Змістовний модуль 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державоюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовний модуль 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою1 Економічний цикл - це:

a технологічний період виробництва продукції;

b термін використання основних фондів до повного їх зношення;

c процес відновлення і повторення суспільного виробництва;

d період від однієї кризи до наступної у процесі суспільного відтворення.

2 За тривалістю розрізняють економічні цикли:

a тимчасові і постійні;

b короткі, середні і довгі;

c динамічні й статичні;

d об'єктивні і суб'єктивні.

3 Найскладнішою і важливішою фазою середнього (промислового)
циклу є:

a криза;

b депресія;

c пожвавлення;

d піднесення.

4 Економічна криза представляє собою:

a порушення ринкової рівноваги, неефективність підприємницької діяльності, банкрутства частини підприємств;

b недостатнє державне регулювання економіки, нездатність забезпечити планомірний розвиток господарства;

c негативний вплив зовнішніх факторів на розвиток національного виробництва, загострення економічної безпеки суспільства;

d спад виробництва, глибокий розлад економічної системи, спосіб тимчасового вирішення її суперечностей.

5 Економічна криза несе в собі:

a лише руйнівну силу для господарства;

b позитивний вплив на підприємницьку діяльність;

c руйнівну силу і виконує конструктивну функцію;

d нові можливості для оптимізації виробництва.

6 Найтяжчі наслідки кризи для суспільства є:

a політичні;

b економічні;

c психологічні;

d соціальні.

7 Розрізняють наступні види економічних криз:

a недовиробництва і перевиробництва;

b внутрішні і зовнішні;

c низхідні і висхідні;

d випадкові і закономірні.

8 Сучасна економічна теорія визначає переважно такі дві фази економічного (промислового) циклу:

a коротка і тривала;

b стримування і експансія;

c рецесія (криза та депресія) і піднесення (пожвавлення і бум);

d коливання (хвилі) і сталість ділової активності.

9 Антициклічне регулювання економіки - це:

a невтручання держави в економічні процеси, коли господарська діяльність регулюється виключно об'єктивними економічними законами ринку;

b коли держава централізовано контролює і регулює суспільне виробництво, забезпечуючи його планомірний розвиток;

c цілеспрямовані дії держави (частково й могутніх корпорацій), спрямовані на зменшення глибини коливань, стабілізацію господарської кон'юнктури і темпів економічного зростання;

d проведення кардинальних економічних реформ з метою удосконалення господарського механізму суспільства.

10 Інновації призвели до скорочення робочих місць для людей, що зайняті ручною працею. Безробіття, що виникло в цьому зв'язку відноситься до:

a циклічного.

b фрикційного.

c застійного.

d структурного.

11 Офіційний рівень безробіття - це відношення числа безробітних до:

a числа зайнятих.

b загальної чисельності населення країни.

c чисельності працездатного населення країни.

d чисельності працездатного населення країни, яке працює.

12 У відповідності з законом Оукена, перевищення фактичного рівня безробіття на 2 % над його природним рівнем означає, що відставання фактичного ВНП від потенційного дорівнює:

a 5%

b 3,5.

c 2,0 %

d 12 %.

До якого типу належать економічні цикли тривалістю 7 - 10 років?

a короткі

b середні

c довгі

d вірної відповіді немає

14 До інтенсивних факторів економічного зростання відносяться:

a якісне удосконалення виробничих потужностей

b збільшення відпрацьованого часу

c якісне удосконалення всіх факторів виробництва при незмінному їх обсягу

d якісне удосконалення всіх факторів виробництва при зростаючому їх обсягу

15 В умовах економічного зростання рівень безробіття:

a зменшується

b зростає

c не змінюється

d усі відповіді невірні

Хто є автором “довгих хвиль” в розвитку економіки?

a Кітчин.

b Жуглар.

c Кондрат’єв

d Маркс

Який чинник грає визначну роль в обумовленості типів і темпів економічного зростання?

a заощадження

b відтворення

c інвестиції

d інфляція

Інтенсивний тип економічного зростання характеризується

a збільшенням використання природних ресурсів

b розширення масштабів виробництва на незмінній технічній основі за рахунок додаткового залучення матеріальних і трудових ресурсів

c кількісним нарощуванням факторів виробництва

d підвищення кваліфікації робітників застосуванням прогресивних засобів праці і більш економічних предметів праці, поліпшення використання наявного виробничого потенціалу

19 Матеріальною основою “ довгих хвиль “є:

a зміна попиту на засоби виробництва.

b процес, що відбувається у сфері грошових відносин.

c процес, що утворюється у сфері грошових відносин.

d зміна базових технологій і поколінь машин.

20 Повна зайнятість пов'язана з:

a повною відсутністю безробіття.

b гіперінфляцією.

c природним безробіттям.

d циклічним безробіттям.

21 Економічним змістом процесу відтворення робочої сили є:

a збільшення народжуваності і населення країни;

b постійне відновлення здатності людей до праці;

c витрати суспільства на розвиток робочої сили;

d турботи сімей про освіту, виховання і розвиток дітей.

22 Суб'єкти відносин економічної зайнятості:

a покупці робочої сили - власники робочих місць (роботодавці);

b особи, що продають свій товар робочу силу (наймані працівники);

c особи, що займаються індивідуальною (сімейною) трудовою діяльністю;

d усі відповіді правильні.

23 Розрізняють такі форми зайнятості у суспільному виробництві:

a повна, ефективна, і раціональна;

b матеріальна, нематеріальна і невиробнича сфера;

c постійна, тимчасова і періодична;

d усі відповіді правильні.

24 Економічним антиподом зайнятості є:

a відпочинок;

b безробіття;

c дозвілля;

d бездіяльність.

25 За визначенням Міжнародної організації праці (МОП) безробітними вважаються особи, які:

a залишили роботу за власним бажанням;

b хочуть і можуть працювати, не мають роботи (робочого місця), шукають її і готові приступити до трудової діяльності;

c відмовилися від працевлаштування за фахом із-за низької заробітної плати, або несприятливих інших умов для праці;

d гне мають потреби в робочих місцях, бо існують інші джерела матеріального життєзабезпечення.

26 Природний рівень безробіття складають такі його види:

a циклічне, загальне, регіональне;

b молодіжне, жіноче, чоловіче, серед людей старшого віку;

c фрикційне, структурне, інституціональне;

d усі відповіді правильні.

27 Для реальної оцінки безробіття застосовуються два основні показники:

a рівень безробіття (відношення кількості безробітних до числа працездатного населення) і його тривалість;

b кількість робітників, що працює неповний робочий день, і які знаходяться у вимушеній відпустці;

c особи, котрі не зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні, і деградовані (бомжі);

d зайняті у тіньовій економіці, інші злочинні елементи, що не ввійшли до офіційно визначеного реєстру безробітних.

28 До активних (прямих) методів впливу на зайнятість і безробіття
відносяться:

a перепідготовка і підвищення кваліфікації, стимулювання створення нових робочих місць;

b неоплачувані відпустки, виплати вихідної допомоги;

c безпека праці, матеріальна підтримка бідних сімей;

d лобізм, корупція, зрощування влади і власності.

29 Пасивні методи регулювання зайнятості включають:

a сприяння в пошуку роботи і заповненні вакансій;

b надання допомоги по безробіттю, дострокове оформлення пенсій за віком;

c організація громадських робіт;

d підтримка мобільності робочої сили.

30 Конституція України (ст.43) визначає, що:

a усі працездатні громадяни країни зобов'язані працювати;

b держава гарантує повну зайнятість населення;

c кожен має право на працю, яку він вільно обирає;

d забезпечуються умови для раціональної зайнятості усіх працездатних членів суспільства.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.009 с.)