ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Представлено на кафедру______________

(дата, підпис секретаря кафедри)

Рецензування: _______________________

____________________________________

____________________________________

(кількість балів, «до захисту» («на доопрацювання»),

дата, підпис керівника курсової роботи)

Захист:______________________________

(кількість балів, дата, підпис викладача)

Підсумкова оцінка____________________

____________________(кількість балів, оцінка за 4-х бальною системою, дата, підпис викладача)

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни: ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

на тему: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ.

 

 

Студента(ки) Марочко Анастасії Анатоліївни

Групи ТВП-13-02 зд ск

 

Керівник курсової роботи Гончар Лариса Анатоліївна

Дніпропетровськ


 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Затверджую

Зав. кафедри_________
“___”___________201__ р.

З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу

Студенту______________________________________________________________

______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Напрям підготовки______________________________________________________

Форма навчання________________________________________________________

Науковий керівник______________________________________________________

______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада)

1. Дата видачі завдання__________________________________________________

2. Тема роботи_________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Об’єкт дослідження___________________________________________________

4. Графік виконання курсової роботи:

 

№ з/п Найменування частин курсової роботи Термін виконання Примітки
       
       
       
       
       

5. Термін здачі курсової роботи на кафедру_________________________________

6. Дата захисту_________________________________________________________

 

Науковий керівник______________________________________________________

(підпис)

Студент_______________________________________________________________

(дата, підпис студента)

 

 

Тема: Державне регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі.

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 6

Форми і методи державного регулювання підприємництва 6

Державне регулювання як необхідна умова розвитку підприємництва 14

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СУПЕРМАРКЕТ «СІЛЬПО» ЗАТ «ФОЗЗІ», ЩО ФУНКЦІОНУЄ НА РИНКУ М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 22

Характеристика підприємства 22

Комерційна інформація, джерела комерційної інформації 29

Сутність, зміст комерційної інформації 33

Організаційні заходи щодо пошуку джерел закупівлі товарів 36

Порядок укладання договорів постачання 38

Контроль та облік за виконанням договірних зобов'язань 40

Організація охорони праці на підприємстві 42

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 44

Заходи підприємства щодо удосконалення комерційної роботи 44

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 46

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47

ДОДАТКИ

 

 

 

ВСТУП

Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та способом, що встановлюються Конституцією та законами України. Державні органи на різних рівнях впливають на підприємницьку діяльність, тому результати її здійснення залежать від держави.

Основними принципами державної політики є створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, зокрема забезпечення системності та комплексності механізмів державного регулювання розвитку підприємництва, цілеспрямованості та адресності підтримки суб'єктів підприємництва шляхом вибору пріоритетів та концентрації ресурсів для їхньої реалізації, рівноправного доступу суб'єктів підприємництва усіх форм власності до фінансових, матеріальних, природних, інформаційних та інших ресурсів.

Основна мета даної курсової роботи полягає у вивчені особливостей державного регулювання підприємництва.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємоповязаних завдань:

- дослідити особливості політики державного регулювання підприємництва;

- визначити основні функції державного регулювання підприємництва;

Предметом курсової роботи є економічні відносини, які виникають у процесі державного регулювання підприємництва.

Обєктом курсової роботи є форми і методи державного регулювання підприємництва.

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СУПЕРМАРКЕТ «СІЛЬПО» ЗАТ «ФОЗЗІ», ЩО ФУНКЦІОНУЄ НА РИНКУ М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Характеристика підприємства

 

Найперший супермаркет «Сільпо» створений 02.12.2002 р. двома засновниками фізичною особою та ЗАТ "ФОЗЗI". Статутний капітал становить 16,5 тис. грн. Станом на 31.12.2006р. Товариство складається з одного учасника ЗАТ "Сiльпо Рiтейл", що володіє часткою 100%.

Основною діяльністю Товариства є роздрібна торгівля продовольчими товарами, а також надання послуг по здачі майна в оренду. Торгова мережа Товариства включає 249 магазинів в містах Дніпропетровськ, Києві, Кіровограді, Харкові, Черкасах та ін.

Види дiяльностi за КВЕД:

52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;

51.70.0 Iншi види оптової торгiвлi;

55.30.2 Кафе;

55.51.5 Дiяльнiсть загальнодоступних їдалень;

55.52.0 Постачання готової їжi.

«Сільпо» - це найбільша в Україні мережа супермаркетів, яка налічує 249 магазинів як в Дніпропетровську, так і в регіонах України. Супермаркет «Сільпо» - це магазин самообслуговування, асортимент якого налічує до 20 000 найменувань продуктів харчування і супутніх товарів залежно від величини торгової площі магазина.

Основними конкурентами за якісним показником „Сільпо” є:

Ø Фуршет;

Ø Велика Кишеня;

Ø МегаМаркет;

Ø BILLA; 23

Ø ЕКОмаркет.

Переваги супермаркетів "Сільпо":

ü гарантована якість продукції;

ü висока якість обслуговування;

ü цілодобова робота (у найбільших супермаркетах);

ü зручне розміщення;

ü завжди великий вибір свіжих продуктів.

За данними соцопитування у м. Дніпропетровськ "Сільпо" володіє найвищими оцінками по групах «загальні умови зручності», «персонал і розрахунок» і «асортимент». Негативні оцінки в «Сільпо» отримали такі параметри, як «спеціальні можливості для дітей і людей з порушенням рухливості, зір», «пакет і пакетування», а також кількість непрацюючих кас.

Таблиця 2.1

Динаміка основних показників супермаркетів "Cільпо"

Показники Обсяг, тис. рн.. Абсолютна зміна, тис. рн.. Абсолютна зміна, тис. рн.. Темп приросту, % Темп приросту, %  
 
 
 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 648 132 953 231 2 326 722 305 099,5 1 373 490,6 47,1 144,1  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 434 592 630 772 1 560 724 196 179,9 929 952,4 45,1 147,4  
Валовий прибуток 80 011 122 811 343 614 42 799,2 220 803,5 53,5 179,8  
Інші операційні доходи 37 311 22 564 117 442 -14 746,4 94 877,7 -39,5 420,5  
Витрати обігу 69 440 120 521 318 492 51 081,0 197 971,0 73,6 164,3  
Інші операційні витрати 30 740 3 016 67 916 -27 723,6 64 899,8 -90,2 2 151,7  
Інші фінансові доходи 8,5 81,5 25,0 191,8  
Інші доходи 41 134 -162,7 40 623,1 -24,2 7 951,3  
Фінансові витрати 16 416 14 469 45 676 -1 946,3 31 206,7 -11,9 215,7  
Інші витрати 6 273 65 490 5 664,3 59 217,0 930,6 944,0  
Чистий прибуток 1 503 20,3 1 341,4 14,4 830,1  

 

Проведений аналіз основних показників «Сільпо» свідчить про стабільну роботу підприємства з позитивною динамікою росту. Товарооборот у 2013 році перевищив майже в 2 рази показник минулого року та становив 2326722 тис. грн.

Збільшення собівартості реалізованої продукції у 2013 році на 1560724 тис. грн. (147,4%) відбулося в основному за рахунок збільшення витрат на збут на 164,3.

Збільшення адміністративних витрат у 2013 році більш ніж в 4 рази є не досить позивною тенденцією, але такий стрімкий зріст можна зрозуміти збільшенням обсягу товарообороту, що в свою чергу сприяло збільшенню чисельності працівників, а отже і збільшенню адміністративних витрат.

Чистий прибуток у 2013 році склав 161,6 тис. грн., що становить 9,8% від прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Підприємство сплатило досить велику суму податку на прибуток від звичайної діяльності, що склав більше 90% від прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Також не зважаючи на кризу, у 2013 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 1503 тис. грн., що майже в 10 разів більше від попереднього.

 

 

Таблиця 2.2

Аналіз динаміки рівня показників підприємства

Показники 2011 рік 2012 рік 2013 рік Абсолютна зміна Темпи прирос-ту, % Темпи прирос-ту, %
2012 рік 2013 рік 2012 рік 2013 рік
Рівень собівартості реалізованих товарів 67,1 66,2 67,1 -0,9 0,9 -1,3 1,4
Рівень комерційного доходу 12,345 12,884 14,768 0,5 1,9 4,4 14,6
Рівень витрат обігу 10,714 12,643 13,688 1,9 1,0 18,0 8,3
Рівень рентабельності товарообороту 1,631 0,240 1,080 -1,4 0,9 -85,3 375,0
Рівень собівартості реалізованих товарів має чітку тенденцію до зростання, що не можна сказати про рівень рентабельності товарообороту. Але у 2013 році обидва показники зросли однаковими темпами. Стабільність рівня собівартості можлива тільки за умов достатнього рівня рентабельності для самофінансування торговельної діяльності.

Рівень комерційного доходу у 2013 році збільшився на 1,9%. Це відбулося за рахунок того, що валовий прибуток зростав швидшими темпами (179,8%) ніж товарооборот (144,1%). А валовий прибуток залежить від співвідношення цін, обсягу продажів і собівартості проданої продукції.

Рівень витрат обігу у 2013 році збільшився на 1,0%. Збільшення цього показника характеризує збільшення долі витрат обігу в роздрібній ціні товару, тобто витрати. Це значить, що підприємству необхідно використовувати більше грошей для реалізації товарів.

Рентабельність товарообороту у 2013 р. склала 1,080%. Це значить, що

після відрахування з отриманого доходу всіх витрат залишається 0,0108 копійок прибутку від кожної гривні реалізації. Збільшення рівня рентабельності товарообороту відбувається за рахунок того, що рівень витрат обігу росте

меншими темпами, ніж рівень комерційного доходу. Це свідчить про відносне зменшення витрат на виробництво продукції.

Отримання прибутку є основною метою будь-якої підприємницької діяльності. Від розміру отриманого прибутку залежать формування власного капіталу, виконання зобов'язань перед бюджетом, фінансування інвестицій, а також платоспроможність підприємства.

 

 

Таблиця 2.3

Матриця слабкі-сильні сторони Супермаркетів «Сільпо»

Сильні сторони Слабкі сторони
1. Тенденція до зростання чистого прибутку (особливо у 2008 році під час кризи ЧП зріс майже в 10 разів) 1. Значне зростання витрат обігу, особливо адміністративних.
2. Тенденція до зростання товарообороту 2. Зростання інших операційних витрат.
3. Зростання рівня комерційного доходу 3. Збільшення рівня собівартості в динаміці.

 

 

Таблиця 2.4

Аналіз показників оборотності та рентабельності сукупних активів підприємства

Показники Абсолютна зміна Темп приросту, %
Товароборот, тис. грн. 648 132 953 231 2 326 722 305 099 1 373 491 47,07 144,09
Сукупні активи сер., тис. грн. 198 496 299 667 544 418 101 171 244 751 50,97 81,67
Прибуток від реалізації, тис. грн. 10 571 2 290 25 122 -8 282 22 832 -78,34 997,17
Фінансовий результат від звич діял. до оподатк., тис. грн. 1 649 4 740 3 091 99,88 187,45
Період обороту активів, дні 110,25 113,17 84,23 2,92 -28,94 2,65 -25,57
Коефіцієнт оборотності активів, разів 3,27 3,18 4,27 -0,08 1,09 -2,58 34,35
Рентабельність активів, % 0,4156 0,5503 0,8707 0,13 0,32 32,40 58,22
Рентабельність товарообороту, % 1,63 0,24 1,08 -1,39 0,84 -85,27 349,50

 

На досліджуваному підприємстві період обороту активів немає чіткої тенденції до скорочення чи до зростання: так у 2013 році період обороту збільшився на 3 дні, а у 2013 – зменшився на 26 днів, що є позитивною тенденцією, та показує на збільшення ефективності використання активів.

Рентабельність активів не дивлячись ні на що зростала на протязі всього досліджуваного періоду і склала 0,87% в 2013 р., що в свою чергу свідчить, що ефективність використання майна в цілому підвищується і підприємство використовує ресурси активів, хоч і не в повній мірі. Тенденція до зростання існує, що свідчить про активізацію підприємством використання своїх власних ресурсів більш раціонально для досягнення свої цілей.

 

Таблиця 2.6

Ліквідність балансу Супермаркета «Сільпо» за 2011-2013 рр.

Актив На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013
Найліквідніші активи (А1)
Активи, що швидко реалізуються (А2) 136 319 61 378 84 759
Активи, що повільно реалізуються (А3) 47 880 124 374 257 132
Активи, що важко реалізуються (А4) 47 025 133 443 374 352
Баланс 245 536 355 832 757 039
Пасив На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013
Негайні пасиви (П1) 95 110 114 126 322 675
Короткострокові пасиви (П2) 10 934 72 732 41 495
Довгострокові пасиви (П3) 128 960 154 196 376 759
Постійні пасиви (П4) 10 531 14 778 16 110
Баланс 245 536 355 832 757 039

 

Проте, дотримання цих умов є досить рідкісним явищем на підприємствах у зв’язку з негативним впливом зовнішніх факторів на формування активів та капіталу.

Таблиця 2.7

Оцінка ліквідності Супермаркета «Сільпо»

На 31.12.2012 На 31.12.2012 На 31.12.2013
А1 < П1 А1 < П1 А1< П1
А2 > П2 А2 < П2 А2 > П2
А3 < П3 А3 < П3 А3 < П3
А4 > П4 А4 > П4 А4 > П4

 

За даними таблиці 2.7 баланс «Сільпо» є в основному неліквідним. На даному підприємстві виконується лише друга умова і лише у 2011 і у 2013 роках, що свідчить про те що дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги перевищує загальну суму кредиторської заборгованості. Можна сказати, що фірма зобов'язана повернути коштів менше, ніж отримає від дебіторів.


РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

ВИСНОВКИ

Державне регулювання - це форма цілеспрямованого впливу держави на підприємництво з метою забезпечення і підтримки його функціонування в заданому режимі, зміни і розвитку економічних відносин і взаємозв'язків.

 

Державне регулювання має свої функції, інструменти й органи.

 

Основні функції державного регулювання полягають у наступному:

 

. Підтримка пропорційності виробництва і споживання, антициклічне регулювання.

 

. Підтримка і розвиток конкуренції, антимонопольні заходи.

 

. Перерозподіл і вирівнювання доходів, соціальний захист малозабезпечених шарів суспільства.

 

Державне регулювання підприємницької діяльності поділяється на пряме та непряме. Під прямим регулюванням розуміється безпосередній вплив держави на суб'єктів господарювання шляхом дачі розпоряджень, встановлення квот, тарифів, які і необхідними для виконання. Під непрямим регулюванням варто розуміти вплив на об'єкт керування через створення певної ситуації, у результаті чого буде досягнуте таке положення керованого, котре необхідно для держави.

 

Основні засоби, які використовує держава для регулювання підприємницької діяльності, є: державна реєстрація; ліцензування, патентування, квотування; сертифікація та стандартизація; регулювання цін і тарифів; податкове регулювання ; надання дотацій, компенсацій; застосування нормативів та лімітів; матеріально-технічна підтримка підприємців: інформаційне, кадрове та науково - методичне забезпечення підприємців.

 

Держава використовує безліч форм і механізмів для безпосереднього або опосередкованого впливу на суб'єкти підприємницької діяльності, в яких проявляються різноманітні аспекти, що включають сприяння підприємництву, регулювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Мочерний С.В, Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: навчальний посібник - Київ: Академія.2005р. - 280с.

 

2.Донець Л.Я., Романенко Н.Г. Основи підприємництва: навчальний посібник - Київ : Центр навчальної літератури. 2006 р. - 320 с.

 

3.Виноградська А.М. Основи підприємництва: навчальний посібник - Київ : Кондор. 2005р. - 544 с.

 

4.Донець Л.І. Державне регулювання підприємницької діяльності// Фінанси України. 2000р. №8, - с. 74-86.

 

5.Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва (навчально-методичний комплекс) : навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури. 2006р. - 176с.

 

6.Підсолонко В.А., Процай А.Ф., Миронова Т.Л., Василенко В.О. Підприємництво - Київ: Центр навчальної літератури. 2003р. - 616 с.

 

7.Шевеленко С.Д., Федів І.І. Підприємництво і підприємницька діяльність: навчальний посібник/ За заг. ред. В.В. Сопка. - Київ: Вища школа. 2002р. - 356 с.

 

8.Гончар Л.А. Організація торгівлі.Конспект лекцій. – Д.: Видавництво ДУЕП, 2004. – 120 с.

 

9.Мітюков А. Бюджет і бюджетна політика // Фінанси України. - 1999. - №3.

 

10.Мітюков І. Основні особливості бюджету України на 2001 рік // Фінанси України.-2001.- №3.- С. 3-12

 

11.Економіка України: десять років реформ// За ред. З.І. Ватаманюка, С.П. Панчишина - Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2001р. - 496с.

 

12.Закон України «Про державний бюджет України на 2011 рік»// Урядовий курєр - 14 березня 2011р. - №46 - с. 5-9

 

13.Бюджетний кодекс України//Голос України - 2011р. - №259 - с. 512

 

 

14.www.vlasna <http://www.vlasna>sprava.com.ua

 

15.www.eprarda.com.ua <http://www.eprarda.com.ua>

 

16.www.investore.com.ua <http://www.investore.com.ua>

 

17.http://silpo.ua Офіційний сайт «Сільпо»

 

ДОДАТОК А

 

ДОДАТОК Б

ДОДАТОК В

 

 

УКРАЇНА

Дніпропетровська обл.

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22.05.2012 № 6/19-2026

м. Дніпропетровськ

           
   
     
 
 


О прекращении права аренды зе-мельного участка частному предприятию «Владимир» и пре-доставлении земельного участка по ул. Киевской, 27/1 в Орджоникид-зевском районе частному акционер-ному обществу «СИЛЬПО РИТЕЙЛ»

 

Решением Мариупольского городского совета от 16.09.2005 №1374 частному предприятию «Владимир» утвержден проект землеустройства по отводу и предоставлен в аренду сроком на 10 лет земельный участок площадью 0,3890 га для строительства и последующей эксплуатации универсама в микрорайоне «Восточный» в Орджони-кидзевском районе города. На основании данного решения заключен договор аренды земельного участка от 27.10.2005 №3637, зарегистрированный в Мариупольском городском отделе Донецкого регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» 02.11.2005 за №04.05.162.00329.

В соответствии с договором купли-продажи недвижимого имущества от 08.06.2011 №1339, договором о внесении изменений в него от 08.06.2011 №1342, выпиской о государственной регистрации прав городского коммунального предприятия «Мариупольское бюро технической инвентаризации» от 17.06.2011 №30332683 нежилое строение, продовольственный универсам по ул. Киевской, 27/1 в Орджоникидзевском районе города принадлежит частному акционерному обществу «СИЛЬПО РИТЕЙЛ».

В соответствии с технической документацией по землеустройству по составлению документов, подтверждающих право на земельный участок, площадь земельного участка, необходимого частному акционерному обществу «СИЛЬПО РИТЕЙЛ» для функциони-рования универсама по ул. Киевской, 27/1 в Орджоникидзевском районе города, не изме-нилась и составляет 0,3890 га.

Части земельного участка, запроектированного к отводу, площадью 0,0286 га и пло-щадью 0,0190 га необходимы для обслуживания и ремонта сетей электросвязи публичному акционерному обществу «Укртелеком», сетей теплоснабжения коммунальному коммер-ческому предприятию Мариупольского городского совета «Мариупольтеплосеть».

Рассмотрев обращения частного предприятия «Владимир», частного акционерного общества «СИЛЬПО РИТЕЙЛ», в соответствии со статьями 93, 98, 99, 100, 124, 134, 141 Земельного кодекса Украины, статьями 6, 16 Закона Украины „Об аренде земли”, статьями 26, 59 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”,

 

городской совет

 

 

РЕШИЛ:

 

 

1. Прекратить право аренды земельного участка площадью 0,3890 га в микрорайоне «Восточный» в Орджоникидзевском районе города частному предприятию «Владимир».

2. Признать утратившими силу решение Мариупольского городского совета от 16.09.2005 №1374 «О предоставлении земельного участка в Орджоникидзевском районе города частному предприятию «Владимир».

3. Расторгнуть договор аренды земельного участка от 27.10.2005 №3637, зарегистрированный в Мариупольском городском отделе Донецкого регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» 02.11.2005 за №04.05.162.00329, заключенный между частным предприятием «Владимир» и Мариупольским городским советом.

4. Утвердить техническую документацию по землеустройству по составлению документов, подтверждающих право на земельный участок, и предоставить в аренду сроком на 10 лет земельный участок (кадастровый номер 1412336900:01:024:0221) площадью 0,3890 га с размером арендной платы на уровне 3% от его денежной оценки для розничной торговли в неспециализированных магазинах (функционирование универсама) по ул. Киевской, 27/1 в Орджоникидзевском районе города частному акционерному обществу «СИЛЬПО РИТЕЙЛ» (код ЕГРПОУ 33870708).

5. Земельный участок площадью 0,3890 га по ул. Киевской, 27/1 в Орджоникидзевском районе города учитывать как земли жилой и общественной застройки.

6. Частному акционерному обществу «СИЛЬПО РИТЕЙЛ»:

6.1. Подать в отдел регулирования земельных отношений городского совета заявку об оформлении проекта договора аренды указанного земельного участка в течение трех месяцев со дня принятия решения. В случае несоблюдения установленного срока данное решение считать утратившим силу.

6.2. В течение 5 дней после государственной регистрации договора аренды земельного участка предоставить копию договора соответствующему органу государственной налоговой службы.

6.3. После получения договора аренды в течение 30 дней заплатить в бюджет арендную плату за земельный участок в размере, предусмотренном договором, за период со дня принятия настоящего решения до дня государственной регистрации договора аренды земельного участка (без начисления пени).

6.4. Заключить с Орджоникидзевской районной администрацией городского совета договор на содержание в надлежащем санитарном состоянии прилегающей территории в соответствии с действующими «Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Мариуполе».

6.5. Заключить договор на вывоз твердых и негабаритных отходов со специализированным предприятием.

6.6. Заключить договоры земельных сервитутов с публичным акционерным обществом «Укртелеком», коммунальным коммерческим предприятием Мариупольского городского совета «Мариупольтеплосеть» и зарегистрировать их в установленном порядке.

6.7. Обратиться в Мариупольский городской совет за два месяца до окончания срока действия договора аренды и письменным заявлением о возобновлении путем перезаключения договора аренды.

7. Частному предприятию «Владимир»:

7.1. Подать в отдел регулирования земельных отношений городского совета заявку об оформлении проекта дополнительного соглашения о расторжении договора аренды земельного участка от 27.10.2005 №3637, зарегистрированного в Мариупольском городском отделе Донецкого регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» 02.11.2005 за №04.05.162.00329.

7.2. Подать в Управление Госкомзема в г. Мариуполе Донецкой области заявку об исключении из государственного реестра договора аренды земельного участка от 27.10.2005 №3637, зарегистрированного в Мариупольском городском отделе Донецкого регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» 02.11.2005 за №04.05.162.00329.

7.2. Заплатить в бюджет арендную плату за землю соответствии с договором аренды земельного участка от 27.10.2005 №3637, зарегистрированным в Мариупольском городском отделе Донецкого регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» 02.11.2005 за №04.05.162.00329, до дня принятия настоящего решения.

8. Отделу регулирования земельных отношений городского совета (Титов):

8.1. Подготовить частному предприятию «Владимир» проект дополнительного соглашения о расторжении договора аренды земельного участка от 27.10.2005 №3637, зарегистрированного в Мариупольском городском отделе Донецкого регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» 02.11.2005 за №04.05.162.00329.

8.2. При условии выполнения требований подпунктов 6.4.-6.6. пункта 6. настоящего решения подготовить частному акционерному обществу «СИЛЬПО РИТЕЙЛ» проект договора аренды земельного участка в течение двух месяцев со дня подачи им со-ответствующей заявки.

9. Управлению Госкомзема в г. Мариуполе Донецкой области (Челпан):

9.1. Исключить из государственного реестра договор аренды земельного участка от 27.10.2005 №3637, зарегистрированным в Мариупольском городском отделе Донецкого регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» 02.11.2005 за №04.05.162.00329, заключенный частным предприятием «Владимир» с Мариупольским городским советом.

9.2. Зарегистрировать и выдать частному акционерному обществу «СИЛЬПО РИТЕЙЛ» договор аренды земельного участка по ул. Киевской, 27/1 в Орджоникидзевском районе города, заключенный с Мариупольским городским советом.

9.3. Внести изменения в земельно-кадастровую документацию.

10. Контроль за выполнением подпунктов 6.4.-6.6. пункта 6. настоящего решения настоящего решения возложить на Орджоникидзевскую районную администрацию Мариупольского городского совета (Степанов).

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя городского головы Митрофанова Г.В. и постоянную комиссию по вопросам строительства, архитектуры и землепользования (Дробот).

 

 

Городской голова Ю.Ю.Хотлубей

 

 


Додаток Б


Додаток В

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.037 с.)