Змістовний модуль 11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента ( частина 2)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовний модуль 11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента ( частина 2)1 Інфраструктура ринку представляє собою:

a систему обслуговування усіх суб'єктів ринку, в першу чергу налагодження взаємозв'язків товаровиробників і споживачів;

b автономну посередницьку сферу відносин і служб (інституцій), які комплексно реалізують можливості ринкового механізму і держави в розвитку економіки;

c узгодження діяльності учасників ринкових відносин, створення умов для нормального функціонування ринку;

d усі відповіді правильні.

2 Визначте нижче функції, які не виконує ринкова інфраструктура:

a обслуговування підприємств, формування сприятливого середовища для ділової активності;

b контроль та обмеження підприємницької діяльності;

c підготовка кадрів для ринку, регулювання відтворення робочої сили і зайнятості працездатного населення;

d забезпечення раціонального товарообігу, розширення інвестиційних можливостей, консультування, інновації, інформування.

3 Загальна інфраструктура ринку включає складові:

a політико-правове регулювання ринкових відносин, а також відповідні державні органи, соціальний захист населення;

b порядок реєстрації і ліцензування підприємництва, патентування, нагляд за цінами, антимонопольна політика;

c науково-дослідницькі, інформаційні, кадрові моменти сучасного
функціонування ринкового господарства;

d усі відповіді правильні.

4 До загальної ринкової інфраструктури не входять:

a наукові інститути ринку, навчальні заклади, дослідницькі лабораторії і т. п.;

b аудиторські фірми, консалтинг, інформаційні центри, юридичні служби ринку;

c підприємницькі структури, підприємства і фірми, які займаються
основним виробництвом;

d товарні біржі, аукціони, магазини, ярмарки, виставки.

5 Загальна формула руху позичкового капіталу має вигляд:

a Г — В — Г¢;

b Г — Г¢;

c Г…В… Г¢;

d Г – Т - Г¢;

Якої форми кредиту немає?

a фінансовий

b банківський

c державний

d міжнародний

7 Витрати на збереження товару торговим підприємцем відносять до:

a додаткових витрат обігу

b до чистих витрат обігу

c до проміжних витрат обігу

d до непередбачених витрат

8 До постійних витрат промислового підприємця треба віднести витрати на:

a сировину та транспорт

b юридичні послуги та зарплату робітників на штучній формі оплати

c рекламу та оренду

d оренду та паливо

9 Норма банківського прибутку розраховується , як відношення прибутку банка до:

a авансованого капіталу банка

b авансованого власного капіталу банка

c авансованого залученого капіталу банка

d річних витрат банка

10 Термін "облікова ставка" означає:

a курс державних цінних паперів.

b процентну ставку за позиками, що надає Національний банк країни комерційним банкам.

c норму обов'язкових резервів комерційних банків.

d процент, який банк виплачує вкладнику.

11 Норма прибутку показує:

a ступінь ефективності використання матеріальних ресурсів.

b ступінь вигідності вкладення капіталу.

c ступінь ефективності використання ресурсів.

d жодна відповідь невірна.

12 Фінансово-кредитним обслуговуванням ринку займаються:

a заклади та інститути, які обґрунтовують тактику і стратегію підприємництва;

b підприємства і фірми, що обслуговують просування продукції на ринку, рекламні агентства;

c банки, небанківські фінансові установи, страхові компанії та різні фонди;

d державний бюджет, планові органи, податкова служба.

13 Організаційно-технічна інфраструктура ринку:

a обслуговує ринки капіталів (інвестицій), кредитів, цінних паперів, валют і золота;

b займається товарорухом в інтересах усіх суб'єктів ринку, в першу чергу підприємців і споживачів;

c дає рекомендації уряду, готує спеціалістів ринкового типу;

d сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

14 Банки - це:

a організації підприємств;

b установи держави;

c фінансові інститути;

d громадські асоціації.

15 Сучасні банки займаються:

a обслуговуванням фізичних та юридичних осіб, збираючи вільні грошові кошти і надаючи їх в позику, здійснюють інші операції з метою забезпечення ефективності ринкової економіки;

b укладанням оптимальних угод по реалізації єдиної стратегії комерційної поведінки агентів ринку;

c збором інформації про наявність вакансій, реєстрацією безробітних та наданням їм грошової допомоги;

d організацією бірж та їх діяльністю на ринках.

16 Банки виконують функції, серед яких можна виділити активні операції:

a створення грошових ресурсів шляхом акумуляції вільних коштів фізичних і юридичних осіб;

b отримання доходів за допомогою вигідного розміщення назбираних коштів;

c сплата відсотків вкладникам по їх депозитах;

d витрати по утриманню банку як госпрозрахункової організації.

17 Пасивні операції банків:

a нагромадження грошового капіталу за рахунок внесків засновників банку та залучених коштів;

b надання кредиту під проценти, які перевищують ставки по депозитах;

c вексельні операції, випуск і реалізація цінних паперів;

d різні посередницькі дії банків на комерційній основі.

18 До операцій, які не відносяться до кредитних і доходних, належать
здійснення платіжного обороту, інкасування векселів і чеків, збереження грошей, цінних паперів, робота з валютою тощо. Такі функції банків називаються:

a активними;

b комісійними;

c пасивними;

d головними.

19 Закон дозволяє банкам виконувати різні операції, зокрема:

a здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, ведення їх рахунків та касове обслуговування;

b фінансування капіталовкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;

c купівля і продаж іноземної валюти, в тому числі за кордоном, касове
виконання державного бюджету за дорученням НБУ;

d усі відповіді правильні.

20 В Україні самостійно організована банківська система:

a дворівнева;

b трирівнева;

c багаторівнева;

d однорівнева.

21 НБУ виконує такі основні функції:

a видає комерційним банкам кредити, координує діяльність банківської системи в цілому («банк банків»);

b проводить єдину державну грошову політику, визначає курс національної валюти, монопольно випускає гроші (емісія);

c організує інкасацію і перевезення грошових знаків та інших значних цінностей для країни;

d усі відповіді правильні.

22 НБУ також реалізує ряд специфічних операцій:

a виконує функцію скарбниці держави, реалізує її цінні папери;

b веде рахунки банків-кореспондентів, здійснює їх касове обслуговування, зберігає обов'язкові резерви усіх банків;

c представляє інтереси країни у відносинах з банками інших держав та міжнародними фінансово-кредитними організаціями;

d усі відповіді правильні.

23 Інноваційний банк здійснює операції:

a інвестування галузей народного господарства;

b венчурні, пов'язані з особливим ризиком;

c надання кредитів на створення нових фірм;

d обслуговує населення, відповідає за ощадну справу.

24 Біржа сьогодні розглядається:

a трояко, що відображено в наступних відповідях;

b як економічна категорія виражає стосунки відносно оптових торгів, які ведуться регулярно у визначений час, певному місці і т. п.;

c як об'єднання (союз, асоціація) продавців, покупців і біржових посередників, з метою спрощення і прискорення торговельних угод;

d як особливий ціноутворюючий механізм.

25 Практично найбільш відомі нині такі види бірж:

a праці;

b товарна;

c фондова;

d все правильно.

26 Біржа праці здійснює посередницькі операції на ринку, де об'єктами угод служать:

a різноманітні життєві блага речового змісту;

b специфічні товари робоча сила і робоче місце;

c цінні папери (акції, облігації, векселі тощо);

d капітали (інвестиції), кредити, валюта, золото.

27 До цінних паперів відносяться:

a диплом вузу;

b паспорт;

c шлюбне свідоцтво;

d все неправильно.

28 Курс акції - це її:

a ринкова ціна;

b номінальна ціна;

c ціна пропозиції;

d ціна попиту.

29 Біржові товари представляють собою:

a предмети народного вжитку;

b якісно однорідні і кількісно визначені вироби з можливістю їх заміни іншою продукцією з відповідної партії товарів;

c засоби виробництва;

d категорії працездатного населення, що шукає роботу.

30 Власники акцій можуть отримувати доход від них, який прийнято називати:

a дивіденд;

b прибуток;

c відсоток;

d винагорода.

БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.01 с.)