудня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. - №29. – Ст. 1486.

 

7. Відомчі нормативні акти:

1) Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Схвалена Указом Президента України від 10 травня 2006 року №361/2006.

2) Наказ Генерального прокурора від 28 жовтня 2002 р. №4 «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство»;

3) Наказ Генерального прокурора від 28 жовтня 2002 р. №4/1 «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність»;

4) Наказ Генерального прокурора від 28 жовтня 2002 р. №5 «Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, забезпечення його відповідності кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству»;

5) Наказ Генерального прокурора від 28 жовтня 2002 р. №7 «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян”;

6) Наказ Генерального прокурора від 28 жовтня 2002 р. №8 «Про організацію роботи органів прокуратури України в галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги»;

7) Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства: Затв. наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури, СБУ, МВС, ДПАУ, Державного департаменту України з питань виконаня покарань 29 червня 1999 р. №34/5/22/103/512/326/73. Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 7 липня 1999 р. за №446/3739.

8) Інструкція про порядок зносин органів внутрішніх справ України з компетентними правоохоронними органами іноземних держав з питань запобігання, розкриття та розслідування злочинів, обміну відомостями оперативно-розшукового та інформаційно-довідкового характеру: Затв. наказом МВС України №600 від 6 вересня 1995 р., погоджено з Генеральною прокуратурою України 31.08.95 р.

9) Наказ МВС України №400 від 14 квітня 2004 року «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються» // Офіційний вісник України. – 2004. - №19. – Ст. 1366.

10) Наказ МВС України №1100 від 31 жовтня 2002 р. «Про вдосконалення організації діяльності органів досудового слідства МВС України”.

11) Інструкція №34/15 від 18.10.1989р. «Про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами попереднього слідства, дізнання і судами».

 

8. Постанови Пленуму Верховного Суду України:

1) «Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу» від 28 вересня 1973 р №8;

2) «Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ» від 27 грудня 1985р. №11;

3) «Про практику застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової підготовки матеріалів» від 27 червня 1986 р. №6;

4) «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» від 31 березня 1989р. №3;

5) «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» від 29 червня 1990р. №5;

6) «Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків” від 21 грудня 1990р. №11;

7) «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995р. №4;

8) «Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат» від 7 липня 1995р. №9;

9) «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996р. №9;

10) «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30 травня 1997 р. №7

11) «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30 травня 1997р. №8;

12) «Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу» від 26 березня 1999р. №6;

13) «Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві» від 18 червня 1999р. №10;

14) «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства» від 25 квітня 2003р. №4;

15) «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві» від 24 жовтня 2003р. №8;

16) «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004р. №2;

17) «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» від 16 квітня 2004 р. №5;

18) «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» від 2 липня 2004 р. №13;

19) «Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних з їх екстрадицією» від 08 жовтня 2004 р. №16;

20) «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування» від 11 лютого 2005 р. №2;

21) «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування» від 03 червня 2005 р. №7;

22) «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23 грудня 2005 р. №12;

23) «Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку» від 15 травня 2006 р. №1;

24) «Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру» від 15 травня 2006 р. №2;

25) «Про незалежність судової влади» від 13 червня 2007 р. №8.

26) «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» від 28 березня 2008 р. №2.

27) «Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах» від 28 березня 2008 р. №3.

 

Основна література

1. Підручники і посібники:

1) Басай В.Д. Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики: Навч. посібник для підготовки магістрів-правознавців. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай», 2002. – 352с.

2) Вапнярчук В.В. Зразки кримінально-процессуальних документів: досудове провадження / В.В. Вапнярчук; за наук. ред. Ю.М. Грошевого. - Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2008. - 520 c.

3) Вапнярчук В.В. Кримінальний процес України (в схемах і таблицях): Навч. посібник / В.В. Вапнярчук. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008.

4) Вапнярчук В.В. Уголовный процесс Украины (в схемах и таблицах): Учеб. пособие / В.В. Вапнярчук. – Х.: Издатель ФЛ-П Вапнярчук, 2008. – 228 c.

5) Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : навч. посібник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 712 c.

6) Кримінальний процес: Порушення кримінальної справи. Досудове розслідування (альбом схем) : навч.-метод. посіб. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 124 c.

7) Кримінальний процес України: Підруч. для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / Ю.М.Грошевий, Т.М.Мірошниченко, Ю.В.Хоматов та ін.; За ред. Ю.М.Грошевого та В.М.Хотенця. – Х.: Право, 2000. – 494с.

8) Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. - Х.: Право, 2010. - 608 с.

9) Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К: Істина, 2005.- 456 с.

10) Лобойко Л.Н. Уголовно-процессуальное право: учеб. пособие / Л.Н. Лобойко. – Х. : Одиссей, 2007. – 672 c.

11) Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібн. для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1997. – 352с.

12) Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 1999. – 536с.

13) Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінально-про­цесуальне право / Тези лекцій, задачі, ділові ігри. – К.: «Вентурі», 1997. – 352с.

14) Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-проце­суальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 400с.

15) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" (відповідно до вимог ECTS) / уклад. Ю.М. Грошевий, Ю.В. Хоматов, О.І. Бережний та ін. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. – 81 c.

16) Назаров В.В. Кримінальний процес України : навч. посібник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 584 c.

17) Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: Навч. посібник для студентів юрид спеціальностей вищих закладів освіти / За ред. Ю.М.Грошевого. – Х.: Право, 2002. – 160с.

18) Рустамов Х.У. Уголовный процесс. Формы: учебное пособие для вузов. М.,1998.

19) Строгович М.С., Алексеева А.В., Ларин А.М. Советский уголовный закон и проблемы его эффективности. М., 1984.

20) Тертышник В.М. Уголовный процесс: Учеб. пособие. 2-е изд., пер. и доп. – Х.: Арсис, 1999. – 528с.

21) Уголовный процесс ( под ред. Лупинской П.А. ) М.,1995.

22) Уголовный процесс. Общая часть. Учебник для учащихся вузов (под ред. БожьеваВ.П.). М., 1997.

23) Учебник уголовного процесса ( под ред. Кобликов А.С. ). СПб., 1996.

24) Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства (в 2 т. ). СПб., 1996.

25) Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процесуального права: очерки по истории суда и уголовного процесса в рабоаладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб.,1995.(УнВД)

26) Якупов Р.Х. Уголовный процесс. М.,1998.

27) Янович Ю.П. Уголовный процесс Украины: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) экзамену. – Х.: Изд-во Ун-та внутрених дел, 1998. – 256с.

 

2. Коментарі до КПК:

1) Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Науково-прак­тичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: Юрінком Інтер, 1997. – 624с.

2) Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общей редакцией В.Т.Маляренка, Ю.П.Аленина. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 960с.

3) Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-прак­тичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – Вид. четверте, перероблене та доповнене. – К.: „Юрисконсульт”, КНТ, 2007. – 896с.

 

 

Додаткова література

Модуль № 1.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

Змістовий модуль № 1: Загальні положення теорії кримінального процесу:

 

ТЕМА № 1. «Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу».

14. Брынцев В.Д. Судебная власть /правосудие/: пути реформирования в Украине. Х., 1998.

15. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.

16. Зінченко І.Л. Єдність процесу / І.Л. Зінченко // Сучасні проблеми юридичної науки : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – C.396-399.

17. Зінченко І.Л. Завдання сучасного кримінального процесу України / І.Л. Зінченко // Проблеми законності. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 77. – C. 151-156.

18. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 296 с.

19. Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства / Отв. ред. В.М.Савицкий. – М.: Наука, 1985. – 240с.

20. Лукашевич В.Г. Погляд на реформування вітчизняного кримінального судочинства в контексті вимог європейських стандартів / В.Г. Лукашевич // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - Запоріжжя, 2006. - №2 - C. 169-171.

21. Маринів В.І. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на процес реформування кримінального судочинства / В.І. Маринів // Матеріали наукових семінарів та "круглих столів", проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 трав. 2007 р. - Х.: Право, 2007. - C. 47.

22. Михайленко О.Р. Складання процесуальних документів з кримінальних справ: (теорія, методика, зразки документів ):навчальний посібник. К., 1992.

23. Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

24. Нове в кримінально-процесуальному законодавстві України: [Навч. посібник] для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти/За ред. Ю.М. Грошевого. – Харків: Право, 2002.

25. Петрова О. Защита прав личности, нарушенных преступлением, как задача уголовного процесса / О. Петрова // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : зб. ст. учасн. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам`яті проф. П.О. Недбайла (28-29 берез. 2008 р.). – Львів: Львів. нац. ун-т, 2008. – C. 201-202.

26. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. – Х.: Арсіс, 2002. – 160с.

ТЕМА № 2. «Кримінально-процесуальне право України, та його джерела».

11. Бацько І.М. Поняття і зміст кримінально-процесуальних відносин / І.М. Бацько // Право і суспільство. - 2006. - № 1. -C. 151-154.

12. Біленчук П.Д. Законодавче регулювання кримінально-процесуальної діяльності в Україні: новації, ідеї, пріоритети / П.Д. Біленчук, В.І. Барилюк, І.В. Гарарук // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 348 – C. 91-99.

13. Голубов А.Є. Європейські стандарти прав особи як джерела кримінально-процесуального права України / А.Є. Голубов // Від громадянського суспільства - до правової держави : тези II міжнар. наук.-практ. конф. (25 квіт. 2007 р.). - Х.: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2007. - C. 338-341.

14. Дроздов О. До проблеми визначення множинності джерел кримінально-процесуального права України / О. Дроздов // Юридичний журнал. - 2007. - № 6. - C. 80-87.

15. Дроздов О. Конституція України як джерело кримінально-процесуального права України / О. Дроздов // Юридичний журнал. - 2007. - №7-8 (№ 7). - C. 145-155.

16. Дроздов О.М. Роль Європейського суду з прав людини в розвитку кримінально-процесуального законодавства України / О.М. Дроздов // Матеріали наукових семінарів та "круглих столів", проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 трав. 2007 р. - Х.: Право, 2007. - C. 196-198.

17. Кухнюк Д.В. Судовий прецедент у кримінальному процесі: проблеми впровадження / Д.В. Кухнюк // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 4. - C. 42-45.

18. Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України / Д.В. Кухнюк // Вісник Верховного Суду України. - 2007. - № 10. - C. 36-40.

19. Лобойко Л.М. Методи кримінально-процесуального права: Монографія / Л.М. Лобойко. - Д. : Дніпропетр. держ. уні-т внутр. справ, 2006. - 352 c.

20. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. – Х.: Арсіс, 2002. – 160с.

 

ТЕМА № 3. «Принципи кримінального процесу».

15. Бондаренко А. Закладення основ змагальності в процесуальну форму досудового провадження в Україні: деякі питання / А. Бондаренко // Право України. - 2006. - № 11. - C. 65-69.

16. Герасимчук О. Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі / О. Герасимчук // Право України. - 2007. - № 3. - C. 128-131.

17. Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. – Х., 1997.

18. Грошевий Ю.М. Проблеми розвитку змагальності в кримінально-процесуальній діяльності / Ю.М. Грошевий // Матеріали наукових семінарів та "круглих столів", проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 трав. 2007 року. - Х.: Право, 2007.-C.41.

19. Губська О. Проблеми визнання вини у кримінальному процесі та принцип презумпції невинуватості / О. Губська // Підприємництво, господарство і право. - 2008.- № 3. - C.144-146.

20. Гудзь Д.С. Історія виникнення правових презумпцій та розвиток поняття про них / Д.С. Гудзь // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - К., 2006. - Вип.32. – C. 99-105.

21. Давлетов А.А. Принципы уголовно-процессуальной деятельности / А.А. Давлетов // Известия вузов. Правоведение. - 2008. - № 2. - C. 92-102.

22. Зінченко І.Л. Проблеми змагальності в кримінальному процесі України / І.Л. Зінчекно // Проблеми законності. - Х., 2007. - Вип. 85. – C. 136-140.

23. Зінченко І.Л. Система принципів кримінального процесу України та проблеми їх класифікації / І.Л. Зінченко // Право і безпека. - 2006. - № 5/1. - C. 22-24.

24. Лобойко Л.М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України: Монографія. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ; Ліра лтд., 2004. – 216 с.

25. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 318 с.

26. Маркуш М.А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2006. – 208 с.

27. Мірошніченко Т.М., Філін Д.В. Система принципів кримінального процесу: Конспекти лекцій. – Х: НЮАУ, 1995. – 40с.

28. Півненко В. Щодо принципу змагальності у кримінальному судочинстві / В. Півненко // Вісник прокуратури. - 2006. - № 5. - C. 73-77.

ТЕМА 4. «Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності».

13. Альперт С.А. Кримінально-процесуальні функції: поняття, сис­тема, суб`єкти. – Х.: НЮАУ, 1995. – 28с.

14. Альперт С.А. Субъекты уголовного процесса. – Х.: НЮАУ, 1997. – 60с.

15. Альперт С.А. Обвинение в советском уголовном процессе. – Х.: ХЮИ, 1974. – 36с.

16. Ахтирська Н. Безпека учасників кримінального процесу та подолання протидії встановленню істини / Н. Ахтирська // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 7. - C. 50-53.

17. Бандурка О.М. Слідчий – моя професія: Наук.-практ. нариси. – Х.: Вид-во НУВС, 2000. – 216с.

18. Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка провадить дізнання. – Х.: Торсінг, 2001, – 220с.

19. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. - Х.: Право, 2010. - 608 с.

20. Зеленецкий В.С., Козьяков И.Н. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью ОРД: Монография. – Х.: Восточно-региональный центр гумманитарно-образовательных инициатив, 2003. – 256с.

21. Зеленецкий В.С., Куркин Н.В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. – Х.: Изд-во «КримАрт», 2000, - 404с.

22. Мельник О.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні вимагань: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 192 с.

23. Слінько С.В. Проблеми правового статусу суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС України, 2003.

24. Трагнюк Р.Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого: Монографія. – Х.: Факт, 2004. – 200с.

ТЕМА№ 5. «Цивільний позов у кримінальній справі».

3. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві: Навч. посібн./ за ред. Ю.М. Грошевого.- Х: Право, 2002. –150 с.

4. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник – 4е вид. Доп .та перероб. – К, -2003.

Змістовий модуль № 2: Доказове право та заходи примусу у кримінальному процесі

 

ТЕМА 6. «Докази і доказування у кримінальному процесі».

15. Горбачов О.В., Хотенець В.М. Процесуальні документи у кримінальному процесі (Конспект лекції). - Харків, 1994 р.

16. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. - Х.: Право, 2010. - 608 с.

17. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі: наук.-практ. посіб. / Ю.М. Грошевий, С.М. Стахівський. – К. : КНТ, 2006. – 272 c.

18. Зеленецкий В.С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе: Монография. – Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 108с.

19. Лисенко В. Проблеми отримання та використання у доказовому процесі інформації, що міститься в електронному вигляді на магнітних, оптичних чи інших носіях (за матеріалами діяльності податкової міліції) //Вісник прокуратури.- 2007.- № 4.-C. 61-69.

20. Миронов В. Правила оценки допустимости доказательств //.- Законность.- 2006.- №5.- С.35-36.

21. Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. – Львів, 1978.

22. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі.- Х.: Арсіс, 2007.- 576 c.

23. Сибільова Н.В. Допустимість доказів у радянському кримінально­му процесі: Навч. посібник. - К.: УМК ВО, 1991. – 64с.

24. Стахівський С. Щодо поняття та суті доказів у кримінальному судочинстві //Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 5.-C. 147-150.

25. Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі // Київ, -2001.

26. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств: Учеб. из­дание. – Х.: Арсис, 1998. – 256 с.

27. Шейфер С.А. Понятие доказательства: спорные вопросы теории // Государство и право.- 2008.- № 3. -C. 12-21.

28. Щербаковский М.Г., Разумова А.Е. Классификация натурных коллекций информационно-справочных учетов, используемых при проведении экспертных исследований // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2007. Спец. вип. № 2. У 4 ч. Ч. 3: Проблеми вдосконалення оперативно-розшукової діяльності оргаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.046 с.)